Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.     Побудова термінів : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

3.     Побудова термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

шляхом запозичення з інших мов

Наукова термінологія має досить високу здатність сприймати іншомовні запозичення. Такі запозичення фор-мують спільний лексичний фонд у різних, не обов'язково споріднених мовах, що сприяє взаєморозумінню фахівців, які розмовляють різними мовами.

Разом із запозиченням слова часто відбувається й «за-позичення» його значення.

Під час запозичення нових термінів з мови джерела за-вжди постає питання: як передати новий термін рідною мовою? Є два шляхи.

1.         Просто запозичити його та:

а)         переписати за правилами орфографії рідної мови

або

б)         зберегти його оригінальне написання.

2.         Перекласти цей термін рідною мовою:

а)         буквально (калькувати) або

б)         описово.

Отже, запозичення може бути повним або частковим [20].

1.         При повному запозичується як внутрішня, так і зов-

нішня форма терміна. Потім іншомовне слово пристосову-

ють до фонетичних і морфологічних особливостей мови-

реципієнта, тобто асимілюють його. Розрізняють повну та

часткову асиміляцію.

Повна асиміляція — це повне пристосування іншомов-ного слова до фонетичних (заміна звуків, не властивих цій мові; перенесення наголосу тощо) і морфологічних (підпо-рядкування системі відмінювання мови-реципієнта) зако-нів рідної мови; наприклад, слово «асиміляція» (від лат. «assimilation) в українській мові стало жіночого роду, піс-ля «с» за правилом дев'ятки пишемо «и» та змінюємо його як іменник I відміни м'якої групи.

Часткова асиміляція — це збереження деяких фонетич-них і граматичних особливостей мови-продуцента.

Наприклад, в українській мові деякі іншомовні слова (радіо, пабліситі,кенгуру тощо) не мають системи відміню-вання; а ряд запозичених слів зберігає невластиве україн-ській фонетиці зяяння голосних (поет, какао тощо).

2.         Основним способом часткового запозичення є каль-

кування, тобто буквальний переклад елементів слова з

мови-продуцента мовою-реципієнтом. Калька також буває

повною або частковою.

Повна калька — це послідовний переклад всіх елементів

слова з мови-продуцента; наприклад, переклад з латинської

мови російською слова «hydrogenium» — «водород» (корінь

-hydr- відповідає -вод-; корінь -gen кореню -род-).

Часткова калька — це переклад не всіх елементів сло-ва, що надійшло з мови-продуцента; наприклад, переклад цього ж латинського слова українською: «hydrogenium» -«водень» (корінь -hydr-, як і в російській, відповідає ко-реню -вод-, а відповідника латинському кореню -gen-в українській мові немає, проте є свій суфікс -ень-).

Інколи запозичені терміноелементи стають продуктив-ними, тобто за їх допомогою будують нові терміни. В ук-раїнській мові це, насамперед, стосується таких греко-латин-ських терміноелементів, як «авто-«, «агро-«, «анти-«, «архі-», «гідро-«, «полі-«, «синхро-«, «ультра-« та суфіксів «-ція», «-ізм», «-іст» тощо, які використовують для створення нових

термінів одночасно з власне українськими терміноелемента-ми — «антитіло», «агрегування». (Докладніше див. Дода-ток 2. Значення основних елементів словобудування).