Додаток 1 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

A

 

абразивньій   абразивний

абсолютньій  абсолютний

абсорбция      абсорбція

абстрактньій  абстрактний

абстракция     абстракція

абсцисса        абсциса

авария            аварія

авиационньій            авіаційний

авиация          авіація

автозагрузка   автозавантаження;   автоза-вантажування    (незаверш. дія)

автоклав         автоклав

автокод          автокод

автоколебания          автоколивання

автомат          автомат

автоматизация          автоматизація

автоматизированньій           автоматизований

автоматизировать     автоматизувати

автоматика    автоматика

агрегат            агрегат

адаптация      адаптація

адаптер          адаптер

адаптировать адаптувати

аддитивность            адитивність

адиабата         адіабата

адрес

а.устройства  адреса

адреса пристрою

адсорбция      адсорбція

азот     азот

аккумулировать         акумулювати

аккумулятор   акумулятор

аксиома          аксіома

активатор       активатор

активация      активація

активность     активність

актуальность  актуальність

акустика         акустика

алгебраический         алгебраїчний, алгебричний

алгоритм

а.вьічисления вьічислительньій а.  алгоритм

алгоритм обчислювання обчислювальний алгоритм

алгоритмизация        алгоритмізація

алмаз  алмаз

альфа-излучение       альфа-випромінювання

альфа-распад альфа-розпад

альфа-частица           альфа-частинка

алюминий     алюміній

амортизатор  амортизатор, гамівник

амортизация  амортизація

амперметр     амперметр

амплитуда

а.вьшужденньіх колеба-

ний

а.затухающих    колеба-

ний

а.собственньіх   колеба-

ний     амплітуда

амплітуда вимушених ко-

ливань

амплітуда затухаючих ко-

ливань

амплітуда власних коли-

вань

анализ

гармонический а. количественньій а. системньій а.        аналіз

гармонічний аналіз кількісний аналіз системний аналіз

анализировать          аналізувати

аналог аналог

аналогия        аналогія

анод    анод

аномалия       аномалія

антенна          антена

антифриз        антифриз

античастица  античастинка

антрацит        антрацит

аппарат          апарат

аппаратура     апаратура

аппликата      апліката

апробация      апробація

аргумент        аргумент

аргументация            аргументація

арксинус        арксинус

арктангенс     арктангенс

архитектура

а. вьічислительной сис-темьі          архітектура

архітектура обчислюваль-ної системи

асимметрия   асиметрія

асимптота      асимптота

асинхронньій асинхронний

астрономия    астрономія

астрофизика   астрофізика

атмосфера      атмосфера

атмосферньій атмосферний

атом    атом

атомньій         атомний

азрогидродинамика  аерогідродинаміка

азродинамика            аеродинаміка

азромеханика аеромеханіка

Б

 

база

б.данньіх

информационная б. байт бак баланс

 

база

база даних

інформаційна база

байт   

бак     

баланс

 

балансировка балка

составная б. баллон барабан барометр батарея

конденсаторная б. безопаснмй безотходнмй безошибочнмй безразмернмй безьшерционнмй бейсик бензин

бесконечность бесконечно мальіе бесконтактнмй беспорядочнмй 1. беспорядочнмй 2. (неупо-рядоченньій)

беспрермвно

бесчисленнмй

бета-излучение

бета-распад

бета-распределение

бета-частица

бетон

биллион

биметалл

бином

бинормаль

биполярность

биссектриса

бит

 

балансування           

балка

складена балка         

балон 

барабан         

барометр       

батарея

конденсаторна батарея

безпечний     

безвідходний

безпомилковий        

безрозмірний

безінерційний          

бейсик           

бензин           

нескінченність          

нескінченно малі      

безконтактний         

1.         безладний;

2.         невпорядкований

безперервно 

незліченний, незчисленний

бета-випромінювання        

бета-розпад  

бета-розподіл           

бета-частинка          

бетон 

більйон          

біметал          

біном 

бінормаль      

біполярність  

бісектриса     

біт

 

леск

металлический б.      блиск

металічний блиск

блок

неподвижньій б.

ПОДВИЖНЬІЙ  б.    блок

нерухомий блок рухомий блок

блокировка 1. (действие) блокировка 2. воен., ал., ж.-д.            1.         блокування;

2.         блоковання

болт    болт

больше           більше, більш

большой         великий

бомбардировка б.поверхности       бомбардування

бомбардування поверхні

брак (испорченная продук-ция)     брак

броуновский  броунівський

брус    брус

буфер

входной б.

ВЬІХОДНОЙ  б.       буфер, відпружник вхідний буфер вихідний буфер

бьістродействие        швидкодія

бьістрозатухающий   швидкозгасаючий,  швидко-згасний

бьістрота        швидкість. бистрота, пруд-кість

бьістротекущий         швидкоплинний

в

 

вакуум            вакуум

абсолютньій в.          абсолютний вакуум

ВЬІСОКИЙ в.           високий вакуум

низкий в.       низький вакуум

вакуумньій     вакуумний

вал      вал

ведомьій в.     ведений вал

ведущий в.     ведучий(тяговий) вал

вертикальньій в.       вертикальний вал

горизонтальньій в. карданньій в. коленчатьій в. передаточньій в. приводной в.        горизонтальний вал карданний вал колінчастий вал передавальний вал приводний вал

ванна

гальваническая в. закалочная в.     ванна

гальванічна ванна гартівна ванна

вариант          варіант

ватт     ват

ваттметр        ватметр

ватт-час         ват-година

введение 1. (действие) введение 2. (вступление)            1.         введення, запроваджуван-

ня, запровадження;

2.         вступ

вверх  вгору, угору

ввод 1. (устройство для ввода) ввод 2. (операция)          1.         ввід;

2.         введення

ВВОДИМЬІЙ            ввідний

ведомьій         тяжний, ведений

ведущий         тяговий, ведучий

вектор

единичньій в. направляющий в. результирующий в.      вектор

одиничний вектор напрямний вектор підсумковий вектор

векторньій     векторний

величина

алгебраическая в.

искомая в. относительная в. переменная в. постоянная в. производная в. случайная в.       величина

алгебраїчна,  алгебрична величина шукана величина відносна величина змінна величина стала величина похідна величина випадкова величина

вентиль

предохранительньій в.         вентиль

запобіжний вентиль

вентиляция    вентиляція

верньій (правильньій)          правильний

вероятность

доверительная в.      імовірність, ймовірність довірча ймовірність

вероятньій 1. (правдоподоб-  1. імовірний, ймовірний;

НЬІЙ)

вероятньій 2. (возможньій)   2. можливий

вертикаль       вертикаль

вертикальньій           вертикальний

верхний

верхняя граница       верхній

верхня межа

вес

удельньій в.   вага

питома вага

весьі    ваги

ветвь 1. астр., матем. ветвь 2. фіз., техн.    1.         гілка;

2.         вітка

вещество

исходное в. смазочное в.     речовина

вихідна речовина мастило

взаимно-пересекающиеся   взаємно перетинальні

взаимно-перпендикулярньіе           взаємно перпендикулярні

взаимовлияние         взаємовплив

взаимодействие        взаємодія, взаємодіяння

взаимозаменяемость            взаємозамінність

взаимосвязь   взаємозв'язок

взрьів 1. (от глагола «взрьі-

ваться»)

взрьів 2. (от глагола «взрьі-

вать»)  1.         вибух;

2.         висадження в повітря

взрьівчатьій   вибуховий

вибрация       вібрація

вид

в виде

ЯВНЬІЙ в.     вигляд

у вигляді явний вигляд

видеомонитор           відеомонітор

видеосигнал  відеосигнал

винт

регулировочньій в. стопорньій в.   гвинт

регулювальний гвинт стопорний гвинт

виртуальньій віртуальний

виток 1. астр., техн., фіз. виток 2. матем.   1.         виток;

2.         звій

вихревой        вихровий

включение 1. техн., фіз. включение 2. матем. в. прибора в сеть            1.         увімкнення;

вмикання (незаверш. дія);

2.         включення;

включання (незаверш. дія)

вмикання   (увімкнення) приладу в мережу

включительно           включно

влага   волога

влажность      вологість

влияние 1. (действие) влияние 2. (воздействие) 1.         вплив;

2.         дія, діяння

внедрение      проникнення;

проникання (незаверш. дія)

внешний        зовнішній

вносить, внести матем.       вносити, внести

внутренний   внутрішній

внутри

равномерно сходится внутри D      всередині

рівномірно     збігається всередині D

во-вторьіх      по-друге

внутриатомньій        внутрішньоатомний

вогнутость     вгнутість, увігнутість

вогнутьій        вгнутий, увігнутий

водонепроницаемость         водонепроникність

водород          водень

водоснабжение         водопостачання

возбуждение  збудження; збуджування (не-заверш. дія)

возведение 1. техн. возведение   2.   (из   камня, кирпича)

возведение 3. матем. в. в степень  1.         будування,зведення, спо-

рудження;

2.         мурування;

3.         піднесення

піднесення   до   степеня;

степенювання

возводить, возвести 1. техн.

возводить,  возвести 2.  (из камня, кирпича) возводить, возвести 3. матем. в. число в степень

возводить в квадрат 1.         будувати, збудувати, зво-

дити, звести, споруджувати,

спорудити;

2.         мурувати, змурувати;

3.         підносити, піднести

підносити, піднести чис-

ло до степеня

підносити,   піднести   до

квадрату

возвратньій 1. возвратньій 2. (обратньій)  1.         поворотний;

2.         зворотний

возвращаться, возвратиться в. в положение равнове-сия          вертатися, вернутися

вернутися в стан рівно-ваги

воздействие 1. (действие) воздействие 2. (влияние)      1.         діяння;

2.         вплив

воздух повітря

возмущающий           збурний, збурювальний, збу-рюючий

возмущение   збурення

возникновение         виникнення, постання; виникання; поставання (неза-верш. дія)

возрастание   зростання

возрастать, возрасти            зростати, зрости

возрастающий           зростаючий

вокруг навколо

волна

бегущая в.      хвиля

бігуча, біжуча, біжна (ру-хома) хвиля

вторичная в. отраженная в. падающая в. поперечная в. продольная в. световая в. стоячая в. ударная в.            повторна хвиля відбита хвиля падна хвиля поперечна хвиля поздовжня хвиля світлова хвиля стояча хвиля ударна хвиля

волновой       хвильовий

волочение      волочіння

вольт  вольт

вольт-ампер  вольт-ампер

вольтметр      вольтметр

воображаемьій          уявний

вообще           взагалі

во-первьіх      по-перше

вопрос            питання

ворот  коловорот

воспламенение  1.   (зажига-

ние)

воспламенение 2. (возгора-

ние)

воспламенение 3. (вспьіхи-

вание) 1.         запалення; запалювання

(незаверш. дія);

2.         зайняття; займання (неза-

верш. дія);

3.         спалахнення; спалахуван-

ня (незаверш. дія)

воспламеняться,  воспламе-ниться 1.

воспламеняться,  воспламе-ниться 2. (возгораться) воспламеняться,  воспламе-ниться 3. (вспьіхивать)   1.            запалюватися, запалити-

ся;

2.         займатися, зайнятися;

3.         спалахувати, спалахнути

воспользоваться       скористатися

воспроизводить , воспроиз-вести  відтворювати,відтворити, репродукувати

восприимчивость     сприйнятливість

воспроизведение      відтворення, репродукування; відтворювання   (незаверш. дія)

восстанавливать, восстано-вить    відновлювати,   відновляти, відновити

восходящий   висхідний

впадина         западина

впервьіе         вперше

вписаньій       вписаний

впоследствии            у подальшому

вправо            вправо, праворуч

впускной        впускний

вращательньій           обертальний

вращение

в. вокруг оси  обертання

обертання навколо осі

вредньій         шкідливий

временной     часовий

временньій    тимчасовий

время  час

всасьівание 1. (действие) всасьівание 2. (впитьівание)  1.         всмоктування;

2.         вбирання

Вселенная      Всесвіт

вскипание      закипання

вскрьівать, вскрьіть   розкривати, розкрити

вследствие     внаслідок

вспомогательньій     допоміжний

вставлять, вставить  вставляти, вставити

встречньій     зустрічний

вторичньій 1. (повторньій) вторичньій 2. (представляю-щий вторую стадию) вторичньій 3. (побочньій) вторичньій 4. (второстепен-

НЬІЙ)  1.         повторний;

2.         вторинний;

3.         побічний, вторинний;

4.         другорядний

втулка втулка, утулок

втягиваться, втянуться         втягатися,     втягуватися; втягтися, втягнутися

вход    вхід

входной         вхідний

вхолостую      вхолосту

вьібирать,вьібрать     вибирати, вибрати

вьіборка 1. (действие) вьіборка 2. (множество)    1.         вибірка;

вибирання (незаверш. дія);

2.         вибірка

вьіброс           викид;

викидання (незаверш. дія)

вьіведение     виведення

вьівод 1. (действие) вьівод 2. (концов провода)   1.         вивід;

виведення (незаверш. дія);

2.         вивід, випуск

ВЬІВОДИТЬ, вьівести          виводити, вивести

вьіделение 1. техн., фіз. вьіделение 2. матем. в. теплотн 1.         виділення;

виділяння (незаверш. дія)

2.         вилучення;

вилучання (незаверш. дія)

виділяння теплоти

вьіделять, вьіделить 1. техн.,

фіз.

вьіделять, вьіделить 2. ма-

тем.     1.         виділяти, виділити;

2.         вилучати, вилучити

вьідерживать, вьідержать    витримувати, витримати

вьідерживаться  (о бетоне, строении)        вистоюватися

вьідувание     видування

вьізванньій     викликаний,    зумовлений, спричинений,  породжений, збуджений

ВЬІЗОВ          виклик;

викликання (незаверш. дія)

вьіключатель вимикач

вьіключать, вьіключить        вимикати, вимкнути

вьіключение  вимкнення;

вимикання (незаверш. дія)

вьшесение      винесення

вьшосить, вьшести   виносити, винести

вьшоска (примечание)         виноска, примітка

вьшосливость (металла)      витривалість

вьшосной       виносний

вьшолнение 1. (действие) вьшолнение 2. матем. 1.         виповнення;

виповнювання (незаверш. дія);

2.         виконання, здійснення

вьшолнять,    вьшолнить   1.

(исполнять)

вьшолнять,   вьшолнить   2.

(осуществлять)          1.         виконувати, виконати;

2.         здійснювати, здійснити

вьшрямитель випрямляч

вьшрямление випрямлення; випрямляння (незаверш. дія)

вьшуклость    опуклість

вьшукльій       опуклий

вьіработка  1.  геол.,  техн.

(действие)

вьіработка 2. (результат ра-

ботьі)

вьіработка 3. (вьіработанное

пространство)           1.         вироблення, виробка;

виробляння, вироблювання

(незаверш. дія);

2.         виробіток;

3.         виробка

вьіравнивание

в. по левому краю     вирівнювання

вирівнювання по лівому краю

вьіражать, вьіразить

в.   зависимость   в   виде формульі           виражати, виразити

виражати залежність у ви-гляді формули

вьіражаться, вьіразиться      виражатися, виразитися

вьіражение

подьштегральное в.  вираз

підінтегральний вираз

вьісвобождать,    вьісвобо-дить

в. знергию     звільняти, звільнювати, звільнити

вивільняти енергію

вьісвобождение        звільнення;

звільнювання (незаверш. дія)

вьісокочастотньій     високочастотний

вьісота            висота

вьіступ            виступ

вьіталкивание           виштовхування, випихання

вьіталкиваться, вьітолкнуть-ся        виштовхуватися,  виштовх-нутися

вьітекать,   вьітечь  1.   (дей-ствие)

вьітекать,   вьітечь   2.   (яв-ляться следствием) отсюда вьітекает, что ...          1.         витікати, витекти;

2.         випливати;

звідси випливає, що ...

вьітеснение    витіснення, витиснення; витісняння,  витискування, витискання (незаверш. дія)

вьітеснять, вьітеснить          витісняти, витіснити; витискати, витискувати, ви-тиснути

вьітягивать, вьітянуть           витягати, витягти; витягувати, витягнути

ВЬІХЛОП      вихлип, випуск

ВЬІХЛОПНОЙ          вихлипний, випускний

ВЬІХОД         вихід

вьічисление   обчислення,  вирахування,-вилічення;

обчислювання,    вирахову-вання,  вилічування   (неза-верш. дія)

ВЬІЧИСЛЄННЬІЙ    обчислений, вирахований

ВЬІЧИСЛИТЄЛЬНЬІЙ         обчислювальний

ВЬІЧИСЛЯТЬ,   ВЬІЧИСЛИТЬ       обчислювати, обчислити; вираховувати, вирахувати

вьічитаемое   від'ємник

вьічитание     віднімання

вьічитать, вьічесть    віднімати, відняти

вьішеизложенньій

на основании вьішеизло-женного  вищевикладений

на підставі вищевикладе-ного

вьішеописанньій       вищеописаний

вьішеприведенньій   вищенаведений

вьішеуказанньій         вищевказаний

вьішеупомянутьій      вищезгаданий

вьіявление     виявлення; вияв; виявляння (незаверш. дія)

вязкопластичность   в'язкопластичність

вязкоупругий в'язкопружний

г

 

габарит           габарит

газ

идеальньій г. разреженньій г. сжатьій г. сжиженньій г.

углекисльій г.

ЯДОВИТЬІЙ г.          газ

ідеальний газ розріджений газ стиснений, стиснутий газ зріджений  (скраплений) газ

вуглекислий газ отруйний газ

газификация  газифікація

газифицировать        газифікувати

газовьій          газовий

газогенератор            газогенератор

газодинамика            газодинаміка

газопоглотитель        газопоглинач, газовбирач

газопровод     газопровід

газосварка      газозварювання

гайка   гайка, мутра

гальванизация           гальванізація

гальванический        гальванічний

гальванопокрьітие 1. гальванопокрьітие  2.  (про-цесс)  1.         гальванопокриття;

2.         гальванопокривання

гальванотехника       гальванотехніка

гамма  гамма

гамма-лучи    гамма-промені

гамма-резонанс         гамма-резонанс

гамма-функция          гамма-функція

гарантировать           гарантувати

гарантия         гарантія

гаситель 1.

гаситель 2. (тушитель)         1.         гаситель, погашувач;

2.         гасник, гасильник

гаснуть           гаснути

гашение          гасіння, гашення

гектар гектар

гелий  гелій

гелиоцентрический  геліоцентричний

генератор г. волн

г. постоянного тока г. случайньіх чисел    генератор

генератор хвиль

генератор постійного

струму

генератор випадкових чи-

сел

генерировать генерувати

геометрический        геометричний

геометрия      геометрія

геофизика       геофізика

герметизация герметизація

герметический          герметичний

гибкий            гнучкий

гибкость         гнучкість

гигроскопичность     гігроскопічність

гидравлика    гідравліка

гидравлический        гідравлічний

гидродинамика         гідродинаміка

гидродинамический гідродинамічний

гидролиз        гідроліз

гидромеханика          гідромеханіка

гидромеханический  гідромеханічний

гидроочистка гідроочищування,   гідрочи-щення

гидропривод гідропривод, гідропривід, гідроповід

гидроупругость         гідропружність

гипербола      гіпербола

гиперболический      гіперболічний

гиперболоид  гіперболоїд

гиперзвуковой          гіперзвуковий

гипотеза

г. плоских сечений   гіпотеза

гіпотеза плоских перерізів

гипотенуза     гіпотенуза

гипотетический        гіпотетичний

гистерезис     гістерезис

главньій

главньім образом главная часть      головний

головним чином головна частина

гладкий 1.

гладкий 2. (ровньій) 1.         гладкий;

2.         рівний

глубина          глибина

глубинньій     глибинний

глубокий        глибокий

гнездо гніздо

годограф

г. переменного вектора        годограф

годограф змінного вектора

головка г. болта г. зуба         головка

головка болта (прогонича) головка зуба

гораздо г. больше г. меньше            набагато; багато; значно набагато більше набагато менше

горелка (прибор для горе-ния)

г. газосварочная        пальник

газозварювальний пальник

горение 1. (общее название) горение 2. (свечение - о лам-пах) 1.         горіння;

2.         свічення; світіння

горизонт        горизонт

горизонталь г. плоскости    горизонталь

горизонталь площини

горизонтальньій        горизонтальний

горючее (топливо)    пальне

горючий 1. (о материале) горючий 2. (о топливе для двигателя)          1.         горючий;

2.         пальний

горячий          гарячий

готовность     готовність

гравитационньій       гравітаційний

гравитация    гравітація

градиент

г. давления г. функции         градієнт

градієнт тиску градієнт функції

градиентньій градієнтний

градуирование          градуювання

градуированньій       градуйований

градуировать

г. шкалу прибора       градуювати

градуювати шкалу приладу

градус

г. Кельвина г. Цельсия г. Фаренгейта        градус

градус Кельвіна градус Цельсія градус Фаренгейта

граница          межа, границя

граничащий   суміжний, межівний

граничньій 1. (ограничиваю-

щий)

граничньій 2. (предельньій)            1.         межовий;

2.         граничний

грань

боковая г.

г. многогранника      грань

бічна грань

грань багатогранника

граф    граф

графа   графа

график

вьічерчивать г.          графік

креслити графік

графит            графіт

графический  графічний

громкость       гучність

громоздкий    громіздкий

громоздкость громіздкість

группирование         групування

густота 1.

густота 2.   (жидкого веще-

ства)

Г.  СИЛОВЬІХ линий          1.         густота;

2.         крутість

густота силових ліній

д

давать, дать                               давати, дати

давление 1.

давление 2. (действие)

атмосферное д.

критическое д.          1.         тиск;

2.         тиснення

атмосферний тиск

критичний тиск

дальность 1.

дальность 2. (расстояние)    1.         дальність, далекість;

2.         відстань, віддаль

данньіе    (существительное множеств. числа)

исходньіе д.

полученньіе д.           дані

початкові дані одержані дані

данньій

д. величина   даний

дана величина

датчик            давач, датчик

двигатель

д. независимого возбуж-

дения

д. постоянного тока  двигун

двигун незалежного збу-

джування

двигун постійного струму

двигать, двинуть                       рухати, рушити

движение

броуновское д. винтовое д. вращательное д.        РУХ

броунівський рух гвинтовий рух обертальний (обертовий) РУХ

д. материальной точки

д. по инерции

д. по часовой стрелке

д. против часовой стрел-ки

замедленное д. затухающее д.

колебательное д. криволинейное д. круговое д. обратное д. переменное д. поступательное д. прямолинейное д. равномерное д. ускоренное д.    рух матеріальної точки

рух за інерцією

рух за годинниковою

стрілкою

рух проти годинникової

стрілки

сповільнений рух

згасальний   (згасаючий)

РУХ

коливальний рух криволінійний рух коловий рух зворотний рух змінний рух поступальний рух прямолінійний рух рівномірний рух прискорений рух

двойной         подвійний

двугранньій   двогранний

двузначньій  1.  (с двойньім

значением)

двузначньій 2. (из двух цифр)         1.         двозначний;

2.         двоцифровий

двукратньій    дворазовий, двократний

двухмерньій   двовимірний

двуполостньій           двопорожнинний

двухконтурньій         двоконтурний

двухосньій     двовісний, двохосьовий

двухполупериодньій двопівперіодний

двухполюсник           двополюсник

двухполюсньій          двополюсний

двухпроводной         двопровідний, двопроводо-вий

двухслойньій двошаровий

двухступенчатьій      двоступеневий,   двоступін-

частий,

двоступінчатий

двухтактньій  двотактний

двухфазньій    двофазний, двофазовий

двучлен          двочлен

действие        дія, діяння

действительно          дійсно

действительньій       дійсний, справжній

действующий            діючий, дійовий

дейтерий        дейтерій

Декарт            Декарт

декартов         декартів

деление 1. (процесс) деление   2.   (фрагмент   на шкале)

д. отрезка

д. шкальі         1.         поділ, ділення;

2.         поділка

поділ відрізка поділка шкали

деленньій       ділений, поділений

делимое         ділене

делимость      подільність

делимьій (поддающийся де-лению)           подільний

делитель

д. многочлена д. напряжения д. тока общий д.    дільник, подільник дільник многочлена подільник напруги подільник струму спільний дільник

делить

д. отрезок на части   ділити, поділяти

ділити  відрізок  на час-тини

делиться         ділитися, поділятися

дельта дельта

дельта-функция         дельта-функція

дельтообразньій        дельтоподібний

демодулятор  демодулятор

демодуляция  демодуляція

демонтаж       демонтаж

демонтирование       демонтування

демонтировать          демонтувати

демпфер         демпфер

демпфирование        демпфування

деполяризация          деполяризація

дерево д. графа          дерево

дерево графу

держатель 1. держатель 2. (рукоятка)         1.         тримач;

2.         держак

деталь деталь

детектор

амплитудньій д. фазовьій д. детектор

амплітудний детектор фазовий детектор

детерминированность         детермінованість

детерминированньій            детермінований

детонатор      детонатор

дефект дефект, вада

дефектоскоп   дефектоскоп

деформация допустимая д.

д. поперечного сечения

опасная д. остаточная д. поперечная д. продольная д. упругая д.         деформація

допустима, допускна де-

формація

деформація поперечного

перерізу

небезпечна деформація

залишкова деформація

поперечна деформація

поздовжня деформація

пружна деформація

деформирование       деформування

деформированньій    деформований, здеформова-ний

деформировать         деформувати,  здеформува-ти

деформируемьій        деформівний

деформирующий       деформувальний

децибел          децибел

дециметр       дециметр

Джоуль           Джоуль

диагностика   діагностика

диагональ

д. многоугольника д. определителя           діагональ

діагональ багатокутника діагональ визначника (де-термінанта)

диаграмма векторная д. нагрузочная д. злектрод-вигателя д. напряжений д. состояния       діаграма

векторна діаграма навантажувальна діагра-ма електродвигуна діаграма напруг діаграма стану

диаметр

д. окружности           діаметр

діаметр кола

диапазон

д. измерения  діапазон

діапазон вимірювання

дивергенция  дивергенція

дизель дизель

динамика       динаміка

динамометр   динамометр

диод

вьшрямительньій д. переключательньій д. полупроводниковьій д. преобразовательньій д. смесительньій д.            діод

випрямний діод перемикальний діод напівпровідниковий діод перетворювальний діод змішувальний діод

диоптрия       діоптрія

диполь           диполь

ДИПОЛЬНЬІЙ          дипольний

Дирихле         Діріхле

дисбаланс      дисбаланс

диск    диск

дискета           дискета

дисковод        дисковод

дискретность дискретність

дискретньій   дискретний

дисперсия

вмборочная д.

д. света

д. случайной величинн       дисперсія

вибіркова дисперсія дисперсія світла дисперсія випадкової ве-личини

дисплей         дисплей

дистрибутивность    дистрибутивність

дифракция д. волн д. света  дифракція

дифракція хвиль дифракція світла

дифференциал           диференціал

дифференциация      диференціація

дифференцирование            диференціювання

дифференцированнмй         диференційований

дифференцировать   диференціювати

дифференцируеммй  диференційовний

дизлектрик     діелектрик

длина

д. вектора

д.  ВОЛНЬІ

д. дуги

д. свободного пробега (ча-

стиц)

произвольная д.        довжина

довжина вектора довжина хвилі довжина дуги довжина вільного пробі-гу (частинок) довільна довжина

ДЛИННЬІЙ    довгий

длительность тривалість

добавка          додаток, домішка

добавление 1. добавление 2. (действие)   1.         додаток;

2.         добавлення, додання;

добавляння, додавання (не-

заверш. дія)

добавленнмй доданий, добавлений

добавлять, добавить додавати, додати

добавочнмй   додатковий

добмваеммй  добуваний

доза     доза

дозатор           дозатор

дозволенньій дозволений

дозиметр        дозиметр

дозировка      дозування

дозировочньій           дозувальний; мірний

докажем         доведемо

доказанньій    доведений

доказательство д. от противного д. теоремн наглядное д.         доведення

доведення від супротив-

ного

доведення теореми

наочне доведення

доказьівать, доказать

д./д. существование пре-

дела

д./д. теорему  доводити, довести

доводити (довести) існу-вання границі доводити (довести) теоре-му

документация

конструкторская д. проектная д. техническая д.   документація

конструкторська докумен-

тація

проектна документація

технічна документація

долговечность           долговічність

доля    частка

домен домен

домна домна

домножить    дожножити

доопределить            довизначити

дополнение

алгебраическое д.     доповнення

алгебричне доповнення

дополненньій            доповнений

дополнительньій      додатковий, доповняльний

дополнять, дополнить         доповняти, доповнити

дополняющий           доповнювальний

допуск            допуск

допускаемьій (допустимьій)            припустимий,   дозволений, допущуваний

допускать,допустить            припускати,припустити; допускати, допустити

допускающий            допускальний

допустим       припустімо

допустимьій   припустимий,  допустимий, дозволений

допущение     припущення

доставленньій           доставлений

достаточно    достатньо

достаточность           достатність

достигать,  достигнуть,  до-стичь

д./д. предельного уровня     досягати, досягнути, досяг-ти

досягати (досягнути) гра-

ничного рівня

достижение   досягнення;

досягання (незаверш. дія)

ДОСТИЖИМЬІЙ      досяжний

достоверньій вірогідний, достовірний

достраивать, достроить д./д. проекцию    добудовувати, добудувати добудовувати (добудува-ти) проекцію

доступ            доступ

драйвер

д. загружаемьій д. пользователя д. устройства     драйвер

драйвер завантажуваний драйвер користувача драйвер пристрою

древовидньій деревовидний

дрейф

д. злектронов температурньій д.     дрейф

дрейф електронів температурний дрейф

дробление      дроблення,  розбиття,  дро-біння, подрібнювання

дробно-рациональньій        дробово-раціональний

дробньій         дробовий, роздріблений

дробь

бесконечная д. ветвящаяся д. десятичная д. неправильная д.

несократимая д. обьікновенная д. правильная д. производная дроби простейшая д. рациональная д.       дріб

нескінченний дріб дріб розгалужений десятковий дріб неправильний (мішаний) дріб

нескоротний дріб звичайний дріб правильний дріб похідна дробу найпростіший дріб раціональний дріб

дроссель         дросель

другой            інший

дуга

д. окружности злектрическая д.      дуга

дуга кола електрична дуга

дюраль           дюраль

дюралюминий          дюралюміній

Е

 

единица

е. времени е. измерения е. мощности кислородная е. мнимая е. сборочная е.            одиниця

одиниця часу одиниця виміру одиниця потужності киснева одиниця уявна одиниця складальна одиниця

единичньій е. круг    одиничний

одиничне коло

единообразие 1. (методов) единообразие 2. (образцов)  1.         одноманітність;

2.         однаковість

единственность е. решения єдиність

єдиність розв'язку

единьій           єдиний

едкий  їдкий

емкий місткий, ємний

емкостньій                                  ємнісний

емкость 1. (вместимость)     1. місткість;

емкость  2.  физ.  (злектри-  2. ємність

ческая)           

входная е.      вхідна ємність

е.   запоминающего  уст-     місткість    запам'ятову-

роиства          вального пристрою

е. памяти        місткість пам'яті

удельная е.     питома ємність

злектрическая е.        електрична ємність

естественньій            природний, натуральний

 

жар     жар

жаропрочность         жароміцність

жаропрочньій            жароміцний

жароупорность         жаротривкість

желаемьій      бажаний

железняк        залізняк

железо            залізо

железобетон  залізобетон

желоб жолоб

жесткость 1. (твердость) жесткость 2. (шероховатость) жесткость 3. (плотность)

ж. пружинн

ж. стержня при кручении

ж. стержня при растяже-

нии

ж. стержня при сжатии       1.         твердість;

2.         жорсткість;

3.         цупкість;

жорсткість пружини

жорсткість стрижня при

крутінні

жорсткість стрижня при

розтяганні

жорсткість стрижня при

стисканні

жженьій         палений

жидкий          рідкий

жидкость

несжимаемая ж. сжимаемая ж.       рідина

нестислива рідина стислива рідина

жила   жила

журнал           журнал, часопис

3

 

заблокированньій     заблокований

завальцовка   завальцювання; завальцьовування     (неза-верш. дія)

завертьівать, завернуть (за-кручивать)      закручувати, закрутити

завершать, завершить           завершувати, завершити

завинчивать, завинтить       загвинчувати, загвинтити

зависеть         залежати

зависимость

в зависимости от ... линейная з.     залежність

залежно від ... лінійна залежність

зависящий     залежний

завод   завод

загазованность          загазованість

заглушка         заглушка, затичка

загорание 1.

загорание 2. (внезапное)     1.         загоряння, займання;

2.         спалахування

загораться, загореться 1.

загораться,   загореться   2.

(вспьіхивать) 1.         загорятися, загорітися, за-

йматися, зайнятися;

2.         спалахувати, спалахнути

заготовка        заготовка, заготівка

загружать, загрузить завантажувати,  завантажи-ти

загрузка

з. блочная

з. начальная

з. по линии связи     завантаження;

завантажування  (незаверш.

дія)

завантаження блокове завантаження початкове завантаження через лінію зв'язку

загрузчик з. связей    завантажувач, завантажник завантажувач (завантаж-ник) зв'язків

загрязнение

з. окружающей средьі радиоактивное з.    забруднення;

забруднювання   (незаверш.

дія)

забруднювання довкілля радіоактивне  забрудню-вання (забруднення)

загрязненньій            забруднений

загрязнять, загрязнить          забруднювати, забруднити

задавать,задать

з./з.   численное   значе-ние            задавати, задати

задавати (задати) число-ве значення

задание   1.   (процесс,   дей-

ствие)

задание 2. (задача)

з. кривьіх в параметриче-

ской форме    1.         задання;

2.         завдання

задання кривих у параме-тричній формі

заданньій 1. заданньій 2. (данньій) 1.         заданий;

2.         даний

задача

краевая з.

обратная з.

решать (решить) задачу        задача

крайова задача зворотна задача розв'язувати (розв'язати) задачу

задвижка                                    засув, засувка

задельівать,    заделать    1.

техн. (забивать)

задельівать, заделать 2. (за-

кладьівать)

задельівать, заделать 3. (за-

равнивать)

задельівать, заделать 4. (за-

мазьівать)

задельівать, заделать 5. (за-

муровьівать)  1.         забивати, забити;

2.         закладати, закласти;

3.         зарівнювати, зарівняти;

4.         замазувати, замазати;

5.         замуровувати, замурувати

задерживать, задержать       затримувати, затримати

задний            задній

зажигание 1. (действие)

зажигание 2. (лампьі, фона-

ря)

зажигание 3. (приспособле-

ние)    1.         запалювання;

2.         засвічування;

3.         запалювання

зажим 1. (действие)

зажим 2.  (прибор, приспо-собление)       затиск;

затискання,   затискування

(незаверш. дія)

затискач

заземление 1. (действие)

заземление   2.   (приспосо-бление)          1.         заземлення;

заземлювання (незаверш. дія)

2.         заземлення

заземленньій  заземлений

заземлитель   заземлювач

зазор

воздушньій 3.

допускаемьій з.          проміжок, зазор

повітряний проміжок  (за-

зор)

допустимий (допускний)

проміжок (зазор)

закаливаемость з. металла   загартовуваність

загартовуваність металу

закаливать,  закалять,зака-лить       гартувати,    загартовувати, загартувати

закалка 1. (действие)

закалка 2. (состояние, свой-ство)

з. стали

неполная з.    1.         загартування;

гартування, загартовування

(незаверш. дія)

2.         гарт, загартування

гартування сталі неповне     загартування (недогарт)

заканчивать, закончить        закінчувати, закінчити; кінчати, кінчити; скінчити

заклепка 1. (действие) заклепка 2. (предмет)        1.         заклепування;

2.         заклепка, нюта

закон

з. всемирного тяготения

з. инерции

з.   сохранения   количе-ства движения физический 3.   закон

закон всесвітнього тяжін-

ня

закон інерції

закон зберігання (збере-

ження) кількості руху

фізичний закон

закономерность        закономірність

закономерньій           закономірний

закреплять, закрепить          закріплювати,   закріпляти, закріпити

закругление   закруглення, заокруглення; закруглювання, заокруглю-вання (незаверш. дія)

закручивание закручування, закручення

закрьівать, закрьіть 1.

закрьівать, закрьіть 2. (от-

верстие)

закрьівать, закрьіть 3.

(кран)

закрьівать, закрьіть 4. (скоб-

ки)       1.         закривати, закрити;

2.         затуляти, затулити;

3.         закручувати, закрутити;

4.         закривати дужки

замедление    сповільнення,   уповільнен-

ня;

сповільнювання, уповільню-

вання (незаверш. дія)

замедленньій сповільнений,    уповільне-ний

замедлять, замедлить           сповільнювати,   сповільни-

ти;

уповільнювати, уповільнити

замена

з. переменной           заміна

заміна змінної

заменяемьій   замінний

заменять, заменить   заміняти, замінити

заменяющий  замінювальний

замерзание     замерзання

заметньій       помітний

замечать, заметить    помічати, помітити

замещение 1. замещение 2. хим. реакция з.          1. заміщення;

заміщання (незаверш. дія);

2. заміщення; заміщування (незаверш. дія)

реакція заміщування

замкнутьій      замкнений, замкнутий

замьікание короткое 3.         замикання

коротке замикання

замьікать, замкнуть   замикати, замкнути

заниженньій  занижений

зануление защитное з.         занулення;

занулювання (незаверш. дія)

захисне занулювання (за-

нулення)

занумеровьівать, занумеро-вать     занумеровувати,  занумеру-вати

запаивать, запаять    запаювати, запаяти; лютувати, залютовувати, за-лютувати

запас

з. прочности з. устойчивости         запас

запас міцності запас стійкості

запасной        запасний

запах

стойкий 3.      запах

стійкий запах

запаянньій     запаяний, залютований

запирать,запереть     замикати, замкнути;

запись

цифровая з.    запис

цифровий запис

заполнение    заповнення;

заповнювання (незаверш. дія)

заполнитель  заповнювач

заполнять, заполнить з./з. колбу газом      заповняти, заповнювати, за-повнити

заповняти   (заповнити)

колбу газом

заполняющий            заповнювальний

запорнмй       запірний

запрещеннмй заборонений

запуск 1.

запуск 2. (приведение в дви-жение)          1.         запуск;

запускання (незаверш. дія);

2.         пуск;

пускання (незаверш. дія)

з. двигателя                               запуск двигуна

заряд 1.

заряд 2. (огнестрельного ору-

жия)

избмточнмй 3.

обьемнмй 3.

ТОЧЄЧНЬІЙ 3.

злектрический 3.       1.         заряд;

2.         набій

надлишковий заряд об'ємний заряд точковий заряд електричний заряд

зарядка 1.

зарядка 2. (оружия)   1.         зарядження, зарядка;

заряджання (незаверш. дія);

2.         набиття;

набивання (незаверш. дія)

заряжать, зарядить 1. заряжать, зарядить 2. (ору-жие)

з./з. аккумулятор        1.         заряджати, зарядити;

2.         набивати, набити

заряджати  (зарядити) аку-мулятор

заряжаться, зарядиться        заряджатися, зарядитися

засасьівать, засосать засмоктувати, засмоктати

затвердевание 1. затвердевание  2.  (при вьі-сьіхании)   1.         твердіння/гверднення;

2.         тужавіння, тужавлення

затвердевать, затвердеть 1.

затвердевать, затвердеть 2.

(вьісьіхая)       1.         твердіти,    затвердіти,

тверднути, затверднути;

2.         тужавіти, затужавіти, сту-

жавіти

затвердение 1. (действие)

затвердение 2.  (при ВЬІСЬІ-

хании)

затвердение  3.   (уплотнен-

ное место)      1.         затвердіння, затверднен-

ня;

2.         затужавіння, стужавіння;

3.         затверділість

затвор 1.

затвор 2. (в плотине)

затвор 3. (в оружии) 1.         затвор, закрив, закривка;

2.         заставка;

3.         замок

затрачивать, затратить         затрачати, затрачувати, за-тратити

затухание 1. астр., техн.

затухание 2. физ. затухание 3. геол. затухание 4. матем. з. колебаний  1.         загасання, згасання, зату-

хання;

2.         згасання;

3.         затухання, загасання;

4.         згасання, вгамування

затухання коливань

затухать, затухнуть 1. астр., техн.

затухать, затухнуть 2. физ. затухать, затухнуть 3. геол.

затухать, затухнуть 4. ма-тем.         1.         загасати, загаснути; згаса-

ти, згаснути;  затухати,  за-

тухнути;

2.         згасати, згаснути;

3.         затухати, затухнути; зага-

сати, загаснути;

4.         згасати, згаснути;

вгамовуватися, вгамуватися

зафиксировать                          зафіксувати

зацепление 1. (действие)

зацепление 2. (деталь, при-способление)

внешнее 3.

внутреннее 3.

зубчатое з.      1.         зачеплення;

зачіплювання (незаверш. дія)

2.         зачіпка, зачіп

зовнішнє зачеплення внутрішнє зачеплення зубчасте зачеплення

заштрихованньій                       заштрихований

защита

з. окружающей средьі з. от коррозии         захист

захист довкілля захист від корозії

защитньій       захисний

защищать, защитить захищати, захистити

звезда зоря, зірка

звено  ланка

звук     звук

звукозапись   звукозапис

земля 1. геол., техн., физ. земля 2. (почва)            1.         земля;

2.         грунт

зеркало

плоское 3.      дзеркало

плоске дзеркало

змеевик          змійовик

знак

з. вьічитания з. деления з. сложения з. умножения противоположньій 3.       знак

знак віднімання знак ділення знак додавання знак множення протилежний знак

знакопеременньій     знакозмінний

знакопостоянньій     знакосталий

знакочередующийся знакопочережний, знакопе-реміжний

знаменатель з. дроби общий 3.       знаменник

знаменник дробу спільний знаменник

значение

главное з. аргумента

иметь 3.

максимальное з. мгновенное 3. предельное з. функции

приближенное 3. расчетное з. среднее 3. собственное 3. численное 3.           значення

головне  значення  аргу-

мента

мати значення

максимальне значення

миттєве значення

граничне значення функ-

ції

наближене значення

розрахункове значення

середнє значення

власне значення

числове значення

значительньій           значний

зона    зона

зонд    зонд

зондирование

з. дистанционное     зондування

зондування дистанційне

зондировать  зондувати

зуб       зуб

зубец   зубець

зубчатьій        зубчастий, зубчатий

зуммер            зумер

и

 

игла    голка

идентичньій  ідентичний

избирательность частотная и.        вибірність, вибірковість; се-лективність

частотна вибірність

избьіток и. знергии   надлишок, надмір надлишок енергії

извлекать,  извлечь  1. ма-

тем.

извлекать, извлечь 2. геол.,

техн.

и./и. корень    1.         добувати, добути;

2.         видобувати, видобути;

добувати, добути

добувати   (добути)   ко-рінь

извлечение 1. матем. извлечение 2. геол., техн.

и. корня          1.         добування, здобуття;

2.         видобування, видобуток,

добування

добування кореня

изгиб 1. геогр., техн., физ. изгиб 2. (поворот)

СЛОЖНЬІЙ  и.         1.         вигин;

2.         заворот, закрут

складний вигин

изгибать, изогнуть    згинати, зігнути; вигинати, вигнути

изгибаться, изогнуться         згинатися, вигинатися

изготовление виготовлення, виготування; виготовляння    (незаверш. дія)

изготовлять, изготавливать, изготовить   виготовляти, виготовити, виготувати

изготовляться            виготовлятися

изделие

дефектное и. крепежное и.  виріб

дефектний виріб кріпильний виріб

излагаемьій    викладуваний

излагать, изложить   викладати, викласти

излом 1. геол., техн., физ. излом 2. (колено) усталостньій и.      1.         злом, злам;

2.         коліно

злом від в(у)томленості

излучатель     випромінювач

излучать, излучить   випромінювати, випроменити

излучаться, излучиться        випромінюватися, випроме-нитися

излучение 1. (процесс) излучение 2. (лучи) инфракрасное и.

рассеянное и.            1.         випромінювання;

2.         проміння

інфрачервоне   випромі-

нювання

розсіяне випромінювання

излученньій                                випроменений

измельчать,  измельчить  1. техн.

измельчать,  измельчить  2. матем.            1.         подрібнювати,подрібнити;

дрібнити, здрібнювати, здріб-

нити;

2.         подрібнювати, подрібнити

измельчаться,  измельчить-ся         подрібнюватися,  дрібнити-ся

измельчение 1. техн. измельчение 2. матем.        1.         подрібнювання,подріб-

нення;

дрібнення,   здрібнювання, здрібнення;

2.         подрібнення

изменение

обратимое и. зміна, змінення; змінювання (незаверш. дія) оборотна зміна

изменять, изменить  змінювати, зміняти, змінити

изменяться,измениться        змінюватися, змінятися

измерение 1. (действие)

измерение 2. матем. (раз-мер, протяжение)         1.         вимірювання, виміряння,

вимір;

2.         вимір

измеримьій    вимірний

измеритель    вимірник, вимірювач

измерительньій         вимірювальний

измерять, измерить  вимірювати, виміряти, вимі-рити

измеряться, измериться       вимірюватися, вимірятися

изнашивание 1. изнашивание 2. (инструмен-та, деталей машин)         1.         зношування;

2.         спрацьовування

износ 1.

износ 2. (инструмента, дета-лей машин) и. деталей

и. механизмов

коррозионньій и.      1.         знос, зношення;

2.         спрацювання

спрацьовування (спрацю-вання) деталей спрацьовування (спрацю-вання) механізмів корозійний знос

износостойкость       зносостійкість,   зносотрив-кість

износоустойчивость зносостійкість,   зносотрив-кість

изобара          ізобара

изобарический          ізобаричний

изобарньій     ізобарний

изображать, изобразить       зображати, зображувати, зо-бразити

изображение 1. (действие)

изображение 2. (предмет) изображение 3. (отражение, отпечаток)

графическое и.          1.         зображення;

зображання (незаверш. дія)

2.         зображення;

3.         відбиток

графічне зображення

наглядное и. обратное и. условное и.        наочне зображення обернене зображення умовне зображення

изображенньій          зображений

изобретение  винахід

изолиния       ізолінія

изолированньій        ізольований

изолирующий           ізолювальний

изоляция        ізоляція

изотерма        ізотерма

изотоп

радиоактивньій и.     ізотоп

радіоактивний ізотоп

изучать, изучить       вивчати, вивчити

изучение        вивчання; вивчення

иметь и. дело и. значение и. место и. в виду       мати

мати справу мати значення мати місце мати на увазі

импульс

ударньій и. злементарньій и.           імпульс

ударний імпульс елементарний імпульс

импульсньій  імпульсний

инвариант     інваріант

инвариантность        інваріантність

инвариантньій          інваріантний

инверсия        інверсія

индекс

буквенньій и.

верхний и. нижний и.         індекс

буквений  (літерний) ін-

декс

верхній індекс

нижній індекс

индикатор      індикатор

индикаторньій          індикаторний

индикация     індикація

индуктивность и.рассеяния собственная и.         індуктивність

індуктивність розсіяння власна індуктивність

индуктор        індуктор

индукционньій          індукційний

индукция

магнитная и. математическая и. злектрическая и. злектромагнитная и.           індукція

магнітна індукція математична індукція електрична індукція електромагнітна індукція

индуцирование         індукування

инертность    інертність

инертньій       інертний

инерция         інерція

инжекция       інжекція

инженер         інженер

инструкция    інструкція

инструмент

мерительньій и.

металлорежущий и.

чертежньій и.            інструмент

міряльний   (мірильний)

інструмент

металорізальний інстру-

мент

креслярський інструмент

интеграл двойной и. и. вероятности кратньій и. криволинейньій и. неопределенньій и. определенньій и. поверхностньій и. тройной и.        інтеграл

подвійний інтеграл інтеграл імовірності кратний інтеграл криволінійний інтеграл невизначений інтеграл визначений інтеграл поверхневий інтеграл потрійний інтеграл

интегральньій           інтегральний

интегрирование        інтегрування

графическое и.          графічне інтегрування

приближенное и.      наближене інтегрування

численное и. чисельне інтегрування

интегрированньій     інтегрований

интегрировать и. по частям            інтегрувати

інтегрувати частинами

интегрируемость      інтегровність

интегрируемьій         інтегровний

интегрирующий        інтегрувальний

интенсивность

и. внешних воздействий

и. излучения  інтенсивність інтенсивність  зовнішніх впливів

інтенсивність   випромі-нювання

и. источника  інтенсивність джерела

интенсивньій            інтенсивний

интервал

доверительньій и. и. сходимости   інтервал

довірчий інтервал інтервал збіжності

интерполяция           інтерполяція

интерфейс      інтерфейс

интерференция         інтерференція

информатика інформатика

информационньій     інформаційний

информация  інформація

инфразвук      інфразвук

инфракрасньій           інфрачервоний

ион     іон

ионизатор      іонізатор

ионизация     іонізація

ионизированньій      іонізований

ИОННЬІЙ      іонний

ионосфера      іоносфера

иррациональность    ірраціональність

иррациональньій      ірраціональний

искажаемость            спотворюваність,   спотвор-ність

искажать, исказить   спотворювати, спотворити; викривляти, викривити

искажаться, исказиться        спотворюватися, викривля-тися

искажение     спотворення, викривлення; спотворювання, викривлян-ня (незаверш. дія)

искаженность            спотвореність, спотворення

исключение

за исключением        виключення за винятком

искомое          шукане

ИСКОМЬІЙ   шуканий

искра  іскра

искривление  скривлення,викривлення; скривлювання, викривлян-ня (незаверш. дія)

искровой        іскровий

искусственньій          штучний

испарение 1. (действие) испарение 2. (испаряющее-ся вещество)       1.         випаровування,  випару-

вання;

2.         випар

испаритель    випарник

испарять, испарить  випаровувати, випарувати

испаряться, испариться       випаровуватися

использование повторное и.          використовування, викорис-тання

повторне використання

использовать

и. данньіе зксперимента      використовувати, викорис-тати

використати дані експе-

рименту

использоваться         використовуватися

испускание 1. астр., физ. испускание 2. (излучение)       1.         висилання, емісія;

2.         випромінювання

испускать,    испустить    1.

астр., физ.

испускать, испустить 2. (из-

лучать)           1.         висилати, вислати, еміту-

вати;

2.         випромінювати, випроме-

нити

испьітание и. на изгиб и. на растяжение-сжатие випробування

випробування на згин випробування на розтяг-стиск

испьітьівать, испьітать 1.

испьітьівать, испьітать 2. (ис-

следовать)

и.  материал на механи-ческую прочность           1.         випробувати, випробовувати;

2.         досліджувати, дослідити

перевіряти   матеріал   на механічну міцність

исследование            дослідження

исследовательский1. (отно-сящийся к исследованию) исследовательский 2. (про-изводящий исследование)            1.         дослідний;

2.         дослідницький

исследовать   дослідити;

досліджувати (незаверш. дія)

ИСТИННЬІЙ істинний, справжній

источник

и. излучения и. света и. тока          джерело

джерело випромінювання джерело світла джерело струму

ИСХОДНЬІЙ

и. данньіе и.уравнение и. формула вихідний, початковий вихідні дані вихідне рівняння вихідна формула

исходя            виходячи

исчезать, исчезнуть  зникати, зникнути

исчезновение            зникнення;

зникання (незаверш. дія)

исчерпаемьій вичерпний

исчисление 1. (действие)

исчисление 2.

дифференциальное и. интегральное и. операционное и.           1.         обчислення;

обчислювання    (незаверш.

Дія);

2.         числення

диференціальне числення

інтегральне числення

операційне числення

исчислять, исчислить          обчислювати, обчислити

ИТОГОВЬІЙ  підсумковий

к

 

кабель кабель

кадмий           кадмій

калибр            калібр

калибрование            калібрування

калибровать   калібрувати

калий  калій

калориметр    калориметр

калориметрия            калориметрія

калорифер      калорифер

калория          калорія

кальций          кальцій

камера

пузьірьковая к.           камера

бульбашкова камера

канавка           канавка

карбюратор    карбюратор

кардан            кардан

карданньій     карданний, кардановий

каркас каркас

касание          дотик

касательная к. к кривой       дотична

дотична до кривої

касательньій  дотичний

касаться, коснуться   торкатися, торкнутися

каскад

входной к.

ВЬІХОДНОЙ к.

двухтактньій к. однотактньій к. усилительньій к. каскад

вхідний каскад вихідний каскад двотактний каскад однотактний каскад підсилювальний контакт

катет   катет

катод   катод

катодньій       катодний

каток   коток

катушка

к. индуктивности      котушка

коток  (котушка)  індук-тивності

качание 1. (колебание) качание 2. (подвеса) качание 3. (маятника) качание 4. (жидкости насо-сом)          1.            хитання;

2.         гойдання;

3.         коливання;

4.         качання

качаться         коливатися

качественньій            якісний

качество         якість

квадрант        квадрант

квадрат

в квадрате      квадрат

у квадраті

квадратньій к. уравнение     квадратньій

квадратне рівняння

квадратический        квадратичний

квадратура     квадратура

квазигармонический            квазігармонічний

квазилинейньій         квазілінійний

квазипериодический            квазіперіодичний

квазистационарньій квазістаціонарний

квазиупругий квазіпружний

квант  квант

квантование  квантування

квантовьій     квантовий

кварк   кварк

Кельвин         Кельвін

кибернетика  кібернетика

киловатт        кіловат

киловатт-час кіловат-година

килограмм     кілограм

кинематика    кінематика

кинематический       кінематичний

кинескоп        кінескоп

кинетика        кінетика

кинетический            кінетичний

кирпич           цегла

кислород        кисень

клапан

всасьівающий к.        клапан

всмоктувальний клапан

класс   клас

классификатор          класифікатор

классификация          класифікація

классический класичний

клемма           клема

ключ

гаечньій к.      ключ

гайковий ключ

кнопка

к. управления            кнопка

кнопка керування

когерентность           когерентність

код

ДВОИЧНЬІЙ к.         код

двійковий код

кодирование  кодування

кодирующий  кодувальний

кокс     кокс

коксование    коксування

колебание

вьшужденное к. затухающее к. звуковое к. к. маятника крутильное к. линейное к. незатухающее к. поперечное к. продольное к. собственное к.     коливання

вимушене коливання згасаюче коливання звукове коливання коливання маятника крутильне коливання лінійне коливання незгасаюче коливання поперечне коливання поздовжнє коливання власне коливання

колебательньій          коливальний

колесо

ведущее к.

зубчатое к.

коническое к.

цилиндрическое к.

червячное к. количественньій количество коллектор кольцо

комбинаторика коммутатор коммутация компактность компас компенсировать

к. действие сильі комплексньій комплект

к. деталей

к. оборудования компонент

к. деформации

к. сильі компрессор компьютер конвейер конвекция конденсатор

к. переменной емкости

к. постоянной емкости

конденсаторньій

конденсация

к. пара           

 

колесо

тягове колесо

зубчасте колесо

конічне колесо

циліндричне колесо

черв'ячне колесо      

кількісний     

кількість

колектор        

кільце

комбінаторика          

комутатор

комутація      

компактність 

компас компенсувати

компенсувати дію сили комплексний комплект

комплект деталей

комплект обладнання компонент

компонент деформації

компонент сили       

компресор     

комп'ютер     

конвеєр         

конвекція      

конденсатор

конденсатор змінної єм-

ності

конденсатор    постійної

ємності

конденсаторний      

конденсація

конденсація пари     

195

 

конечномерность      скінченновимірність

конечномерньій        скінченновимірний

конечноразностньій скінченнорізницевий

конечньій 1. астр., матем.,

фіз.

конечньій 2. техн.

конечное приращение         1.         скінчений;

2.         кінцевий

скінченний приріст

конический    конічний

константа       константа

конструирование      конструювання

конструкция к. прибора сварная к. конструкція

конструкція приладу зварна конструкція

контакт

блокировочньій к. скользящий к.    контакт

блокувальний контакт ковзний контакт

контраст

к. изображения         контраст

контраст зображення

контрастньій  контрастний

контролировать        контролювати

контроль

неразрушающий к.    контроль

неруйнівний контроль

контур

главньій к. замкнутьій к. колебательньій к. независимьій к.       контур

головний контур замкнений контур коливальний контур незалежний контур

конус

усеченньій к.  конус

зрізаний конус

конусньій       конусний

конфигурация сложная к.    конфігурація

складна конфігурація

координата    координата

корень

знак корня квадратньій к. к. уравнения     корінь

знак кореня квадратний корінь корінь рівняння

 

коротко

короткозамкнутьій

корпус

коррозия

косинус

направляющий к. косинусоидальньій космический космонавт космонавтика космос косой

косоугольньій котангенс котел козффициент

к. затухания

к.  концентрации напря-

жений

к.   линейного   расшире-

ния

к. мощности

к. обратной связи

к. полезного действия

к. прозрачности

к. распределения

к. сжимаемости

к. сопротивления

к.   температурного  рас-

ширения

к. теплоемкости

к. трения

поправочньій к.

угловой к.

край   

 

коротко         

короткозамкнений

корпус           

корозія           

косинус

напрямний косинус 

косинусоїдальний    

космічний

космонавт     

космонавтика

космос           

косий 

косокутний   

котангенс      

котел

коефіцієнт

коефіцієнт затухання

коефіцієнт  концентрації

напруг

коефіцієнт лінійного роз-

ширення

коефіцієнт потужності

коефіцієнт    зворотного

зв'язку

коефіцієнт корисної дії

коефіцієнт прозорості

коефіцієнт розподілу

коефіцієнт стисливості

коефіцієнт опору

коефіцієнт   температур-

ного розширення

коефіцієнт теплоємності

коефіцієнт тертя

поправний коефіцієнт

угловий коефіцієнт  

край   

крайний         крайній

кран    кран

кратковременньій     короткочасний, недовгочас-ний, нетривалий

кратность       кратність

кратньій         кратний

крепежньій    кріпильний

крепить          кріпити

крепление      кріплення

кривая

к. распределения      крива

крива розподілу

кривизна        кривина

криволинейньій        криволінійний

кривошип      кривошип

криогенньій   кріогенний

кристалл        кристал

кристаллизация        кристалізація

кристаллический      кристалічний

критерий к. подобия к. устойчивости       критерій

критерій подібності критерій стійкості

критический  критичний

кромка 1. (предмета) кромка 2. (доски) режущая к.          1.         кромка, крайка;

2.         ребро

різальна кромка

круг   1.   (часть   плоскости,

предмет)

круг 2. (окружность) 1.         круг;

2.         коло

круговой        круговий, коловий

крупньій 1.

крупньій 2. (о частицах ма-

териала, песчинках) 1.         великий;

2.         крупний

крутизна         крутість

крутильньій   крутильний

кручение 1. матем. кручение 2. техн., фіз. кручение 3. техн. (ниток)     1.         скрут;

2.         крутіння, кручення;

3.         скручування

куб      куб

кубический    кубічний

кулон  кулон

курсор курсор

Кюри  Кюрі

л

 

лаборатория  лабораторія

лабораторньій           лабораторний

лавинньій      лавинний

лазер   лазер

лазерньій        лазерний

лампа

л. накаливания          лампа

лампа розжарювання

ламповьій      ламповий

латунь латунь

левьій лівий

легирование  легування

легированньій           легований

легировать     легувати

легколетучий легколеткий

легкоплавкий            легкоплавкий

лекало лекало

лемниската    лемніската

лента  стрічка

летучесть       леткість

летучий          леткий

линейность    лінійність

линейньій      лінійний

линейчатьій   лінійчастий

линза

вьшуклая л. коррекционная л. рассеивающая л. собирающая л. толстая л. тонкая л.  лінза

опукла лінза корекційна лінза розсіювальна лінза збиральна (збірна) лінза товста лінза тонка лінза

линия

винтовая л. волнистая л. координатная л. л. действия СИЛЬІ л. касания л. кривизнн ломаная л. л. пересечения плоско-стей л. связи л. скольжения л. спектра л. уровня нейтральная л. осевая л. основная л. прямая л. спектральная л. сплошная л. штриховая л. штрихпунктирная л.      лінія

гвинтова лінія хвиляста лінія координатна лінія лінія дії сили лінія дотику лінія кривини ламана лінія лінія перетину площин

лінія зв'язку лінія ковзання лінія спектру лінія рівня нейтральна лінія осьова лінія основна лінія пряма лінія спектральна лінія суцільна лінія штрихова лінія штрихпунктирна лінія

липкий           липкий

лист

л. Мебиуса     лист

Л. Мебіуса

литейньій       ливарний

литий літій

литр    літр

литье 1. (действие) литье 2. (отливка) литье 3. (изделие)          1.         лиття;

2.         виливання;

3.         литво

лицевой   (верхний,  наруж-ньій, передний)        лицьовий

лишний          зайвий

логарифм

десятичньій л.           логарифм

десятковий логарифм

логарифмирование   логарифмування

логарифмический     логарифмічний

ложньій 1. (неверньій) ложньій 2. (ошибочньій)  1.         неправильний;

2.         помилковий, хибний

локализация  локалізація

локализировать,  локализо-вать     локалізувати

локализованньій       локалізований

локальньій     локальний

локатор          локатор

лом 1. (инструмент) лом 2. (металла)        1.         лом;

2.         брухт

ломаная          ламана

ломаньій        ламаний

ломать            ламати

ломкий 1.

ломкий 2. (хрупкий) 1.         ламкий, ламучий;

2.         хрусткий

лупа    лупа

луч

лазерньій л. л. света отраженньій л. падающий л. световой л.  промінь

лазерний промінь промінь світла відбитий промінь падаючий промінь світловий промінь

лучевой          променевий

лучеиспускание        випромінювання,  випромі-нення

лучепреломление     променезаломлення; променезаломлювання  (не-заверш. дія)

лучистость     променистість

лучистьій       променистий

лучший           кращий, ліпший

люк     люк

люминесцентньій     люмінесцентний

люминесценция       люмінесценція

люфт   люфт

м

 

магазин (устройство) м. емкости    магазин

магазин ємності

магистраль     магістраль

магистральньій         магістральний

магнетизм

остаточньій м.           магнетизм

залишковий магнетизм

магнетик        магнетик

магнетрон      магнетрон

магний           магній

магнит            магніт

магнитньій     магнітний

магнитогидродинамика       магнітогідродинаміка

магнитограмма         магнітограма

магнитодвижущий   магніторушійний

магнитодизлектрик  магнітодіелектрик

магнитометр  магнітометр

магнитомеханический         магнітомеханічний

мазут   мазут

макет  макет

макроанализ  макроаналіз

макромолекула          макромолекула

макросистема            макросистема

макроскопический    макроскопічний

макроструктура         макроструктура

макрочастица            макрочастинка

Максвелл       Максвел

максимальньій          максимальний

максимум       максимум

маловероятньій         малоймовірний,   маловіро-гідний

малоинерционньій   малоінерційний

маломощньій малопотужний

мальій малий

манипулятор маніпулятор

марганец        манган, марганець

маркировка    маркування

мартен            мартен

маршрут         маршрут

масленньій техн.,  причас-

тие (пропитанньій, покрьі-тьій маслом)    намаслений, намащений, на-олієний

масленьій техн., прилага-тельное  масляний

масло 1. (техническое)

масло 2. (преимущественно

смазочное)

масло 3. (растительное)

масло 4. (из плодов оливко-

вого масла)    1.         масло;

2.         мастило;

3.         олія;

4.         олива

маслянистьій 1. техн. маслянистьій   2.   (содержа-щий растительное масло) 1.         маслянистий;

2.         оліїстий

масляньій 1. техн. масляньій 2. (смазочньій) масляньій 3.  (относящийся к растительному маслу)  1.            масляний

2.         мастильний

3.         олійний

масса

атомная м. критическая м. м. вещества молекулярная м. м. покоя м. тела

переменная м. приведенная м.       маса

атомна маса критична маса маса речовини молекулярна маса маса спокою маса тіла змінна маса зведена маса

масштаб         масштаб

масштабньій  масштабний

математика вьісшая м. прикладная м.        математика

вища математика прикладна математика

математический        математичний

материал

абсолютно упругий м.

взрьівчатьій м.

ИЗОЛЯЦИОННЬІЙ м.

конструкционньій м. пластичньій м. полупроводниковьій м.    матеріал

абсолютно пружний ма-теріал

вибуховий матеріал ізоляційний матеріал конструкційний матеріал пластичний матеріал напівпровідниковий  ма-теріал

материаловедение    матеріалознавство

материальньій

материальная точка  матеріальний

матеріальна точка

материя          матерія

матрица

диагональная м. единичная м. разреженная м. треугольная м.  матриця

діагональна матриця одинична матриця розріджена матриця трикутна матриця

маховик          маховик

машина

м. постоянного тока сварочная м. тепловая м.     машина

машина постійного струму зварювальна машина теплова машина

машинньій     машинний

маятник

математический м. физический м. маятник

математичний маятник фізичний маятник

мгновенньій  миттєвий, миттьовий

медиана         медіана

медь    мідь

межатомньій  міжатомний

междуполюсньій       міжполюсний

мелкий           дрібний

мелкокристаллический        дрібнокристалічний

мельница       млин

ветряная м.    вітряк

шаровая м.     кульовий млин

мембрана       мембрана

мера    міра

меридиан       меридіан

меридиональньій      меридіональний

мерцание       мерехтіння, блимання

металл

активньій м. благородньій м. редкий м. редкоземельньій м.

тугоплавкий м. щелочноземельньій м. щелочной м.       метал

активний метал благородний метал рідкісний метал рідкісноземельний метал

тугоплавкий метал лужноземельний метал лужний метал

металлизация            металізування, металізація

металлический 1. металлический 2.   (сделан-ньій из металла, относящий-ся к обработке металла)          1.            металічний;

2.         металевий

металловедение        металознавство

металлография          металографія

металлоконтрукция  металоконструкція

металлофизика          металофізика

металлургия   металургія

метан  метан

метка 1. (действие) метка 2. (знак, значок)           1.         мічення, значіння;

2.         позначка, мітка

метод

аналитический м.

графический м.

м. найскорейшего спуска

м. неопределенньіх козф-

фициентов

м. подстановки

численньій м.            метод

аналітичний метод

графічний метод

метод найшвидшого спус-

ку

метод невизначених кое-

фіцієнтів

метод підставляння

чисельний метод

метр

квадратньій метр

кубический м. метрология механизация механизм

блокировочньій м.

ведущий м.

винтовой м. измерительньій м. кривошипньій м. лентопротяжньій м.

передаточньій м.

поворотньій м. механика

квантовая м.

классическая м.

м. жидкости и газа

прикладная м.

строительная м.

теоретическая м. механический микродвигатель микродиск микрометр (прибор) микромир микрообьект микропроцессор микросистема микроскоп микроструктура микросхема

аналоговая м.

интегральная м. микрофон

 

метр

квадратний метр

кубічний метр          

метрологія     

механізація    

механізм

блокувальний механізм

ведучий (тяговий) меха-

нізм

гвинтовий механізм

вимірювальний механізм

кривошипний механізм

стрічкопротяжний меха-

нізм

передавальний механізм

поворотний механізм

механіка

квантова механіка класична механіка механіка рідини та газу прикладна механіка будівельна механіка теоретична механіка

механічний   

мікродвигун  

мікродиск

мікрометр      

мікросвіт

мікрооб'єкт    

мікропроцесор         

мікросистема

мікроскоп      

мікроструктура

мікросхема

аналогова мікросхема інтегральна мікросхема

мікрофон

микрочастица           мікрочастинка

микрозлемент           мікроелемент

миллиард       мільярд

миллиграмм  міліграм

миллиметр     міліметр

миллион        мільйон

минерал         мінерал

минеральньій            мінеральний

минимальньій           мінімальний

минимизация            мінімізування, мінімізація

минимум        мінімум

минус мінус

МНИМЬІЙ

м. величина   уявний

уявна величина

многогранник           багатогранник

многогранньій           багатогранний

многоканальньій       багатоканальний

многокаскадньій       багатокаскадний

многокомпонентньій           багатокомпонентний

многоконтурньій       багатоконтурний

многократно  багато разів, багаторазово

многомерньій            багатовимірний

МНОГОПОЛОСНЬІЙ         багатосмуговий

многоразмерностньій           багаторозмірнісний

МНОГОСЛОЙНЬІЙ багатошаровий

многосторонний       багатосторонній, багатобіч-ний

многоугольник правильньій м.       багатокутник

правильний багатокутник

многофазньій багатофазний

многофункциональньій        багатофункціональний, бага-тофункційний

многочисленньій      численний

многочлен     багаточлен, многочлен

скалярньій м. скалярний    багаточлен (многочлен)

 

характеристический м.        характеристичний   бага-точлен (многочлен)

многочленньій          багаточленний

многошаговьій          багатокроковий

множественность     множинність

множество

бесконечное м. замкнутое м. конечное м. пустое м.        множина

нескінченна множина замкнена множина скінченна множина порожня множина

множимое      множене

множитель

разложение на множители  множник

розкладання на множники

множить        множити

моделирование         моделювання

модель            модель

модем модем

модификация модифікація

модифицировать      модифікувати

модулировать            модулювати

модуль

интегральньій м.

м. вектора

м. зубчатого зацепления

м. сдвига м. скорости м. ускорения расчетньій м.           модуль

інтегральний модуль модуль вектора модуль зубчастого заче-плення модуль зсуву модуль швидкості модуль прискорення розрахунковий модуль

модулятор

амплитудньій м. импульсньій м. фазовьій м. частотньій м.        модулятор

амплітудний модулятор імпульсний модулятор фазовий модулятор частотний модулятор

молекула        молекула

молекулярньій           молекулярний

момент

вращающий м.

изгибающий м.

крутящий м.

м. инерции

м. количества движения

пусковой м. монитор монокристалл

МОНОТОННЬІЙ

монохроматизация

монтаж

монтажньій

мост

ведущий м. мощность

вьіходная м.

мгновенная м.

м. двигателя м. излучения

номинальная м.

реактивная м. мощньій муфта

соединительная м.

мягкий

момент

обертальний момент згинальний момент крутний момент момент інерції момент кількості руху

пусковий момент     

монітор

монокристал 

монотонний 

монохроматизування, моно-

хроматизація 

монтаж          

монтажний   

міст

ведучий (тяговий) міст потужність

вихідна потужність миттєва  (миттьова)   по-тужність

потужність двигуна потужність   випроміню-вання

номінальна потужність реактивна потужність потужний муфта

сполучна (з'єднувальна)

муфта 

м'який

 

н

 

наблюдаемьій набор (действие)

 

спостережуваний    

набір;

набирання (незаверш. дія)

 

 

 

навинчивать, навинтить

 

нагвинчувати, нагвинтити; накручувати, накрутити

 

наглухо           наглухо

наглядно        наочно

наглядность   наочність

наглядньій     наочний

нагрев нагрів

нагревание    нагрівання

нагреватель   нагрівник

нагревательньій        нагрівальний

нагревать, нагреть    нагрівати, нагріти

нагретьій        нагрітий

нагружать, нагрузить           навантажувати, навантажити

нагружение

динамическое н. сложное н.           навантаження

динамічне навантаження складне навантаження

нагрузка

допускаемая н. обьемная н. поверхностная н. предельная н. распределенная н. расчетная н.

сосредоточенная н.  навантаження;

навантажування  (незаверш.

дія)

допустиме навантаження об'ємне навантаження поверхневе навантаження граничне навантаження розподілене навантаження розрахункове    наванта-ження зосереджене навантаження

надежность    надійність

нажатие 1. нажатие 2. (нажим)      1.         натиснення;

натискання, натискування,

надавлювання,  надушуван-

ня (незаверш. дія)

2.         натиск

нажимать, нажать 1. техн., физ.

нажимать, нажать 2. техн.

(вьіжимать)    1.         натискати,  натискувати,

натиснути;

надавлювати, надавити; надушувати, надушити;

2.         начавлювати, начавити

название        назва

назначение    призначення

наибольший  найбільший

наименьший  найменший

наискорейший          найшвидший

наискось        навскіс, навскоси

накал 1. (действие)

накал  2.   (состояние,  свой-ство)  1.         розжарення, розпечення;

розжарювання,  розпікання

(незаверш. дія);

2.         розпечення, жар

накаливание  розжарювання, розпікання

накаливать,   накалять / на-калить розжарювати, розжарити; розпікати, розпекти

накапливание           назбирування; нагромаджу-

вання;

накопичування

накапливать, накоплять / на-копить          нагромаджувати,   нагрома-

дити;

накопичувати, накопичити

накапливающий       нагромаджувальний

накипь            накип

наклон            нахил

наклонньій     похилий

накопитель    нагромаджувач

накопление    нагромаджування, нагрома-дження

налет (осадок)           наліт

наливать, налить      наливати, налити

наличие

иметься в наличии   наявність; присутність бути в наявності; бути наявним, присутнім

наложение н. полей накладення;

накладання (незаверш. дія) накладання полів

намагниченность остаточная н.     намагніченість

залишкова намагніченість

намагничивание       намагнічування

намагничивать, намагнитить         намагнічувати, намагнітити

намагничивающий   намагнічувальний

наматьівание намотування

наматьівать, намотать          намотувати, намотати

нанесение      наношування, нанесення

нанести          нанести

наносить        наносити

напильник     напилок (терпуг)

наполнение 1.

наполнение 2. (до предела) 1.         наповнення;

наповнювання (незаверш. дія)

2.         виповнення;

виповнювання (незаверш. дія)

наполненньій 1. наполненньій 2. (до предела)    1.         наповнений;

2.         виповнений

напор  напір

направление 1. (действие)

направление 2. (линия дви-жения)

производная по направ-

лению 1.         спрямування, скерування;

спрямовування, скеровування

(незаверш. дія);

2.         направляння;

напрям, напрямок

похідна за напрямом

направленность   1.   астр., техн., физ. направленность 2. матем.         1.         спрямованість, направле-

ність;

2.         напрямленість

направленньій    1.    астр., техн., физ. (о направлении) направленньій 2. матем.      1.         спрямований, скерований,

направлений, напрямлений

2.         напрямлений

направленная антенна         напрямлена антена

направлять,   направить   1.

(давать направление)

направлять,   направить   2.

матем.

направлять,   направить   3.

техн. (инструмент)   1.         спрямовувати, спрямувати;

скеровувати, скерувати;

направляти, направити;

2.         напрямляти, напрямити;

3.         направляти, направити;

направлять,   направить   4.

(натачивать)  4.  нагострювати,  нагостри-ти;

направляющая матем.          напрямна

направляющий   1.   астр., техн., физ.

направляющий 2. матем.     1.         спрямовувальний,спрямо-

вуючий;

скеровувальний, скеровую-чий;

направляючий;

2.         напрямний

напряжение 1. (действие)

напряжение 2. (состояние) допустимое н. касательное н. максимальное н. местное н. номинальное н. нормальное н. обратное н. остаточное н. переменное н.           1.         напруження;

напружування   (незаверш.

дія)

2.         напруга, напруження

допустима напруга

дотична напруга

максимальна напруга

місцева напруга

номінальна напруга

нормальна напруга

зворотна напруга

залишкова напруга

змінна напруга

напряженность         напруженість

напряженньій            напружений

напьіление     напилення;

напилювання (незаверш. дія)

нарастание    наростання

нарастать, нарасти   наростати, нарости

наружньій      зовнішній

насос

питательньій н. подающий н.

ТОПЛИВНЬІЙ н.

центробежньій н.      помпа

живильна помпа подавальна помпа паливна помпа відцентрова помпа

настраивать,   настроить   1. (приводить  в  рабочее  со-стояние)        1. налагоджувати, налагоди-

ти;

настроювати, настроїти;

настраивать,   настроить  2.

(приемник, телевизор и пр.) настраивать,   настроить  3.

(регулировать)          2.         настроювати, настроїти;

ладнати, наладнати;

3.         регулювати, відрегулюва-

ти

настройка (действие)           настройка;

настроювання,    ладнання

(незаверш. дія)

натуральньій мат.     натуральний

натяжение 1. (действие)

натяжение 2. (состояние) н. нити поверхностное н.       1.         натягнення;

натягання, натягування (не-заверш. дія);

2.         натяг

натяг нитки

поверхневий натяг

наука   наука

научно-технический            науково-технічний

научньій         науковий

находить, найти        знаходити, знайти

начало 1.

начало 2. (основное положе-

ние)

начало 3. (принцип) 1.         початок;

2.         основа, засада;

3.         принцип

начальньій 1.

начальньій 2. (первоначаль-

НЬІЙ)  1.         початковий;

2.         первісний

невесомость  невагомість

невозрастающий       незростаючий

НЄВЬІВОДИМЬІЙ   невивідний

невьшолнимьій         нездійсненний,   нездійсни-мий

негодньій (непригодньій)    непридатний

неделимьій, неделящийся    неподільний

недифференцированньій     недиференційований

недифференцируемость       недиференційовність

недифференцируемьій         недиференційовний

недогрузка     недовантаження; недовантажування    (неза-верш. дія)

недопустимьій          недопустимий, неприпусти-мий

недостаток     недостача

независимьій

независимая величина        незалежний

незалежна величина

незамкнутьій 1. незамкнутьій 2. (несомкну-

ТЬІЙ)  1.         незамкнений, незамкнутий;

2.         незімкнений

незатухающий           незагасальний,   незгасаль-ний

неизвестное (сущ.)    невідоме

неизменньій 1. неизменньій 2. (постоянньій)       1.         незмінний;

2.         постійний

неизмеримьій            невимірний, незмірний

неискаженньій          неспотворений, невикривле-ний

неисправность          несправність.

нейтрино       нейтрино

нейтрон         нейтрон

нелинейньій  нелінійний

немагнитньій немагнітний

ненасьіщенньій         ненасичений

необратимьій необоротний, невідновний

необходимость          необхідність

неограниченньій       необмежений

неодинаковьій           неоднаковий

неоднородньій          неоднорідний

неопределенность    невизначеність

неопределенньій       невизначений

непарньій       непарний

непересекающийся   неперетинний,    непересіч-ний

неподвижньій           нерухомий

непрерьівно   неперервно

неравенство  нерівність

неравномерньій        нерівномірний

неразложимьій          нерозкладний

неразрьівньій нерозривний

нерастяжимость        нерозтяжність

нержавеющий           нержавіючий

несжимаемьій           нестисливий

несовпадение            незбіг

нестандартньій         нестандартний

нестационарньій       нестаціонарний

несущий         несучий; несний

неточньій       неточний

неубьівающий           неспадний

неупорядоченньій     невпорядкований

неуравновешенньій   1.   ма-

тем.

неуравновешенньій 2. техн.            1.         неврівноважений;

2.         незрівноважений

неустойчивьій 1. неустойчивьій  2.  (непосто-

ЯННЬІЙ)

неустойчивьій 3. (колеблю-щийся)            1.         нестійкий;

2.         несталий, нетривкий;

3.         хисткий, хиткий

нечеткий        нечіткий

нечетньій       непарний

неявньій         неявний

нижний          нижній

низкочастотньій        низькочастотний

номер номер

норма норма

нормаль         нормаль

нормальньій  нормальний

нормирование          нормування

нормированньій       нормований

носитель н. данньіх н. заряда          носій

носій даних носій заряду

нужньій          потрібний

нулевой          нульовий

нуль    нуль

Ньютон          Ньютон

о

обесточивать, обесточить   знеструмлювати,   знестру-мити

область

о. определения о. значений            область

область визначення область значень

облучать, облучить                  опромінювати, опромінити

облучение      опромінення;

опромінювання  (незаверш. дія)

обобщение     узагальнення;

узагальнювання  (незаверш. дія)

обозначение  позначення;

позначання (незаверш. дія)

оборот 1. (полньій круг вра-

щения)

оборот 2.  (обратная сторо-

на)       1.         оберт;

2.         зворот

обоснование  обґрунтування; обґрунтовування     (неза-верш. дія)

образующая   твірна

обратимость  оборотність

обратимьій     оборотний

обратное матем., сущ.          обернене

обратньій 1. техн., физ. (ве-дущий назад, изнаночньій) обратньій 2. (противополож-

НЬІЙ)

обратньій 3. (возвращающий

назад)

обратньій 4. матем.   1.         зворотний;

2.         протилежний;

3.         поворотний;

4.         обернений

обращаться,  обратиться 1.

(поворачиваться)

обращаться,  обратиться 2.

(превращаться,   преобразо-вьіваться)       1.         повертатися; повернути-

ся;

обертатися, обернутися;

2.         перетворюватися,   пере-

творитися; обертатися, обер-

нутися

обращение  1.  (поворачива-ние)

обращение 2. (направление в определенную сторону)

обращение 3. (превращение, преобразование)     1.         повернення, обернення;

повертання, обертання (не-

заверш. дія)

2.         направлення, спрямуван-

ня;

направляння, спрямовуван-ня (незаверш. дія);

3.         перетворення, обернення;

перетворювання, обертання

(незаверш. дія)

общий 1.

общий 2. (совместньій)        1.         загальний;

2.         спільний

обьем 1.

обьем 2. (размерьі)    1.         об'єм;

2.         обсяг

обьікновенньій          звичайний

огибающий матем. прил.     обвідний

огибающая сущ.        обвідна

ограниченньій           обмежений

ограничивать, ограничить 1. матем., техн., физ. ограничивать, ограничить 2. техн. (окружать)      1.            обмежувати, обмежити;

2.         обмежовувати, обмежити;

оточувати, оточити

одновременность     одночасність, рівночас-ність

однозначно    однозначно

однозначность 1. однозначность 2. (чисел)          1.         однозначність;

2.         одноцифровість

однократньій одноразовий, однократний

одномерньій  одновимірний

ОДНОСВЯЗНЬІЙ     однозв'язний

односторонний         однобічний, односторонній

однотактньій однотактний

окисление      окиснення, оксидація; окислювання, оксидування (незаверш. дія)

окончательно            остаточно

окончательное   вьіражение матем.           остаточний вираз

окрестность матем.   окіл

окружать, окружить  оточувати, оточити

окружной 1.

окружной   2.   (о  скорости,

усилии)          1.         обводовий

2.         коловий

окружность 1. (круг) окружность 2. (линия изме-рения   кругообразньіх   по-верхностей)    1.         коло;

2.         обвід, окружність

опора  опора

определение 1. (действие)

определение 2. (формулиров-

ка)

определение 3. (формулиров-

ка логическая)           1.         визначення,

визначання (незаверш. дія)

2.         визначення;

3.         означення

определенность  1. матем.

(нахождение чого-н.) определенность 2. (логичес-кая)  1.         визначеність;

2.         означеність

определенньій   1.   матем.

(найденньій)

определенньій  2.   (логичес-ки)     1.         визначений;

2.         означений

определимьій            визначуваний,означуваний, визначний

определитель            визначник

определительньій     означальньій

определяемьій           визначуваний, означуваний

определять, определить 1.

(находить)

определять, определить 2.

(формулировать)       1.         визначати, визначити;

2.         означати, означити

оптика            оптика

опускание 1.

опускание 2. матем. (про-

пуск)   1.         опускання;

2.         випускання,  пропускан-

ня

опьіт 1.  (совокупность зна-ний, навьіков) опьіт 2. (зксперимент) опьіт 3. (исследование)   1.         досвід;

2.         спроба, експеримент;

3.         дослід

орбита            орбіта

ордината        ордината

ориентация    орієнтація

ориентир       орієнтир

ориентирование       орієнтування

ориентированность  орієнтованість

ориентированньій    орієнтований

ориентируемьій        орієнтовний

ориентирующий       орієнтувальний

ортогональньій         ортогональний

осевой            осьовий

ослаблять, ослабить 1.

ослаблять, ослабить 2. (ве-ревку, канат)   1.         ослабляти, ослабити, по-

слабляти,    послаблювати,

послабити;

2.         попускати, попустити

основа            основа

основание 1.

основание 2. (сооружения)

основание 3. (фундамент)   1.         основа;

2.         підвалини;

3.         фундамент

основанньій 1. матем. основанньій 2. (обоснованньій)  1.         збудований, побудований;

2.         обгрунтований

особая точка  особлива точка

особьій           особливий

остаток 1. матем., физ.

остаток 2. матем. (при де-

лении)

остаток 3. геол., техн.           1.         залишок;

2.         остача;

3.         залишок, рештки

остаточньій    залишковий

остов  кістяк

остроконечньій         гострокінцевий

остроугольньій          гострокутний

осуществлять, осуществить здійснювати, здійснити

осциллограмма         осцилограма

ось      вісь

отбирать, отобрать 1. отбирать, отобрать 2. (под-бирать)          1.         відбирати, відібрати;

2.         добирати, добрати, дібра-

ти

отбойньій       відбійний, вибійний

отверстие       отвір

ответ   відповідь

ответвление  відгалуження;

відгалужування  (незаверш. дія)

отвинчивание 1. отвинчивание  2.   (откручи-вание)     1.         відгвинчування;

2.         відкручування

отвинчивать, отвинтить 1. отвинчивать,   отвинтить   2.

(откручивать)            1.         відгвинчувати, відгвинтити;

2.         відкручувати, відкрутити

отделять, отделить 1. отделять, отделить 2. (изо-лировать, отграничивать)   1.         відділяти, відділити;

2.         відокремлювати, відокре-

мити

откладьівать, отложить        відкладати, відкласти

отклонение    відхилення, відхил; відхиляння (незаверш. дія)

отключение   вимкнення, відключення; вимикання,    відключення (незаверш. дія)

открьітие        відкриття

отмечать, отметить 1.

отмечать, отметить 2. (обо-

значать)

отмечать,  отметить 3.  (де-

лать зарубку, метку)  1.         відзначати,   відзначити,

відмічати, відмитити;

2.         позначати, позначити;

3.         карбувати, закарбовува-

ти, закарбувати

отнимать, отнять      віднімати, відняти

относительньій         відносний

отношение 1. отношение 2. (результат)     1.         відношення;

2.         частка

отнятие          віднімання

отображение відображення

отогнутьій      відігнутий

отодвигание  відсування, відсовування

отождествление        ототожнення;

ототожнювання  (незаверш. дія)

отрабатьіваться,    отрабо-

таться 1.

отрабатьіваться, отработать-

ся 2. (о деталях)         1.         відпрацьовуватися,  від-

працюватися;

2.         спрацьовуватися, спрацю-

ватися

отражаемьій   відбиваний

отражатель    відбивач

отражать, отразить   відбивати, відбити

отражение     відбиття;

відбивання (незаверш. дія)

отрасль           галузь

отрезок           відрізок

отрицательньій 1. матем. отрицательньій   2.   техн., физ.          1.         від'ємний;

2.         негативний

отрицать        заперечувати

отсоединение            від'єднання;

від'єднування    (незаверш. дія)

отсоединять, отсоединить   від'єднувати, від'єднати

отсчет відлік

отсчитьівание           відлічування, відраховуван-ня

отталкивание            відштовхування

отталкивать, оттолкнуть      відштовхувати, відштовхну-ти

отьединение  відокремлення; відокремлювання     (неза-верш. дія)

отьединять, огьединить       відокремлювати, відокреми-ти

отьіскивать, отьіскать           відшукувати, відшукати; знаходити, знайти

ошибка 1.

ошибка 2. (погрешность)     1.         помилка;

2.         похибка

п

 

падать 1.

падать 2. (уменьшаться)       1.         падати;

2.         спадати, зменшуватися

падение 1.

падение 2. (уменьшение)     1.         падіння;

падання (незаверш. дія);

2.         спад, спадання, зменшен-

ня

паз      паз

пайка  паяння

палец (деталь)           палець

память            пам'ять

пар      пара

пара 1.

пара 2. (двойка)        І.пара; 2.двійка

парабола        парабола

параболоид    параболоїд

парадокс        парадокс

параллелепипед        паралелепіпед

параллелограмм        паралелограм

параллель      паралель

параметр        параметр

параметрический      параметричний

паровой         паровий

паронагреватель       паронагрівник

парообразньій           пароподібний

парообразование      паротворення,    пароутво-рення

паропреобразователь           пароперетворювач

парораспределитель паророзподільник

патрон            патрон

паяльник        паяльник

паять   паяти

педаль            педаль

первичньій    первинний

первоначальньій       початковий, первісний

первообразньій         первісний

переводной и переводньій  перевідний

перегибать, перегнуть          перегинати, перегнути

перегонять, перегнать          переганяти, перегнати

перегорание  перегоряння

перегорать, перегореть        перегоряти, перегоріти

перегрев         перегрів;

перегрівання    (незаверш.

дія)

перегревать, перегреть        перегрівати, перегріти

перегружать, перегрузить    перевантажувати,  переван-тажити

перегрузка      перевантаження; перевантажування    (неза-верш. дія)

перегруппировка      перегрупування

передаточньій           передатний, передаточний

передатчик    передавач

передача 1. (действие) передача 2. (механизм)    І.передача;

передавання     (незаверш.

Дія);

передача

передвижение           пересування, пересунення; пересовування   (незаверш. дія)

переключатель          перемикач

переключать, переключить перемикати, перемкнути

переключение           перемикання, перемкнення

перекрьітие    перекриття;

перекривання    (незаверш. дія)

переменная сущ. матем.       змінна

перемешивание        перемішування

перемещать, переместить    переміщати и переміщува-ти, перемістити

перемещение переміщення;

переміщання, переміщуван-ня (незаверш. дія)

перемножать, перемножить           множити, помножити, пере-

множати,

перемножити

перемножение          перемноження

перемотка      перемотка;

перемотування   (незаверш. дія)

перемьікание перемикання

перемьікать, перемкнуть      перемикати, перемкнути

переналадка   переналагодження; переналагоджування (неза-верш. дія)

переналаживать,  перенала-дить   переналагоджувати,перена-лагодити

перенапрягать, перенапрячь           перенапружувати,   перена-пружити

перенапряжение       перенапруга, перенапружен-

ня;

перенапружування   (неза-

верш. дія)

перенасьіщение         перенасичення

перенос          перенесення, перенос

переносить, перенести        переносити, перенести

переоснащать,   переоснас-тить     переоснащувати и переосна-

щати,

переоснастити

переоснащение         переоснащення

перепад          перепад

перераспределение  перерозподіл

пересекание   перетинання

пересекать, пересечь 1. (оли-ниях)

пересекать,    пересечь    2. (о плоскостях и телах)          1.         перетинати, перетяти, пе-

ретнути,

пересікати, пересікти;

2.         перерізати, перерізати

пересекающий          перетинальний

пересекающийся пересекающиеся перетинний, пересічний; перетинні

пересечение 1. техн., физ. пересечение 2. матем.            1.         перетинання,  пересічен-

ня;

2.         перетин

перестановка перестановка

переход          перехід

перечерчивание 1. (снимать

копию)

перечерчивание 2. (чертить

вновь) 1.         перекреслювання;

2.         повторне креслення

периметр       периметр, обвід

период           період

периодический         періодичний

перпендикулярньій   перпендикулярний

перспектива  перспектива

пила    пилка, пила

пирамида       піраміда

питание         живлення

плавление      плавлення, топлення

плавньій         плавний

плазма            плазма

плазменньій   плазмовий

планка            планка

пластина        пластина

плечо  плече

плоский         плоский

плоскость       площина

плотность 1. (тесное приле-

гание)

плотность 2.  (свойство ве-

щества)

плотность 3. (густота)

плотность 4. (ткани, бумаги)          1.         щільність;

2.         густина;

3.         густість;

4.         цупкість

площадь 1.

площадь 2. (плоскость, ров-

ное место)      1.         площа;

2.         площина

пневматика    пневматика

пневматический       пневматичний

поверхностньій         поверхневий

поверхность  поверхня

повреждение 1. повреждение 2. (порча)   1.         пошкодження;

2.         псування, зіпсування

повторньій     повторний

повьішать, повьісить            підвищувати, підвищити

повьішение    підвищення;

підвищування   (незаверш. дія)

поглощающий           поглинальний,   поглинаю-чий, вбирний

поглощение 1. поглощение 2. (впитьівание)        1.         поглинення;

поглинання (незаверш. дія)

2.         увібрання;

вбирання (незаверш. дія)

поглощенньій 1. поглощенньій 2. (впитанньій)    1.         поглинений, поглинутий;

2.         увібраний

погрешность  похибка

погрузка         навантаження; вантаження, навантажуван-ня (незаверш. дія)

погрузочньій  вантажний, навантажуваль-ний

погрузчик 1. (специальность) погрузчик 2. (машина)      1.         вантажник;

2.         навантажувач

подавать, подать       подавати, подати

подача            подача, подання; подавання (незаверш. дія)

подвесной     підвісний

подвижность    1.    (способ-ность к движению) подвижность   2.   (пребьіва-ние в движении)     1.            рухливість;

2.         рухомість

подгруппа      підгрупа

подключать, подключить 1. подключать, подключить 2.

(злектроаппаратуру) 1.         підключати, підключити;

2.         вмикати, ввімкнути

подключение 1. подключение 2. (злектроап-паратурьі)  1.         підключення;

2.         увімкнення;

вмикання (незаверш. дія)

подкоренной матем. підкореневий

подмножество          підмножина

подобие         подібність

подобласть    підобласть

подобньій      подібний

подпрограмма           підпрограма

подсистема    підсистема

подсоединение 1. (подклю-

чение)

подсоединение 2. (тока)      1.         приєднання;

приєднування (незаверш. дія);

2.         підімкнення;

підмикання (незаверш. дія)

подсоединять,    подсоеди-нить 1. (подключать) подсоединять,    подсоеди-нить 2. (ток)   1.            приєднувати, приєднати;

2.         підмикати, підімкнути

подстановка  підстановка, підставлення; підставляння (незаверш. дія)

подстанция    підстанція

подход            підхід

подчиненность         підпорядкованість

подчиненньій            підпорядкований

подчинять, подчинить         підпорядковувати,    підпо-рядкувати

подшипник    підшипник

подьштегральное вьіражение          підінтегральний вираз

позитрон        позитрон

поиск  пошук, розшук, шукання

показание (данньіе прибора)          показання

показатель     показник

покачивание 1.  (легкое ка-

чание)

покачивание 2.  (пошатьіва-

ние)    1.         покачування;

2.         похитування

покой  спокій

покоящийся   непорушний

покрьітие 1. (то, что покрьі-

вает)

покрьітие 2. (действие)        1.         покриття;

2.         покривання

поле    поле

полезньій       корисний

ползунок        повзунок

поликристалл            полікристал

полином матем.        поліном

положение 1. (расположение) положение 2. (состояние)          1.         положення, розміщення;

2.         стан

положительность 1. матем. положительность 2. физ.     1.         додатність;

2.         позитивність

полоса1. (продолжительная часть чего-либо) полоса 2. техн. (металла) полоса 3. (газетная)           1.         смуга;

2.         штаба;

3.         полоса

полость          порожнина

полуавтомат  напівавтомат

полуквадрат   півквадрат

полукольцо    півкільце

полукруг 1.

полукруг   2.   (полуокруж-

ность) 1.         півкруг;

2.         півколо

полуоборот    півоберт

полуось          піввісь

полупериод   півперіод

полуплоскость          півплощина

полупроводимость   напівпровідність

полупроводник         напівпровідник

полупрямая    півпряма

полусумма матем.     півсума

полусфера      півсфера

получать, получить 1. получать, получить 2.

(добьівать)     1.         одержувати, одержати;

2.         здобувати, здобути

польій (вал, стержень)         порожнистий

полюс полюс

поляризация  поляризація

полярность    полярність

помеха            перешкода, завада

помпа помпа

понижать, понизить знижувати, знизити

понижение    зниження

понятие          поняття

поперечньій   поперечний

поршень         поршень

последовательность послідовність

последующий            наступний

постоянная сущ.        стала

постоянньій 1. (стабильньій) постоянньій 2. (не изменяю-щийся)        1.         сталий;

2.         постійний

построение    побудова

потенциал     потенціал

потенциальньій  1.  (относя-щийся к потенціалу) потенциальньій 2. (возмож-ньій, скрьітьій)         1.            потенціальний;

2.         потенційний

потеря            втрата

поток 1. (воздуха, света, зву-ков и пр.) поток 2. матем. нечетньій п.    1.         потік;

2.         течія

непарна течія

пояснение      пояснення

правило         правило

правильньій   правильний

превращение перетворення

предварительньій     попередній

предел 1. (рубеж, черта) предел 2. (грань)            1.         границя;

2.         межа

предельньій 1.  (являющий-ся пределом) предельньій 2. (крайний)     1.         граничний;

2.         крайній

предохранитель        запобіжник

предположение        припущення

предпосьілка  передумова

представление 1. матем. представление 2. физ.   1.         зображення;

2.         уявлення

предьідущий  попередній

преломление заломлення;

заломлювання   (незаверш. дія)

преломлять, преломить       заломлювати, заломити

преобразование        перетворення; перетворювання (незаверш. дія)

преобразователь       перетворювач

преобразовьівать, преобра-зовать  перетворювати, перетвори-ти

прерьівность  перервність,    переривчас-тість

прибавление додавання

приближение            наближення

приближенньій 1. приближенное 2. сущ. 1.         наближений

2.         наближене

прибор 1. (аппарат)

прибор 2. (набор)

прибор 3. (комплект принад-

лежностей)

прибор 4. (устройство)        1.         прилад;

2.         набір;

3.         приладдя;

4.         пристрій

приводить,  привести  1.  (в

движение, в равновесие)

приводить, привести 2. (вес-

ти к отрицательньім послед-

ствиям)

приводить, привести 3. ма-

тем.     1.         надавати, надати;

приводити, привести;

2.         спричиняти,  спричини-

ти;

3.         зводити, звести

придавать, придать  додавати, додати, надавати, надати

приемник       приймач

призма           призма

признак          ознака

применение  1.  (употребле-ние)

применение   2.   (приспосо-бление)        1.         застосування;

застосовування (незаверш.

Дія);

2.         пристосування;

пристосовування (незаверш.

дія)

пример           приклад

примесь         домішка

приобретать, приобрести 1. приобретать, приобрести 2.

(характер, форму)      1.         набувати, набути;

2.         набирати, набрати

припой           припій

приравнивать 1. матем. приравнивать 2. техн.    1.         зрівнювати;

2.         підрівнювати

притяжение 1. притяжение 2. (тяготение)            1.         притягання;

2.         тяжіння

проверка        перевірка;

перевіряння (незаверш. дія)

провод           провід

проводимость           провідність

проводка 1. (система прово-

дов)

проводка 2. (действие)        1.         проводка;

2.         проведення;

проводник (материал, веще-ство)  провідник

проволока      дріт

программа     програма

прогрессия     прогресія

продольньій   поздовжній. подовжній

проектирующий        проектувальний, проектую-чий

проекция        проекція

прозрачность прозорість

произведение 1. техн. (из-  1. виріб;

делие)

произведение 2. матем.        2. добуток

производная матем. сущ.     похідна

произвольньій           довільний

проинтегрировать    зінтегрувати

прологарифмировать           злогарифмувати

промежуточньій        проміжний

промьішленность      промисловість

пропорциональньій  пропорційний,   пропорціо-нальний

пропорция     пропорція

пространственньій   просторовий

пространство            простір

противоположньій   протилежний,    супротив-ний

противопоставление           протиставлення

противоречие           суперечність

протон           протон

профиль         профіль

процент         процент, відсоток

процесс          процес

прочность      міцність

пружина         пружина

прямой           прямий

прямолинейньій       прямолінійний

прямоугольник          прямокутник

прямоугольньій         прямокутний

пульт  пульт

пункт  пункт

пуск    пуск

пускать, пустить       пускати, пустити

пусковой        пусковий

пустой 1.

пустой 2. (польій)     1.         порожній, пустий;

2.         пустий, порожнистий

пустота 1.  (качество, свой-

ство)

пустота 2. (пустое простран-

ство)   1.         порожність,   порожнис-

тість;

2.         пустота

путь 1. матем., физ.

путь 2. (железнодорожньій)            1.         шлях;

2.         колія

пучок 1. физ. пучок 2. матем.          1.         пучок;

2.         в'язка

ПЬІЛЬ пил

р

 

равенство      рівність

равнобедренньій       рівнобедрений

равновесие    рівновага

равномерньій            ріномірний

равносторонний       рівнобічний,   рівносторон-ній

равноускоренньій     рівноприскорений

равньій           рівний

равняться       дорівнювати

радиация        радіація

радикал          радикал

радиоактивность      радіоактивність

радиоактивньій         радіоактивний

радиоприемник        радіоприймач

радиус            радіус

разброс           розкид

разветвление розгалуження

розветвленньій         розгалужений

развитие        розвиток

разделять, разделить 1. разделять, разделить 2. (на

части) 1.         розділяти, розділити;

2.         поділяти, поділити

разлагание     розкладання

разложение 1. разложение 2. матем.         1.         розклад, розкладення;

розкладання (незаверш. дія);

2.         розвинення

размер            розмір

размерность   розмірність

размьікание    розмикання, розімкнення

размьікать, разомкнуть         розмикати, розімкнути

разновероятньій        різноймовірний

разноименньій          різнойменний

разнонаправленньій різноспрямований

разнообразие різноманітність

разностньій    різницевий

разносторонний       різнобічний,   різносторон-ній

разность         різниця

разнообразие

разогрев         розігрів;

розігрівання (незаверш. дія)

разомкнутьій                              розімкнений, розімкнутий

разработка     розробка, розроблення; розробляння, розроблюван-ня (незаверш. дія)

разрешение физ.                      розділення, розрізнення

разрешимость   1.   матем.

(задачи) разрешимость 2. физ.        1. розв'язність;

1. розділюваність, розрізню-вальність

разрушение    зруйнування;

руйнування (незаверш. дія)

разьединение            роз'єднання;

роз'єднування   (незаверш. дія)

ракета ракета

рама    рама

рамка  рамка

распад физ.    розпад

распределение          розподіл, розподілення; розподіляння    (незаверш. дія)

распределительньій                  розподільний

распространение      поширення, розповсюджен-

ня;

поширювання, розповсюджу-

вання

(незаверш. дія)

распространенность розповсюдженість, пошире-ність

рассмотрение            розгляд

расстояние     відстань, віддаль

раствор          розчин

растворимость          розчинність

растворитель розчинник

расходимость            розбіжність

расхождение  розходження

расширение   1.   (действие, состояние)

расширение  2.   (расширен-ная часть)      1.         розширення;

розширювання   (незаверш.

Дія);

2.         розширення, розшир

рациональньій          раціональний

реактивность реактивність

реактор           реактор

реакция          реакція

ребристьій     ребристий

ребро  ребро

регулирование          регулювання

редуктор         редуктор

режим режим

режущий        різальний

резина            гума, ґума

резкость         різкість

резонанс        резонанс

реле    реле

рельс   рейка

ремонт           ремонт

ремонтирование       ремонтування

ремонтировать          ремонтувати

рентген 1. (единица излуче-

ния)

рентген 2. (излучение, про-

свечивание)

рентген 3. (апарат)   1.         рентген;

2.         рентген;

3.         рентген

реостат           реостат

рессора           ресора

рефракция      рефракція

решать, решить         розв'язувати, розв'язати

решение 1. (ответ к задаче) решение 2. (действие)          1.         розв'язок;

2.         розв'язання;

розв'язування (незаверш. дія)

 

решетка 1. техн.

решетка 2. (переплетение)

решетка 3. матем.

решетка 4. физ.

риск

робот

ровнять 1.

ровнять 2. (вьіравнивать)

розетка

ролик

ромб

ротор

рубильник

рьічаг

ряд     

сборка

сборньій

сборочньій

свая

сверлить

сверло

сверхпластичность

сверхпроводимость

сверхпроводник

сверхтекучесть

свет 1.

свет 2. (освещение)

световой

светочувствительньій

свечение

свойство

связь

сгибать, согнуть

сгорание       

 

 

1.         ґрати;

2.         решітка;

3.         ґратка;

4.         Грати, решітка

ризик 

робот

1.         рівняти;

2.         вирівнювати

розетка          

ролик 

ромб  

ротор

рубильник     

важіль

ряд

с

 

            складання, збирання

            збірний

            складальний

            паля

            свердлити, свердлувати

            свердло, свердел

            надпластичність

            надпровідність

            надпровідник

            надплинність

            1.         світло;

2.         освітлення

            світловий

            світлочутливий

            світіння, свічення

            властивість

            зв'язок

            згинати, зігнути

            згоряння, згорання

 

 

сгруппировьівать,  сгруппи-ровать            згруповувати, згрупувати

сдвиг 1. матем., физ. сдвиг 2. техн.            1.         зсув;

2.         зрушення

сегмент          сегмент

сектор сектор

секущая          січна

сердечник      осердя, сердечник

середина        середина

сетка   сітка

сечение   1.   (поверхностей, тел и многомерньіх фигур) сечение 2. (линий)  1.         переріз;

2.         перетин

сжатие            стиск, стиснення; стискування, стискання (не-заверш. дія)

сигнал            сигнал

сила    сила

симметричньій          симетричний

симметрия     симетрія

синтез синтез

синус  синус

синхронизатор          синхронізатор

синхронность            синхронність

синхронньій  синхронний

система          система

систематизировать   систематизувати

скалярньій      скалярний

складьівание 1. техн. складьівание 2. матем.        1.         складання, стулювання;

2.         додавання, складання

скобка 1. техн., физ. скобка 2. матем.         1.         скобка;

2.         дужка

скольжение    ковзання

скоростной    швидкісний

скорость         швидкість

слагаемое 1. матем. слагаемое 2. техн. (состав-ная часть)          1.         доданок;

2.         елемент

слагающая матем., техн.      складова

слева   зліва, ліворуч

след    слід

следствие 1. следствие 2. матем.    1.         наслідок;

2.         висновок

сложение 1. (действие) сложение 2. матем., физ.            1.         складення;

складання (незаверш. дія);

2.         додавання, складання

СЛОЖНЬІЙ   складний

слой    шар

смазка 1. техн. (действие) смазка 2. (смазочное вещество)         1.         змазування,   мащення,

змащування, змащення;

2.         мастило

смазочньій     мастильний

смесь  суміш, сумішка

смешанньій    змішаний;

собственньій  1.  (принадле-жащий чему-либо) собственньій 2. матем. (при-сущий)           1.         власний;

2.         властивий

совпадать, совпасть 1. совпадать, совпасть 2.

(о геом. фигурах)       1.         збігатися, збігтися;

2.         приставати, пристати

совпадение 1. техн., физ. совпадение 2. матем.   1.         збіг;

2.         пристайність

содержание 1. матем. содержание 2. физ. содержание 3. техн., физ.

(состав)          1.         зміст;

2.         вміст;

3.         склад

соединение 1. (действие)

соединение 2. (совмещение)

соединение 3. техн. (место) соединение 4. матем., физ. 1.         з'єднання;

з'єднування (незаверш. дія);

2.         сполучення;

сполучання (незаверш. дія);

3.         з'єднання;

4.         сполука

соизмеримость          сумірність; спільномірність; порівнянність

соизмеримьій            сумірний;   спільномірний, порівнянний

сокращать, сократить           скорочувати, скоротити;

сокращение    скорочення;

скорочування (незаверш. дія)

сокращенньій скорочений

соответствие відповідність

соотношение співвідношення

сопротивление         опір

сопротивляемость    опірність

состояние      стан

сочетать         сполучати, сполучити

спектр спектр

спектральньій            спектральний

специалист    фахівець, спеціаліст

спираль          спіраль

сплав (металлов)      сплав

сплошной      суцільний

способ            спосіб

способность  здатність

справа            справа, праворуч

спрямление 1. техн.

спрямление 2. матем. с. окружности         1.         випрямлення;

випрямляння (незаверш. дія);

2.         спрямлення

спрямлення кола

сравнение 1.

сравнение 2. (в теории чи-

сел)     1.         порівняння;

2.         конгруенція

среда   середовище

среднее          середнє

стабилизатор стабілізатор

стабилизировать       стабілізувати

стабильность стабільність

стадия стадія

сталь   сталь

стальной        сталевий, стальний

стан    стан

стандарт         стандарт

станок верстат

станция          станція

статор статор

стационарньій           стаціонарний

стекло скло

степенной матем.     степеневий

степень          степінь

стержень        стрижень

стойкий          стійкий

стойкость       стійкість

столб  стовп

столбец          стовпець

столкновение            зіткнення

стрелка           стрілка

стремиться матем.    прямувати, наближатися

структура       структура

суждение       судження

сумма  сума

суммирование           підсумовування

суммировать  підсумовувати, підсумувати

существенно  істотно

сфера  сфера

сферический  сферичний

схема  схема

сходимость    збіжність

сходящийся    збіжний

сцепление      зчеплення

т

 

таблица          таблиця

табло  табло

тангенс           тангенс

твердость       твердість

твердьій         твердий

тело    тіло

температура   температура

теорема          теорема

теоретический          теоретичний

теория            теорія

тепло  тепло

тепловой        тепловий

тепловьіделяющий   тепловидільний

теплоемкость теплоємність

теплообмен   теплообмін

теплопроводность    теплопровідність

теплостойкий            теплостійкий

теплота          теплота

термический  термічний

термодинамика         термодинаміка

термометр      термометр

термоупругость         термопружність

техника          техніка

технический  технічний

технологический      технологічний

технология     технологія

техосмотр      техогляд

течение 1.

течение 2. (свойство)           1.         течія;

2.         плинність

тип      тип

типовой         типовий

тождественно           тотожно

тождественность      тотожність

тождественньій         тотожний

тождество      тотожність

ток      струм

токопроводник         струмопровідник

токопроводящий       струмопровідний

токораспределение   струморозподіл

толщина         товщина

топливо         паливо

торможение   гальмування

тормоз            гальмо

тормозить      гальмувати

тормозной     гальмівний

точечньій       точковий

точка матем., физ. изолированная т.          точка

ізольована точка

точность        точність

ТОЧНЬІЙ       точний

траектория     траєкторія

трансмиссия  трансмісія

трансформатор          трансформатор

трансформировать    трансформувати

трапеция        трапеція

треугольник   трикутник

трехгранник   тригранник

тригонометрический           тригонометричний

тройной         потрійний

трос    трос

трубопровод  трубопровід

тугоплавкий  тугоплавкий

тугоплавкость           тугоплавкість

турбина          турбіна

турбинньій     турбінний

турбулентность         турбулентність

турбулентньій           турбулентний

тяготение       тяжіння

тяжельій         важкий

У

убьівание       убування, спадання

убьівать, убьіть          убувати,   убути;   спадати, спасти;

убьівающий   спадний

увеличение    збільшення;

збільшування (незаверш. дія)

увеличивать, увеличить      збільшувати, збільшити

увеличивающий       збільшувальний

угловой          кутовий

угол     кут

удельньій       питомий

узел     вузол

указатель        покажчик

ультразвук      ультразвук

ультрафиолетовьій    ультрафіолетовий

уменьшаемьій   1.   матем.,

физ.

уменьшаемое 2. матем.        1.         зменшуваний;

2.         зменшуване

уменьшать, уменьшить         зменшувати, зменшити

уменьшенньій            зменшений

умножение    множення

умноженньій помножений

умножитель   помножувач

универсальньій         універсальний

упорядочение            впорядкування; впорядковування     (неза-верш. дія)

упорядоченность      впорядкованість

управление    керування

упрощать, упростить            спрощувати, спростити

упрощение     спрощення;

спрощування (незаверш. дія)

упругий          пружний

упругость       пружність

уравнение      рівняння

уравновешенность    зрівноваженість

уравновешенньій 1. матем. уравновешенньій 2.  техн., физ.       1.         врівноважений;

2.         зрівноважений

уравновешивать, уравнове-сить     зрівноважувати,   зрівнова-жити

уравновешивающий зрівноважувальний

уровень          рівень

усеченньій     зрізаний

усиление        підсилення, посилення; підсилювання,  посилюван-ня (незаверш. дія)

усилие            зусилля

усилитель      підсилювач

ускорение      прискорення;

прискорювання  (незаверш. дія)

ускоренньій   прискорений

ускоритель     прискорювач

ускорять, ускорить    прискорювати, прискорити

ускоряющий  прискорювальний

условие          умова

условньій       умовний

усовершенствование            удосконалення; удосконалювання     (неза-верш. дія)

усовершенствованньій         удосконалений

усложненньій            ускладнений

усреднение    усереднення;

усереднювання  (незаверш. дія)

усредненньій усереднений

усталость

механическая у.         утома, утомленість механічна утома

устанавливать, установить  установлювати, установити

установившийся       усталений, сталий

установка 1. (устройство) установка 2. (действие)          1.         установка;

2.         установлення;

установлювання (незаверш.

дія)

устойчивость 1. устойчивость   2.   (постоян-ство)         1.         стійкість;

2.         сталість

устойчивий 1.

устойчивий 2. (постоянньій)          1.         стійкий;

2.         сталий

устройство 1. (действие) (неоконченное действие)

устройство    2.    (строение,

конструкція)

устройство  3.   (приспособ-

ление)

устройство 4. (прибор)

устройство 5. (оборудование)

устройство 6. (совокупность

устройств)     1.         улаштування,    налаго-

дження, обладнання;

улаштовування, налагоджу-

вання, обладнування (неза-

верш. дія)

2.         будова;

3.         пристрій;

4.         прилад;

5.         обладнання;

6.         устаткування

ф

 

фаза     фаза

фазовьій         фазовий, фазний

фазовьіравниватель  фазовирівнювач

фактор            фактор

факториал      факторіал

Фарадей         Фарадей

ферримагнетизм       феримагнетизм

ферримагнетик          феримагнетик

фигура

ступенчатая ф.           фігура

східчаста фігура

физика            фізика

физический    фізичний

фиксировать  фіксувати

фиксирующий           фіксувальний

фильтр            фільтр

фильтрация    фільтрація

фильтровальньій       фільтрувальний

фильтрование           фільтрування

фильтровать  фільтрувати

фокус

зквивалентньій ф.     фокус

еквівалентний фокус

фон     фон

фоновьій        фоновий

форма форма

формализовать          формалізувати

формальньій ф-ная степень формальний

формальний степінь

формирование          формування

формировать формувати

формула         формула

формулирование       формулювання

формулировать         формулювати

фоточувствительность         фоточутливість

фотозлектродвижущий        фотоелектрорушійний

фотозлемент  фотоелемент

фреза

ф. зуборезная фреза

зуборізальна фреза

фрезерование скоростное ф.           фрезування

швидкісне фрезування

фрезеровать   фрезувати, фрезерувати

фундаментальньій     фундаментальний

функциональньій      функціональний

функция

непрерьівная ф.         функція

неперервна функція

X

 

хаос     хаос

хаотический  хаотичний

хаотичность   хаотичність

характеризовать        характеризувати

характеристический х. вектор х. уравнение          характеристичний

характеристичний вектор характеристичне рівняння

ход

обратньій х.   хід

зворотний хід

ходовой

х-вое колесо  ходовий

ходове колесо

холостой техн.          холостий, неробочий

хорда

х. профиля     хорда

хорда профілю

хромирование           хромування

хромировать  хромувати

хронометр      хронометр

хронометраж хронометраж

хронометрировать    хронометрувати

хрупкий 1. хрупкий 2. (ломкий)      1.         крихкий;

2.         ламкий, ломкий

хрупкость 1. хрупкость 2. (ломкость)         1.         крихкість;

2.         ламкість, ломкість

ц

цвет 1.

цвет 2. (краска)         1.         колір;

2.         барва, фарба

цветной         кольоровий

цветовой        колірний

цветочувствительность       кольорочутливість

целое  ціле

целостность   цілісність

центр  центр

центрифуга    центрифуга

центробежньій          відцентровий

центростремительньій         доцентровий

цепь 1. (ряд, состоящий из

звеньев)

цепь 2. (злектрическая, а так-

же в виде окружности)        1.         ланцюг;

2.         коло

цех      цех

цикл    цикл

циклический циклічний

цикличность  циклічність

цилиндр         циліндр

цилиндрический      циліндричний

циркуль          циркуль

циркуляция    циркуляція

цифра цифра

цифровой       цифровий

ч

 

час      година

часовой 1. (продолжающий-

ся один час)

часовой 2. (относящийся к

часам) 1.         годинний;

2.         годинниковий

частица          частинка

частичньій     частковий

частное          частка

частньій 1. (отдельньій) частньій 2. (частичньій) частньій 3. (изолированньій)          1.         частинний;

2.         частковий;

3.         окремий, поодинокий

частота           частота

частотность   частотність

частотньій      частотний

часть 1.

часть 2. (доля)           1.         частина;

2.         частка

часьі    годинник

черта матем. (дроби)            риска

чертеж            креслення, рисунок

чертить          креслити

черточка         риска, рисочка

черчение        креслення

четверть 1. четверть 2. (в круге)     1.         чверть;

2.         квадрант

четкий            чіткий

четкость         чіткість

четность         парність

четньій           парний

численность  чисельність

числитель      чисельник

число  число

числовой       числовий

ш

 

шаблон           шаблон

шаг

продольньій ш.          крок

поздовжній крок

шайба шайба

шар     куля

шарик кулька

шарикоподшипник   шарикопідшипник; кулько-ва вальниця

шаровой         кульовий

шарообразньій           кулястий, кулеподібний

шероховатость          шорсткість

шероховатьій шорсткий

ширина          ширина

шкала  шкала

шкив   шків

шлифование  шліфування

шлифовать     шліфувати

штамп штамп

штамповать   штампувати

штамповка 1. (изделие) штамповка 2. (действие)            1.         штамповка;

2.         штампування

шум     шум

щ

 

щелевидньій  щілиноподібний

щель    щілина

щетка  щітка

щит     щит

щуп     щуп

3

зквивалент     еквівалент

зквивалентность       еквівалентність

зквивалентньій         еквівалентний

зкран   екран

зкранирование          екранування

зкранировать екранувати

зксперимент  експеримент

зкспериментальньій експериментальний

зкспериментировать            експериментувати

зксплуатация експлуатація

зкстремаль     екстремаль

зкстремальньій          екстремальний

зкстремум      екстремум

злектризация електризація

злектрический           електричний

злектричество           електрика

злектрод         електрод

злектродвигатель      електродвигун

злектродвижущий     електрорушійний

злектродньій  електродний

злектродуга    електродуга

злектродуговой         електродуговий

злектроемкость         електроємність

злектролитический   електролітичний

злектромагнит           електромагніт

злектрон 1. (злементарная

частица)

злектрон 2. (сплав)   1.         електрон, -на;

2.         електрон, -ну

злектроника   електроніка

злектронно-лучевой електронно-променевий

злектронньій  електронний

злектрооборудование           електроустаткування,елект-рообладнання

злектропривод          електропривід

злектропроводность електропровідність

злектропроводящий електропровідний

злектросварка            електрозварювання

злектростанция         електростанція

злектростатический  електростатичний

злектротехника         електротехніка

злемент          елемент

злементарньій           елементарний

злементньій   елементний

зллипс            еліпс

зллиптический          еліптичний

змиссия          емісія

знергетика     енергетика

знергетический         енергетичний

знергия           енергія

знергоемкий  енергоємний

знергоемкость           енергоємність

зффект ефект

зффективность          ефективність

зффективньій ефективний

зхо

злектромагнитное з. луна

електромагнітна луна

я

 

явление          явище

ЯВНЬІЙ         явний

ядерньій         ядерний

ядро    ядро

яркость           яскравість

ячейка  1.  (углубление, от-

верстие)

ячейка   2.   (отдельное  зве-

но)

ячейка 3.  (отверстие среди

многих, расположенньіх на

одной плоскости)     1.         комірка;

2.         елемент;

3.         чарунка

ящик

кабельньій я.  ящик

кабельний ящик