Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИКЛАД : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

ПРИКЛАД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Володимир Дубічинський, Людмила Васенко, Оксана Кримець

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

ТЕРМІНОЛОПЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація. У статті розглянуто суттєві ознаки наукової картини світу проаналізовано складники процесу вербалі-зації нових понять наукового та технічного знання й за-

пропоновано введення у навчальний процес вищої школи нової навчальної дисципліни «Основи українського термі-нознавства».

Визначення проблеми. Однією з важливих вимог, що висуваються до майбутніх фахівців у сучасній Україні, є вміння грамотно використовувати у своїй професійній діяльності лексику, основу якої складають терміни.

*  * *

У багатьох галузях наукового знання сьогодні набуло значного поширення поняття «наукова картина світу».

У процесі описання наукової картини світу точніше, її фрагментів, паралельно відбувається два процеси: логічно-го осмислювання нових понять і процес вербалізації цих понять.

На жаль, до цього часу ще не запропоновано навчаль-ної дисципліни, яка б знайомила студентів із такими фор-мами вербалізації наукових і технічних понять, як дефі-ніція, термін, терміноїд, терміноелемент, термінологія, терміносистема. Адже саме за допомогою них і відбу-вається процес формування наукового знання у свідомо-сті студентів.

Мета ціеї статті — розглянути поняття «наукова карти-на світу», проаналізувати особливості ії описання та за-пропонувати перелік кола питань, що могли б стати під-ґрунтям для розроблення навчальної та робочої програм навчальної дисципліни термінологічного спрямування.

Аналіз попередніх джерел. Проблеми відображення у свідомості людини її досвіду та знань про світ цікавили вчених протягом усього розвитку людської цивілізації. Ще давньогрецькі...

У наш час це питання досліджено у наукових працях таких відомих учених ... [1].

Актуальність статті полягає в аналізі саме тих проблем, які необхідно вирішити на сучасному етапі розвитку ви-щої школи України.

Викладення основних положень статті. На підставі ана-лізу цих питань можна визначити такі головні ознаки по-няття «наукова картина світу»:

1) ....    2) ....    3) ....

Професійна підготовка фахівця неможлива без ціле-спрямованого й системного вивчення фахової мови. Саме мовний аспект описання наукової картини світу є основ-ним чинником термінологічної підготовки фахівця [2].

Майбутні спеціалісти мають бути обізнаними у таких поняттях:

1) ....    2) ....    3) ....

Висновки. Звертаючи увагу на викладене вище, ми пе-реконані, що настав уже час для того, щоб переглянути чинні стандарти вищої школи й програми підготовки фа-хівців та включити до них навчальну дисципліну з укра-їнського термінознавства.