Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Перекладання вузькогалузевих термінів : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

5.1. Перекладання вузькогалузевих термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Пошук терміна-еквівалента (тобто відповідного за зна-ченням терміна) у власній мові (мові перекладу) має по-чинатися з аналізу нового поняття, яке виражає іншомов-ний термін. Цей аналіз може підказати, яке слово треба вжити на позначення певного поняття. Наприклад, у ро-сійській термінології одна з деталей ізолятора називається «юбка» — очевидно, назву підбирали за подібністю. Укра-їнська термінологія для цього поняття має термін «острі-шок» (від слова «стріха»). Тобто асоціації у творців обох термінів були різні. Тому перекладати російський електро-механічний термін «юбка» українським словом «спідниця» не можна — це нетермінологічний підхід. Правильним вва-жається такий шлях перекладання термінів: «іншомовний термін —► поняття —► український термін», а не «іншо-мовний термін —► український термін».

Так само помилково буде перекладати російський буді-вельний термін «грохот» як «гуркіт» чи «грюкіт», оскіль-ки йдеться про назву пристрою для пересіювання піску або цементу, і в українській терміносистемі для цього іс-нує слово «решето».

Якщо назва поняття ґрунтується на його найголовнішій властивості чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах ці ознаки беруться за визначальні, наприклад, у комп'ютер-ній термінології: user — користувач, mouse — мишка. Пере-кладання таких термінів зазвичай не викликає проблем.

Під час перекладання термінів можуть виникнути такі дві ситуації:

1)         коли у мові перекладу існують еквіваленти іншомов-ного терміна, зафіксовані у словниках;

2)         коли такі еквіваленти відсутні.

У першому випадку може існувати один або кілька ва-ріантів перекладу іншомовного терміна. Якщо є лише один еквівалент, то така ситуація не викликає особливих труд-нощів, необхідно лише перевірити адекватність заміни у певному контексті. За наявності кількох еквівалентів слід обрати найбільш адекватний у цьому випадку варіант пе-рекладу

У другому випадку коли у мові немає еквівалента ін-шомовному терміну переклад можна здійснити такими за-собами:

1)         запозичити іншомовний термін з дотриманням пев-них правил його транскрибування і коротким тлумаченням у дужках, наприклад: scrubber — скрубер (апарат газоочи-щення);

2)         послівно перекласти (калькувати), наприклад: water supply — водопостачання;

3)         перекласти іншомовний термін за допомогою описо-вого способу, наприклад, batch processing — пакетний ре-жим оброблення даних.

Перекладаючи науково-технічний текст, треба мати до-сить чітке уявлення про українську та іншомовну термі-нологію даної галузі в цілому