I. Дайте відповіді на запитання.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

1.         Визначте поняття «термінознавство».

2.         Чому важко визначити поняття «термін»?

3.         Визначте поняття «термін».

4.         Чим терміноїди відрізняються від термінів?

5.         Визначте поняття «номенклатура».

6.         Визначте поняття «професіоналізми».

7.         Які причини впливають на появу професійного про-сторіччя? Наведіть приклади.

8.         Визначте поняття «термінологізація».

9.         Назвіть групи слів, що можуть у процесі терміноло-гізації стати термінами.

 

10.       Визначте поняття «детермінологізація».

11.       Назвіть вимоги, що висувають до термінів.

12.       Як ви розумієте поняття «однозначність терміна»?

13.       Як розподіляють терміни за мовної формою?

14.       Як ви розумієте поняття  «повністю мотивований термін»?

15.       Як ви розумієте поняття «частково мотивований тер-мін»?

16.       Як ви розумієте поняття «немотивований термін»?

17.       Які ознаки поняття беруть за основу при терміну-ванні?

18.       Визначте поняття «хибномотивований термін».

19.       Назвіть  причини  виникнення хибномотивованих

термінів.

20.       Визначте поняття «терміноелемент».

21.       На які групи поділяються терміни за формальною структурою?

22.       Наведіть приклади закріплення певних значень за терміноелементами.

23.       Чому сьогодні основоскладання як спосіб словотво-рення отримало у термінознавстві значне поширення?

24.       Наведіть приклади моделей термінологічних слово-сполучень.

25.       Назвіть типи термінів — абревіатур. Наведіть при-клади.

26.       Визначте поняття «термінологія».

27.       Як формується термінологія певної галузі знання або діяльності?

28.       Назвіть напрямки розвитку термінології на власній основі.

29.       Що є джерелом для формування терміносистем?

30.       Як формується терміносистема?

31.       Які етапи формування й функціонування терміно-системи ви знаєте?

32.       Назвіть типові ознаки терміносистеми.

33.       В яких мовних формах реалізується ієрархічність структури терміносистеми?

34.       Які методи конструювання терміносистем ви знаєте?

II.        За допомогою записаних вами визначень терміно-

логічних понять і плану розділу підготуйтеся до усного

переказу тексту розділу.

III.       Розташуйте подану перед текстом термінологічну лексику за абеткою (термінологічні словосполучення — за головним словом).

IV.       Зробіть аналіз формальної структури термінів, які ви розташували за абеткою.