Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_314397f22cd99f070e68252363ec4ad2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Що таке дивіденди, хто і як їх виплачує?

2.         У якій формі виплачуються дивіденди ?      за простими ак-

 

4.         Дайте визначення дивідендної політики.

5.         Назвіть основні коефіцієнти, на підставі яких можна дати загальну оцінку дивідендної політики корпорації.

6.         Назвіть основні теорії дивідендної політики.

7.         У чому сутність дивідендної політики, запропонованої Міл-лером і Модільяні?

8.         У чому полягає сутність дивідендної політики «синиця в руці»?

Дж. Лінтнера.

11.       Назвіть основні чинники дивідендної політики.

12.       Які основні законодавчі обмеження у сфері дивідендних платежів вам відомі?

13.       Чому на дивідендну політику впливають інвестиційні пла-ни підприємства?

14.       Чи повинні фінансові менеджери у процесі проведення ди-відендної політики враховувати проблему збереження контролю над капіталом корпорації?

15.       Яким способом дохідність акціонерного капіталу впливає на дивідендну політику?

18. Назвіть особливості оподаткування дивідендів в Україні.

Типові приклади розв'язування задач

Публічне АТ «Консис» оголосило про виплату дивідендів; ак-ціонерам запропоновано 10-процентний дивіденд у вигляді акцій підприємства. У даний час в обігу перебуває 1 000 000 акцій. Но-мінальна вартість однієї акції дорівнює 10 грн.

Акції, отримані у вигляді дивідендів, продаються за ціною

15 грн за одну акцію. Складіть рахунки корпорації за акціонерним

капіталом після виплати дивідендів.

Акціонерний капітал корпорації до виплати дивідендів:

Звичайні акції (1 000 000 номіналом 10 грн)      10 000 000

Додатковий капітал (надлишок над сумою

5 000 000 номіналу)

Нерозподілений прибуток   15 000 000

30 000 000

Розв’язання

1.         Визначаємо кількість акцій в обігу після виплати дивіден-

дів:

1 000 000 + 100 000 = 1 100 000, 100 000 (10 %) – нові акції, отримані акціонерами у вигляді дивідендних виплат.

2.         Визначаємо вартість акцій в обігу після виплати дивідендів:

1 100 000 х 10 = 11 000 000.

3.         Визначаємо вартість нових акцій за поточною ціною на фо-

ндовому ринку:

100 000 х 15 = 1 500 000. Вартість нових акцій за номіналом (100 000 х 10) становитиме 1 000 000. Приріст додаткового капіталу (1 500 000 – 1 000 000) становить 500 000.

4.         Складаємо рахунки акціонерного капіталу після виплати

дивідендів:

Звичайні акції (1 100 000 х 10)        11 000 000

Додатковий капітал (5 000 000 + 500 000)            5 500 000

Нерозподілений прибуток

30 000 000 Висновок. Виплата дивідендів у вигляді акцій не змінила суми акціонерного капіталу, але відбувся перерозподіл його між стат-тями. Сума нерозподіленого прибутку скоротилася за рахунок зростання двох статей акціонерного капіталу (звичайні акції та додатковий капітал).

Задача 2 АТ «Венеція» визначає спосіб виплати дивідендів своїм акці-онерам. У даний час в обігу перебуває 10 000 простих акцій з ці-ною 11 грн за одну акцію. Отже, вартість корпорації становить 110 000 грн. Акціонерам запропоновано: 1) одержати регулярні

13 500 000 (15 000 000 – 500 000 – 1 000 000)

дивіденди в грошовому виразі на суму 1 грн. на акцію; 2) 10-процентний дивіденд у вигляді акцій.

Фінансовий менеджер має у своєму розпорядженні таку інфо-рмацію:

1)         5 тис. акцій належить холдинговій компанії, яка бажає оде-ржати дивіденди у вигляді акцій;

2)         5 тис. акцій належить фізичним особам, які виявили бажан-ня одержати дивіденди в грошовій формі.

Розв’язання

1.         Холдингова компанія одержить у вигляді дивідендів 500 акцій (10 % від 5 000, якими вона володіє в даний час). Після розподілу дивідендів кількість акцій в обігу збільшиться і становитиме 10 500. Кількість акцій у холдингової корпорації зросте до 5500. Отже, кон-троль холдингової компанії над акціонерним капіталом АТ «Вене-ція» зросте, тобто вона буде власником 52,38 % акцій.

2.         Фізичні особи одержать дивіденди в розмірі 1 грн на одну акцію, тобто 5000 грн.

Після розподілу дивідендів у грошовій формі вартість АТ «Венеція» становитиме: 110 000 – 5 000 = 105 000 грн. (у даному випадку ми абстрагуємося від категорії «нерозподілений прибу-ток»). Вартість 1 акції після грошових дивідендних виплат стано-витиме: 105 000 / 10 500 = 10 грн.

3.         Порівняємо частки в акціонерному капіталі АТ «Венеція»

після виплати дивідендів:

а)         холдингова компанія володіє 5500 акцій, кожна по 10 грн,

тобто 55 000 грн, її частка в акціонерному капіталі становить:

(55 000 / 105 000) х 100 = 52,38 %;

б)         фізичні особи володіють, як і раніше, 5000 акцій, кожна по

10 грн, тобто 50 000 грн. Отже, частка фізичних осіб акціонерно-

го капіталу знизилася і становить:

(50 000 / 105 000) х 100 = 47,62 %. Висновок: 1) у результаті виплати дивідендів пропорції в роз-поділі акціонерного капіталу між холдинговою компанією і фізи-чними особами змінилися; 2) холдингова компанія збільшила кі-лькість своїх акцій: її частка в акціонерному капіталі зросла з 50 % до 52,38 %, тоді як частка фізичних осіб знизилася до 47,62 %.

Задача 4 Фінансовий аналітик отримав такі дані щодо приватного АТ «Олігатор» (грн):

Прибуток після сплати податків     5 000 000

Кількість звичайних акцій в обігу   1 000 000

Прибуток на одну акцію     

Ринкова ціна акції     50

Р/Е коефіцієнт            10

Надлишкові грошові фонди 2 000 000

Фінансовий аналітик повинен визначити: скільки акцій варто було б викупити з обігу, за якою ціною.

Розв’язання 1. Припустимо, що надлишкові грошові фонди на суму 2 млн дол. будуть розподілені у вигляді дивідендів: 2 млн / 1 000 000 = = 2 грн дивіденду на кожну акцію. Акціонер може продати свої акції по 50 грн і одержати дивіденди по 2 грн на акцію. Якщо по-точна ринкова ціна буде визначена в 52 грн з метою заохочення купівлі, то кількість акцій, запропонованих на продаж, буде: Надлишкові фонди 2 000 000

38 462.

Ціна 1 акції

2.         В обігу залишається:

1 000 000 – 38 462 = 961 538 шт.

3.         Визначаємо прибуток на одну акцію після викупу

акцій:

Чистий прибуток    5 000 000

=          =5,2 дол.

Кількість акцій в обігу  961 538 Таким чином, прибуток на одну акцію зріс, тому що скороти-лася кількість акцій.

4.         Припустимо, що коефіцієнт Р/Е той самий – 10, тоді поточ-

на ринкова ціна підвищується до 52 грн:

5,2 х 10 = 52 грн. Отже, операції з продажу приносять акціонерам той самий ре-зультат, що і виплата дивідендів. Підтвердимо це положення таб-лицею.

частини

52

 

Фонди, отримані на одну акцію під час виплати грошових дивіде-ндів           Фонди, отримані під час викупу частини акцій

Ринкова вартість ак-ції         50 грн Ринкова вартість акції          52 грн

Грошовий дивіденд на одну акцію 2                     

            52 грн             52 грн

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Визначте виходячи із наведених даних розмір дивідендів на одну просту акцію (DY), фонд дивідендних виплат (за простими акціями), а також сукупний дохід (у тому числі реалізований та нереалізований) власників корпоративних прав публічного АТ «Реаліст» на момент виплати дивідендів. Оголошений статутний капітал товариства сформований із 120 000 акцій номінальною вартістю 5 грн кожна. На момент фіксації реєстру власників іменних цінних паперів в обігу перебували 95 % випущених ак-цій. Середній ринковий курс корпоративних прав товариства ста-новив 32,75 грн. За умовами проспекту емісії привілейованих ак-цій, сукупна частка яких у статутному капіталі дорівнює 6 %, зафіксовані такі ставки дивідендних виплат: за привілейованими акціями серії А (3 000 штук) – 32 %; серії В (4 000 штук) – 28 %. За результатами оголошення грошових дивідендів у розмірі 300 000 грн ринковий курс корпоративних прав підприємства на дату виплати дивідендів зменшився до 31,2 грн.

Задача 2 Статутний капітал підприємства становить 500 тис. грн і сфо-рмований лише із простих акцій. Усі емітовані акції перебувають в обігу. За результатами діяльності у звітному році оподаткову-ваний прибуток підприємства становив 170 тис. грн, у тому числі у фонд дивідендних виплат спрямовано 35 % чистого прибутку. Підприємство реалізовує політику стабільних дивідендів зі ставкою 7 %. Визначте за наведеними даними, чи може підприємство за ра-хунок сформованого фонду дивідендних виплат реалізувати об-рану дивідендну політику у звітному році.

Задача 3 Визначте на підставі наведених даних метод дивідендних ви-плат, реалізацію якого доцільно оголосити публічному АТ «Ілек-тор», за умови, що грошові дивіденди за результатами фінансово-го року планується виплачувати виключно із чистого прибутку відповідного року.

Показник        Роки

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Очікуваний чис-тий прибуток        820      880      960      1020    1090    1180    1240    1240    1240    1240

На основі аналізу дивідендної політики аналогічних підприємств фінансовий менеджер пропонує альтернативи, затвердження яких, за розрахунками, не приведе до суттєвого падіння ринково-го курсу корпоративних прав підприємства:

1)         метод стабільного розміру дивідендів (2,5 %);

2)         метод стабільного зростання розміру дивідендів (1,25 % із щорічним приростом на 0,25 процентного пункту);

3)         метод стабільного дивідендного виходу (на рівні 15 % від чистого прибутку);

4)         метод стабільних дивідендів (1,5 %) із екстра-дивідендами (1,5 %) після стабілізації розміру очікуваного прибутку.

Тести

1.         Про який вид дивідендної політики йде мова: «часто застосо-

вується у практиці акціонерних товариств. Вона полягає у виді-

ленні однієї і тієї самої абсолютної величини дивідендів із розра-

хунку на одну акцію. Оскільки чистий прибуток корпорації має

тенденцію становити різну величину в різних облікових періодах,

то для збереження фіксованої абсолютної величини дивіденду на

одну акцію виділяють адекватну та завжди різну частину на ви-

плату дивідендів. Коли немає чистого прибутку компанії в дано-

му обліковому періоді, на виплату дивідендів можуть скерувати

навіть резервний фонд компанії»

а)         прогресивна дивідендна політика;

б)         політика «100 %» дивіденду;

в)         політика «нульового» дивіденду;

г)         політика фіксованого дивіденду;

д)         політика фіксованого дивіденду з преміальними виплата-

ми;

е)         політика виділення на дивіденди фіксованого відсотка з

прибутку;

ж)        регресивна дивідендна політика;

з)         політика негрошових виплат;

и) політика нагромаджених кумулятивних дивідендів.

2.         Про яку модель дивідендної політики йде мова: «дивідендна

політика підприємства є компромісом у конфлікті інтересів прин-

ципал-агент (акціонери-менеджери) і визначається особливостями мо-

делі корпоративного управління в певній країні. Так, вищі гро-

шові дивіденди виплачуються менеджерами тих підприємств,

акціонери яких найбільш захищені і мають суттєвіші фактори

впливу на подальшу долю менеджерів (включаючи їх усунення).

Менеджери підприємств, які не відчувають сильного тиску з боку акціонерної меншості, виплачують незначні грошові дивіденди або взагалі відмовляються від виплати грошових дивідендів»:

а)         модель МіллераМодільяні (Dividend Irrelevance Theory);

б)         модель синиці в руках (Bird-in-the-Hand Theory);

в)         модель податкових переваг (Tax Preference Theory);

г)         сигнальна модель;

д)         модель М. Дженсена;

е)         модель Ла Порта.

Dcash    DPS

3.         Формула DPR=     =    , де DPR – коефіцієнт дивіденд-

EAIT EPS

них виплат (Dividend Payout Ratio); Dcash – грошові дивідендні виплати; EAIT – чистий прибуток; DPS – дивіденд на одну просту акцію (Dividend per Share); EPS – дохід на одну просту акцію (Earnings per Share) характеризує такий метод нарахування гро-шових дивідендів:

а)         залишковий метод дивідендних виплат (residual dividends);

б)         метод стабільних дивідендів (regular dividends);

в)         метод гнучкої дивідендної політики;

г)         метод стійкого приросту дивідендів;

д)         метод стабільних дивідендів та екстра виплат (regular

dividends with extra);

е)         метод компромісу (compromise dividend policy).

4.         Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акці-

ями приймається

а)         загальними зборами акціонерного товариства;

б)         ревізійною комісією акціонерного товариства;

в)         наглядовою радою акціонерного товариства.

5.         Коефіцієнт дивідендних виплат визначається за формулою:

Дивіденд на 1 акцію

а)         х100% ;

Чистий прибуток на 1 акцію

Дивіденди в грошовій формі за звичайними акціями

б)         ;

Кількість акцій в обігу

Чистий прибуток

в)    КЧПА =  ;

Чистий прибуток на 1 акцію Дивіденд на 1 акцію

222

г)

Кількість звичайних акцій в обігуWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_314397f22cd99f070e68252363ec4ad2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0