Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.З.Реферат : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

6.З.Реферат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

У «Словнику іншомовних слів» [53,803] подано такі значення слова «реферат»:

Реферат [нім. Referat, лат. referre — доповнювати, по-відомляти] -- 1) доповідь на певну тему, яка охоплює огляд відповідних літературних та інших джерел; 2) стислий ви-клад змісту наукової праці, статті.

Мета реферату — передання головного змісту певного джерела або основних поглядів на якусь проблему за ма-теріалами кількох джерел.

Які бувають види рефератів?

1.         Інформативні (реферати-конспекти). Містять всі основні положення тексту, ілюстративний матеріал, аргу-менти, відомості про метод дослідження, оснащення, сферу використання.

2.         Індикативні (реферати-резюме). У таких рефератах йдеться тільки про ті положення, що стосуються основної теми реферованого тексту, тобто вся додаткова й друго-рядна інформація відсутня.

3.         За кількістю реферованих джерел розрізняють моно-графічні (за одним текстом) та оглядові (за декількома текстами) реферати.

4.         Крім того, є реферати, що склали автори за своїми науковими творами (автореферати).

Процес написання реферату має такі етапи:

•          вибір теми;

•          добирання відповідних джерел;

•          складання плану;

•          конспектування необхідних джерел;

•          систематизація занотованої інформації за складеним планом;

•          написання тексту.

Вимоги до складання рефератів

1.         Об'ективність (передання поглядів саме автора твору).

2.         Повнота (треба передати всі основні положення твору).

3.         Чітка композиція (реферат обов'язково повинен скла-датися з трьох частин: вступ, основна частина, висновки).

Вступ містить стислі відомості про автора й загальну характеристику твору, що розглядають. Наприклад:

монографія   "1-і        ,.

I   ооктора   фізико-математичних  наук,

стаття професора 1.1. Бурденко присвячена...;

книга  ->

головний напрям наукової діяльності автора -- дослі-дження питання...;

. ..."ї   досліджуються... іі монографгг

.        > регламентуються...

іі статті

J          J   аналгзуються...

Основна частина — це фундаментальні положення тек-сту, що можуть наводитися або конспективно за його основ-ними рубриками, або фрагментарно (якщо реферують ба-гатоаспектне джерело), або аналітично — за планом рефе-рента. У рефераті автор подає чужі та власні думки. Потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку та зробити висновки. Саме висновки містить третя частина реферату Дуже часто реферат може закінчуватися викладанням останнього розділу джерела.

ПРИКЛАД

РЕФЕРАТ

Аудіовізуальний метод

вивчення іноземної

мови

Виконала:

студентка гр.ІФ-64В Лавошник Ольга Викладач: доц. Іванова В. Л.

ПЛАН I. Вступ

ІІ.Основна частина. Проблеми навчання аудіюванню у вищих навчальних закладах.

1.         Поняття «аудіювання».

1.1.      Визначення поняття «аудіювання»

1.2.      Психофізіологічні складники процеса аудіювання.

1.3.      Мета аудіювання.

2.         Труднощі, що виникають у процесі аудіювання.

2.1.      Індивідуально-психологічні особливості слухача.

2.2.      Мовні особливості аудіотексту.

2.3.      Умови для сприйняття аудіотексту.

3.         Етапи навчання аудіюванню

3.1.      Початковий етап.

3.2.      Просунутий етап.

3.3.      Ділова гра.

4.         Аудіовізуальний метод

4.1.Поняття «аудіовізуальний».

4.2.      Підбір мовного матеріалу.

4.3.      Способи засвоєння матеріалу. III. Висновки.

I.          Вступ.

Сьогодні, коли вищі навчальні заклади України перебу-довують свою роботу відповідно до вимог Болонського процесу, коли українські студенти отримують можливість продовжити навчання в інших країнах, питання опануван-ня іноземної мови стає надзвичайно актуальним. Умови здобуття вищої освіти в іншомовному середовищі та по-всякденне спілкування з носіями іноземної мови вимага-тимуть від студентів вміння та навичок розуміти почуте, інакше можуть виникнути певні труднощі у процесі ауді-ювання лекцій та спілкування з викладачами.

Таким чином, проблеми навчання аудіюванню у вищих на-вчальних закладах потребують найскорішого розв'язання.

II.        Основна частина.