Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.9. Пояснювальна записка до дипломного проекту : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

6.9. Пояснювальна записка до дипломного проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Пояснювальна записка складається з трьох частин: вступної, основної та додатків.

Вступна частина містить титульний аркуш, реферат, зміст, перелік умовних позначень.

Реферат.

Реферат має містити таку інформацію:

•          об'єкт розроблення чи дослідження;

•          мета роботи;

•          методи дослідження;

•          обладнання;

•          отримані результати;

•          основні конструктивні, технологічні й техніко-екс-плуатаційні характеристики та показники;

•          рекомендації щодо використання результатів проекту;

•          економічна ефективність;

•          висновки.

Після тексту реферату розташовують ключові слова (нау-ково-технічні терміни з тексту що є основними).

Зміст.

Це перелік всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунк-тів основної частини пояснювальної записки; висновки; список джерел інформації, назви додатків.

Основна частина пояснювальної записки.

Основна частина починається вступом, в якому студент-дипломник стисло характеризує сучасний стан технічної (наукової) проблеми, яку він вирішує в дипломному про-екті; вказує мету й задачі, актуальність і новизну теми.

Далі викладають основний зміст проекту:

•          реферативний огляд вітчизняного й закордонного до-свіду вирішення проблеми;

•          обґрунтування обраного (конструкторського, техно-логічного, програмного тощо) рішення;

•          конструкторські, технологічні, програмні розрахунки;

•          опис проведеного дослідження;

•          економічна частина;

•          охорона праці та навколишнього середовища.

Реферативний огляд джерел науково-технічної інфор-

мації з певного напрямку складають за планом, що має міс-тити такі компоненти.

1.         Мета й задачі дослідження.

2.         Аналіз джерел за їх висвітленням найціннішої з точ-ки зору дипломника інформації.

3.         Власна оцінка розглянутих проблем.

4.         Невирішені питання.

Основними джерелами для складання реферативного огляду можуть бути такі:

•          підручники, навчальні посібники;

•          статті в галузевих журналах;

 

•          збірники наукових праць (Вісники вищих навчальних закладів, Матеріали науково-методичних і науково-прак-тичних конференцій);

•          описи винаходів;

•          монографії;

•          дисертації тощо.

Вибір обраного рішення (конструкторського та ін.) обов'язково пояснюють.

Розрахунки.

Для розрахунків різних видів потрібні початкові дані або конструкційні характеристики певних апаратів, при-строїв, або параметри технологічних режимів, або відомос-ті про матеріали.

Дані для конструкційних розрахунків апаратів та ін. є в довідковій літературі та літературі з основ конструю-вання й розрахунків апаратів у певній галузі науки та тех-ніки.

Дані щодо технологічних режимів беруть з технологіч-них вказівок, регламентів, довідників тощо.

Дані про матеріали містяться в Державних стандартах на матеріали, сировину тощо.

Далі дипломник описує хід свого самостійного досліджен-ня, наводить економічні розрахунки й торкається питань охорони праці та захисту навколишнього середовища.

Наприкінці основної частини пояснювальної записки треба дійти висновку щодо можливого використання ре-зультатів роботи у певній галузі.

Заключною частиною пояснювальної записки є список джерел інформації.