Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Сучасні комерційні системи комп'ютерного перекладання 4.1. Закордоні комерційні системи комп'ютерного перекладання : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

4. Сучасні комерційні системи комп'ютерного перекладання 4.1. Закордоні комерційні системи комп'ютерного перекладання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

У 1995 році з'явилися комерційні системи автоматич-ного перекладання в Росії, наприклад, система англо-ро-сійського (та російсько-англійського) комп'ютерного пере-кладання STYLUS, комплект перекладацьких програм ЛЕКСИКОН, серія систем комп'ютерного перекладання SILOD-MULTIS, що створено у Російському державному педагогічному університеті ім. О.І. Герцена (Санкт-Петер-бург) та інші.

Типовий набір можливостей систем комп'ютерного пе-рекладання широкого використання на практиці можемо показати на прикладі опису системи перекладу текстів Prompt Translation Office.

Prompt Translation Office пропонує набір професійних інструментів, що забезпечує перекладання з основних євро-пейських мов на російську і зворотнє ( на англійську, ні-мецьку французьку італійську) залежно від комплектації.

Можливості системи:

1.         Може перекладати, редагувати, працювати зі словни-ками всіх мов.

2.         Забезпечує зв'язне перекладання текстів з урахуван-ням морфологічних, синтаксичних і семантичних зв'язків.

3.         Система зорієнтована на середовище Windows і не потребує спеціальних навичок роботи з комп'ютером.

4.         Передбачена можливість створення власних словни-ків користувача: слова, словосполучення, ідіоми.

5.         Може залишати без перекладання спеціально зазна-чені слова тієї чи іншої мови.

Для виконання перекладання система пропонує вибір об'єктів:

1)         тематики;

2)         словника;

3)         документа;

4)         списку зарезервованих слів. Тематика включає:

 

•          підключення спеціалізованих словників і словників користувача предметної галузі перекладу тексту;

•          підготовку списків зарезервованих слів;

•          організацію ієрархіії слів.

Тематику документа створють на базі шаблону темати-ки. Ці шаблони змінюються та зберігаються автоматично. Базовий шаблон створюють за назвою «Загальний». Цей шаблон тематики складається з генерального словника, який можна модернізувати.

У системі перекладання є три типи словника:

•          генеральні;

•          спеціалізовані;

•          словники користувача.

Словники містять переклади слів і словосполучень та граматичну інформацію для отримання зв'язного тексту перекладу Одиницею словника є словникова стаття. Для доповнення словникового складу словника вводяться нові слова (словосполучення) або відредаговані словникові статті з генерального й іншого словників.

Генеральні словники системи надаються кожному напря-му перекладання. Ці словники містять загальновживану лексику, багатофункціональні та службові слова і слово-сполучення. їх можна використовувати для перекладан-ня простих текстів, побутових листів, газетних і журналь-них статей на популярні теми.

Спеціалізовані словники призначено для текстів визна-ченої тематики й зорієнтовано на конкретну предметну га-лузь. У комплект обов'язкового постачання вони не входять

 (за винятком англо-російського міні-словника з обчислю-вальної техніки і програмування та словника Internet).

У процесі роботи програма спочатку шукає у цих слов-никах значення перекладних слів і словосполучень, а по-тім переходить до пошуку в генеральному словнику Прі-оритет цього звертання можна змінити. Словники можуть містити від 10 до 90 тис. словникових одиниць. Вони за-безпечують високий рівень перекладу Це пояснюється тим, що спеціалізовані словники містять не тільки пере-клад слів, але й велику інформацію про структуру ре-чень, характерних для текстів заданої тематики. Такі словники не підлягають корекції чи поповненню. їх мож-на тільки копіювати у власні словники.

Словники користувача створюються самим користува-чем, їх можна поповнювати та коригувати. Якщо в спеціа-лізованому та генеральному словниках немає потрібного варіанта, користувач може створити власну словникову статтю. У переліку підключених словників для кожного напрямку перекладу можна укласти тільки один словник користувача. Укладання таких словників дає найбільший ефект під час перекладання великих за обсягом текстів.