Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.5. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Дивідендна політика, яку розробляють фінансові менеджери корпорацій, визначається на основі поточних і стратегічних пла-нів. З цією метою вивчається вплив дивідендної політики на еко-номічне і фінансове становище корпорації. Особлива увага при-діляється питанням обігу акціонерного капіталу на фінансовому ринку. Слід зазначити, що акціонери (як діючі, так і потенційні), розглядаючи фінансову звітність емітента, цікавляться насамперед показниками, пов’язаними з доходами і дивідендами на одну ак-цію, поточною ціною (курсом) акції на ринку капіталів, тобто узагальнюючими, підсумковими даними фінансової ефективності суб’єкта підприємництва.

Можна виділити дві групи показників, які характеризують дивідендну політику:

•          коефіцієнти обігу акціонерного капіталу;

•          коефіцієнти оцінки ринком капіталу дохідності акцій.

У першій групі базовим, фундаментальним показником є кое-

фіцієнт чистого прибутку на одну акцію, визначений за формулою:

Чистий прибуток

КЧПА =          .      (5.8)

Кількість звичайних акцій в обігу

Важливість коефіцієнта полягає в тому, що у кінцевому під-сумку він визначає інвестиційні можливості суб’єкта підприєм-ництва.

З погляду акціонера більш важливою є сума виплачених диві-дендів на одну акцію. З цією метою обчислюється показник диві-дендних виплат на одну звичайну акцію за формулою:

Дивіденди в грошовій формі за звичайними акціями

. (5.9) Кількість акцій в обігу

На підставі розглянутих вище коефіцієнтів розраховуються два взаємозалежні і взаємодоповнювальні показники:

•          коефіцієнт дивідендних виплат (payout ratio);

•          коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком. Фінансові аналітики уважно вивчають рух цих показників і

будують стратегію економічного розвитку суб’єкта підприєм-ництва. Коефіцієнт дивідендних виплат визначається за формулою:

Дивіденд на 1 акцію

100 .     (5.10) Чистий прибуток на 1 акцію

Він означає, скільки відсотків чистого прибутку розподілено акціонерним товариством у вигляді дивідендних виплат.

Коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком є обер-неним коефіцієнту дивідендних виплат. Він визначається за фор-мулою:

Чистий прибуток на 1 акцію

.        (5.11) Дивіденд на 1 акцію

Показник визначає стратегічну можливість виплат дивіден-дів. Висока кратність покриття показує, що дивіденди захищені від ризику їх невиплати навіть у тих випадках, коли прибуток скорочується. У фінансовій літературі зазначається, що нормаль-ним є показник кратності 2,4 раза, що еквівалентно 42 % коефіці-єнта виплати дивідендів. Наведена в літературі інформація пока-зує середнє значення коефіцієнта в межах 3 разів по країнах з розвиненою ринковою економікою, по окремих галузях економі-ки – від 2 до 4. Стабільно працюючі товариства, які мають великі ринки збуту в багатьох країнах світу, значну частину чистого прибутку виплачують у вигляді дивідендів, що ми і спостерігає-мо в К° «Кока-Кола». Цінні папери таких корпорацій зазвичай користуються високим попитом. Підприємства, які випускають принципово нову продукцію і швидко розвиваються, основну ча-стину чистого прибутку спрямовують на економічне зростання. Такі товариства можуть протягом кількох років підтримувати ві-дносно низький коефіцієнт дивідендних виплат.

Коефіцієнт     Прибутковість           Коефіцієнт

 =         X

реінвестування          капіталу          утримання

Він означає, на скільки відсотків може забезпечити темпи

ми дивідендами. Звідси відбувається небезпечна залежність еко-номічного розвитку від зовнішніх джерел. Борги товариства наблизилися до критичної межі.

Коефіцієнт утримання є дуже важливим показником впливу

дивідендної політики на перспективний економічний розвиток

суб’єкта підприємництва. Він розраховується за формулою:

Прибуток       Дивіденд

Коефіцієнт    наіакцію   ~   наіакцію

 =                                х 100 %.       (5.13)

утримання     Прибуток наіакцію

Розрахунки показують, що коефіцієнт відрахування прибутку, який можна було б використовувати для економічного розвитку, дуже низький.

До другої групи показників оцінки ринкової дохідності ак-

цій\вдн мультиплікатор курсу акції, або коефіцієнт Р/Е;

Р          Поточна ціна акції

— =     .           (5.14)

Е    Чистий прибуток наіакцію

Коефіцієнт Р/Е    співвідношення ціни і прибутку на одну ак-

стабільно високими коефіцієнтами прибутковості забезпечує привабливість своїх акцій для інвесторів. Коефіцієнт викликає особливий інтерес в інвесторів, які розраховують у майбутньому одержати приріст капіталу, вкладеного в акції. Як зазначається у фінансовій літературі, високий показник знижує можливість пог-линання товариства його конкурентами. І навпаки: товариство розширює свої можливості купувати інші фірми шляхом обміну акціями, а не у формі оплати грошовими коштами. Він означає, у скільки разів курс акції перевищує її дохідність.

Коефіцієнт Р/Е публікується щодня в біржових бюлетенях і фінансовій пресі.

Другий показник – мультиплікатор дивіденду акції – характе-ризує відношення поточної ціни акції до дивіденду. Він визнача-ється за формулою:

Поточна ціна акції

.           (5.15)

Дивіденд на 1 акцію

Він показує у скільки раз буде перевищення курсу акції над одержуваним дивідендом.