Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

1.    Що розуміють під поняттям «суб’єкти господарювання»?

Вкажіть Н Що тВГорга ти ізац ційн о- од равові форми господарювання

рис 13. Охарактеризуйте фінансову діяльність товариств з обме-

14. Охарактеризуйте фінансову діяльність командитних това-РИС1 ств 5. Охарактеризуйте фін ансову діяльність повних товариств.

JL sssmф—діяльність товариств з додат-

17. Вкажіть на особливості фінансової діяльності промисло-джерел Охара чурн ризуйте фінансову діяльність державних підпри-

23.       Які особливості можна виділити у фінансовій діяльності суб’єктів малого бізнесу в Україні?

24.       Які особливості можна виділити у фінансовій діяльності суб’єктів малого бізнесу в країнах Європейського союзу?

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1 Чотири юридичні і 7 фізичних осіб (А, Б, В, Г та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) прийняли рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Сім зірок». Створення ТОВ характеризується такими даними:

1)         визначена установчими документами товариства частка за-сновників (учасників) така: А – 14 %; Б – 12 %; В – 8 %; Г – 14 %; 1 – 5 %; 2 – 2 %; 3 – 10 %; 4 – 12 %; 5 – 8 %; 6 – 10 %; 7 – 5 %;

2)         на момент реєстрації ТОВ Б вніс 20,78 тис. грн, що стано-вить 105 % номінальної вартості його частки у статутному капі-талі товариства; А – 15,75 тис. грн, Г – 17,25 тис. грн; 3 і 6 фізичні особи по 10 тис. грн; 4 фізична особи – 15 тис. грн.

3)         В зробив внесок до статутного капіталу товариства, що створюється, у вигляді приміщення, яке може використовуватися як офіс; оціночна вартість такого приміщення, відповідно до ви-сновку оцінювача майна, становить 30,65 тис. грн;

4)         решта учасників товариства здійснять внески до статутного капіталу підприємства після реєстрації товариства виключно грошовими коштами у національній валюті.

Визначте та обґрунтуйте, чи може бути засноване товариство з обмеженою відповідальністю «Сім зірок» та що для цього не-обхідно зробити. У разі необхідності складіть початковий баланс товариства на момент його державної реєстрації.

Задача 2

Три суб’єкти підприємницької діяльності (ЗАТ «Flower», Gnome Ltd. (Кіпр) та FM Group Inc. (Об’єднане королівство – UK)) уклали договір про спільну діяльність без створення юри-дичної особи строком на два роки. Ведення спільних справ за до-говором покладено на резидента. Прибуток від спільної діяльно-сті розподіляється по завершенні строку дії договору про спільну діяльність пропорційно до частки кожного учасника в спільних активах, після виплати винагороди особі, на яку покладено обов’язки з ведення справ, у розмірі 2,75 % від абсолютної вели-чини приросту вартості чистих активів спільної діяльності на момент завершення строку дії договору.

Визначити, як зміняться активи та пасиви ЗАТ «Flower» у мо-мент заснування спільної діяльності та після її завершення, якщо зміна вартості чистих активів спільної діяльності відповідно до фінансового плану характеризується наведеними нижче даними.

Визначте абсолютну величину чистого доходу нерезидентів – учасників спільної діяльності, якщо вони здійснюють репатріа-цію доходів у момент розподілу спільно контрольованих активів.

 

Назва підпри-ємства-учасника       Величина

активів

учасників,

грн      Статус            Передано

до спільної

діяльності

(на початок

періоду),

грн      Частка, %       Активи після погашення усіх зо-бов’язань (на кінець періо-ду), грн

3AT «Flower» 2 944 321,50   резидент        263450,00       47,90   визначити

Gnome Ltd.     N/A     нерези-дент   128700,00       23,40   визначити

FM Group Inc.            N/A     нерези-дент   157850,00       28,70   визначити

Усього            N/A                 550 000,00      100,00 визначити

Необхідно також визначити, як зміняться активи та пасиви пі-дприємств-учасників у момент заснування спільної діяльності та після її завершення, якщо зміна вартості чистих активів спільної діяльності відповідно до фінансового плану очікується на рівні 125,25 % відносно вартості активів, переданих до спільної діяль-ності в момент її створення. Частка погашення вимог кредито-рів – 83 % від активів. Сума власного капіталу – 630,4 тис. грн. Сума статутного капіталу – 120,0 тис. грн. Активи ЗАТ «Flower» після ліквідації спільної діяльності збільшились на 96,8 тис. грн.

Задача 3 Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства «Газма-Плюс». Засновниками була організована відк-рита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

1)         номінальна вартість простих акцій – 7,0 грн; курс емісії ко-рпоративних прав – 105 %; товариство не емітує привілейованих ак-цій, а загальна кількість простих акцій, які підлягають розміщенню, становить 70,35 тис. штук;

2)         сумарні накладні затрати засновників, пов’язані зі створен-ням підприємства – 38,95 тис. грн;

3)         від інвесторів (фізичних та юридичних осіб) надійшли зая-вки на придбання 79 % акцій, у тому числі 29,5 % простих акцій, викуплених засновниками товариства;

4)         на момент скликання установчих зборів один з акціонерів, який здійснив передплату на пакет простих акцій у розмірі 10 % статутного капіталу товариства, вніс лише 62,25 тис. грн;

5)         усі інші передплатники, у тому числі засновники товарист-ва, повністю погасили заборгованість за передплаченими акціями, виходячи із курсу емісії корпоративних прав товариства;

6)         на установчих зборах товариства акціонери затвердили ви-трати засновників на створення підприємства, відхиливши лише одну статтю із заявлених затрат на суму 10,75 тис. грн;

7)         усі розрахунки у процесі проведення відкритої підписки та реєстрації товариства проводились повною мірою і виключно грошовими коштами.

Визначте та обґрунтуйте, чи відбулося відкрите акціонерне товариство «Газма-Плюс». У разі необхідності складіть початко-вий баланс товариства на момент його державної реєстрації.

Тести

1.         Суб’єктами господарювання визнаються:

а)         учасники господарських відносин, які здійснюють госпо-

дарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (суку-

пність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене

майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в

межах цього майна;

б)         юридичні особи, створені відповідно до Цивільного коде-

ксу України, державні, комунальні та інші підприємства, а та-

кож інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяль-

ність та зареєстровані в установленому законом порядку;

в)         громадяни України, іноземці та особи без громадянства,

які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані від-

повідно до закону як підприємці.

2.         Корпорації – це:

а)         юридичні особи, створені відповідно до Цивільного коде-

ксу України, державні, комунальні та інші підприємства, а та-

кож інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяль-

ність та зареєстровані в установленому законом порядку;

б)         унітарні підприємства, тобто такі, що створюються одним

засновником (власником), а в усьому іншому не відрізняються

від корпорацій. Квазікорпораціями є державні, комунальні пі-

дприємства, підприємства споживчої кооперації, приватні пі-

дприємства, створені на основі приватної власності одного

громадянина, а також іноземні підприємства.

в)         інституційні одиниці, що створені спеціально з метою ри-

нкового виробництва товарів та послуг і є джерелами прибут-

ку чи іншої фінансової вигоди для своїх власників.

3.         Основними критеріями та чинниками, які слід враховувати,

приймаючи рішення щодо вибору форми організації бізнесу є:

а)         рівень відповідальності власників та їх кількість;

б)         можливості участі в управлінні справами суб’єкта підпри-

ємництва та контролю за ним;

в)         можливості фінансування;

г)         умови передачі права власності та правонаступництво;

д)         умови оподаткування суб’єктів підприємництва різних

форм організації бізнесу;

е)         накладні витрати, зумовлені окремими формами організа-

ції бізнесу;

ж)        законодавчі вимоги щодо відповідності виду діяльності

формам організації бізнесу;

з)         всі відповіді правильні;

и) а), б), в); ж).

4.         Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товарис-

тва не може перевищувати:

а)         50 акціонерів;

б)         100 акціонерів;

в)         10 акціонерів;

г)         не встановлене обмеження законодавством.

5.         У товариств з обмеженою відповідальністю розмір статутного

(складеного) капіталу повинен становити не менше:

а)         суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам,

виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на

момент створення;

б)         суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам,

виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на

момент створення;

в)         суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам,

виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на

момент створення.