Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

I.          Назвіть форми зовнішнього фінансування суб’єктів підп-

РИЄ2 мниц Які параметри позичкового капіталу Ви знаєте?

3.         Як визначається вартість позичкового капіталу?

4.         За якими статтями у фінансовій звітності відображається

позичкови   капітал     ня комерційний кредит як форму коротко

6.         Назвіть переваги та недоліки залучення товарних креди-тів.

7.         Порівняйте фінансування суб’єкта підприємництва за до-

10. Назвіть особливості здійснення факторингових операцій

II.        Які переваги факторингу для постачальників, покупців і

12.' Що таке конкурентоспроможність?

13.       Назвіть види кредитного забезпечення.

14.       Що таке договори валютного фіксингу?

17. За якими ознаками класифікують облігації підприємств?

Типові приклади розв'язування задач

Задача 1

комерційний кредит на умовах «2/10 нетто 30», а у разі заклю-чення договору на рік на умовах «2/10 нетто 90». Банк може ви-дати кредит за ставкою 30 % річних. Фінансовий менеджер пови-

нен обрати один з варіантів на основі аналізу ціни комерційного кредиту і втрат дебітора у разі відмови від знижки.

Розв’язання За умови «2/10 нетто 30» покупцю дається вибір:

1)         оплатити повну суму рахунка, наприклад 100 дол. на 30-й

день (нетто 30) і одержати кредит на суму 98 дол. терміном на

30 днів:

100 (1 - 0,02) = 98 дол.;

2)         платити за рахунком з дисконтом протягом 10 днів. Термін

до дати нетто;

3)         одержати на термін дисконтного періоду безпроцентний

кредит.

Якщо дебітор відмовляється від умов «2/10 нетто 30» (рис. 6.2), він може одержати кредит після терміну закінчення дисконтного періоду, тобто на 20 днів на суму 98 дол. за ціною 2 дол. (2 % суми рахунка 100 дол.). У такому випадку ціна кредиту в річному обчисленні значно підвищується

Кредит безпроцентний

Дисконтний період          Кредит на суму 98 дол. за ціною 2 дол.

■<       10       *-<      >-

 

■<       ЗО(нетто)      >-

Рис. 6.2. Умови комерційного кредиту

Визначимо ціну комерційного кредиту за умови, що дебітор

відмовляється від дисконтної знижки, за формулою:

Ціна

Процент дисконту                           360

комерційного=          -— х —          Дисконтний   =

кредиту          100%- Пр       ер        -

 дисконту       кредиту          період

100 %-2 % 30-10

Ціна кредиту без знижки становить 36,72 %. Отже, комерцій-ний кредит без знижки – дуже дороге джерело. Дебітор у разі ві-дмови від знижки зазнає таких втрат:

2 %       х   360   = 2 04 0/о х j 8 = 36J2 %  (у річному обчисленні).

251

 

Втрачена знижка      360

×

Доларовий виторг, яким      Кількість днів, протягом яких

могла б скористатися корпо-   корпорація могла б користува -

рація, якби не відмовилася     тися грошима, якби не відмо -

від наданої знижки   вилася від наданої знижки

.

Як бачимо, дебітор втрачає виторг і дні, протягом яких він міг би ним користуватися. Підприємство-платник може віднайти кредит на суму 98 дол. на 20 днів за ціною, нижчою за 2 дол. На-приклад, банк дає кредит за ставкою 30 %, тоді ціна кредиту в доларах становитиме 163,33 центи або 1 дол. 63 центи (20/360 х 30 х 98 =163,33) проти 2 дол. за дисконтного варіанта. На ціну комерційного кредиту впливає термін його надання. Так, за умови «2/10 нетто 90» ціна комерційного кредиту значно зни-жується і становить:

2 %      360

×          =2,04 %×4,5=9,18 % .

100 %-2 %    (90-10) Якщо ж термін надання кредиту становить 90 днів (2/10 нет-то 90) то фінансовий менеджер може вибрати кращий із двох ва-

6 дол. 53 центів (80 / 360 х 30 х 98=653,33 центів).

Задача 2 АТ «Колос» оформило договір на одержання банківської по-зички в банку «Магнат» у розмірі 500 000 дол., номінальна річна

мати компенсаційний залишок у розмірі 15 % суми позички. АКБ «ПриватБанк» запропону конт виплатти проценти авансом, тобто

^zz^zzsr ~в—реальну

Розв’язання Реальну процентну ставку визначимо за формулою:

Номінальна

Сума процентна    X

позички

ставка ХІ00 % =   0Д8х500000хШ0 % = 18 %

Сума позички            500 000

Реальна ставка збігається з номінальною, оскільки немає ін-ших умов кредиту за договором.

Реальна          Номінальна процентна ставка × Сума позички

процентна   =            •

ставка Реальні позичкові кошти ( %) × Сума позички

Реальні позичкові кошти дорівнюють:

(0,1 - 0,15)х500 000 = 425 000 дол.,

Реальна

018×500 000  90 000

процентна   =            × 100 % =       × 100 % = 21,2 % .

0,85×500 000 425 000

ставка

Отже, корпорація фактично одержить 425 000 дол. у вигляді позички, 75 000 дол. залишиться на рахунку фірми в банку як компенсаційний залишок. Зниження суми позички зумовить під-вищення реальної процентної ставки до 21,2 %, тобто кредит по-

АКБ «ПриватБанк» запропонував виплатити проценти аван-

сом, тобто укласти договір про дисконтування позички. Формула,

що визначає процентну ставку, перетвориться далі:

Реальна          Номінальна       ×     Сума

процентна     процентна ставка     позички

(з дисконтом)            Реальні позичкові   ×      Сума      _ Сума

кошти (%)      позички          і

У нашій ситуації:

Реальна

процентна     0,18×500 000 90 000

 =                     ×100 % =        ×І00 % = 26,9 %.

ставка    0,85 × 500 000 -90 000      335 000

(з диконтом)

Виплата процентів авансом призвела до подальшого змен-шення реальної позички і підвищення процентної ставки до 26,9 %.

Задача 3

Комерційний банк відкрив для АТ «Фаворит» кредитну лінію

на суму 500 000 грн. Фірма повинна підтримувати компенсаційний

залишок у розмірі 12 % за непогашеними позичками і 10 % за не-

використаною частиною кредиту. Номінальна річна процентна

ставка позички – 18 %, підприємство на даний момент бере в борг 300 000 грн. Визначити реальну процентну ставку.

Розв’язання Реальна процентна ставка розраховується в такий спосіб:

1.         Визначимо сума необхідного компенсаційного залишку: 0,12 х 300 000 = 36 000 грн; 0,10 х 200 000 = 20 000 грн. Звідси 36 000 + 20 000 = 56 000 грн.

2.         Реальна процентна ставка становить:

0,18×300 000 54 000

300 000-56 000          244 000

Задача 4

Фінансовий менеджер корпорації вирішує питання про укла-

дання з комерційним банком кредитної угоди. Є два варіанти та-

кої угоди - овердрафт і позичка. Стягнутий процент за двома ва-

ріантами однаковий, він становить 10 % річних (або 2,5 % за

Рух грошових потоків у наступному році має такий вигляд:

| ф. ст. Місяць

і           1          1          >■

 

1

23456789

10    11    12

-300 000 -500 000 ч

×100 %=         ×100 %=22,13 % .

Рис. 6.3. Грошові потоки по місяцях року

Визначити, який варіант кредитної угоди буде прийнятніший для підприємства.

Розв’язання 1. Визначимо витрати корпорації за позичкою. Товариство на початку року одержує позичку в розмірі 500 000 ф. ст. Протягом шести місяців такий розмір позички пе-ревищує потреби, тому зайві кошти можуть бути інвестовані за умови одержання 2 % у квартал. Таким чином, вартість позички становитиме:

Проценти за позичку           0,1х500 000        =      50 000 ф. ст.

Проценти, отримані за ін-

Мі        вестування 200 000 ф. ст.

протягом перших шести місяців (двох кварталів)

у січні-червні 200 000х0,04      =      8000 ф. ст.

у жовтні-грудні         500 000х0,02      =      10 000 ф. ст.

Усього витрати за позичкою          32 000 ф. ст.

2. Визначимо витрати за овердрафтом:

Іквартал         300 000х0,025            = 7 500 ф. ст.

Пквартал        300 000х0,025            = 7 500 ф. ст.

Шквартал       500 000х0,025            =  12 500 ф. ст.

IV квартал      0         

Усього витрати за овердрафтом     27 500 ф. ст.

Отже, овердрафт має переваги порівняно з позичкою.

Задача 5 Номінал векселя 100 гр. од., банк урахував вексель за 95 гр. од. До терміну погашення залишається шість місяців (або 180 днів). Визначити обліковий процент.

Розв’язання

Обліковий процент знайдемо за формулою:

N-P Обліковий процент   =—×12×100, N×t

деТУ- номінал векселя;

Р - ціна купівля векселя банком;

t - термін, що залишився до настання платежу за векселем.

Підставивши дані, отримаємо:

10°-95×12×100 % = 10 % річних

100×6 або

×ЗбО×ЮО% = 10 % річних.

100-95 100×180

Задача 6 Розглянемо ситуацію з вибором рішення. Компанія, що надає послуги з факторингу, стягує комісійні в розмірі 3 % і надає по-

зичку корпорації в розмірі до 75 % суми дебіторської заборгова-ності, яку вона викуповує за 1 % на місяць. Обсяг продажу в кре-дит становить 400 000 дол. За договором факторингу компанія може заощадити 6 500 дол. за місяць на вартості кредиту і від продажу безнадійних боргів у розмірі 2 % обсягу продажу в кре-дит. Банк також запропонував свої послуги. Він може надати по-зичку в розмірі 75 % дебіторської заборгованості за ставкою 2 % на місяць плюс 4 % нарахувань, пов’язаних з роботою стосовно де-біторської заборгованості (одержання інформації про фірму-боржника, відшкодування можливого ризику та ін.). Період інка-сації грошового виторгу за продаж у кредит становить 30 днів. Ко-рпорація має намір взяти максимально можливу позичку. Фінансові менеджери повинні вирішити питання, що вигідніше – продати дебіторську заборгованість чи одержати кредит у банку.

Розв’язання 1. Визначимо витрати за факторингом:

За дебіторську заборгованість, що купується   12 000

(0,03 х 400 000)

Комісійні за позичку (0,01 х 0,75 х 400 000)    3 000

Усього, витрати        15 000 дол.

2. Визначимо вартість банківської позички:

Процентні платежі (0,02 х 0,75 х 400 000) 6 000

Нарахування, пов’язані з роботою стосовно дебі-торської заборгованості (0,04 х 0,75 х 400 000)     12 000 Додаткові витрати (втрачена вигода) через неви-користання факторингу:

витрати, пов’язані з кредитуванням          6 500

безнадійні борги (0,02 х 400 000) (за умови факто-

рингу ці борги були б продані)       8 000

Усього, витрати        32 500 дол.

Наведені розрахунки показують, що банківська позичка обій-деться у два рази дорожче, ніж факторинг, тому фінансові мене-джери вибирають факторинг.

Задача 7 Компанії потрібно в листопаді мати у своєму розпорядженні 300 000 дол. Можливі варіанти одержання потрібної суми такі.

Перший: відкриття в банку кредитної лінії на суму 300 000 дол. терміном на один рік. Комісійні становлять 0,5 %, процент за ко-ристування позичкою – 12 %. Другий варіант: емісія 10-про-центних комерційних паперів терміном на два місяці. Сума в 300 000 дол. потрібна тільки на листопад, тому надлишкова сума може бути інвестована у 8-процентні ринкові цінні папери в гру-дні місяці. Комісійні за угодою з ринковими цінними паперами становлять 0,3 %. Фінансові менеджери вивчають, яка угода ви-гідніша для компанії – банківська чи емісійна.

Розв’язання

1. Визначимо витрати за кредитною лінією:

Комісійні за невикористаний період

(0,005 х 300 000 х 11/12)      1 375

Процент за один місяць (0,12 х 300 000 х 1 / 12)  3 000

Усього, витрати        4 375 дол.

2. Визначимо витрати, пов’язані з емісією комерційних паперів:

Нарахування процентів

(0,10 х 300 000 х 2 / 12)        5 000

Комісійні витрати (0,003 х 300 000)      900

Мінус Прибуток, зароблений на вкладенні над-

лишкових коштів у ринкові цінні папери в

грудні (0,08 х 300 000 х 1 / 12)         (2 000)

Усього, витрати        3 900 дол.

Отже, варіант із випуском комерційних паперів є найкращим.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Для короткострокового фінансування АТ «Регіна» потрібно 500 тис. грн. Товариство може користуватися комерційним кре-дитом з умовами «2/10 нетто 70». Комерційний банк також може надати позичку терміном на 60 днів із вартістю кредиту 8100 грн. Розрахуйте:

1)         реальну процентну ставку за банківською позичкою;

2)         якою буде вартість комерційного кредиту, якщо товариство відмовиться від торговельного дисконту і сплачуватиме за раху-нками на 70-й день;

3)         чи буде корпорація користуватися дисконтом;

4) якщо комерційний банк запропонує як компенсаційний за-лишок 20 % суми позички, яка реальна сума позички буде отри-мана.

Задача 2 АТ «Орхідея» емітувала комерційні папери на термін 180 днів на суму 300 тис. грн. Розміщення частини цього випуску вияви-лося проблематичним, тому товариство розраховує на відкриття комерційним банком так званої оберненої кредитної лінії (back up line). Товариство повинно підтримувати 13-процентний компен-саційний залишок або ж сплачувати комісійні в розмірі 3/4 %. У даний час поточна процентна ставка за короткостроковими пози-чками становить 8 %. Яким буде рішення щодо кредиту?

Задача 3 Комерційний банк відкрив для корпорації АВС кредитну лі-нію на 800 тис. грн. Відповідно до договору визначено компенса-ційний залишок за непогашеними позичками у розмірі 11 % суми позички і 9 % за невикористаною частиною кредиту. Номінальна річна процентна ставка визначена в 17 %, компанія в поточному місяці взяла в борг 200 тис. грн. Визначте реальну процентну ставку за кредитною лінією.

Задача 4 Визначте реальну процентну ставку за комерційним кредитом за умови: «2/10 нетто 30»; «2/10 нетто 60»; «1/10 нетто 30»; «1/10 нетто 60».

Задача 5 АТ «Мілена» оформляє в комерційному банку короткострокову позичку на суму 200 тис. грн. Йому запропонували на вибір три позички з різними умовами: перша – 9,5-процентна позичка з 11-процентним компенсаційним залишком; друга – 8-процентна по-зичка з 20-процентним компенсаційним залишком; третя – 7,5-процентна позичка з 10-процентним компенсаційним залишком на дисконтній основі. Яку позичку оформлятиме фінансовий ме-неджер корпорації?

Задача 6 Фінансова компанія надає послуги з факторингу на таких умовах: комісійні – 0,3 %; позичка надається клієнту в розмірі до 75 % суми дебіторської заборгованості; компанія викуповує дебі-торську заборгованість за 1 % на місяць. АТ «Дзень» надає пос-луги в кредит щорічно на 700 тис. грн. Визначте можливі витрати за факторингом. Товариство може одержати банківську позичку в розмірі 75 % дебіторської заборгованості.

Тести

1.         Позичковий капітал, який перебуває у розпорядженні підпри-

ємства на певну дату, у балансі визначається за такими напряма-

ми:

а)         Розділ 1. Власний капітал.

б)         Розділ 2. Забезпечення подальших витрат і платежів.

в)         Розділ 3. Довгострокові зобов’язання.

г)         Розділ 4. Поточні зобов’язання.

д)         Розділ 5. Доходи майбутніх періодів.

е)         Всі відповіді правильні.

ж)        а), б), в).

з)         б), в), г), д).

и) в), г), д).

2.         Формами короткострокового фінансування вітчизняних підп-

риємств є:

а)         торгові кредити;

б)         використання короткострокових цінних паперів;

в)         взаємозаліки;

г)         короткострокові банківські кредити;

д)         факторинг;

е)         лізингове фінансування;

ж)        всі відповіді правильні;

з)         а), б), в), г) д);

и) а), б), в), г) е);

к) б), в), г) д).

3.         Операція вважається факторингом у тому випадку, якщо її ха-

рактеризують ознаки: 1) наявність кредитування у формі попере-

дньої оплати боргових вимог; 2) ведення бухгалтерського обліку

постачальника, раніше всього обліку реалізації; 3) інкасування

його заборгованості; 4) страхування постачальника від кредитно-

го ризику

а)         як мінімум дві з чотирьох ознак;

б)         всі ознаки;

в) як мінімум три з чотирьох ознак. 4. Основними конкурентними перевагами факторингу для покуп-ців є:

а)         відносна швидкість і технічна зручність отримання; кре-

дитори здебільшого не вимагають додаткового кредитного за-

безпечення, окрім застереження щодо заборони застави майна

під інші кредити; вимоги до кредитоспроможності позичаль-

ника є нижчими, ніж при банківському кредитуванні (креди-

тори, як правило, не здійснюють оцінку кредитоспроможності

позичальника); порівняно легший процес узгодження пролон-

гації кредиту;

б)         можливість проведення розрахунків із постачальниками з

відстрочкою платежу після реалізації товару (робіт, послуг)

кінцевому споживачу; можливість користування товарним

кредитом, а тому відсутність необхідності в кредиті банку;

можливість збільшення обсягів закупівель із відстрочкою пла-

тежу;

в)         можливість збільшення кількості потенційних покупців за

рахунок побудови ефективної системи продажу в кредит; мо-

жливість збільшення обсягів поставок за рахунок збільшення

кількості покупців; можливість трансформації дебіторської

заборгованості у грошові кошти та досягнення, таким чином,

балансу грошових потоків, збільшення за рахунок цього ліквід-

ності та рентабельності поставок; можливість здійснення опто-

вих закупівель значних партій товарів та, відповідно, підтри-

мання розширеного асортименту за рахунок наявності

обігових коштів для миттєвого задоволення вимог покупців;

поліпшення ділового іміджу та платоспроможності через мо-

жливість проведення своєчасних розрахунків зі своїми креди-

торами; зміцнення ринкової позиції; відсутність застави; гара-

нтована відсутність іммобілізації оборотних коштів у

дебіторську заборгованість;

г)         посилення ділових відносин із клієнтами через пропози-

цію додаткової конкурентоспроможної послуги; додаткова

можливість збільшення клієнтської бази за допомогою залу-

чення на обслуговування платоспроможних покупців (дебіто-

рів) постачальника; збільшення ресурсної бази банку через

збільшення у постачальників (клієнтів) обсягів грошових над-

ходжень на поточні рахунки внаслідок збільшення обсягів їх

поставок; диверсифікація кредитного ризику між покупцями

(дебіторами); можливість для банку отримати додаткові дже-

рела доходів; зменшення обсягів резервування за факторингом

порівняно з кредитними операціями. 5. Під кредитоспроможністю підприємства (credit rating або creditworthiness) розуміють:

а)         фінансову спроможність підприємства належним чином

обслуговувати свої фінансові зобов’язання, зокрема здатність

своєчасно погашати борг, у повному обсязі виплачувати про-

центи за кредитом;

б)         фінансово-правові механізми забезпечення виконання підп-

риємством зобов’язань, передбачених умовами залучення пози-

чкового капіталу.