Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література до теми : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Белялов Т. Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації / Т. Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9 (51). – С. 30–36.

2.         Биконя С. Інститут факторингу в умовах переходу до еконо-мічного зростання / С. Биконя // Персонал. – 2006. – № 2. – С. 10–14.

3.         Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

4.         Зобов’язання: П(С)БО 11, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. – [Чинний від 2000-01-31].

5.         Інструкція про порядок регулювання діяльності банку в Укра-їні (Розділ VI. Глава 1): постанова Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368. – Чинна з 26.09.01 // Офіційний вісник України. – 2001. – 19 жовт., № 40.

6.         Положення про глобальний сертифікат і тимчасовий глобаль-ний сертифікат, затверджений рішенням ДКЦПФР від 13.09.2006 р. № 806. – Чинне з 15.10.06 // Офіційний вісник України. – 2006. – вiд 18 жовт., № 40.

7.         Положення про порядок формування та використання резерву для компенсації можливих втрат за кредитними операціями банків: по-станова Правління НБУ від 6.06.2000 р. № 279. – Чинне з 03.08.00 // Офіційний вісник України. – 2000. – 25 серп., № 32.

8.         Правила (умови) здійснення діяльності по торгівлі цінними паперами: брокерській діяльності, ділерській діяльності, андеррайтин-гу, управлінню цінними паперами, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 12.12.2006 р. № 1449. – Чинні з 24.03.07 // Офіційний вісник Украї-ни. – 2007. – 05 лют., № 6.

9.         Про банки та банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. – Чинний з 17.01.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січ., № 8.

10.       Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України вiд 28.12.1994 р. № 334/94-ВР. – Чинний з 01.01.1995 // Голос України. – 1995. – 14 лют.

11.       Про податок на додану вартість: Закон України вiд 03.04.1997 р. № 168/97-ВР. – Чинний з 01.07.97 // Голос України. – 1997. – 15 трав.

12.       Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-нансових послуг: Закон України вiд 12.07.2001 р. № 2 664-III. – Чинний з 22.08.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 29 серп., № 154.

13.       Смачило В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Смачило, Є. Дубравська // Персонал. – 2007. – № 4. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=485.

14.       Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарю-вання: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

15.       ФАКТОРингПро: Факторингові компанії [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.factoringpro.ru/index.php/ factoringcompanymenu.

 

24.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

25.       Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

26.       Фінансова діяльність підприємства: Підручник / [О. М. Бан-дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 

16.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

17.       Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за ста-ном на 05 серп. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України). – 2003. – №№ 40-44.