5. Найуживаніші слова наукового стилю сучасної української мови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

2006 року було зроблено першу в українському мовоз-навстві спробу проаналізувати статистичним методом лек-сичний склад наукового мовлення сучасної української мови. Авторка словника «3000 найчастотніших слів науко-вого стилю сучасної української мови» Соломія Бук [4] в анотації до нього зазначає, що інформацію про частотність слів було одержано на вибірці текстів загальним обсягом 300 тисяч слововживань. У вказаний словник включено перших 3 000 слів, що покривають 86% загального тексту з дев'яти галузей наукового знання, включаючи й гумані-тарні.

У наш навчальний посібник було відібрано з вищезга-даного словника лише слова, що відносяться до галузей математики, фізики, техніки тощо.

 

автоколивання          апробація       важливість

автомат          апроксимація валентність

автоматизація            аргумент        варіант

автор  архітектура     варіювання

агрегат            аспект введення

адаптація        аспірант         вдосконалення

аєрознімок     атмосфера      вектор

азот     атом    величина

акваторія        ацетилен        вершина

активація        база     взаємодія

активність      бал      взаємозв'язок

актуальність   баланс            вибір

акустика         бар      вивчення

алгоритм        басейн            вигляд

алюміній        безпека           виготовлення

амплітуда       бік       виділення

аналіз  більшість        визнання

аналог біологія           викладання

аномалія         блок    виконання

антитіло         блокатор        використання

апарат вага     вимір

вимірювання

вимога

виникнення

виняток

випадок

випробування

випромінювання

вибір

виробництво

висвітлення

висновок

висота

виступ

вихід

відбір

відділ

відділення

відміна

відновлення

відношення

відображення

відповідність

відрізок

відсоток

відстань

відсутність

відтворення

відтінок

відхилення

вірогідність

включення

властивість

вміст

внаслідок

внесок

вода

водозбір

водойма

водосховище

24

 

вплив

впорядкуваня

впровадження

врахування

вступ

вузол

вчений

вчення

в'язкість

галузь

гвинт

геометрія

геосистема

гідроліз

гіпотеза

глибина

година

горизонт

градієнт

границя

графік

група

густина

гратка

дані

датчик

двовимірний

двопроменезалом-

лення

деполяризація

десятиліття

деталь

дефект

деформація

деформування

джерело

динаміка

диполе

диск

 

дискретизація

дисперсія

диференціація

дифузія

діаграма

діаметр

діапазон

ділянка

дія

добуток

доведення

довжина

довкілля

додавання

додаток

доза

доказ

домен

домінування

домішка

доповідь

досвід

дослід

дослідження

дослідник

достовірність

досягнення

думка

екологія

економіка

екосистема

експеримент

експлуатація

електрод

електрон

електроніка

електроопора

елемент

енергія

 

етап    здобувач         кальцій

ефект   зірка    камера

ефективність  зіставлення    канал

ємність           зіткнення        карта

живлення       зменшення     картографія

жорсткість      зміна   картографування

забезпечення зміст    категорія

забудова         змішування    кафедра

завдання        зміщення        квадрат

завершення    знак     квазігрупа

завись знання            керування

задача знаходження  кисень

зазор   значення        кислота

закінчення      значимість     кілограм

залежність      зниження       кілометр

залишок          зникнення      кількість

залізо  зображення    кільце

заломлення    зона    кінетика

замикання      зразок кінець

заміна зріз      клас

заміщення      зростання       класифікація

заповнення    зсув     коефіцієнт

запозичення  зусилля           колектор

заряд   ізотоп  коливання

засада ілюмінатор     коло

засіб    імовірність     колонка

застосування імпульс           команда

захист інверсія           комбінаторика

збереження    індекс  комбінація

зберігання      індикатор       комірка

збіжність        інструкція       комплекс

збільшення     інструмент     комплект

збудження      інтеграл          компонент

звіт      інтенсивність комп'ютер

звук     інтервал         константа

зв'язок інформація     конструкція

згин    іон       конструювання

здатність        існування       контраст

здійснення     ймовірність    контроль

контур

конфігурація

концентрація

концепція

координата

користувач

корінь

кочення

кремній

кристал

кристалізація

критерій

курс

кут

лабораторія

лазер

ланка

ланцюг

ланцюжок

ліквідація

лінія

логіка

люмінесценція

максимум

марганець

маса

масив

масштаб

математика

матеріал

матриця

машина

мембрана

мережа

мета

метал

метод

механізм

механіка

 

миша

мідь

мінералізація

мінімум

міра

місце

міцність

множина

множник

моделювання

модель

модифікація

модуль

можливість

молекула

момент

моніторинг

монографія

монокристал

мутність

наближення

навантаження

навчання

нагрівання

надійність

надлишок

назва

найменування

накопичення

належність

намагніченість

нанесення

напівпровідник

наприклад

напруга

напруження

напрям

напрямок

наслідок

 

наука

науковець

наявність

недолік

необхідність

неоднорідність

нескінченність

нестійкість

низка

новизна

номер

норма

нормаль

носій

обгрунтування

обертання

об'єкт

об'єм

обладнання

обмеження

обмін

оболонка

обробка

обслуговування

обсяг

обчислення

огляд

ознака

означення

озон

окиснення

оксидація

оператор

опис

опір

опрацювання

опромінення

оптимізація

орієнтація

 

орієнтир

освіта

освоєння

осмислення

основа

особливість

отвір

отримання

оцінка

оформлення

оцінювання

охолодження

очистка

падіння

параметр

пара (2 шт)

перебіг

пара (води)

перебудова

перевага

перевірка

передача

передумова

перелік

переміщення

перенесення

перерозподіл

перетворення

перетворювач

перетин

перехід

період

питання

півплощина

півпростір

підвищення

підготовка

підклас

підобласть

 

підрозділ

підручник

підсилювач

підсистема

підстава

підсумок

підтвердження

підхід

пізнання

піксел

плавка

план

пластина

пластичність

плита

плівка

площа

площина

побудова

поверхня

повітря

поглиблення

поглинання

погляд

подібність

поділ

позначення

показник

покриття

поле

полікристал

половина

положення

поляризація

помилка

поняття

порівняння

порожнина

порядок

 

посилення

посібник

послідовність

потенціал

потік

потреба

потужність

похибка

походження

початок

поширення

пошук

поява

пояснення

правило

практика

предмет

препарат

приєднання

призма

призначення

приклад

прилад

прилипання

принцип

припинення

припущення

приріст

природа

пристрій

причина

пріоритет

проба

проблема

проблематика

проведення

провідність

прогноз

прогнозування

 

програма

продовження

продукт

продукція

проект

промисловість

проміжок

промінь

проникання

пропускання

простір

професор

профіль

процес

пружність

публікація

пункт

радіонуклід

радіус

рамка

реагент

реакція

ребро

регулювання

режим

резонатор

результат

результативність

реконструкція

рельєф

ремонт

ресурс

речовина

ризик

риса

рисунок

рівень

рівність

рівновага

рівняння

рід

рідина

різниця

різновид

різноманітність

рік

ріст

рішення

робота

розбіжність

розвиток

розв'язання

розв'язування

розгляд

розділ

розділення

розклад

розкриття

розлад

розмежування

розмір

розміщення

розплав

розповсюдження

розподіл

розрахунок

розріз

розробка

розсіювання

розташування

розуміння

розходження

розчин

розширення

роль

руйнування

РУХ

рухливість

ряд

рядок

свинець

світ

сегмент

сектор

середина

середовище

серія

сигнал

сила

символ

симетрія

синтез

система

систематизація

сітка

склад

складання

складність

скорочення

смуга

сонце

сорт

спектр

специфіка

спеціаліст

список

співавтор

співавторство

співвідношення

співробітництво

співставлення

спін

сполука

сполучення

сполучуваність

споруда

спосіб

спостереження

спрямованість

спуск

стабілізація

стадія

сталь

стан

стандарт

становлення

створення

стійкість

стік

стовпець

століття

сторінка

сторона

стратегія

стрижень

структура

струм

студент

ступінь

суб'єкт

субстрат

сукупність

сульфід

сума

суміш

суперечність

сутність

суть

сфера

сформованність

схема

таблиця

твердження

теза

текст

тема

температура

тенденція

теорема

теорія

тепло

теплопровідність

територія

термін

тертя

тест

техніка

технологія

течія

тип

типологія

тиск

тіло

товщина

тотожність

точка

точність

траєкторія

транспорт

трансформація

тривалість

тріщина

труба

трубка

трубопровід

тяжіння

удосконалення

узагальнення

університет

управління

урахування

ускладнення

установка

утворення

уточнення

учений

уяалення

фаза

факт

фактор

факультет

феномен

фізика

фіксація

фільтр

фон

форма

формування

формула

фосфор

фотодіод

фрагмент

фракція

функція

характер

характеристика

хвиля

хімія

хром

центр

цикл

циліндр

цинк

ціль

цінність

час

частина

частинка

частка

частота

чинник

чисельність

число

шар

швидкість       шлях    ядро

ширина          щілина            якість

шкала  щільність        яскравість

шкалювання  явище