Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література до теми : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Ангелин Д. Мал золотник… / Д. Ангелин // Бизнес. – № 1–2. – 17 січ. – 2005. – С. 66–69.

2.         Бесараб О. Роль банку у формуванні інвестиційних ресурсів ФПГ / О. Бесараб // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 116–120.

3.         Блинов А. Малое предпринимательство / А. Блинов. – М.: ИН-ФРА-М, 1997. – С. 32.

4.         Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

5.         Деякі питання розпорядження об’єктами державної власності: Розпорядження КМУ від 24 грудня 2007 р. № 1231-р. – Чинний з 28.12.2007 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 груд., № 245.

6.         Іванов Ю. Підприємства та підприємці: взаємодія у рамках по-середницьких схем / Ю. Іванов // Збірник систематизованого законо-давства. – Вип. 7., лип. – 2005. – С. 177–183.

7.         Куліш А.П. Формування організаційної структури ФПГ / А.П. Куліш // Фінанси України. –2000. – № 9. – С. 35–39.

8.         Мачеринскене И.М. Формирование малого и среднего бизнеса в Литве / И. М. Мачеринскене, Ж. И. Симанавичене // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 6. – 2006. – № 1. – С. 51–65.

9.         Перелік господарських товариств, державні пакети акцій (част-ки) яких підлягають першочерговому продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, що підлягають першочерговій під-готовці до продажу в 2008 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 р. № 81-р. – Чинний з 22.02.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

10.       Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії яко-сті системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спі-лок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України від 16.01.2004 р. № 7. – Чинний з 14.02.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 20 лют., № 5.

11.       Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбарда-ми: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2003 р. № 1 800. – Чинна з 01.01.04 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 10 груд., № 233.

12.       Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. – Чинний з 29.04.09 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 жовт., № 202.

13.       Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. – Чинний з 17.01.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січн., № 8.

14.       Про благодійництво та благодійні організації: Закон України вiд 16.09.1997 р. № 531/97-ВР. – Чинний з 15.10.97 // Голос України. – 1997. – 15 жовт.

15.       Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. – Чинний з 01.10 1991 // Голос України. – 1991. – 11 жовт.

16.       Про державну підтримку малого підприємництва: Закон Украї-ни від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ. – Чинний з 22.11.00 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листоп.

17.       Про довірчі товариства: Декрет КМ України вiд 17.03.1993 р. № 23–93. – Чинний з 01.04.93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 01 квіт.

18.       Про затвердження Класифікації інституційних секторів еконо-міки України: Наказ Державного комітету статистики України від 18 квітня 2005 р. № 96 із змінами і доповненнями, внесеними 1.09.2005 р. № 249.

19.       Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України вiд 15.03.2001 р. № 2 299-III. – Чинний з 24.04.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25квіт., № 74.

20.       Про кредитні спілки: Закон України вiд 20.12.2001 р. № 2 908-III. – Чинний з 22.01.02 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 23 січ., № 14.

21.       Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. – Чинний з 22.06.99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 01 лип.

22.       Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України вiд 09.07.2003 р. № 1 057-IV. – Чинний з 01.01.04 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 11верес., № 169.

23.       Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон Укра-їни із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5.06.2003 р. № 906-IV, від 6.10.2004 р. № 2 056-IV. – Чинний з 16.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 трав., № 84.

24.       Про політичні партії в Україні: Закон України вiд 05.04.2001 р. № 2 365-III. – Чинний з 28.04.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 квіт., № 77.

25.       Про промислово-фінансові групи: Закон України вiд 21.11.1995 р. № 437/95-ВР. – Чинний з 21.05. 96 // Голос України. – 1996. – 21 трав.

26.       Про складання фінансових планів підприємств: Розпоряджен-ням Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. № 95-р. – Чинне з 13.04. 05 // Урядовий кур’єр. –2005. – 27 квіт., № 78.

27.       Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р. № 72 798 у редакції Указу Президента від 28.06.99 р. № 746/99 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 07 лип.

28.       Про страхування: Закон України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. – Чинний з 11.04.96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 18 квіт.

29.       Про управління об’єктами державної власності: Закону України від 21.09.2006 р. № 185-V. – Чинний з 18.10.06 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 жовт., № 195.

30.       Про фінансовий лізинг: Закон України вiд 16.12.1997 р. № 723/97-ВР. – Чинний з 10.01.98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 10 січ.

31.       Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-сових послуг: Закон України вiд 12.07.2001 р. № 2 664-III. – Чинний з 22.08.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 29 серп., № 154.

32.       Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3 480-IV. – Чинний з 19.05.06 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 19 квіт., № 75.

33.       Пулковський Л. Дослідження специфіки сімейного бізнесу в Польщі / Л. Пулковський // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С. 199–215.

34.       Разумнова И. Мелкое предпринимательство в промышленности США / И. Разумнова // Проблемы теории и практики управления. – № 3. – 1990. – С. 7–10.

35.       Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

36.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

37.       Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

38.       Фінансова діяльність підприємства: Підручник / [О. М. Бан-дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

39.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

40.       Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за ста-ном на 05 серп. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44.