Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Що таке власний капітала підприємства?

2.         Охарактеризуйте функції власного капіталу.

3.         Дайте характеристику джерелам формування власного капі-талу.

4.         Назвіть види власного капіталу підприємства.

5.         Яким чином можна визначити ціну власного капіталу підп-риємства.

6.         Що таке трансакційні витрати власного капіталу?

7.         Охарактеризуйте поняття «статутний капітал», «статутний фонд», «складений капітал».

8.         Що таке корпоративні права? Які Ви знаєте їх види?

9.         Назвіть види акцій підприємства та дайте їм характеристику.

 

10.       Скільки відсотків від статутного капіталу можуть склада-ти привілейовані акції?

11.       Вкажіть види курсів корпоративних прав підприємства.

12.       Які питання вирішуються на установчих зборах?

13.       Назвіть методи збільшення статутного капіталу акціонер-них товариств.

14.       Що таке переважне право?

15.       Назвіть методи зменшення статутного капіталу акціонер-них товариств.

16.       Хто такі міноритарії та стейкхолдери?

17.       Охарактеризуйте механізм функціонування статутного капіталу ТОВ.

18.       Назвіть методи збільшення і зменшення статутного капі-талу ТОВ.

19.       Які існують особливості скликання і проведення загаль-них зборів учасників ТОВ?

20.       Назвіть органи управління товариством з обмеженою від-повідальністю.

21.       Що таке пайовий і резервний капітал?

22.       За якими ознаками поділяються резерви підприємства?

23.       На які цілі може використовуватись резервний капітал?

24.       Охарактеризуйте додатково вкладений капітал та інший додатковий капітал.

25.       Що таке резерв сумнівних боргів?

26.       Які методи розрахунку резерву сумнівних боргів Ви знаєте?

 

 

Типові приклади розв’язування задач28

Задача 1 На початок звітного періоду власний капітал публічного акці-онерного товариства «Зоря» характеризується такими даними.

I. Власний капітал    На початок періоду, грн       На кінець періоду, грн

Статутний капітал    600 000          

Додатково вкладений капітал         46 095

Інший додатковий капі-тал 41 085

Резервний капітал    103 620          

Нерозподілений прибу-ток 38 440

Неоплачений капітал           (25 650)          (-)

Вилучений капітал   (52 590)          (-)

Усього за розділом I пасиву            751 000          

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1.         Прибуток до оподаткування становив 258,75 тис. грн.

2.         Чистий прибуток розподіляється за такими напрямами: по-повнення резервного капіталу – 10 %; на виплату грошових диві-дендів – 37,5 %; на виплату матеріального заохочення працівни-кам – 12,75 %; решта – нерозподілений прибуток.

3.         Отримано за лізингом обладнання вартістю 230,43 тис. грн.

4.         Акціонери перерахували 42,75 тис. грн за передплаченими раніше простими акціями (заборгованість у частині номінальної вартості акцій становила 25,65 тис. грн).

5.         Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн (дооцінка).

6.         Акціонерне товариство анулювало усі викуплені раніше ак-ції, загальна номінальна вартість яких становила 52,59 тис. грн.

7.         Акціонерним товариством емітовано та розміщено на фон-довій біржі купонні облігації у кількості 17 350 штук номіналь-

28 При розв’язуванні такого типу задач необхідно користуватись звітом про власний капітал. Роз’яснення окремих позицій власного капіталу подано в додатку Д.

ною вартістю 250 грн строком обігу 2,5 роки із річним купоном у розмірі 27,5 %.

 

Розв’язання

Визначимо чистий прибуток підприємства 258,75– (258,75 х х 0,25) = 194,06 тис. грн. На поповнення резервного капіталу спрямовано 0,1 х 194,06 = 19,41 тис. грн, нерозподілений прибу-ток становить (100 – (10 + 37,5 + 12,75)) х 194,06 / 100 = 77,14 тис. грн. Додатково вкладений капітал становитиме 42,75 –

25,65 = 17,1 тис. грн.

 

I. Власний капітал    На початок періоду, грн       Зміна, тис. грн           На кінець періоду, грн

Статутний капітал    600 000           -52,59 547 410

Додатково вкладений капітал         46 095 17,1     63 195

Інший додатковий капітал   41 085 42,35   83 435

Резервний капітал    103 620           19,41   123 030

Нерозподілений при-буток 38 440 77,14   115 580

Неоплачений капітал           (25 650)          25,65   (—)

Вилучений капітал   (52 590)          52,59   (—)

Усього за розділом I пасиву            751 000           181,65 932 650

Задача 2 Визначте вплив господарських операцій, що мали місце про-тягом звітного періоду, на власний капітал публічного акціонер-ного товариства «В’юльмі» та складіть на основі цього Звіт про власний капітал (у тис. грн).

1.         Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 58 тис. грн (дооцінка).

2.         Решта неоплачених повністю акціонерами акцій у кількості 15 тис. штук номінальною вартістю 6 грн кожна у зв’язку із про-строченням терміну оплати були викуплені товариством шляхом повернення внесеної номінальної вартості акцій.

3.         Підприємство анулювало усі викуплені акції.

4.         Чистий прибуток за звітний період дорівнював 160 тис. грн і був розподілений за такими напрямами: поповнення резервного капіталу – 10 %; виплата грошових дивідендів – 30 %; на виплату матеріального заохочення працівникам – 12,5 %; залишок суми – нерозподілений прибуток.

5. Товариство збільшило статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій із 6 грн до 9 грн за рахунок додатко-вих внесків акціонерів.

 

Стаття, тис. грн                                                                                                     

Залишок на початок року     720      —        108      76        192      73        (87)     (—)     1082

Коригування                                                                                              

Скоригований залишок на по-чаток року                                                                                              

Переоцінка активів:

—        дооцінка необоротних активів;

—        уцінка необоротних активів                                                                                                         

Чистий прибуток (збиток) за звітний період                                                                                                     

Розподіл прибутку:

—        виплати власникам (дивіденди);

—        спрямування прибутку до

статутного капіталу;

—        відрахування до резервного

капіталу                                                                                                       

Внески учасників:

—        внески до капіталу;

—        погашення заборгованості з

капіталу                                                                                                       

Вилучення капіталу:

—        викуп акцій (часток);

—        перепродаж викуплених

акцій;

—        анулювання викуплених акцій;

—        вилучення частки в капіталі;

—        зменшення номінальної

вартості акцій                                                                                                         

Інші зміни в капіталі                                                                                              

Разом зміни в капіталі                                                                                                       

Залишок на кінець року                                                                                                     

Розв’язання Визначимо, на скільки збільшило статутний капітал акціонерне товариство шляхом збільшення номінальної вартості акцій:

(720 : 6 – 15) х (6 – 9) = 315 тис. грн. Оскільки підприємство анулювало викуплені ним акції в сумі 15 х 6 = 90 тис. грн, то за позицією «Неоплачений капітал» запишемо 87 тис. грн, а 90 – 87 = 3 тис. грн відобразимо за позицією «Додатково вкладений капітал».

Стаття, тис. грн                                                                                                     

Залишок на початок року     720      —        108      76        192      73        (87)     (—)     1082

Коригування                                                                                              

Скоригований залишок на початок року                                                                                                

Переоцінка активів:

—        дооцінка необоротних активів;

—        уцінка необоротних активів                                               58                                                      

Чистий прибуток (збиток) за звіт-ний період                                                                  160                            

Розподіл прибутку:

—        виплати власникам (дивіденди);

—        спрямування прибутку до ста-

тутного капіталу;

– матеріальне заохочення;

—        відрахування до резервного капіталу                                                        16        (48)

(20) (16)                                

Внески учасників:

—        внески до капіталу;

—        погашення заборгованості з капіталу         315                  3                                             87                   

Вилучення капіталу:

—        викуп акцій (часток);

—        перепродаж викуплених акцій;

—        анулювання викуплених акцій;

—        вилучення частки в капіталі;

—        зменшення номінальної варто-

сті акцій                                                                                                       

Інші зміни в капіталі                                                                                              

Разом зміни в капіталі          315                  3          58        16        76        87                    555

Залишок на кінець року        1 035               111      134      208      149                             1 637

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 На початок звітного періоду власний капітал публічного акці-онерного товариства «Корсаж» характеризується такими даними.

I. Власний капітал    На початок періоду, грн       На кінець періоду, грн

Статутний капітал    420 000          

Додатково вкладений капітал         30 035

Інший додатковий капітал   16 021

Резервний капітал    100 001          

Нерозподілений прибуток   16 231

Неоплачений капітал           (20 000)          (-)

Вилучений капітал   (-)        (-)

Усього за розділом I пасиву            562 288          

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1.         Прибуток до оподаткування становив 148,65 тис. грн.

2.         Чистий прибуток розподіляється за такими напрямами: поповнення резервного капіталу – 15 %; на виплату грошових дивідендів – 30 %; решта – нерозподілений прибуток.

3.         Акціонери перерахували 14 тис. грн за передплаченими раніше простими акціями (заборгованість у частині номінальної вартості акцій становила 20 тис. грн).

4.         Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 3,25 тис. грн (уцінку).

5.         Акціонерне товариство викупило акції, загальна номінальна вартість яких становила 6 тис. грн.

6.         Акціонерним товариством емітовано та розміщено на фон-довій біржі конвертовані облігації у кількості 1200 штук номіналь-ною вартістю 100 грн строком обігу 2 роки за курсом емісії 110 %.

Задача 2 Визначте вплив господарських операцій, що мали місце про-тягом звітного періоду, на власний капітал публічного акціонер-ного товариства «Мавекс» та складіть на основі цього Звіт про власний капітал (у тис. грн).

1.         Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 42 тис. грн (дооцінка).

2.         Акціонери внесли 26,25 тис. грн на поповнення статутного капіталу за курсом емісії 105 %.

3.         Підприємство анулювало усі викуплені акції.

4.         Прибуток до оподаткування за звітний період дорівнював

160 тис. грн і був розподілений за такими напрямами: поповнен-

ня резервного капіталу – 10 %; виплата грошових дивідендів –

30 %; на виплату матеріального заохочення працівникам –

12,5 %; залишок суми – нерозподілений прибуток, який був

спрямований на поповнення статутного капіталу.

вих

5.         Товариство збільшило статутний капітал шляхом збільшення

номінальної вартості акцій із 5 грн до 8 грн за рахунок додатко-

внесків акціонерів.

 

Стаття, тис. грн                                                                                                     

Залишок на початок року     600      —        104      58        93        20        (40)     (—)     835

Коригування                                                                                              

Скоригований залишок на початок року                                                                                                

Переоцінка активів:

—        дооцінка необоротних активів;

—        уцінка необоротних активів                                                                                                         

Чистий прибуток (збиток) за звітний період                                                                                                     

Розподіл прибутку:

—        виплати власникам (дивіденди);

—        спрямування прибутку до статут-

ного капіталу;

—        відрахування до резервного капі-

талу                                                                                                  

Внески учасників:

—        внески до капіталу;

—        погашення заборгованості з капі-

талу                                                                                                  

Вилучення капіталу:

—        викуп акцій (часток);

—        перепродаж викуплених акцій;

—        анулювання викуплених акцій;

—        вилучення частки в капіталі;

—        зменшення номінальної вартості

акцій                                                                                                

Інші зміни в капіталі                                                                                              

Разом зміни в капіталі                                                                                                       

Залишок на кінець року                                                                                                     

Задача 3 Статутний капітал акціонерного товариства становить 6 млн грн (номінальна вартість однієї акції 20 грн); сума збільшення капіталу дорівнює 500 тис. грн; біржовий курс старих акцій –90 грн; курс емісії нових акцій – 40 грн. Який буде середній курс акцій після емісії?

Задача 4 Статутний капітал було збільшено до 20 млн грн; для цього був використаний додатковий капітал у розмірі 3 млн грн; балан-совий (розрахунковий) курс акцій перед збільшенням становив 165 %. Як зміниться балансовий курс акцій після збільшення ста-тутного капіталу?

Задача 5 Підприємство випустило акції номінальною вартістю 230 000 грн та розмістило за курсом 135 %. Чистий прибуток підприємст-ва становить 48 тис. грн, 25 % його використано на поповнення резервного капіталу, а 70 % – на виплату дивідендів. Підприємс-тво отримало на безоплатній основі необоротні активи номіналь-ною вартістю 10 тис. грн. Яку суму необхідно навести за позиці-єю «інший додатковий капітал»?

Тести

1.         Власний капітал – це:

а)         частина в активах підприємства, що залишається після ви-

рахування його зобов’язань;

б)         різниця між сукупною вартістю активів товариства та вар-

тістю його зобов’язань перед іншими особами;

в)         сума заборгованості власників (учасників) за внесками до

статутного капіталу;

г)         сума, на яку вартість реалізації випущених акцій переви-

щує їхню номінальну вартість;

д)         а), б);

е)         а), в);

ж)        б) г).

2.         Строк переважного права, передбачений статутом акціонерно-

го товариства, не може бути меншим ніж:

164

а) 30 днів з дня отримання товариством відповідного пові-домлення;

б)         20 днів з дня отримання товариством відповідного пові-

домлення;

в)         10 днів з дня отримання товариством відповідного пові-

домлення.

3.         Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що переви-

щує 25 % вартості активів товариства, приймається

а)         наглядовою радою акціонерного товариства;

б)         ревізійною комісією акціонерного товариства;

в)         загальними зборами акціонерів.

4.         Акціонерне товариство не має права приймати рішення про

викуп акцій, якщо:

а)         на дату викупу акцій товариство має зобов’язання про

обов’язковий викуп акцій;

б)         товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслі-

док викупу акцій;

в)         власний капітал товариства є меншим, ніж сума його ста-

тутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення

ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номіналь-

ною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

г)         всі відповіді правильні;

д)         а), в);

е)         б), в);

ж)        а), б).

5.         Інший додатковий капітал – це:

а)         сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, без-

коштовно отриманих підприємством від інших юридичних

або фізичних осіб;

б)         капітал, який викуплений товариством у його учасників за

фактичною собівартістю акцій власної емісії або часток;

в)         сума, на яку вартість реалізації випущених акцій переви-

щує їхню номінальну вартість.