Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2118d4d4eac21f6f5bb4a4a359d79d91, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання та завдання для самоперевірки та контролю : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання та завдання для самоперевірки та контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

засвоєння знань

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

49

1.         Що таке підприємництво та підприємницька діяльність?

2.         Назвіть основні функції та принципи підприємницької ді-яльності.

3.         Охарактеризуйте моделі підприємницької діяльності.

4.         Які види господарської та підприємницької діяльності Ви знаєте?

5.         Що таке підприємництво фінансових інституцій?

6.         Назвіть види підприємницької діяльності на рівні суб’єкта господарювання згідно П(С)БО.

7.         Що таке інвестиційна діяльність. Які операції можна від-нести до неї?

8.         Що таке фінансова діяльність. Які операції можна віднес-ти до неї?

9.         Що таке операційна діяльність. Які операції можна відне-сти до неї?

10.       Охарактеризуйте фінансову роботу на підприємстві.

11.       Які основні завдання і функції фінансової служби?

12.       Визначіть типи організаційних моделей.

13.       Які типи структур створюються навколо моделей органі-зацій? Вкажіть на їх позитивні та негативні сторони.

14.       Які вимоги висуваються до фінансових організацій?

15.       Назвіть особливості організації фінансових служб за орга-нізаційними моделями і структурами.

16.       Охарактеризуйте класичну теорію фінансування.

17.       Охарактеризуйте неокласичну теорію фінансування.

18.       Охарактеризуйте інституційну теорію фінансування.

19.       Назвіть етапи розвитку фінансової діяльності суб’єктів пі-дприємництва в Україні за критерієм організаційно-правова фор-ма організації бізнесу.

20.       Назвіть етапи розвитку фінансової діяльності суб’єктів пі-дприємництва в Україні за критерієм власний і позичковий капі-тал.

21.       Назвіть етапи розвитку фінансової діяльності суб’єктів пі-дприємництва в Україні за критерієм зовнішньоекономічна дія-льність.

 

 

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1 Оцінити доцільність вкладання коштів у окремі акції, викори-стовуючи правило прийняття рішень за САРМ, за таких даних:

Показник

Прогнозна рентабельність фі-нансових активів, %

S-коефіцієнт

Середня дохідність диверси-фікованого портфеля інвести-цій (Rм), % Безризикова процентна ставка

на

ринку капіталів (і), %

 

 

Акції А            Акції Б            Акції В

11        12        14

0,9       1,5       1,3

10        10        10

6          6          6

 

Розв’язання

A.        САРМ Ra = 6 + (10 – 6) х 0,9 = 9,6 (11 – 9,6 = 1,4).

Б. САРМ Rб = 6 + (10 – 6) х 1,5 = 12,0 (12 – 12 = 0).

B.        САРМ Rв = 6 + (10 – 6) х 1,3 = 11,2 (14 – 11,2 = 2,8).

Згідно з правилом прийняття інвестиційних рішень за САРМ,

найвигіднішим буде вкладення коштів у варіант В, оскільки очі-кувана рентабельність найбільше відрізняється в сторону збіль-шення від рівноважної рентабельності.

Задача 2 Дохідність цінних паперів з нульовим ризиком (Rf) 6 %, до-хідність акцій ринкового індексу (Rm) 11 %, коефіцієнт β = 1,2. Визначити дохідність звичайних акцій компанії.

„)

к

Розв’язання Дохідність звичайних акцій компанії рівна

Rf +

6 + 1,2 (11-6) = 12 %.

Задача 3 Інвестор володіє акціями трьох видів. Поточна ринкова вар-тість кожного активу рівна 50 000 грн. Ці акції мають такі очіку-ванні доходи і ступені чуттєвості.

Акція

Очікувані доходи

Ступінь чутливості

1

16

20

0,8 t9

11

tl

За теорією арбітражного ціноутворення (АРТ) складіть арбіт-ражний портфель.

Розв’язання Визначимо множинність арбітражних портфелів:

YX = 0;

і=1

'X,+X2+X3 = 0;

< zb,x, =o-,^\ OM, + 2,9X2 + i,7x3 = °;

і=1

16^+20X2+11X^0.

Y.rXi У0

і=1

Існує безкінечна кількість комбінацій значень Хь Х2, Х3, які задовольняють ці обмеження.

Для того,  щоб  знайти  одну  комбінацію,  припустимо,  що

Тоді

'0Д + Х2+Х3=0; <0,8х0Д + 2,9Х2+1,7Х3 =0; 16хОД + 20Х2+11Х3 >-0.

Wo = 5 000 + 5 000 + 5 000 = 15 000 грн. Необхідно     купити     акції     першого     виду     на     суму ХiW0 = 0,1 х 150 000 = 15 000 грн і акцій другого виду на суму Х2W0 = 0,075 х 150 000 = 11 250 грн, продати акції третього виду на суму Х3W0 = 0,175 х 150 000 = 26 250 грн.

Задача 4 На ринку продається три види акцій з такими параметрами.

Цінний папір Поверненні потоки   Ціна, грн

 

            Zi         z2        z3       

 

А         15        2          6          14,55

В         9          20        10        22,25

С         3          7          ?          9,6

Підприємство має намір сформувати еквівалентний портфель. Майно підприємства складає 4 761,5 грн. Розрахуйте, яку кіль-кість ринкових цінних паперів можна купити чи продати без пок-

риття для того, щоб отримати доходи, які залежать від ситуації в сумі 3 015, 2 105 і 3 535 грн. Яка величина поверненого потоку від цінного паперу С, якщо фактично має місце третя ситуація, а ринок є вільним від арбітражу? Розрахуйте ціни примітивних цінних паперів і проінтерпретуйте їх.

Розв’язання З допомогою даних про ринок та значення майна побудуємо систему рівнянь, звідки визначимо шукану величину повернених потоків для цінного паперу С - х

Гі5и + 9/7+3/7  =3 015;

a          b          с

2/7  +20/7+7/?  =2105;

a          b          с

< 6п + 10п+хп  =3 535;

a          b          с

14,55/7 +22,25/7+9,6/7  =4 761,5.

^          a          b          с

Розв’язок системи дає змогу отримати такі значення: па= 150, пь= -20, пс= 315. Звідси х = 9 грн.

Визначимо ціни примітивних паперів:

[15^+2^+6^ =14,55;

<9K1+20K1+\0K3 =22,25;

3^+7^+9^ =9,6.

^ГГГй мо π о'р^і π£&%^повинні заплатити 0,75 + 0,6 + 0,35 = 1,7 грн. Відповідно, на цьому ринку існує не-гативна ставка відсотка" Якщо є можливим отримати готівку че-рез касу, то створюються можливості арбітража, не дивлячись на те, що ринок є повним. Якщо ми продамо кожну з трьох приміти-вних паперів один раз, то отримаємо гарантований дохід у розмі-рі 1,7 грн і одночасно зобов’язуємося заплатити 1 грн через рік. Для того, щоб ми виконали це зобов’язання, нам потрібно сього-дні покласти у касу всього 1 грн, і завдяки цьому вдасться досяг-ти арбітражного прибутку в розмірі 0,7 грн.

Задача 5 Нехай на ринку капіталу існують два цінних папери. Перший папір вартує 15 грн і гарантує 21 грн (17 грн) при настанні ситуа-ції 1 (ситуації 2). Платежі за другим папером (вартує 25 грн) рівні 20 грн при настанні ситуації 1 і 40 грн при ситуації 2. В якому співвідношенні необхідно придбати оба цінних папери для того щоб при будь-якій величині майна V0 могли отримати гарантова-

ні повернені потоки? Визначіть кількісне і вартісне співвідно-шення. Розрахуйте дохідність портфеля.

Розв’язання Поверненні потоки портфеля є без ризиковими, коли вони в кожній ситуації рівні одній і тій же величині. Ця умова приво-дить до рівності:

Якщо цю рівність виразити через      то це дозволить отримати та рівність:

Співвідношення по кількості цінних паперів складає 5:1. Таке співвідношення забезпечить формування надійного портфеля. Вартісне співвідношення визначимо за формулою:

п,р(хЛ 5x15    3

уу     =             -          =          = —

1     піР{Х\)+ п2р{Х\)     5x15 + 25     4' Для випадку, за якого діє перша ситуація, поверненні потоки

ція. Необхідне вкладення капіталу складе:

15пі + 25п2 = 5п2х15+П2х25 = 100п2. Дохідність буде рівна:

= 125и^_1 = f     ІООи

Задача 6 Дані по ринку капіталу і реальної інвестиції приведенні в таб-лиці.

Ситуація         S          1          2          3

Імовірність настання            qs        0,3       0,4       ?

Ціни Ерроу-Дебре     πs        0,4       ?          ?

Дохідність ринкового портфеля      rms      0,05     0,18     ?

Грошовий потік за однією реальною інвестицією           xs         7 000 000        60 00 000        5 000 000

Очікувана дохідність ринкового портфеля складає E[rm]=0,147. Визначте без ризикову ставку процента, ринкову ці-ну ризику і ціну примітивного цінного паперу для третьої ситуа-ції. Розрахуйте коваріацію грошового потоку реальної інвестиції

з дохідністю ринкового портфеля і визначіть справедливу ціну цього проекта з допомогою рівняння ціни САРМ. Перевірте справедливу ціну реальної інвестиції з допомогою цін примітив-них цінних паперів.

Розв’язання Визначимо імовірність настання третьої ситуації.

3 ^qs=1;    q3 =1-0,3-0,4 = 0,3.

s=1

Дохідність ринкового портфеля в третій ситуації складе

3          0,147-0,05x0,3-0,18x0,4

ms     s s=1

yr q  =0,147;    г    =   = 0,2 .

Визначимо дисперсію ринкової дохідності.

Var[r ] = У(г   -E[r])2q   = (0,05-0,147)2 х0,3 + ( 0,18-0,147 ) 2 х

 

х 0,4 + (0,2 - 0,147 )2 х 0,3 = 0,004101. Безризикову відсоткову ставку визначимо за формулою:

(ж -a )xVar[r ] + q E[r ]x(r   -E[r ])

\5          Is/                       m                s            m          \   ms                   m    /

f     zz   zz

f           nsVar[r]-qs x{rms -E[r])

(0,4-0,3)x0,004101 + 0,3x0,147x(0,05-0,147)

zz         zz

0,4 x 0,004101 - 0,3 x (0,05 - 0,147)

= 0,1258

Таким чином, ринкова ціна ризику складе:

3     E[r]-rf     0,147-0,1258

A =      =          = 5,1658.

Var[r]  0,004101

Визначимо ціни чистих цінних паперів з допомогою формул:

к =—— х(1-Ах(г   -Е[г ]));

s          \           ms        L   т

1 + г

п2 =      0,4      х(1 - 5,1658х (0,05 - 0,147)) = 0,29473; 1 + 0,1258   v

щ =      0,3      х(1 - 5,1658х (0,2 - 0,147)) = 0,19352. 3     1 + 0,1258   v

З допомогою рівняння ціни САРМ визначимо ціну, яку мо-жуть максимально заплатити за очікуванні грошові потоки інвес-тицій.

1 + rf

п     E[X]-AxCov[X,r ]

Коваріацію грошового потоку з дохідністю ринкового порт-феля отримаємо:

Cov[X,r] = s (X -E[X])x(r   -E[r])xq  =

s=\

= ((7 - 6)X (0,05 - 0,147)X 0,3 + (6 - 6) X (0,18 - 0,147x X 0,4 + (5 - 6) X (0,2 - 0,147) X 0,3) X1 000 000 = -45000. E[X] = (7 X 0,3 + 6 X 0,4 + 5 X 0,3) X1 000 000 = 6 000 000.

Е[X] - математичне очікування повернених потоків.

Негативний знак коваріації вказує на те, що ризик проекта по-трібно оцінити як вигідний, оскільки грошові потоки проекта зростають, якщо доходність ринкового портфеля знижується.

 6 000 000 + 5,1658x450 00

P„ =     = 5 535 957 грн.

1,1258

Результат буде аналогічний, якщо використаємо ціни Ерроу-Дебре.

P0 =І^Xsл:s = (7х0,4+ 6x0,29473 +5хОД9352)х 1000000 = 5535957 грн.

Задачі для самостійного розв’язування

Показник

Прогнозна рентабельність фінансових активів, %

Задача 1 Оцінити доцільність вкладання коштів у окремі акції, викори-стовуючи правило прийняття рішень за САРМ, за таких даних:

Акції Chrysler  Акції Ford       Акції Coca-Cola         Акції Walt Disney        Акції Nestle     Акції ABB       Акції Zschok-ke

14        15        10        12        14        11        13

12

12

12

12

12

12

12

Середня дохідність дивер-сифікованого портфеля інвестицій (Rм), %

6,75

6,75

6,75

6,75

6,75

6,75

6,75

Безризикова процентна ста-вка на ринку капіталів (і), %

У 80-х роках показник «бета» для корпорації Chrysler стано-вив близько 1,28; для Ford – 1,25; для Coca-Cola – 0,62; Walt

Disney – 0,9. Наприкінці 90-х років β-фактор для Nestle дорівню-вав 1,03; ABB – 0,75; Zschokke – 1,219.

Задача 2 Інвестор володіє акціями трьох видів. Поточна ринкова вар-тість кожного активу рівна 50 000 грн. Ці акції мають такі очіку-ванні доходи і ступені чуттєвості.

Акція

Очікувані доходи

Ступінь чутливості

17

0,7

ЇЕ

19

В               12

такі умови:

1.         Арбітражний портфель не потребує додаткових ресурсів

інвестора: ±Х,=0.

2.         Арбітражний портфель не чутливий ні до якого факто-

ра:±ЬХі = 0. Арбітражна теорія ціноутворення передбачає, що

поза факторний ризик арбітражного портфеля настільки малий, що ним можна знехтувати.

3.         Дохідність арбітражного портфеля позитивна: ±rXt >- 0 .

i=l

Задача 3 Дохідність цінних паперів з нульовим ризиком Щ 5 %, до-хідність акцій ринкового індексу (Rm) 12 %, коефіцієнт (3=0,8. Ви-значити дохідність звичайних акцій компанії.

Задача 4 На ринку продається три види акцій з такими параметрами.

Цінний папір Поверненні потоки   Ціна, грн

 

            Zi         z2        z3       

 

1          8          3          2          4,55

2          2          6          5          3,8

3          4          0          ?          1,6

9 Boemle Max. Unternehmensfinanzierung: Instrumente, Mäerkte, Formen, Anlaesse. Aufl. Verlag SKV Zürich, 1998. – S. 53.

12

Підприємство має намір сформувати еквівалентний портфель. Майно підприємства складає 3 350 грн. Розрахуйте, яку кількість ринкових цінних паперів можна купити чи продати без покриття для того, щоб отримати доходи, які залежать від ситуації в сумі 2 000, 2 500 і 1 800 грн. Яка величина поверненого потоку від цінного паперу С, якщо фактично має місце третя ситуація, а ри-нок є вільним від арбітражу? Розрахуйте ціни примітивних цін-них паперів і проінтерпретуйте їх.

Задача 5 Нехай на ринку капіталу існують два цінних папери. Перший папір вартує 6 грн і гарантує 11 грн (7 грн) при настанні ситуації 1 (ситуації 2). Платежі за другим папером (вартує 15 грн) рівні 10 грн при настанні ситуації 1 і 20 грн при ситуації 2. В якому спів-відношенні необхідно придбати оба цінних папери для того, щоб при будь-якій величині майна V0 могли отримати гарантовані по-вернені потоки? Визначіть кількісне і вартісне співвідношення. Розрахуйте дохідність портфеля.

Задача 6 Дані по ринку капіталу і реальної інвестиції приведенні в таб-лиці.

Ситуація         s          1          2          3

Імовірність настання            qs        0,4       0,5       ?

Ціни Ерроу-Дебре     JIS       0,3       ?          ?

Дохідність   ринкового портфеля    rms      0,02     0,19     ?

Грошовий потік за однією реальною інвестицією           xs         4 000 000        5 000 000        3 000 000

Очікувана дохідність ринкового портфеля складає E[rm]=0,107. Визначте без ризикову ставку процента, ринкову ці-ну ризику і ціну примітивного цінного паперу для третьої ситуа-ції. Розрахуйте коваріацію грошового потоку реальної інвестиції з дохідністю ринкового портфеля і визначіть справедливу ціну цього проекта з допомогою рівняння ціни САРМ. Перевірте справедливу ціну реальної інвестиції з допомогою цін примітив-них цінних паперів.

Тести

1.         Підприємницька діяльність – це:

а)         діяльність, яка здійснюється від свого імені, на власний ризик

і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи –

підприємця або юридичної особи – підприємства (організації);

б)         діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного

виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію про-

дукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного харак-

теру, що мають цінову визначеність;

в)         діяльність, яка призводить до змін розміру і складу влас-

ного та позичкового капіталу підприємства.

2.         До інвестиційної діяльності відносять операції, пов’язані з:

а)         надходженням власного капіталу від розміщення акцій та

інших операцій, що призводять до його збільшення; отриман-

ням та погашенням позик; сплатою дивідендів.

б)         реалізацією та придбанням фінансових інвестицій, не-

оборотних активів, майнових комплексів; отримані відсотків

(відсотки за позики, які надані іншим сторонам за фінансови-

ми інвестиціями у боргові цінні папери) та дивідендів (від

придбаних акцій або часток у капіталі інших підприємств крім

виплат за такими інструментами, які визнаються як еквівален-

ти грошових коштів або такими, що утримуються для дилер-

ських та торгових цілей); дезінвестиції;

в)         коригуванням чистого доходу (виручки) від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) на собівартість реалізованої

продукції, інші операційні доходи та витрати, адміністративні

витрати та витрати на збут.

3.         Основна діяльність – це:

а)         придбання та реалізація тих необоротних активів, а також

тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною екві-

валентів грошових коштів;

б)         діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного

виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію про-

дукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного харак-

теру, що мають цінову визначеність.

в)         операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією про-

дукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створен-

ня підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

4.         Про який тип організаційної структури управління йде мова:

«Ця структура характерна для промислових підприємств і фірм

будь-якого розміру і типу. Вона стимулює ділову і професійну

спеціалізацію, знижує дублювання зусиль і ресурсів у функціо-

нальних підрозділах, поліпшує координацію у функціональних

підрозділах. Підрозділи можуть бути більше зацікавлені у досяг-

ненні своїх цілей, ніж загальних цілей організації. Якщо органі-

зація велика, ланцюг інстанцій є значним. Фінансова служба за

такого типу структури функціонує в умовах повної координації і

відсутності дублювання зусиль та ресурсів у підрозділах»:

а)         лінійна;

б)         лінійно-функціональна;

в)         функціональна;

г)         дивізійна;

д)         матрична;

е)         сіткова.

5.         Про який підхід до визначення критеріїв прийняття фінансових

рішень йде мова: «вартість фінансових інструментів визначається

двома основними параметрами: ризиковістю та рентабельністю.

Взаємозв’язки між цими параметрами оцінюються безпосередньо

на ринку капіталів. Рішення щодо фінансування та інвестування

приймаються автономно. Їх представники абстрагуються від реа-

льного існування таких інституцій, як банківські установи, стра-

хові організації, інші фінансові посередники, а також від інститу-

ту банкрутства»:

а)         класичний;

б)         неокласичний;

в)         неоінституційний.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2118d4d4eac21f6f5bb4a4a359d79d91, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0