Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d998bfd2c84134024f5c16618e4c41ff, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Типові труднощі російсько-українського перекладання науково-технічних термінів : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

5.4. Типові труднощі російсько-українського перекладання науково-технічних термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Часто під час перекладання науково-технічних текстів з російської мови на українську виникають труднощі, пов'язані з правильним вибором українського терміна або загальновживаного слова. Це може статися у тих випадках, коли у російській мові для кількох понять існує один ба-гатозначний термін (слово), а в українській мові йому від-повідає не один термін (слово), а декілька. Щоб уникнути таких помилок, слід уточнювати значення подібних слів у словниках, а також звертати особливу увагу на контекст, в якому знаходяться ці слова. Наведемо приклади.

Слово «граница» у російській мові має такі значення: «1) то, что разделяет территории соседних государств; 2) то, что отделяет что-либо от чего-то, линия раздела; до-пустимая норма чего-либо дозволенного, последняя, край-няя степень проявления чего-либо». Відповідно цим зна-чення в українській мові вживаються слова «кордон» і «межа». Отже, «граница Украини» перекладатиметься як «кордон Украгни», а в інших випадках слову «граница» відповідатиме в українській мові слово «межа»: межа множини, межа вгдводу, межа наргзг тощо.

Російський термін «емкость» перекладається україн-ською мовою, як емність, місткість, посудина. Термін «єм-ність» вживається у фізиці на позначення величини, що характеризує нагромадження заряду, наприклад, емність

акумулятора, в обчислювальній техніці — на позначення характеристики запам'ятовувального пристрою, носія да-них, каналу зв'язку, наприклад, емнгсть у байтах, емнгсть дисплея. Термін «місткість» в математиці позначає ха-рактеристику математичних об'єктів, наприклад, мгсткгсть множини, мгсткгсть областг. Крім того, він також вжива-ється у значенні показника, що характеризує споживання або вміст ресурсів, наприклад, мгсткгсть барабана, фгльт-ра. Під словом «посудина» розуміють місткість — виріб, призначений для вміщування чого-небудь, наприклад, ггдро-посудина.

Термін «жорсткість» вживається у механіці, де позна-чає здатність тіла або конструкції чинити опір деформу-ванню, слабку залежність технічної характеристики від ін-ших параметрів (жорсткгсть конструкцгг, жорсткгсть щодо згинання). Термін «твердість» у хімії позначає ха-рактеристику концентрації певних домішок у розчині (тимчасова твердгсть води, карбонатна твердгсть). А в російській мові на позначення всіх цих понять використо-вується один термін — «жесткость», наприклад: жест-кость конструкции, жесткость води.

У термінологічних словосполучення жидкая фаза и жидкий продукт слово «жидкий» українською мовою пе-рекладатиметься по-різному а саме: рідинна фаза, рідкий продукт тому що у першому випадку рідинний — це той, що має властивість текти й приймати форму посудини, в якій знаходиться, a у другому випадку рідкий — це негус-тий, розведений, наприклад: ргдкий лгс, ргдкий кисгль.

Російський термін «масло» і похідний від нього термін «масляний» в українській мові має кілька відповідників: масло, олія, олива і відповідно масляний, олійний, оливний. Кожний з цих відповідників має своє значення. Отже, масло — це харчовий продукт, який є концентратом молочного жиру і який виробляють, збиваючи вершки або сметану (вершкове масло, топлене масло), масляний — при-значений для масла, виготовлений на маслі, який стосу-ється масла (масляна плгвка, масляний крем). Олія — жи-рова речовина, яку добувають з деяких рослин, переважно з їх насіння або плодів (кукурудзяна, ггрчична олгя, ргдин-

на олія), олгйний — той, що призначено для олії, який міс-тить олію, виготовлений на олії, розчинений на олії, сто-сується олії (олійна фарба, олійні лаки). Олива — рідинний продукт мінерального, синтетичного походження, а також результат перероблення деревної смоли, який використо-вують для консервації виробів, як електроізоляційний ма-теріал і для технологічних потреб (газотурбінна олива, компресорна олива), оливний — призначений для оливи, який працює на оливі, заправлений оливою, який стосу-ється оливи (оливний огрівник, оливна система, оливний фільтр). Крім того, термін «маслянмй» перекладається українською мовою також як масний, якщо вказує на таку ознаку як насичений жиром, наприклад, масна пляма.

Багатозначне російське слово «область» в українській мові має п'ять відповідників: галузь, ділянка, зона, об-ласть, царина. Слово «галузь» позначає певну сферу ви-робництва, науки тощо, наприклад: галузь інформації, га-лузь науки. Ділянка — це окрема частина поверхні, площі, простору яку використовують з якою-небудь метою або відокремлюють за якою-небудь ознакою, наприклад: базо-ва ділянка, ділянка пам'яті. Слово «зона» в українській мові використовується у значенні простору у якому по-ширюється будь-яке явище, що характеризується певними рисами, особливостями, наприклад: зона поширення. У га-лузі біології термін «зона» позначає місце розташування якого-небудь внутрішнього органа людини або тварини, наприклад: зона серця. Частину території країни, матери-ка, а також адміністративно-територіальні одиниці в дея-ких країнах називають областю, наприклад: Харківська область. Термін «область» використовується у матема-тиці, де він називає скінченну частину простору або по-верхні, наприклад: область дисперсії. Під словом «цари-на» розуміють сферу діяльності, коло занять, уявлень (ца-рина знань).

Російському слову «обратншй» в українській мові від-повідають два еквіваленти: зворотний і обернений. Зво-ротний — це той, що спрямований або веде назад до по-чаткового пункту (дорога, шлях, курс), а також той, що здійснює зустрічну дію, виявляє  протидію,  наприклад:

зворотний порядок, зворотна полярність. Математичний термін «обернений» вживається у значенні: який має про-тилежний чому-небудь або змінений у порівнянні із чим-небудь вигляд, форму наприклад: обернений дргб, оберне-на функцгя.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d998bfd2c84134024f5c16618e4c41ff, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0