Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8. Структура термінів : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

8. Структура термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Перш, ніж розглядати питання про структуру терміна, ми познайомимося з термінологічним поняттям «терміно-елемент». На відміну від терміна (що може бути або словом,

або словосполученням) терміноелемент може бути як частиною слова [твірна основа, коренева або афіксальна морфема, символи, числа, графічні знаки у символо-слові (Р-розпад, у-частка)], так і залежним словом у словосполу-ченні. Наприклад, хімічний термін «метанол» складається з трьох терміноелементів: 1) коренева морфема мет-; 2) суфікс — ан; 3) суфікс — ол. Причому кожний з суфіксів означає певне поняття у хімії (порівн. «метилен»). Техніч-ний термін «коробка передач» складається з терміна «короб-ка» та терміноелемента «передач», що показує родо-видовий зв'язок між поняттями. Хімічний термін «сгрчана кислота» складається теж з терміна та терміноелемента, який також відбиває родо-видовий зв'язок між поняттями.

За формальною структурою терміни розподіляють на такі групи [64]:

1. Терміни — кореневі слова

 

Корінна лексика,

тобто власне україн-

ські слова       Запозичена лексика

нгс, вал          теза, атом

2. Терміни — похідні слова

 

Корінна лексика        Запозичена лексика

т                   т                   т    I

Терміни,

утворені

за допомо-

гою

префікса-

ції        Терміни,

утворені

за допо-

могою

суфіксації        Терміни, утворені

за допомогою

суфіксально-

префіксального

способу          Терміни, утворені за допомогою префіксації, суфіксації та суфіксально-префіксаль-ного способу

НАгргв           кручЕННЯ      ПЕРЕобладнАННЯ   анотАЩЯ, радгАЦІЯ

Сьогодні префіксами вважають терміноелементи «міні», «максі», «міді», що зараз стали початковою частиною багатьох термінів. За деякими афіксами (префіксами та суфіксами) у термінознавстві закріплюються певні значення у певній галу-зі наукових знань, наприклад, у хімії суфікс -аза- (амілази) вживається для позначення ферментів; суфікс -оза— для по-значення цукрів (глюкоза); у технічних термінах суфікс -ість-має значення властивості матеріалів і процесів (надтрива-лість, текучість, повзучість, безмежність тощо).

3. Терміни — складні слова

 

Корінна лексика        Гібридотерміни         Запозичена лексика

самонагрів

залізобетон

самохід           автоколивання антитіло      кінологія автобіографія геоморфологія

У середині XX століття зв'явився новий терміноелемент «трон», що має значення: 1) частка; 2) прискорювач, при-лад. Сьогодні багато нових термінів утворюються за допо-могою цього елемента, наприклад, «циклотрон», «дейтрон», «циклофазотрон» тощо.

Традиційний спосіб словотворення -- основоскладан-ня — сьогодні у термінознавстві значно поширився через те, що, по-перше, постійно поглиблюються наукові знання, що, у свою чергу, впливає на зріст нових наукових дисцип-лін на стику декількох наук. їхні назви — складні слова, що побудовано за складною ознакою або за сукупністю ознак. По-друге, у зв'язку з процесом інтернаціоналізації наукової діяльності поширюється вживання грецько-ла-тинських моделей словоскладання, наприклад, такі нові терміни, як «біогеохімія», «геокріологія» тощо.

4. Терміни — словосполучення

Можна виділити кілька моделей термінологічних слово-сполучень:

1)         I    —*■    I (Р. в.): амплітуда коливання;

2)         I    —>■    П    •*—    I (Р. в.): брус малої кривини;

3)         I —► I (P. в.) —>■ I (P. в.): центр ваги перерізу (poc: центр тяжести сечения);

4)         П •*— I: кінцевий цикл, легувальний (рос: легирую-щий) елемент, полегшений бетон;

ПОЗНАЧЕННЯ: I — іменник, П — прикметник, Р.в. — Ро-довий відмінок; стрілка —>- або ч— вказуе на характер зв'язків між терміноелементами.

5. Терміни — абревіатури

Вони можуть бути:

1)         ініціальними, наприклад, АТС — автоматична теле-фонна станція, ПК — персональний комп'ютер;

2)         складовими, наприклад, техінформ, нацбанк, викон-роб, страхагент, держустанова;

3)         мішаними, наприклад: УВЧ-терапія, УкрНДІМет

(Український науково-дослідний інститут металів), МГД-

генератор (магнітогідродинамічний).

6. Терміни — символо-слова

Це сполучення слів з літерами та цифрами, наприклад, вітамін А, у-частка, і-область, С02-лазер.

7. Терміни — моделе-слова

У таких термінах форма першої літери відбиває форму об'єкта, наприклад, S-подібні натяжні пристрої, Г-подібне сполучення, V-клапан.