Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.     Вимоги до термінів : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

7.     Вимоги до термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Сучасна мова науки і техніки висуває до термінів певні вимоги.

1.         Системність.

Системність є однією з найважливіших умов існування терміна.

Слово як термін існує лише у певній системі понять.

Термін називає поняття й займає конкретне місце у пев-ній системі понять, яка є відбиттям або наукової теорії, або наукової/технічної класифікації, або узагальненої ідеї /концепції в певній галузі /підгалузі знання.

Належність терміна до певної системи, тобто до певно-го термінополя, є його суттєвою ознакою, що відрізняє термін від звичайного слова.

2.         Однозначність.

Термін має називати тільки одне наукове або технічне поняття, а поняттю має відповідати тільки один термін.

У своєму термінополі термін є однозначним, тому що поле грає для терміна таку ж роль, що контекст для загаль-новживаної лексики. Наприклад, термін «корінь» у матема-тичному термінологічному полі має одне значення (величи-на, що при піднесенні її до певного ступеня дае дане число); у біологічному термінологічному полі має інше значення (частина рослини, що міститься в землі); у граматичному термінологічному полі — третє значення [головна частина слова (без афіксів), що виражае його основне (лексичне) значення].

3.         Мотивованість.

Мотивованість — це така мовна форма терміна, яка до-помагає зрозуміти поняття, яке він позначає, без звертан-ня до тлумачного термінологічного словника. Ця вимога не відіграє головну роль, проте вона сприяє кращому усві-домленню та запам'ятовуванню терміна. За мовною фор-мою термін може бути повністю мотивованим, частково мотивованим і немотивованим.

Повністю мотивованим вважаються одноелементний термін, вибір якого пояснюється його дотермінологічним значенням, і багатоелементний термін, елементи якого теж пояснюються їхніми дотермінологічними значен-нями.

Наприклад, математичні терміни «ггпотенуза», «трикут-ник». Мовна форма першого пояснюється метафоричним перенесення найменування об'єкта: у давньогрецькій мові гіпотенузою називалася кривобокість. Форма другого тер-міна визначається існуванням в українській мові слів «три» і «кут» та продуктивної моделі словотворення: чис-лівник + іменник + суфікс.

Частково мотивованим є багатоелементні терміни, час-тина елементів яких пояснена, а інша -- ні. Прикладом може бути технічний термін «ланцюговий грохот», що скла-дається з двох елементів. Елемент «грохот» ми пояснити не можемо через його часткову демотивованість («гро-хот» — машина для розподілу сировини у процесі збагачен-ня корисних копалин) [39, т. 1, с. 673].

Немотивованим вважаємо математичний термін «ромб», тому що у перекладі з давньогрецької мови він має зна-чення «дзига».

Проте з точки зору термінознавства всі терміни моти-вовані.

Наприклад, відомо, що гіпотенуза — це сторона прямо-кутного трикутника, що лежить проти прямого кута і що цей термін використовується у геометричній терміноси-стемі. У цій же терміносистемі використовуються й термі-ни «трикутник» та «ромб».

До технічної терміносистеми гірничодобувного облад-нання належать вже відоме нам термінологічне словоспо-лучення «ланцюговий грохот».

У термінознавстві під час термінування поняття за осно-ву береться ознака «відмітний — невідмітний». Тому іде-ально мотивованим терміном може вважатися тільки той, що складається з назви об'єкта та однієї його відмітної ознаки. Наприклад, «вісь головна», «вісь координатна» тощо.

Сьогодні велику кількість термінів створюють шляхом найменування всіх суттєвих ознак об'єкта термінування. Безумовно, що довжина таких термінів і може досягати навіть 10 і більше слів. Наприклад, криголамно-транспорт-ний ліхтеровоз-контейнеровоз, ударно-поворотний спосіб буріння, дискова пневматична ручна пила тощо.

4.         Точність.

Терміни мають бути точними. Але у термінознавстві іс-нує поняття «хибномотивований термін». Такі терміни створюються з різних причин.

•          Хибне знання; наприклад, термін «азот» у давньо-грецькій мові мав значення «безживний»; у 60-ті роки XX століття стало відомим, що азот відіграє значну роль у життєдіяльності різних, у тому числі, вищих організмів, але назву цього хімічного елемента залишили без змін, тому сьогодні він вважається хибномотивованим термі-ном.

•          Зміна ознак поняття; наприклад, поняття «чорні ме-тали». Спочатку до них належало тільки залізо, тобто озна-кою був саме колір. Зараз до складу чорних металів вхо-дить і марганець, проте він не має чорного кольору їх об'єднують спільні поклади залізо-марганцевих руд, тобто ознакою стало спільне місце залягання. Ось чому термін «чорні метали» вважається тепер хибномотивованим.

•          Перенесення назви предмета, явища на інший пред-мет, що має подібні, але інші ознаки; наприклад, у тепе-рішній час в астрофізиці вживають термін «рівень моря на Марсі». Маються на увазі ті величини, які відповідають атмосферному тиску на рівні моря на Землі. Відомо, що морі на Марсі відсутні, тому цей термін — хибномотиво-ваний.

•          Свідоме прагнення притаїти знання дійсних ознак предмета; наприклад, англійський термін «tank» (бак) -«танк» був навмисно використаний для називання нового виду військової техніки, щоб дезінформувати ворога під час першої світової війни.

5.         Відсутність синонімів.

Терміни-синоніми в одній терміносистемі можуть зава-жати взаєморозумінню фахівців.