Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Перекладання загальновживаних та загальнонаукових слів : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

5.2. Перекладання загальновживаних та загальнонаукових слів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

До загальновживаної лексики відносяться слова, які ши-роко вживаються у всіх функціональних стилях мови, є загальними для всіх мовленнєвих різновидів. Наприклад: стіл, олівець, дошка, шлях.

Загальнонаукова лексика — це лексика, характерна пе-реважно для стилю мови науки і техніки в цілому тобто для всіх галузей. Слова, що відносяться до цього лексич-ного шару є основою для викладання наукової інформації. Під загальнонауковою лексикою розуміють ті слова, за до-помогою яких можна описати й охарактеризувати явища та процеси у найрізноманітніших науках. Наприклад: при-рода, фактор, атмосфера.

Визначення та характеристики загальновживаного та за-гальнонаукового шарів лексики показують, що межу між

ними встановити досить важко. Можна виділити цілий ряд слів, що, з одного боку, є словами загальновживаними, а з іншого — входять до складу загальнонаукової лексики. На-приклад: життя, робота, сгль.

Загальнонаукові слова мають велике значення для зміс-тової та структурної організації науково-технічного тексту вони є засобом позначення інтергалузевих понять, а також ланкою, яка пов'язує та організує словниковий склад науко-во-технічних текстів. Цей шар лексики науково-технічних текстів викликає певні труднощі під час перекладання.

При перекладанні загальнонаукових слів можливі такі ситуації:

1)         наявність постійного перекладного еквівалента;

2)         наявність контекстуального перекладного еквівалента. Перша ситуація характеризується тим, що пошук пев-

ного слова у мові перекладу не викликає труднощів, тобто еквівалент слова мови оригіналу можна знайти у словни-ку Якщо навіть слово багатозначне, обрати потрібний ва-ріант перекладу допоможе контекст, в якому воно знахо-диться. Такі перекладні еквіваленти називають постійними. (Під перекладним еквівалентом прийнято розуміти одини-цю тексту (слово, словосполучення, речення) перекладу, еквівалентну певній одиниці тексту оригіналу).

Розгляньмо це на прикладі перекладу з російської мови на українську: Любой интеллект, как естественний, так и искусственний, винужден взаимодействовать с реальньш миром. — Будь-який гнтелект, як природний, так і штуч-ний, змушений взаемодгяти з реальним свгтом.

Це речення містить загальнонаукові одиниці, перекла-дання яких не викликало проблем, бо вони є постійними перекладними еквівалентами відповідним одиницям мови оригіналу

Друга ситуація складніша, бо викликає певні труднощі під час перекладання у тих випадках, коли використову-вати постійний перекладний еквівалент неможливо. Тоді доводиться вдаватися до різних лексичних трансформацій, щоб правильно передати значення певного слова мови ори-гіналу і при цьому не порушити граматичні та стилістичні норми мови перекладу

Лексичними трансформаціями називають засоби, за до-помогою яких у контексті передають значення слова мови оригіналу, знаходячи йому відповідне у мові перекладу, що не збігається зі словниковим еквівалентом. Іншими слова-ми, лексичні трансформації — це заміни певних слів або словосполучень мови оригіналу з метою точного передан-ня змісту та врахування норм мови перекладу. Такі екві-валенти називають контекстуальними перекладними екві-валентами.

Виділяють такі види трансформацій:

1.         Додавання.

Смислові додавання у перекладі неприпустимі, але бу-вають випадки, коли слід додавати слова в тексті перекла-ду щоб не порушити зміст оригіналу та норми мови пере-кладу

Наприклад:

Несмотря на то, что современние технологии производ-ства компьютеров не отличаются особьім разнообразием, ми видим вокруг себя множество различних моделей ком-пьютеров. — Незважаючи на me, що сучасні технологгї ви-робництва комп'ютергв не вгдргзняються особливим ргзно-мангттям, ми бачимо навколо себе велику кількість ргзних моделей комп'ютергв.

2.         Вилучення.

У деяких випадках під час перекладання можна робити вилучення слів з метою уникнути порушення норм мови перекладу

Наприклад:

A. В качестве примера машинной операции можно взять обичную арифметическую операцию. — За приклад машин-ної операцгї можна взяти звичайну арифметичну операцгю.

Б. Active X представляет собой программний компо-нент, способний виводить изображение в определенную об-ласть окна или страници и реагировать на различного рода команди, передаваемие через мишь, клавиатуру и другие устройства. — Active X — це програмний компонент, здатний виводити зображення у певну частину вікна або сторінки та реагувати на різні команди, що передаються через мишу, клавіатуру та інші пристрої.

3.         Заміни.

Під час перекладання можна замінювати окремі слова або словосполучення мови оригіналу на такі слова (слово-сполучення) мови перекладу, що не є постійними (словни-ковими) відповідниками, але адекватно передають зміст оригіналу

Наприклад:

А. Реформа призвана осуществить перестройку поли-тической, жономической и социальной жизни. — Реформа має здійснити перебудову політичного, економічного і со-ціального життя.

Б. В конце 60-х годов XX века наступил следующий зтап в развитии ЗВМ -- появились машини третьего поколе-ния. — Наприкінці 60-х років XX століття почався наступ-ний етап у розвитку ЕОМ — з'явилися машини третього покоління.

4.         Контекстуальна заміна.

Особливості контексту іноді змушують підбирати таке слово у мові перекладу, яке можна використати лише в цьому контексті. Існує кілька видів контекстуальних за-мін:

-          конкретизація, коли слово мови оригіналу з більш

широким значенням замінюється на слово мови перекладу

з більш вузьким значенням.

Наприклад:

А. Главний корпус университета в годи войни бил унич-тожен до фундамента. -- Головний корпус університету в роки війни було зруйновано до фундаменту.

Б. Произошел переход от создания программ на язике машини к созданию их на алгоритмических язиках висо-кого уровня. — Відбувся перехід від написання програм мо-вою машини до написання їх алгоритмічними мовами ви-сокого рівня;

-          генералізація, коли слово мови оригіналу з більш

вузьким значенням замінюється на слово мови перекладу

з більш широким значенням.

Наприклад:

Рождение компьютеров третьего поколения связано с ростом возможностей технологии полупроводников. — Поя-

ва комп'ютерів третього поколгння пов'язана гз зростан-ням можливостей технології напівпровідників;

- антонімічний переклад, коли стверджувальна кон-струкція замінюється на заперечну або навпаки.

Наприклад:

А. Студенти слушали лекцию профессора не без инте-реса. — Студенти слухали лекцію професора із зацікавле-ністю.

Б. Нельзя не отметить огромную роль перевода в раз-витии современной науки и техники. — Необхідно відзна-чити величезну роль перекладання у розвитку сучасної на-уки і техніки.

Отже, використання лексичних трансформацій спрямо-ване на те, щоб найточніше передати зміст оригінального тексту і уникнути помилок у тексті перекладу