Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6. Оподаткування дивідендів в Україні : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.6. Оподаткування дивідендів в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Спільним для всіх теорій і теоретичних моделей дивідендної політики та варіантів їх реалізації є фактор оподаткування роз-поділеного (дивідендів) та нерозподіленого прибутку суб’єкта підприємництва. Оподаткування дивідендів в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку під-приємства34». Об’єктом оподаткування є сума нарахованих грошових дивідендів незалежно від того, була прибутковою дія-льність підприємства у звітному періоді чи ні. При виплаті гро-шових дивідендів на користь нерезидента на суму нарахованих його грошових дивідендів при їх фактичній виплаті нараховуєть-ся податок на репатріацію. Платником податку на дивіденди виступає підприємство-емітент, що нараховує та виплачує дивіде-нди, незалежно від того, є підприємство платником податку на при-буток чи не є таким.

Підприємство – емітент корпоративних прав нараховує податок на суму грошових дивідендів у розмірі 25 % від суми таких диві-дендів. Виплати грошових дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями (інших корпоративних правах), які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи дивідендів, які є біль-шими за величину грошових дивідендів на будь-яку іншу акцію (корпоративне право) такого суб’єкта підприємництва, з метою опо-даткування прирівнюються до виплати заробітної плати із відпо-відним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу валових витрат платника податку. При цьому авансовий платіж

34 Див. пункт 8 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

на такі дивіденди не нараховується. При виплаті грошових диві-дендів на користь нерезидента підприємство нараховує та утри-мує податок на репатріацію у розмірі 15 %. Джерело сплати по-датку є чистий прибуток підприємства, що залишається після виплати дивідендів (для простих акцій, інших корпоративних прав) або валові витрати (для привілейованих акцій, інших кор-поративних прав). Податок на репатріацію нараховується та сплачується за рахунок грошових дивідендів. Податок перерахо-вується до бюджету одночасно або до фактичної виплати грошо-вих дивідендів. Фактично сплачений до бюджету податок на ди-віденди враховується як авансовий платіж з податку на прибуток суб’єкта господарювання, що нарахував та сплатив такий пода-ток. Якщо підприємство є платником єдиного податку, то пода-ток на дивіденди нараховується та сплачується до бюджету на загальних підставах, однак таке підприємство не може скориста-тися можливістю зарахування фактично внесеної суми як авансо-вого платежу. Нарахований та сплачений податок на репатріацію не враховується як авансовий платіж. Авансовий платіж не спра-вляється при виплаті дивідендів корпоративними правами даного підприємства, якщо така виплата не призводить до зміни струк-тури власності підприємства (відносні частки участі акціонерів у статутному капіталі підприємства не змінюються), а також при виплаті на користь інститутів спільного інвестування (ІСІ). Суб’єкти підприємництва (окрім постійних представництв нере-зидентів) не включають до складу валових доходів суми отрима-них грошових дивідендів від підприємств-резидентів.

Питання та завдання для самоперевірки та контролю