Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

I.          Назвіть джерела фінансування підприємств.

5.         Які Ви знаєте забезпечення наступних витрат і платежів?

6.         За якими методами можна розраховувати величину гро-шового потоку?

7.         Назвіть фінансові показники оцінки сукупного грошового

пото 8ОКУНазвіть синтетичні показники впливу грошових потоків підприємства на його господарську діяльність.

9.    Охарактеризуйте методи управління грошовими потоками

підп 1І0 иєм Які ств завдання ставлять перед фінансистом при проведенні оцінки ефективності моделі управління грошовими потоками?

II.        Назвіть складові елементи моделі управління дебіторсь-

кою заборгованістю.

12. Назвіть складові елементи моделі управління кредиторсь-кою заборгованістю.

 

Типові приклади розв'язування задач

Задача 1

Визначити Cash-flow від: 1) операційної діяльності підприємс-тва за звітний період непрямим методом; 2) фінансової діяльності за звітний період; 3) інвестиційної діяльності за звітний період; 4) Free Cash Flow за звітний період за таких даних:

1.         Чистий прибуток від операційної діяльності - 100 тис. грн.

2.         Надходження від емісії акцій - 250 тис. грн, у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.

3.         Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств

4 ис Над пр одження від емісії облігацій - 50 тис. грн. числі амортизація нематеріальних активів - 20 тис. грн

7.         Сума збільшення операційних оборотних активів 15 тис. грн.

8.         Кошти, спрямовані на придбання основних засобів 70 тис. грн.

Розв’язання

1.         Визначимо операційний Cash Flow підприємства за звіт-

ний період непрямим методом.

Operating Cash Flow = 100 – 15 + 20 = 105 тис. грн.

На підприємстві утворилося в результаті операційної діяльно-сті 105 тис. грн чистих грошових потоків, тобто це частина виру-чки від реалізації, яка залишається в розпорядженні підприємства в певному періоді після здійснення всіх грошових видатків опе-раційного характеру. Наявність операційного Cash-flow характе-ризує здатність підприємства фінансувати інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових джерел, погашати фінансову заборгованість, виплачувати дивіденди.

2.         Визначимо Cash Flow від інвестиційної діяльності за зві-тний період. Investing Cashflow = 10 – 70 = -60 тис. грн;

3.         Визначимо Cash Flow від фінансової діяльності за звітний період. Financing Cash Flow = 200 + 50 = 250 тис. грн;

4.         Визначимо Free Cash Flow за звітний період. Free Cash Flow = 105 + 10 – 70 = 45 тис. грн. Free (незалежний) Cash-flow характеризує здатність підприємства забезпечити операційну ді-яльність та планові інвестиції за рахунок внутрішніх фінансових джерел. Позитивне значення Free Cash-flow у розмірі 45 тис. грн свідчить про наявність надлишку коштів, які можуть бути вико-ристані для таких цілей: виплата дивідендів; погашення банків-ських позик; викуп власних корпоративних прав. Відємне зна-чення Free Cash-flow показувало б, що для здійснення запланованих видатків підприємство має потребу у зовнішньому фінансуванні в обсязі 45 тис. грн, яка утворилася в результаті де-фіциту внутрішніх джерел фінансування.

Задача 2 1.12.2008 року підприємство виписало чек на загальну суму 1 000 дол. Чек проходить кліринг у середньому за 10 днів. Одно-часно підприємство отримує 1 300 дол. Гроші стають доступни-ми через 5 днів. Підрахуйте оборот виплат, оборот надходжень і чистий оборот.

Розв’язання Оборот виплат складе 10 х 1 000 = 10 000 дол. Оборот надхо-джень буде рівний 5 х (-1 300) = -6 500 дол. Чистий оборот складе 10 000 + (-6 500) = 3 500 дол. Тобто підприємство має неоплачені чеки на суму 10 000 дол. У той же час неотримані кошти склада-ють 6 500 дол. Таким чином, балансове сальдо підприємства буде на 3 500 дол. менше сальда доступних грошових коштів, тобто позитивний чистий оборот складе 3 500 дол.

Задача 3 АТ «Лілея» має 100 дол. відтоку готівки у день протягом семи днів у тиждень. Процентна ставка складає 5 % річних, а фіксовані витрати поповнення грошового сальдо рівні 10 дол. за угоду. Яким повинен бути оптимальний початковий баланс? Які загаль-ні витрати?

Розв’язання Загальна кількість готівки, яка необхідна в рік складе 365 х х 100 = 36 500 дол. За моделлю Baumol-Allais-Tobin (BAT) визна-чимо оптимальне початкове сальдо:

с      |(2Г×^) =  J2×36 500×10 =,бооооо=382

V     R  V        °>05

де F - фіксовані витрати поповнення грошового сальдо; Т - зага-льна кількість готівки, яка необхідна в рік; R - процентна ставка. Середнє грошове сальдо складає 3 821 / 2 = 1 911 дол., відповід-но, витрати невикористаних можливостей будуть рівні 1911х0,05=96 дол. Оскільки нам необхідно мати 100 дол. у день, сальдо в розмірі 3 821 дол. вистачить на 3 821 / 100 = 38,21 дні. Тобто ми повинні поповнювати рахунок 365 / 38,21 = 9,6 раз у рік. Отже, комерційні витрати будуть рівні 96 дол. Загальні ви-трати складають 96 + 96 = 192 дол.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Визначити Cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом за таких даних: 1. Чиста виручка від реалізації продукції – 1 000 тис. грн.

2.         Надходження від емісії акцій – 250 тис. грн, у тому числі на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.

3.         Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.

4.         Витрати на виробництво реалізованої продукції, пов’язані з виплатою грошових коштів – 700 тис. грн.

5.         Сплачено процентів за користування позиками – 15 тис. грн.

6.         Сплачено податок на прибуток від операційної діяльності – 90 тис. грн.

7.         Амортизаційні відрахування – 10 тис. грн.

Задача 2 Підприємство має на депозиті 5 000 дол. 1.06.2008 року воно виписує чек на оплату 1 000 дол. за балансовими документами і пред’являє до оплати в обслуговуючий банк інший чек на суму 2 000 дол. Визначити виплати підприємства, надходження і чис-тий оборот.

Задача 3 Визначіть планове грошове сальдо, використовуючи модель Baumol-Allais-Tobin (BAT), якщо річна процентна ставка 12 %, постійні порядкові витрати 100 дол., загальна сума необхідної готівки 240 000 дол. Які витрати невикористаних можливостей зберігання готівки, комерційні витрати і загальні витрати? Які вони будуть, якщо замість цього зберігати 15 000 дол. або 25 000 дол. готівкою?

Тести

1.         Основними елементами внутрішніх джерел фінансування під-

приємств є такі:

– чистий прибуток; – амортизаційні відрахування; – забезпечення наступних витрат і платежів. Таке групування внутрішніх джерел використовують за:

а)         логікою методу нарахування;

б)         логікою касового підходу.

2.         До вхідних грошових потоків підприємства можна навести такі:

а) фінансування потреби підприємства у капіталі на основі

грошових коштів, сформованих у рамках вхідних грошових

потоків; забезпечення виконання поточних зобов’язань підп-

риємства; виконання зобов’язань між суб’єктами підприємни-

цтва у рамках господарських договорів тощо;

б) надходження виручки від реалізації товарів, робіт та пос-луг; отримання банківського кредиту; отримання безповорот-ної фінансової допомоги; надходження від емісії корпоратив-них облігацій та інші.

п          т

3.         Формула Cash Flow= ЦІСЕ - ZOCF, де Cash Flow - грошо-

вий потік, що оцінюється; ICF, - і-ий вхідний грошовий потік (Cash Inflows); OCFj - j-тий грошовий потік (Cash Outflows) відо-бражає

а)         прямий метод розрахунку операційного (інвестиційного

чи фінансового) грошового потоку;

б)         непрямий метод розрахунку грошового потоку.

4.         Грошовий потік до фінансування (Free Cash Flow) визначається

за формулою:

а)         Finance Cash Outfl ows + interests (interests - абсолютна ве-

личини сплачених суб’єктом підприємництва відсотків по

кредитам та іншим позикам);

б)         operating Cash Flow + invexting Cash Flow;

грошовий потік субєкта підприємництва; N1 - чистий прибуток суб'єкта підприємництва за період, що аналізується (Net fncome);

платежів субєкта підприємництва відображає

а)         прямий метод розрахунку операційного (інвестиційного

чи фінансового) грошового потоку;

б)         непрямий метод розрахунку грошового потоку.