Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Виникнення і розвиток комп'ютерного перекладання : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

1. Виникнення і розвиток комп'ютерного перекладання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Перекладання є видом інформаційної діяльності, потре-ба в якій ніколи не скорочується (переклад не буде потріб-ним тільки за умови вимирання людства або створення при-родної/штучної «світової мови»). Дослідження ринку пере-кладів показали, що обсяг цього ринку збільшується приблизно на 15% у рік. Усе більша кількість людей зайнята в перекладацькій діяльності. Бюджет Європейського Союзу в адміністративній частині на одну третину складається з витрат на перекладання: кожен документ зростаючого доку-ментообігу цього об'єднання має бути офіційно перекладе-ний на всі мови співтовариства. Така ж ситуація й в інших багатонаціональних організаціях.

У загальному обсязі перекладів переважає науково-тех-нічний переклад (понад 40 %), далі йдуть комерційні, юри-дичні, політичні та інші види перекладів, і, нарешті, ху-дожній переклад (0,3 % від загального обсягу).

Для багатьох перекладів необхідною умовою є своєчас-ність і швидкість виконання: якщо перекладання наукової статті затримається на кілька років, то цінність наукового винаходу або теорії, що в ній запропоновано, можна знач-но утратити. Те ж стосується патентів, ділових матеріалів і деяких інших видів перекладу

Можна навести таку диференціацію перекладів:

•          інформативний переклад, метою якого є загальне зна-йомство зі змістом тексту іноземною мовою;

•          точний переклад, потрібний для детального знайом-ства зі змістом;

•          найточніший, юридично засвідчений переклад для офіційних документів і законів.

Важливо відзначити, що така варіативність перекладів дозволяє тією чи іншою мірою використовувати механічні та комп'ютерні можливості для полегшення і прискорення процесу перекладання й контролю його якості.

Таким чином, збільшення обсягів перекладів, які по-трібні для забезпечення багатомовної комунікації в інфор-маційному суспільстві з одного боку та розвиток комп'ю-терної техніки, її програмного забезпечення й прикладної

лінгвістики з іншого боку, сприяли розвитку нового нау-кового напрямку — комп'ютерного перекладання.

Ідея комп'ютерного перекладання, тобто думка доручи-ти машині функції перекладача, з'явилася у п'ятдесятих ро-ках XX століття. У 1952 р. російсьмовний текст «Величина угла определяется отношением дуги к радиусу» («Величина кута визначається відношенням дуги до радіуса») був пере-кладений англійською мовою без участі людини — відбувся так званий Джорджтаунський експеримент (в університеті міста Джорджтаун, США), який розпочав епоху комп'ютер-ного перекладання. Під час цього експерименту було випро-бувано процедуру так званого «прямого» машиного пере-кладання, тобто ситему перекладання було створено для однієї пари мов; словник мав тільки двісті п'ятдесят слів, а граматика складалася з шести синтаксичних правил.

Актуальність автоматизації процесу перекладання про-довжує залишатися високою внаслідок того, що: а) пере-кладання з однієї мови на другу -- єдиний ефективний спосіб подолання мовних бар'єрів, оскільки інші способи (упровадження й використання універсальної мови типу есперанто, вивчення іноземних мов комунікантами тощо) неефективні; б) попит на переклади у світі збільшується в абсолютних і відносних пропорціях відповідно тому як усе більше природних мов залучається до світової цивілізації та входить у комунікаційно-інформаційну сферу.