Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_68209872e2964a48f21c62f53e5dd03a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3.  Термінологічне планування в Україні : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

6.3.  Термінологічне планування в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

магниевый скраб beletage

Українська сучасна термінологія бере свій початок з під-ручників для початкової та середньої школи, які було на-друковано галицьким товариством «Просвіта» у другій по-ловині XIX століття. Тоді в Україні також було укладено перші галузеві словники, наприклад, шість випусків «По-чатки до уложення номенклатури і термінології природо-писної» I. Верхратського, «Початок до уложення терміно-логії ботанічної руської» I. Гавришкевича тощо.

Проте ніяких заходів щодо впорядкування та стандарту-вання галузевих терміносистем тоді ще не проводилося.

Розквіт термінотворчої роботи в Україні припадає на 20-ті роки XX століття (період так званої українізації), коли після 200-літньої перерви українська мова стала мо-вою суспільного та політичного життя. Протягом 20-х ро-ків було видано понад 80 галузевих словників.

Головною метою термінотворчої роботи в той період була побудова українських національних термінологій і відокремлення українських термінологій від російських. Науковці орієнтувалися на ті мови світу які є продуцен-тами термінів, уникаючи таким чином російського посе-редництва.

У багатьох випадках вони також спиралися на живу на-родну мову При цьому активно залучалися архаїзми та діалектизми. А вже засвоєні інтернаціональні слова штуч-но замінювалися новоутвореннями на основі загальновжи-ваної лексики: «громовина» замість «електрика», «впор-скування» замість «ін'єкція», «облямівка» замість «ореол», «первень» замість «елемент», «мірило» замість «масштаб», «модло» замість «шаблон» тощо.

Отже, можна стверджувати, що протягом 20-х років XX століття в українській термінотворчій діяльності пану-вав пуризм.

3 30-х років XX століття термінологічне планування в Україні спрямовано на штучне зближення українських га-лузевих термінологій з російськими. У цей період було ви-дано спеціальною Словниковою комісією понад 50 термі-нологічних словників як російсько-українських, так і тлу-мачно-довідникових з різних природних та гуманітарних наук. Але вважається, що вони не претендували на вичерп-ність, виходили мізерними тиражами та їх було зорієнто-вано на російську мову

Після здобуття Україною незалежності та надання укра-їнській мові статусу державної термінотворча робота зно-ву активізувалася. Почався процес укладання численних термінологічних словників з різних галузей науки й тех-ніки. У цьому процес брали й беруть участь як мовознав-ці, так і галузеві фахівці.

Серед кращих словників вказаного періоду можна від-мітити «Російсько-український словник фізичних термі-

нів» проф. О. Б. Лисковича, «Російсько-український слов-ник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять» О. Войналовича та В. Моргунюка, «Російсько-український словник наукової термінології. Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос», укладений при участі Комітету наукової термінології.

Проте далеко не всі з цих словників заслуговують ува-ги як серйозні лексикографічні праці, тому що вони мають значні недоліки через брак досвіду авторів в укладанні тер-мінологічних словників. Відсутність централізованого ке-рівництва термінологічним плануванням в Україні призво-дить до того, що деякі словники суперечать один одному I, взагалі, зараз спостерігається принаймні три тенденції у термінотворчій роботі [20]:

1)         перелицювання відповідних російських термінів на ніби український лад;

2)         перелицювання відповідних англійських термінів на ніби український лад;

3)         реанімація лексикографічних традицій 20-х років XX століття, що були спрямовані на крайній пуризм.

Таким чином, надання українській мові статусу держав-ної вимагає певних заходів щодо планування її корпусу розроблення галузевих термінологій та їхню стандартиза-цію. Над розв'язанням таких питань в Україні працюють кілька установ: Держспоживстандарт України, Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Ін-ститут української мови НАН України, Інститут мовоз-навства ім. О. Потебні НАН України, Український науко-во-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифі-кації та якості, галузевий Термінологічний центр нафтової та газової промисловості, Львівська міська громадська ор-ганізація «Українське термінологічне товариство». Проте стандартизація нових термінів ще не означає розв'язання всіх проблем термінотворення. Бувають такі ситуації, коли термінологічними словниками для того чи іншого понят-тя рекомендовано один термін, а галузеві фахівці вико-ристовують зовсім інший, тобто тут постає ще проблема впорядкування термінологічного поля певної галузі знан-ня або діяльності.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_68209872e2964a48f21c62f53e5dd03a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0