Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. План і тези : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

6.1. План і тези


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Коли людина планує провести наукове дослідження, ви-ступити з доповіддю або скласти реферат, вона обов'язко-во спочатку складатиме план. План — це заздалегідь пе-редбачений порядок дій чи викладу чого-небудь.

Для чого складають план?

План складають з метою впорядкування прочитаного або дослідженого матеріалу для послідовного його викла-ду в письмовій та усній формі.

Як правильно скласти план прочитаного?

1.         Поділіть текст на частини.

2.         Знайдіть інформативні центри цих частин (зазвичай, перше речення абзацу містить головну думку).

3.         Запишіть усі знайдені у тексті важливі думки у ви-гляді пунктів плану

Які види планів можна скласти?

Питальний — поставте питання до інформативного цен-тру абзацу (у більшості випадків таким центром може бути перше речення) та запишіть його.

Називний — перетворіть це речення у називне (у тако-му реченні є відсутнім присудок).

Цитатний — запишіть це речення без змін.

Тезовий — переформулюйте це речення або сформулюй-те головну думку всього абзацу

Приклад. Розгляньмо речення:

Головним завданням інформатики е вивчення закономір-ностей, відповідно до яких відбуваеться створення, пере-творення, збереження, передання й використання інформа-

ції всіх видів, у тому числі із застосуванням сучасних тех-нологій [9].

Залежно від виду плану його пункти можуть мати та-кий вигляд:

Таблиця 3

Види планів

 

Питальний     Називний       Цитатний       Тезовий

Що є голов-ним завдан-ням   інфор-матики?       Головне зав-дання інфор-матики.  Головним     Головним   завдан-завданням ням інформатики ... сучасних е вивчення законо-технологій.  мірностей створен-(Повністю ня, перетворення, цитується збереження, пере-речення)       дання й викорис-тання інформації.

«Тезовий план» і «тези» — поняття синонімічні, тому що тези — це стисло сформульовані основні положення тексту

Для складання тез можна поділити текст на фрагменти. Фрагмент — це два й більше абзаців тексту, які об'єднано змістовно. Потім знаходимо інформаційні центри фрагмен-тів, які можуть бути й окремим реченням, і частиною аб-зацу й окремим абзацом. Далі записують головне поло-ження фрагмента або самостійно його формулюють.