Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Фахова українська мова : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

1.         Бондаренко В. В., Дубічинський В. В., Кухаренко В. М.

Переклад науково-технічної літератури. — Харків: ХДПУ,

2001.   - 162 с.

2.         БорисоваЛ. И. Лексические закономерности научно-технического nepeeoda. — М.: Всесоюзний центр переводов, 1988. - 120 с.

3.         Боярова Л. Г. Мовне планування й термінологія в Украї-ні //' Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць. -К., 2005. - С. 35-38.

 

4.         Бук С. Н. 3000 найчастотніших слів наукового сти-лю сучасної української мови. — Львів, 2006. -- 192 с.

5.         ВасенкоЛ.А. Роль спецкурсу «Основи лінгвістичної та термінологічної підготовки фахівців» у процесі фор-мування професійної культури гуманітарно-технічної елі-ти // Вестник Международного славянского универси-тета. Серия «Филология». -- Харьков, 2002. -- №6. -С. 18-20.

6.         Вісник: Проблеми української термінології. -- Львів: Національний університет «Львівська політехніка» — Львів,

2002.   - № 453. - 553 с

7.         Войналович 0., Моргунюк В. Російсько-український слов-

ник наукової і технічної мови (термінологія процесових по-

нять). — К.: Вирій, Сталкер, 1997. — 256 с.

8.         Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. — К.: ТВО «ЛТД» , 1998. — 176 с.

9.         Волошин В. Г.  Комп'ютерна лінгвістика: Навчаль-ний посібник.        Суми:  Університетська книга, 2004. 381 с.

10.       Герд А. С. Прикладная лингвистика. — СПб: С-Петер-бургский университет, 2005. —240 с.

 

11.       Гнатишена I. М., Кияк Т. Р. Словник інтернаціональ-них терміноелементів грецького та латинського похо-дження в сучасній термінології. — К.: Academia, 1996.

12.       Головащук С. I. Росйсько- український словник сталих словосполучень. — К.: Наукова думка, 2001. — 640 с.

13.       Гринев С. В. Введение в терминоведение. — М.: Мос-ковский лицей, 1993. — 309 с

14.       Гуць М. В., Олійник I. Г., Ющук I. П. Українська мова у професійному спілкуванні. — К.: Міжнародна агенція «Bee-zone», 2004. - 328 с.

15.       Демидова А. К. Пособие no русскому язику. Научний стиль речи. Оформление научной работи: Учебное посо-бие. — М.: Русский язик, 1991. — 201 с.

16.       Дубичинский В. В. Лексические паралели. — Харьков, 1993. - 156 с.

17.       Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лек-сикография. — Вена-Харьков, 1998. — 160 с.

18.       Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність і комп'ютерні технології. —Харків: НТУ «ХПІ», 2004. - 203 с

19.       Дубічинський В. В., Васенко Л. А., Кримець 0. М. Ак-туальні проблеми формування термінологічної компетен-ції студентів вищих технічних закладів//Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка».  - - Львів, 2004.  - - №503.  -С.137-140.

20.       Д'яков А. С, Кияк Т. P., Куделько 3. Б. Основи терміно-творення. — К.: Видавничий дім «KM Academia», 2000. — 208 с.

21.       Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., ТодорО.Г. Короткий

тлумачний словник лінгвістичних термінів. -- К.: Либідь,

2001. - 222 с.

22.       Караман С. 0. та інші. Українська мова, усний і письмо-вий (диктант) екзамени. Поглиблений етап вивчення: Навчаль-ний посібнику двох книгах. — К.: «Магістр-S», 1998. — 304 с.

23.       Квитко И. С. Термин в научном документе. — Львов: Изд -- во при Львовском государственном университете, 1976. - 126 с.

24.       Краткий словарь иностранних слов /сост. С. М. Лок-шина/. — М.: Русский язик, 1979. — 351с

 

25.       Куликова И. С, Салмина Д. В. Введение в металинг-вистику (системний, лексикографический и коммуникатив-но-прагматический аспекти лингвистической терминоло-гии) - СПб, 2002.

26.       Куньч Зоряна, Голубіна Надія. Пасивні діеслівні кон-струкції в українському науковому мовленні //Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка. — Львів, 2004. — №503. -С.24 -26.

27.       ЛейчикВ. М. Изучение термина в тексте // Текст в язике и речевой деятельности: состав, перевод, автомати-ческая обработка. Сб. науч. тр. — М., 1987. — С.129-139.

28.       Лейчик В. М. Перевод научних и технических терми-нов. Slupskie prace humanistyczne. - - Slupsk, 1996. - - Nr 15а. - С.145-167.

29.       Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методьі,

структура. — М., 2006. — 256 с.

30.       Лексические минимуми современного русского язика / Под ред. В. В. Морковкина. - - Москва: «Русский язик», 1985. - 607с.

31.       Лилова А. Введение в общую теорию перевода. — М.: Висшая школа, 1985. — 256 с.

32.       Методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) бакалавра ... /Гладкий Ф. Ф., Перевалов Л. I., Товсто-луг 3. М. - Харкгв: НТУ «ХПІ», 2002. - 50 с.

33.       Моргунюк В. Застандартовані правила ділового та наукового стилю //Вісник Нац. ун-ту «Львівська політех-ніка». - Львгв, 2004. - №503. - С.75 - 81.

34.       Моргунюк В. С. Зауваженні щодо опрацювання дер-жавних стандартів з науково-технічної термінології.  -Київ, 1993. - 56 с.

35.       Наконечна Г. Українська науково-технічна терміно-логія. — Львів: Кальварія, 1999. — 110 с.

36.       Новий українсько-російський російсько-український

словник. — К.: Аконіт,1997. — 723 с.

37.       Новийросійсько-український словник-довідник. Бібліо-

тека державного службовця. Державна мова і діловодство

/Уклад.: С. Я. Єрмоленко, В. I. Єрмоленко, К. В. Ленець та

ін- К.:Довіра, 1999. - 877 с.

38.       Новий російсько-українсько-англійський тлумачний

словник з інформатики /Уклад. М. Д. Гінзбург, Л. I. Білоусо-

ва, I. П. Корніловська та ін. За ред. М. Д. Гінзбурга. — Хар-

ків: Корвін, 2002. — 656 с.

39.       Новий тлумачний словник української мови (у 4-х mo-

Max). Уклад.: В. Яременко, 0. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2000.

40.       Онуфріенко Г. С. Науковий стиль української мови:

Навч.  пос.  - - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -

312 с.

41.       ПавловаВ. П. Обучение конспектированию (теория и практика). — М.: Русский язик, 1989. — 96 с.

42.       Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. -К.: Довіра, 2001. - 477 с.

43.       Пособие no развитию письменной речи /A. Н. Бари-кина, В. П. Бурмистрова, В. В.Добровольская и dp. -- М.: Русский язик, 1986. — 152 с.

 

44.       Прикладне термінознавство: Навчальний посібник: Частина I/ За ред. В. В. Дубічинського та Л. А. Васенко. -Харкгв: НТУ»ХШ», 2003. -145 с

45.       Прикладное язикознание: Учебник/Л. В. Бондаренко, Л. А. Вербицкая, Г. Я. Мартиненко и др. - СПб: изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. — с. 528.

46.       Пшенична Л. Е., Шишкіна Н. Термінологічний аналіз: позначування ma виозначування. //Проблеми української термінології. -- Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехні-ка». - Львгв,2004. -№ 503. - С.48-52.

47.       Рецкер Я. И. Пособие no переводу с английского язика на русский — М., 1982.

 

48.       Російсько-український науково-технічний словник / В. Перхач, Б. Кінаш. — Львів, 19997. — 456 с.

49.       Рицар Б., Семенистий К., Кочан I. Російсько-україн-ський та українсько-російський словник з радіоелектроні-ки / За ред. Б.Рицаря . — Львів: Логос, 1995. — 607 с.

50.       Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю ma Космос /В. В. Гейченко, В. М. Завірюха, 0. 0. Зеленюк ma ін. — К.: Наукова думка, 1998. — 892 с.

51.       Російсько-українсько-англійський науково-технічний словник / Уклад.: В. Я. Карачун, П.О.Бех, Г. Г. Гульчук та ін. — К.: Техніка, 1997. — 536 с.

52.       Симоненко Л. 0. Нові підходи до розбудови української наукової термінології//Українська термінологія і сучас-ність: 36. наук. праць. — К., 2005. — С.21-26.

 

53.       Словник іншомовних слів /Уклад.: Л. 0. Пустовіт, Л. I. Скопненко. Г. М. Сюта та ін. — К.: Довіра, 2000. — 1018 с.

54.       Суперанская А.В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология. Вопроси теории. — М.: Едиториал УРСС, 2003. - 248 с.

55.       Табанакова В. Д. Идеографическое описание научной терминологии. — Тюмень: изд-eo Тюменского госуниверсите-та, 1999. — 198с.

56.       Украгнська дглова мова. Практичний посгбник на що-день/За ред. М. Д. Ггнзбурга. — Харкгв: Торсгнг, 2003. — 592 с.

57.       Українська мова: Пгдручник для 10-11 кл. шк. з укр., ma рос. мовами навчання/ 0. М. Беляев, Л. М. Симоненкова, Л. В. Скуратпгвський ma ін. — К.: Освгта, 1997. — 240 с.

 

58.       Украгнська мова. Пгдручник: ч. 1 / Т. К. Бурлака, В. 0. Горпинич, П.С. Дудик ma ін. — К.: Вища школа, 1993. -415 с

59.       Украгнська мова: Практикум: Навч. посгбник /Па-зяк 0. М., Сербенська 0. А., Фурдуй М. I. та ін. — К.: Ли-бгдь, 2000. — 384 с.

 

60.       Український орфографгчний словник. /Заред. А. 0. Сва-шенко. — Харкгв: Прапор, 1997. — 845 с.

61.       Український npaeonuc /НАН України, Ін-т мовознав-ства гм. 0. 0. Потебнг; Ін-т української мови. — К.: Науко-ва думка, 2002. — 240 с.

62.       Уфимцева А. А. Типи словесних знаков. — М.: Наука, 1974. — 205с

63.       Федоров А. В. Основьі общей теории перевода (лингвис-тические проблеми). — М.: Филология три, 2002. — 416 с.

64.       Lejczyk W., Biesiekirska L. Terminoznawstwo: przedmet,

metody, struktura. —Bialystok, 1998. —184 s.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.         Гінзбург М.Д. , Требульова I. 0. Корогпкий російсько-українсько-англгйський словник з ергономгки // Ашеров A. Т., Капленко С. А. , Чубук В. В. Зргономика информационних технологий. — Харьков: Изд-eo ХГ9У, 2000. — 224 с.

2.         Новий росгйсько-українсько-англгйський тлумачний словник з гнформатики. Основнг термгни: Близько 3300 тер-мгнгв / Уклад. : М. Д. Ггнзбург, Л. I. Бглоусова, I. М. Корнглов-ська та гн.; Заред. М. Д. Ггнзбурга. — Харкгв: Корвгн, 2002. -656 с.

3.         Панько Т. I. , Кочан I. М. , Мацюк Г. П. Украгнське тер-мгнознавство: Пгдр. — Львгв, 1994. — 216 с.

4.         Прикладне термгнознавство: Навч. посгбник: Частина I / За ред. В. В. Дубгчинського та Л. А. Васенко. —Харків: НТУ «ХШ», 2003. — 145 с

5.         Рицар Б., Селенистий К., Кочан I. Росгйсько-український та українсько-росгйський словник з радгоелектронгки /За ред. Б.Рицаря. — Львгв: Логос, 1995. —607с.

 

6.         Росгйсько-український словник наукової термгнологгї: Математика. Фгзика. Технгка. Науки про Землю ma Космос/ В. В. Гейченко, В. М. Завгрюха, 0. 0. Зеленюк ma ін. — К.: На-укова думка, 1998. — 892 с.

7.         Росгйсько-українсько-англгйський науково-технгчний словник / Уклад. В. Я. Карачун, П. 0. Бех, Г. Г. Гульчук та гн. — К.: Технгка, 1997. — 536 с.

8.         Тлумачний росгйсько-англгйсько-український словник з електро- та радгозв'язку: Навчальний посгбник для ВНЗ / 0. 0. Артемов, 0. В. Гайдук, М. Д. Ггнзбург та ін. , За ред. М. Д. Ггнзбурга, Г. I. Загаргя. — Харкгв: Реггон-гнформ, 2002. -552 с.

9.         Українська дглова мова. Практичний посгбник на щодень /Заред.. М. Д. Ггнзбурга — Харкгв: Торсгнг, 2003. — 587 с.

10.       Українсько-росгйський словник наукової термгнологгї/

За заг. ред. Л. 0. Симоненко. — К., 2004.