Додаток 2 ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЛОВОБУДУВАННЯ(ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Терміноелементи давньогрецького походження

АВТО... [грец. «autos» — сам] -      них слів,  що має значення:

перша частина складних слів,         1) «протилежність», напр., ан-

що  має  значення:   1)  «авто-         тиречовина; 2)  «ворожість»,

мобільний»,   напр.,   автобус;        напр., антибіотик.

2) «автоматичний», напр., авто-

пілот; 3)  «самохідний», напр.,        АНТРОПО...   [грец.   «antro-

автокар; 4) «свій», «власний»,         pos» -людина]   - перша час-

напр., автобіографія. тина складних слів, що вказує

на зв'язок з людиною, люд-

АЕРО... [грец. «аег» — повіт-         ством, напр., антропологія.

ря] —  перша частина склад-

них слів,  що має значення: АПО... [грец. «аро...» — з, від,

1) «повітряний», напр., аеро-          без]   - перша частина склад-

динаміка;   2)   «авіаційний»,           них слів, що: 1) позначає «від-

напр., аеродром.       далення», «відсутність», напр.,

апоселеній; 2) указує на склад,

АКТИНО... [грец. «aktis (akti-          походження;   напр.,   апогра-

nos)» — промінь] — перша ча-       ніт.

стина складних слів, що 1) оз-

начає    «променеподібний»,           АСТРО...   [грец.   «astron» -

напр., актиноліт;  2) указує  зоря] — перша частина склад-

на зв'язок поняття з проме- них слів, що 1) відповідає по-

нистою енергією випроміню-         няттям «зоряний», «пов'яза-

вання, напр., актинометр.   ний   з   небесними   тілами»,

напр., астрономія; 2) указує

АЛЬФА... [грец. «alpha» — на-       на зіркоподібну форму напр.,

зва  першої  літери  грецької            астроїда.

абетки — а] — перша частина

складних слів, що: 1) позначає        АТМО...   [грец.   «atmos»

один із станів речовини, напр.,      пара] — перша частина склад-

альфа-залізо;   2)   указує   на           них,  що  означає  «газовий»,

зв'язок з  альфа-частинками,           напр., атмосфера.

напр., альфа-розпад.

БАРИ... [грец. «barys» — важ-

АНТИ... [грец. «anti» — про-           кий] -- перша частина склад-

ти] — перша частина склад-           них слів, що вказує на зв'язок

з атмосферним тиском, напр., барицентр.

БАРО... [грец. «baros» — тя-гар, вантаж] — перша частина складних слів, що відповідає значенню «атмосферний тиск», напр., барометр.

БАТИ... [грец. «bathys» — гли-

бокий]            перша   частина

складних слів, що відповідає поняттю «глибина», «глибин-ний», напр., батиметрія.

БАТО... [грец. «bathos» — гли-бина] — перша частина склад-них слів, що відповідає понят-тю «глибина», напр., ба-тометр.

БЕТА... [грец. «beta» — друга літера грецької абетки — J3] -перша частина складних слів, що 1) позначає один із станів речовини, напр., бета-латунь; 2) указує на зв'язок з бета-частинками, напр., бета-ра-діоактивність.

БІБЛЮ... [грец. «biblion» -

книжка]          перша   частина

складних слів, що за зна-ченням відповідає поняттю «книжковий», напр., бібліо-граф.

БЮ... [грец. «bios» - - жит-тя] — перша частина складних слів, що за значенням відпо-відає поняттям «біологічний», «життя», напр., біологія, біо-сфера.

 

ГАЛА... [грец. «gala», «galak-tos» — молоко, «galaktikos» -молочний] -- перша частина складних слів, що за значен-ням відповідає поняттям: 1) «молочний», напр., галак-тометр; 2) «зоряний», напр., Галактика; 3) «святковий», «урочистий», «яскравий», напр., гала-концерт.

ГАЛО... [грец. «hals (halos)» -сіль] — перша частина склад-них слів, що відповідає понят-тю «сіль», напр., галобіонти.

ГАММА... [грец. «gamma» -третя літера грецької абетки -у] -- перша частина складних слів, що:1) позначає один із станів речовини, напр., гамма-залізо; 2) указує на зв'язок з гамма-промінням, напр., гам-ма-спалах.

...ГЕЙ [грец. «ge» — земля] -друга частина складних слів, що за значенням відповідає поняттю «земля», напр., пе-ригей.

ГЕКСА...    [грец.    «hex» шість] — перша частина склад-них слів, що відповідає значен-ню «шести», напр., гексаедр.

ГЕКТО... [грец. «hekaton» -сто] - перша частина склад-них слів, що означає «сто», «у сто разів», напр., гектоват.

ГЕЛЮ...   [грец.   «helios»

Сонце]           перша   частина

складних слів, що відповідає поняттю «сонячний», напр., геліофізика.

ГЕО... [грец. «ge» — Земля] -перша частина складних слів, що відповідає поняттю «зем-ля», «земний»; напр., гео-логія.

ГЕПТА...    [грец.   «hepta» сім] — перша частина складних слів, що відповідає значенню «семи», напр., гептагон.

ГІГРО... [грец. «hygros» — во-логий] — перша частина склад-них слів, що за значенням від-повідає поняттю «волога», «вологість», напр., гігрометр.

ГІДРО... [грец. «hydor» -вода] — перша частина склад-них слів, що вказує на зв'язок з водою, водними просторами тощо, напр., гідроізоляція, гід-ротурбіна.

ГІПЕР... [грец. «hyper» — над,

надміру]         перша   частина

складних слів, що означає «зна-чне підвищення», «перебіль-шення», «надмірність», напр., гіперконус, гіперплощина.

...ГОН [грец. «gonia» — кут] -частина складних слів, що за значенням відповідає понят-тю «кут», напр., гексагон.

...ГРАМА [грец.  «gramma» -риска, літера, написання]  -друга частина складних слів,

 

що означає «запис», «графіч-не зображення», напр., теле-грама.

...ГРАФ   [грец.   «grapho» пишу, креслю, зображую] друга частина складних слів, яка означає особу що пише, чи прилад, що записує, напр., географ, барограф.

...ГРАФІЯ [грец. «grapho» -пишу креслю] — друга части-на складних слів, яка вказує на зв'язок з поняттями «запи-сування», «відображення», напр., стенографія.

ГРАФО... [грец. «grapho» — inj¬ury, креслю] — перша частина складних слів, що відповідає поняттям «письмо», «почерк», «креслення», «малювання», напр., графолог.

ДЕКА... [грец. «deka» -- де-сять] — перша частина склад-них слів, що означає «десять», «десяти», напр., декагон.

ДЕЛЬТА... [грец. «delta» — чет-верта літера грецького алфаві-ту] — перша частина складних слів, що має значення: 1) стан речовини, напр., дельта-залізо; 2) те, що має вигляд трикут-ника, напр., дельтаплан.

ДИ..., ДІ... [грец. «di» — два, двічі] — перша частина склад-них слів, що означає «два», «двічі», «подвійний», напр., діод, диполь.

 

...ЕДР [грец. «hedra» ~ бік, основа, сторона] -- кінцева частина назв багатогранни-ків, напр., декаедр.

ЕЛЕКТРО... [грец. «elekt-ron» — янтар] — перша части-на складних слів, яка за зна-ченням відповідає поняттю «електричний», напр., елект-роприлад.

ЕХО... [грец. «echo» -- шум, звук] — перша частина склад-них слів, що означає «зв'язок з шумом», напр., ехолокатор.

ІЗО... [грец. «isos» — однако-вий, рівний] — перша частина складних слів, що означає «рівність» або «подібність», напр., ізоморфізм, ізотерми.

КАТА... [грец. «kata» -- pyx униз] — перша частина склад-них слів, що означає: 1) «рух униз», напр., катапульта, ка-тод; 2) «посилення», напр., каталізатор.

КІЛО... [грец. «chilioi» — тися-ча] — у складних словах озна-чає «тисяча», напр., кіловат.

...КІНЕЗ, ...КІНЕЗІЯ [грец. «kinesis» — pyx] — у складних словах означає «рух», «пере-міщення», напр., телекінез.

КІНЕМА... [грец. «kinema» -pyx, зміна] -- перша частина складних слів, яка за зна-ченням  відповідає  поняттю

 

«рух», напр., кінематогра-фія.

КОСМО... [грец. «kosmos» -Всесвіт] — у складних словах відповідає поняттю «Всесвіт», напр., космоцентр.

КРИПТО... [грец. «kryptos» -таємний, прихований] — у складних словах означає «таєм-но» або належність до якогось прихованого стану напр., крип-тографія.

КРЮ... [грец. «kryos» -- хо-лод, лід] — у складних словах указує на зв'язок з низькими температурами, напр., кріобіо-логія.

КСЕРО... [грец. «xeros» — су-хий] у складних словах означає «сухий», напр., ксеро-графія.

ЛІЗ...,  ЛІЗО...,   ...ЛІЗ   [грец.

«lysis» — розпад] — у склад-них словах відповідає понят-тям «розчинення речовини», «розпад речовини», напр., гід-роліз.

ЛІТО... [ грец. «lithos» — ка-

мінь]   перша    частина

у складних словах, яка за зна-ченням відповідає поняттям «той, що стосується каменя», «той, що стосується гірських порід», напр., літологія.

...ЛОГІЯ [грец. «logos» — сло-во, учення]   - друга частина

складних слів, яка відповідає поняттям: 1) «наука», напр., метрологія; 2) «слово», напр., термінологія.

МАГНІТО... [грец. «magne-

tis» -    магніт]            частина

складних слів, яка відповідає поняттю «магнітні явища», напр., магнітоопір.

МАКРО... [грец. «macros» -довгий, великий] — перша час-тина складних слів, що: 1) має значення «великий», «довгий», напр., мжромолекула; 2) ука-зує на вивчення або вимір ве-ликих предметів, величин, напр., макросвіт.

МЕГА..., МЕГАЛО... [грец. «megas» — великий] — перша частина складних слів, що від-повідає поняттям: 1) «міль-йон», напр., мегават; 2) «веле-тенський», «великий», напр., мегасвіт.

МЕТЕО... [грец. «meteora» -атмосферні явища] -- перша частина складних слів, що означає:1) «метеорологічний» напр., метеоролог; 2) «той, що стосується явищ земної ат-мосфери»,  напр., метеорит.

...МЕТР [грец. «metron» — Mi-pa, «metreo» — вимірюю] — дру-га частина складних слів, що означає: 1) вимірювальний при-лад, напр., амперметр; 2) оди-ницю довжини в метричній системі, напр., дециметр.

 

...МЕТРІЯ [грец. «metron» -міра, «metreo» — вимірюю] -друга частина складних слів, що відповідає поняттю «ви-мірювання», напр., динамо-метрія.

МІКРО... [грец. «micros» -

малий]            перша   частина

складних слів, що має значен-ня: 1) «малий», «найдрібні-ший», напр., мікроавтобус; 2) пов'язаний з вивченням або вимірюванням малих величин, напр., мікроелектроніка, мікро-ампер.

МІНІ... [грец. «minimus» -найменший, найменше] — пер-ша частина складних слів, яка має значення «малий розмір», «мала довжина», напр., міні-процесор.

МОНО... [грец. «monos» -один, єдиний] — перша части-на складних слів, яка має зна-чення: 1) «одне», «єдине», напр., монолог; 2) «монофоніч-ний», напр., монозвучання.

...МОРФИ, ...МОРФІЗМ, _... МОРФІЯ, ...МОРФНИЙ, ...МОРФОЗ [грец. «morphe» -форма] — друга частина склад-них слів, що відповідає понят-тям «форма», «вид», напр., по-ліморфізм.

МОРФО... [грец. «morphe» -вид, форма] — у складних сло-вах відповідає поняттю «фор-ма», напр., морфологія.

 

...НАВТ [грец. «nautes» — мо-реплавець] - друга частина складних слів, яка відповідає поняттю «той, що плаває», напр., космонавт.

...НАВТИКА   [грец.   «nauti-

ke» — мистецтво мореплав-ства, судноводіння] - друга частина складних слів, яка відповідає поняттю «плаван-ня», напр., космонавтика.

НЕО... [грец. «neos» - но-вий] ~ перша частина склад-них слів, що має значення «новий», напр., неологізм.

НІТР...,   НІТРИ...,   НІТРО

[грец.   «nitron»           селітра,

луг] ~ перша частина склад-них слів, яка відповідає понят-тям «азот», «азотний», напр., нітрофарба.

...НОМ [грец. «nome» — час-тина, частка] — у математич-них термінах відповідає по-няттю «член», напр., біном.

...ОІД [грец. «eidos» - ви-гляд]- частина складних слів, яка вказує на схожість з чимось або походження від чогось, напр., ромбоїд, цилінд-роїд.

ОКСИ... [грец. «oxys» — кис-лий] — перша частина склад-них слів, що означає: 1) на-явність кисню в сполуках або сумішах, напр., оксида-ція; 2) належність до кислого

 

середовища, напр., оксило-фіти.

ОКТ  ,     ОКТА...,     ОКТО...

[грец. «okto» — вісім] -- пер-ша частина складних слів, яка відповідає поняттю «вісім», «восьми», напр., октагон.

ОРТО , ОРФО... [грец. «ог-thos» — прямий, вірний] — пер-ша частина складних слів, що відповідає поняттям: 1) «пря-мий», напр., ортопед; 2) «пра-вильний»; напр., орфографія.

ПАН... [грец. «pan» — усе] -у  складних  словах  означає «те, що охоплює все, стосуєть-ся всього», напр., пандемія.

ПЕНТА... [грец. «pente» -п'ять] - у складних словах відповідає поняттям «п'ять», «п'яти», напр., пентаедр.

ПЕРИ..., ПЕРІ... [грец. «peri» -коло, біля] - перша частина складних слів, що означає «нав-коло», «кругом», «через»; напр., периметр.

ПІР..., ПІРО... [грец. «руг» -

вогонь]           перша   частина

складних слів, що відповідає поняттям «вогонь», «висока температура», «термічний процес», напр., піроліз.

...ПЛАСТ [грец. «plastos» — ви-ліплений] — у складних словах означає «утворений з чого-не-будь», напр., пінопласт.

ПОЛІ... [грец. «poly» — бага-то] - перша частина склад-них слів, що відповідає по-няттям «багато», «числен-ний», напр., полікристал.

ПСЕВДО... [грец. «pseudos» -

обман]            перша   частина

складних слів, що означає «несправжній», «неправиль-ний», напр., псевдовектор.

РЕО... [грец. «rheos» — потік] -перша частина складних слів, що відповідає поняттю «потік», напр., реостат.

СЕЙСМО... [грец. «seismos» -землетрус] -- перша частина складних слів, що відповідає поняттям «землетрус», «під-земний поштовх», напр., сей-смограф.

СИНХРО... [грец. «synchronos» — одночасний] — у складних сло-вах указує на одночасність дій, напр., синхрофазотрон.

...СКАФ [грец. «skaphe» — чо-вен] — частина складних слів, що відповідає поняттям «суд-но», «апарат для підводних до-сліджень», напр., батискаф.

...СОФІЯ [грец. «Sophia» -

мудрість] -- частина складних слів, що відповідає поняттям «учення», «мудрість», напр., філософія.

СТЕРЕО... [грец. «stereos» -твердий]   —   перша  частина

 

складних слів, що має значен-ня: 1) «твердий», напр., сте-реотип; 2) «просторовий», напр., стереометрія; 3) «сте-реоскопічний»; напр., стерео-фільм; 4) «стереофонічний»; напр., стереозвучання.

ТЕЛЕ... [грец. «tele» — дале-ко] - перша частина склад-них слів, що означає: 1) «здій-снюваний на відстані», «той, що діє на далеку відстань», напр., телескоп; 2) «телевізій-ний»; напр., телевізор.

...ТЕРМ, ...ТЕРМИ, ...ТЕР-МІЯ, ...ТЕРМНИЙ [грец. «ther-me» — тепло, жар] -- частина складних слів, яка вказує на зв'язок з поняттями «тепло», «жар», напр., ізотерми.

ТЕРМО... [грец. «therme» -тепло, жар; «thermos» — теп-лий] — перша частина склад-них слів, що відповідає понят-тям «температура», «тепло», напр., термограф.

ТЕТРА... [грец. «tetra» — чо-тири] — перша частина склад-них слів, що відповідає понят-тю «чотири», напр., тетрагон.

ТЕХНО... [грец. «techne» -майстерність] — частина склад-них слів, що відповідає понят-тю «технологічний», напр., технологія.

...ФОН, ФОНО... [грец. «phone» — звук, голос] — час-

 

тина складних слів, яка вка-зує на зв'язок з поняттям «звук», напр., мікрофон, фоно-грама.

ФОТО... [грец. «phos» (pho¬tos) — світло] — перша частина складних слів, що відповідає поняттям: 1) «той, що діє за допомогою світла», «заснова-ний на дії світла», напр., фото-елемент; 2) «фотографічний, пов'язаний з фотографією», напр., фотолабораторія.

ХРИЗО... [грец. «chrysos» -

золото]           перша   частина

складних слів, що відповідає поняттям   «золотий   колір»,

«золотий відтінок», напр., хризоліт.

ХРОМАТО..., ХРОМО... [грец. «chroma» -- колір] -- перша частина складних слів, що означає «колір», «забарвлен-ня», напр., хромофотографія.

ХРОНО... [грец. «chronos» -час]   - перша частина склад-них слів, що відповідає понят-тю «час», напр., хронологія.

ЦИКЛО... [грец. «kyklos» -коло] — перша частина склад-них слів, що відповідає по-няттям «коло», «круг», напр., циклотрон.

 

Терміноелементи латинського походження

АКВА... [лат. «aqua» — вода] — частина складних слів, що має значення «вода», «водний», напр., акваланг.

АРК...[лат. «arcus» — дуга] -математичний терміноеле-мент, що додається до назв прямих тригонометричних функцій і дає назви відповід-них обернених функцій, напр., арксинус.

АУДИ..., АУДІ... [лат. «au¬dio» — чую, слухаю] — перша частина складних слів, яка вказує на зв'язок поняття зі звуком, слухом, способом за-пису і відтворення звукової

інформації тощо, напр., ауди-торія.

АЦЕТ...    [лат.   «acetum» оцет] — складова частина хі-мічних термінів, яка вказує на зв'язок цих термінів з оцто-вою кислотою; напр., ацетон.

БІ... [лат. «Ьі» — дво] — перша частина складних слів, що має значення «подвоєння», напр., біатлон.

ВЕЛО... [лат. «velox» (velo-cis) — швидкий] — перша час-тина складних слів, що має значення «велосипедний», напр., велоспорт.

ІДЕО... [лат. «video» — бачу, дивлюсь] - перша частина складних слів, що означає: 1) належність до галузі зобра-ження різноманітних елек-тричних сигналів на екрані електронно-променевої труб-ки, напр., відеоімпульс; 2) зв'я-зок з відеозаписом, напр., відеокасета.

ДЕ..., ДЕЗ... [лат. «de..., des...» — заперечення] — пер-ша частина складних слів, що означає: 1) «відокремлення, відміна, скасування», напр., деблокування; 2) «рух униз, падіння, зниження», напр., де-вальвація.

ДЕЦИ... [лат. «decima» — де-сята частина] — перша части-на складних слів-наймену-вань одиниць фізичних ве-личин, що відповідає поняттю «десята частина», напр., деци-метр.

ІНФРА... [лат. «infra» — низь-ко, внизу під] - перша час-тина складних слів, що має значення: 1) випромінюван-ня, яке примикає до червоно-го кінця видимого спектра, напр., інфразвук; 2) те, що має підлеглий та допоміжний характер; напр., інфраструк-тура.

КАЛОРИ... [лат. «саіог» — те-пло, жара] — частина складних слів, що має значення «теп-лота», напр., калориметр.

 

КВАЗІ... [лат. «quasi» — ніби, майже] — перша частина склад-них слів, що має значення: 1) «несправжній», напр., квазі-вчений; 2) «майже», напр., квазі-частинки.

МІЛІ... [лат. «mille» — тися-ча] — перша частина складних слів, що означає «тисячна частка», напр., міліметр.

МОТО... [лат. «moto» — безпе-рервно рухаю] — перша частина складних слів, яка має значен-ня: 1) «моторний», напр., мо-тор-генератор; 2) «мотоцик-летний», напр., мотодром.

МУЛЬТИ... [лат. «multum» -

багато]            перша   частина

складних слів, яка має значен-ня багаторазовості, множин-ності, напр., мультивектор, мультипроцесор.

ОЛЕО... [лат. «oleum» олія] — перша частина склад-них слів, що вказує на зв'язок з рослинними оліями або мі-неральним маслом, напр., олео-нафт.

...ПЛАН [лат. «planum» — пло-щина] - у складних словах відповідає поняттям «крило», «літальний апарат», напр., аеро-план.

РАДЮ... [лат. «radius» — про-мінь] - перша складова час-тина слів, що має значення: 1) той, що стосується радіо,

 

пов'язаний з ним, яаир., радіо-грама; 2) той, що стосується радіоактивності, напр., радіо-активність.

САНТИ...  [лат.  «centum»  -сто] — перша частина склад-них слів,  що означає «сота частина», напр., сантиметр.

СПЕКТРО... [лат. «spect¬rum» — уява, видіння] - ча-стина складних слів, що від-повідає поняттям «спектр», «спектральний»; напр., спект-рограф.

ТУРБО... [лат. «turbo» — ви-Х0Р] — У складних словах має значення «обертання з вели-кою швидкістю», напр., турбо-генератор.

УЛЬТРА... [лат. «ultra» — за, понад] — перша частина склад-них слів, що означає «край-ній», «за межами», напр., ульт-развук.

ФЕРО... [лат. «ferrum» — за-лізо] — перша частина склад-них слів, що відповідає понят-тям «залізо», «залізистий», напр., ферованадій.

...ФІКАЦІЯ [лат. «fikatio», «facio» — роблю] — друга час-тина складних слів, що озна-чає здійснювання, утілюван-ня, напр., електрофікація.

ХЕМІ..., ХЕМО... [лат. «che-mia» — хімія] — перша частина складних слів, що відповідає поняттю «хімічний процес», напр., хемілюмінесценція, хемо-синтез.

ХІМІ...   [лат.  «chimia»,  грец.

«chyma» -- лиття] -- перша частина складних слів, що від-повідає поняттям «хімія», «хі-мічний», напр., хімізація.

ЦЕНТИ... [лат. «centum» -сто] — те саме, що й «санти...», напр., центиграм.