Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0085b32571fa24b2a3708e2934e45939, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Термінологічні паралелі : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

5.3. Термінологічні паралелі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Певні труднощі під час перекладання можуть виклика-ти слова обох мов, схожі за вимовою та написанням, але схожі/несхожі за значенням, які називаються лексичними паралелями. Лексичні паралелі можна знайти як на рівні загальновживаних слів, так і на рівні науково-технічної термінології. У цьому випадку вони будуть називатися термінологічними паралелями. Виникають термінологічні паралелі у зв'язку з тим, що під час створення нових тер-мінологій досить часто запозичуються терміни іншомовно-го походження. Потрапляючи під вплив національної куль-тури, вони проходять свій шлях у мові-реципієнті, внаслі-док чого можуть або зовсім не змінити свого значення, або набути нових значень, або згодом втратити початкове зна-чення.

Термінологічні паралелі сягають приблизно 50% усіх слів науково-технічного тексту Термінологічними парале-лями можуть бути як вузькогалузеві терміни, так і загально-наукові слова.

Можна визначити три типи термінологічних паралелей. Розглянемо ці типи на прикладах порівняння подібних за-гальнонаукових термінів російської та української мов.

1. Повні термінологічні паралелі формально схожі термінологічні одиниці різних мов з однаковими значен-нями. Розгляньмо приклади.

 

Значення у російській мові  Значення в українській мові

ПРИРОДА,-и, ж. р.  ПРИРОДА, -и, ж. р.

1. Все существующее во Все-ленной, органический и неор-ганический мир

живая природа          1 = 1, тобто значення 1. в ук-раїнській мові відпові-дає значенню 1. у росій-ській мові

2. Места вне городов лоно природи          2 = 2

3.   Основное   свойство,  сущ-ность чего-либо

природа явления      3 = 3

РЕФОРМА, -ьі, ж. р.            РЕФОРМА, -и, ж. р.

1. Преобразование, изменения, переустройство чего-либо политическая реформа   = значенню слова у російській мові

2. Неповними термінологічними паралелями є ті, в се-

мантичній структурі яких збігається лише частина значень:

 

Значення у російській мові  Значення в українській мові

СКЛАД, -а, м. р.       СКЛАД, -у, ч.р.

1.   Специальное   помещение для хранения чего-либо овощной склад          1 = 1

2. Запас товаров, сложенньіх в одном месте

склад мебели 2 = 2

Значення у російській мові  Значення в українській мові

3.  Образ  мьіслей,  привьічек, склад ума

склад ума       3 = 3

            4. Відрізок звукового по-

току, що складається з од-

ного або кількох звуків

відкритий склад

рос. слог

            5. Сукупність кого-, чо-го-небудь,  що входить до цілого

склад комгсгг рос. состав

ПАРА, -ьі, ж. р.         ПАРА, -и, ж. р.

1. Два однородньіх предмета пара сапог   1 = 1

2. Два человека, вступивших в брак друг с другом

супружеская пара      2 = 2

            3. Газоподібний стан води

водяна пара рос. пар

3. Хибні термінологічні паралелі схожі за зовнішньою формою, але зовсім (всіма своїми значеннями) розбіжні термінологічні одиниці двох порівнюваних мов:

 

Значення у російській мові  Значення в українській мові

ШАР, -а, м. р.            ШАР, -у, ч. р.

1. В мат.: часть простран-

ства, ограниченная сферой

радиус шара

укр. куля        

Значення у російській мові  Значення в українській мові

2.  Предмет  круглой фор-

МЬІ

воздушний шар укр. куля    

            1. Однорідна речовина, що суцільною масою вкриває що-небудь

сніговий шар рос. слой

ЛУНА, — ьі, ж. р.     ЛУНА, -и, ж. р.

1. Небесное тело, спутник Земли,  светящийся  отра-женньім светом

полет на Луну укр. Місяць  

2. Спутник любой планетьі

десять лун Сатурна

укр. місяць    

            1. Відбиття звукових

коливань від перешкоди,

відголосок, відгук

пішла луна гаем

рос. отзвук, отголосок

            2. Слава, популярність добра луна рос. слава

Неповні та хибні термінологічні паралелі стають небез-печними під час перекладання, бо можуть викликати по-милки (хибні аналоги). Щоб запобігти цього, слід уточни-ти значення, здавалося б, відомого і зрозумілого слова мови оригіналу в словнику

Оволодіння типологією термінологічних паралелей по-ширює можливості подолання помилок під час застосуван-ня певних вузькогалузевих і загальнонаукових термінів у науково-технічному перекладі.

Коли у тексті оригіналу зустрічаються такі слова, як critical, originally та інші, здається, що їхній переклад не ви-кликає жодних проблем. Наприклад, слово critical перекла-демо як критичний. Але такий переклад не завжди буде правильним, бо англійське слово critical часто вживається у значенні «важливий», «значний», «суттєвий», яке у цьо-го слова відсутнє в українській мові. Якщо це не врахову-вати, інформаційний зміст оригіналу може суттєво зміни-тися. Наведемо ще один приклад: слово «original» зазвичай перекладають як «оригінальний»: «original solution» — «ори-гінальне рішення», замість правильного «початкове рішен-ня» або «was originally developed for...» — «було оригінально розвинуто для...», замість правильного «було початково роз-винуто для...». Як англійська, так і українська паралель ма-ють значення «оригінальний» (своєрідний), однак значення «початковий» в українській мові відсутнє, а для англійської є характерним. Це слід враховувати під час перекладання слова «original» українською мовою, щоб запобігти пору-шення змісту оригіналу бо «оригінальний» і «початковий» -різні за значенням слова української мови.

Наведемо ще кілька прикладів неправильного перекладу:

«revolutionary changes in tube design» — «революційні змі-ни у конструкціг трубки» замість «якісні зміни у конструк-ціг трубки»;

«massive tube failures» — «масивні пошкодження труб» замість «сильні пошкодження труб».

Перекладання загальнонаукових термінологічних пара-лелей ускладнюється ще й тим, що вони набувають у на-уково-технічних текстах певної специфіки. Наприклад, слово «horizon» у науково-технічному тексті часто перекла-дається як «перспектива», «можливість»:

A. The introduction of Doppler frequency shift measurement capability into weather radars has opened new horizons for exploration by atmospheric scientists. — Застосування y ме-теорологічних РЛС методів, що засновані на вимірі допле-ровського зсуву частоти, відкрило нові можливості у до-слідженні атмосфери.

Б. However, even higher data rates are on the horizon... -Однаку перспективіможливі ще вищі швидкості... Сполучення

 «be on the horizon» зазвичай перекладається як «бути у пер-спективі», «з'явитися», «передбачатися», «здійснюватися у майбутньому».

Отже, загальнонаукові термінологічні паралелі можуть викликати певні труднощі під час перекладання науково-технічних текстів. Необхідно враховувати специфіку цих слів, щоб не використовувати хибних еквівалентів та за-побігати помилок.

Ознайомлення з лексичними труднощами науково-тех-нічного перекладання має допомогти вирішити ті питання, які виникають під час перекладання іноземної науково-технічної літератури.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0085b32571fa24b2a3708e2934e45939, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0