Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вступ : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

В умовах життя сучасного суспільства мовна освіченість фахівця набуває великого значення через те, що мова - це єдиний спосіб для особистості й для народу бути собою. Мова творить Людину; не люди говорять мовою, а мова «говорить» людям і людьми (Гайдеггер).

Інколи легковажне ставлення до мовної підготовки зумовлене поверховим розумінням сутності мови і зведен-ням її функцій до однієї - комунікативної. Це, дійсно, важлива функція мови, але сьогодні є загальновизнаним те, що, виконуючи різноманітні функції в бутті людини та етносу, кожна національна мова е унікальною загаль-нолюдською цінністю як неповторний спосіб пізнання світу.

Практичне володіння фаховою українською мовою пе-редбачає наявність умінь та навичок у різних видах мов-ної діяльності: аудіюванні, читанні, мовленні, перекладан-ні, письмі, що дає можливість:

-          читати оригінальну літературу за фахом, переробляти та перекладати її;

-          оформлювати вилучену з іноземних джерел інформа-цію у вигляді реферату, наукової доповіді, письмового чи усного перекладу, анотації тощо;

-          опанувати основами термінознавства як загальної бази для опису наукової картини світу;

Будь-яке знання формується й накопичується у проце-сі пізнавальної діяльності людини, а потім закріплюється у колективній свідомості людства тільки за допомогою мови (слів). Вчені постійно шукають вдалі вербальні (мов-ні) вирази своїх ідей, своїх думок, тому що знання, не за-кріплені вербально, не можуть стати компонентом загаль-нолюдського знання, а залишаються тільки відомостями, що були здобуті окремим індивідом (або групою індивідів) і які зникають разом з ним або ними. Тому майже кожне нове відкриття, нові методи досліджень, нові факти потре-бують нових понять і термінів. Як казав відомий швед-ський природознавець Карл Лінней: «Якщо не знаєш на-йменувань, то втрачається й пізнання речей».

Термінологічна лексика посідає значне місце у мовній комунікації через те, що головною ознакою нашого часу є процес термінологізації інформаційного простору суспіль-ства. Понад 90% мовних новоутворень складають сьогодні саме терміни. I тому щоб процес засвоєння наукової і тех-нічної інформації студентами вищих навчальних закладів був ефективним, потрібно спеціальне навчання фаховій мові.

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити виснов-ки, що мовна підготовка фахівця повинна мати такі склад-ники:

•          знайомство з особливостями наукового стилю та його підстилів (власне науковий і навчально-науковий);

•          знайомство з мовними особливостями професійного спілкування та складання різних видів письмових ро-біт у вищій школі: план, тези, реферат, автореферат, анотація, стаття, лабораторна робота, дипломний про-ект тощо;

•          знайомство з основними поняттями прикладного тер-мінознавства: термінами, дефініціями (визначеннями понять), терміноїдами, терміноелементами, терміноло-гіями й терміносистемами та процесами термінологі-зації, транстермінологізації, детермінологізації;

•          знайомство з видами та особливостями традиційного й комп'ютерного перекладання;

•          знайомство з традиційними та електронними словни-ками, правилами користування ними

Пропонований посібник «Фахова українська мова» від-повідає саме цим завданням.