РОЗДІЛ 3 ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТЕРМІНОЗНАВСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

ПЛАН

1.         Поняття «термінознавство».

2.         Проблема визначення поняття «термін».

3.         Поняття «дефініція».

4.         Поняття «терміноїд».

5.         Поняття «термінологізація».

6.         Поняття «детермінологізація».

7.         Вимоги до термінів.

8.         Структура термінів (словотворчі типи термінів).

9.         Поняття «термінологія». 10. Поняття «терміносистема».

Передтекстові завдання

1.         Зверніть увагу на термінологічну лексику що подано перед текстом розділу

2.         Прочитайте текст розділу і знайдіть визначення тер-мінологічних понять, які позначено поданими перед тек-стом термінами.

3.         Запишіть ці терміни (назви понять) та дефініції (ви-значення понять).

Ключові терміни розділу: термінознавство, термін, понят-тя, дефініція, терміноід, номенклатурне найменування, про-фесіоналізм, професійне просторіччя, метафоризація, термі-нологізація, детермінологізація, термінологічне поле, моти-вованість, хибномотивований термін, ознака, терміноелемент, морфема, коренева лексика, запозичена лексика, корінна лексика, префікс, суфікс, афікс, похідна лексика, гібридо-термін, абревіатура, символ, моделе-термін, термінологія, терміносистема, ієрархічна структура терміносистеми.