Ферментні препарати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Висока ефективність птахівництва та свинарства грунтуєть-ся на високопродуктивних породах, збалансованих високопожив-них комбікормах та відповідних умовах утримування тварин. Останнім часом все більшого значення набуває тенденція підви-щення ефективності поживного потенціалу комбікорму з метою здешевлення цього фактора виробництва тваринницької продук-ції. Роль проміжної ланки між тваринами та поживним потенціа-лом кормів беруть на себе ферменти. Ще декілька років тому пи-тання про застосування екзогенних ферментних препаратів у складі комбікормів було суперечливим. Але краще розуміння дії промислових ферментів, а також успішніше розроблені фермент-ні препарати змінили ситуацію. Нині ферменти широко застосо-вуються в багатьох країнах світу з метою поліпшення якості кор-мів, які виготовляють на основі зерна ячменю, пшениці, суміші пшениці та ячменю, а також інших зернових культур. Найширше ферментні препарати застосовують у Великій Британії, де 90 % комбікормів для бройлерів та більше ніж 70 % комбікормів для молодняка свиней збагачують ферментними препаратами. Найбі-льших успіхів у застосуванні кормових ферментних препаратів досягли Іспанія, Швеція, Норвегія та Фінляндія. Більшість інших країн швидкими темпами наздоганяють країн-лідерів щодо засто-сування кормових ферментних препаратів.

Ферменти - це білкові каталізатори, які контролюють у жи-вому організмі всі хімічні реакції, в тому числі й процеси трав-лення, вступаючи на певний час у контакт із субстратом, ство-рюють нестійку сполуку фермент-субстрат. Нестійка сполука ро-зпадається на продукти реакції та вільний фермент.

У травному каналі тварин і птиці містяться спеціалізовані гід-ролітичні ферменти, які розщеплюють різні поживні речовини -крохмаль, цукри, жири та білки, але майже відсутні ферменти, які здатні перетравлювати клітковину та інші складні вуглеводи. Між тим, клітковина створює стінки рослинних клітин, які не по-вністю руйнуються при здрібненні кормових засобів.

Білки та вуглеводи, які знаходяться всередині цілих клітин-них оболонок, недоступні для ферментів тварин. Якщо ж до ком-бікорму додати ферменти, які гідролізують клітковину, TO вони починають працювати в кишках разом з ферментами тварин, від-кривають доступ до цінних поживних речовин, які в гіршому ви-падку були б втраченими для організму. Окрім цього, зерно зла-ків - пшениці, ячменю, вівса, жита - містить велику кількість ро-зчинної клітковини, яка являє собою антипоживний фактор. Роз-чинна клітковина утворює в кишках гель із високою густиною, в результаті чого знижується активність власних ферментів органі-зму, ускладнюються процеси всмоктування, зростає небезпека розвитку хвороботворних мікробів. Цим негативним явищам мо-жна запобігти, додавши кормові ферменти, які руйнують розчин-ну клітковину, понижуючи таким чином густину вмісту кишок. Слід також врахувати, що при ранніх стадіях розвитку та при стресах нормальна секреція травних ферментів пригнічується. Дефіциту ферментної активності можна запобігти, додавши кор-мові ферменти. Таким чином, основна біологічна дія кормових ферментів полягає в:

-          поліпшенні засвоювання білків та вуглеводів комбікорму за рахунок руйнування клітинних оболонок;

-          підвищенні активності власних травних ферментів та про-цесів всмоктування;

-          поліпшенні мікробіологічного середовища в кишках вна-

слідок зниження густини;

-          запобіганні дефіциту травних ферментів на ранніх стадіях

розвитку та при стресі.

У свою чергу, ці біологічні процеси приводять до поліп-шення господарсько-корисних ознак та екологічних пока-зників виробництва:

-          повніше використовуються поживні речовини та енергія комбікорму, фактична поживність раціону зростає на 5-10%;

-          знижуються витрати комбікорму на одиницю продукції на 5-15%;

-          продуктивність підвищується при незмінних раціонах;

-          виникає можливість заміни дорогих компонентів комбіко-рму (кукурудзи) на дешевші (пшениця, ячмінь, жито) без зниження продуктивності;

-          знижується рівень інфекційних хвороб та потреба в анти-біотиках;

-          зменшуються обсяги посліду та вологість підстилки.

Для збагачення комбікормів та раціонів сільськогосподарсь-ких тварин застосовують ферментні препарати грибкового та ба-ктеріального походження.

Ефективність ферментів як каталізаторів залежить від бага-тьох умов, тому для раціонального застосування ферментів необ-хідно знати їхні основні ознаки та особливості.

Усі травні ферменти належать до класу гідролаз. Загальною ознакою гідролаз є те, що вони каталізують реакції гідролізу, в ході яких відбувається розщеплення складних сполук на прості. До гідролаз відносяться всі ферментні препарати, які застосову-ють з метою підвищення ефективності використання поживних речовин комбікорму - це в основному амілолітичні, протеолітич-ні, пектолітичні, цитолітичні та целюлозолітичні ферменти.

Очевидні переваги зумовили зростання обсягів виробництва та застосування ферментних препаратів при виробництві премік-сів та комбікормів. Найбільшими виробниками є такі компанії, як Finnfeeds International, Novo Nordisk, Kemin, Hoffman La Roche, Biocon тощо (рис.2.3).

 

            ІНШІ

■>av.  

Віосоп 5%                  >.   FinnFeeds Int. i             49%

H.L.Roche 5%           

Kemin             

7%       Novo Nordisk 14%    

Puc.2.3. Світовийрииок фермеитів: частки продажу (стаиом иа 2005р).

Визнаний лідер у сфері виробництва кормових ферментів -зареєстрована у Великій Британії спеціалізована міжнародна біо-технологічна компанія Finn Feeds International. Найбільший віт-чизняний виробник ферментних препаратів - державне підприєм-ство «Ензим» (м. Ладижин, Вінницької обл., Україна), яке вироб-ляє цілий набір ферментних препаратів.

У технічних і навіть в очищених ферментних препаратах крім основних ферментів, містяться ще й інші. Назва кожного ферментного препарату складається з назви основного ферменту та видової назви мікроорганізмів - продуцента. Закінчення назви ферментів в усіх випадках "ін". Літерами "Г" та "П" позначається спосіб культивування продуцентів: Г - глибинний, П - поверхне-вий. В кінці позначення вказують число, відповідне кратності очищення ферменту.

До складу преміксів найчастіше входять такі ферментні препарати вітчизняного виробництва.

Протосубтилін ГЗХ. Ферментний препарат, який отриму-ють методом глибинного культивування бактеріальної культури Bacillus subtilis 103. Містить протеолітичні ферменти (нейтральну та лужну протеазу) та незначну кількість амілолітичних фермен-тів. За зовнішнім виглядом - це порошок від світло-бежевого до світло-коричневого кольору, розчинний у воді.

Протеолітична активність препарату ПС - 70 од./г. Оптима-льні умови дії препарату: рН 6,5-7,5, температура 50 °С.

При згодовуванні комбікормів з протосубтиліном ГЗХ помі-чено збільшення середньодобового приросту маси в поросят на 6-10 %, зниження витрат комбікормів на 1 кг приросту маси на 7-9 %. У годівлі сільськогосподарської птиці застосування цього препарату підвищує продуктивність бройлерів на 4-7 %, курей-несучок - на 3-5 %, знижує витрати комбікормів на одержання 1000 шт яєць на 5-7 %.

Рекомендована норма введення протосубтиліну ГЗХ до складу преміксів для курей-несучок з 5-місячного віку до кінця вирощування та для відгодівлі молодняка свиней, вік яких понад 105 днів, - 210 тис. од. активності на 1 т.

Амілосубтилін ГЗХ. Виробляється шляхом глибинного ку-льтивування Bacillus subtilis 103 в інших середовищах, які відріз-няються від середовищ для одержання протосубтиліну. Препарат містить амілолітичні ферменти (а-амілазу, Р-глюконазу) та не-значну кількість протеолітичних ферментів. За зовнішнім вигля-дом - порошок від світло-бежевого до світло-коричневого кольо-ру, легко розчиняється у воді. Його стандартизують за амілазною активністю. В 1 г препарату міститься 600 од. AC або 1000 од. AC. Протеолітична активність становить 46 од. ПС. Оптимальні умови дії препарату при гідролізі крохмалю: рН 6,2-7,0, темпера-тура 70-80 °С

Амілосубтилін ГЗХ - комплексний ферментний препарат, основним ферментом якого є а-амілаза, яка гідролізує а-1,4-глюкозидні зв'язки в амілозі та амілопектині та, відповідно, розщеплює крохмаль на розчинні декстрини та олігосахариди. Завдяки наявності у препараті Р-глюконази та ксилонази розщеп-люються некрохмальні полісахариди, які входять до складу обо-лонок зерна.

Особливо ефективне застосування амілосубтиліну ГЗХ у складі комбікорму для курей-несучок та для бройлерів з високим вмістом зерна ячменю та фуражної пшениці.

Норми введення амілосубтиліну ГЗХ до складу преміксів (од. активності на 1 т):

■          для поросят віком до 60 днів - 36 млн;

■          для поросят віком 61-120 днів - 18 млн;

■          для молодняка свиней віком 105-120 днів та старших -3 млн;

■          для курей-несучок з 5-місячного віку - 3 млн;

■          для бройлерів, курчат, каченят, гусенят з добового віку

■          до кінця періоду вирощування - 3 млн;

■          для ягнят - 3 тис.

Глюкоамілаза - ферментний препарат, до складу якого входить комплекс ферментів гідролітичної дії, які гідролізують крохмаль, крохмалевмісну сировину до глюкози. Виробляється в трьох товарних формах: у вигляді порошку (глюкоамілаза Г20Х, ГЗХ) та рідкої маси (глюкоамілаза ГХ).

Глюкоамілаза Г20Х має глюкоамілазну активність 1000-2000 од./г, амілолітичну активність 15-30 од./г, протеолітичну активність 10-15 од./г та глюкозилтрансферізну активність. Глю-коамілаза ГЗХ має глюкоамілазну активність не менше 500 од./г та амілолітичну активність не менше 15 од./г.

Оптимальна дія препарату проявляється при температурі 55-60 °С та значенні рН 4,5-5,0.

Рекомендоване дозування глюкоамілази ГЗХ 3-4 од. актив-ності в розрахунку на 1 г крохмалю корму.

Пектофоєтидин ГЗХ - ферментний препарат, до складу якого входить комплекс пектолітичних ферментів: ендо-, екзополігалакту-роназа, пектинестераза, які сприяють руйнуванню оболонки рос-линних клітин. Препарат також містить кислу протеазу, геміцелюла-зу, целюлазу та незначну кількість окисних ферментів.

Оптимальна дія препарату проявляється при рН 3,8-4,5. Пе-ктолітична активність становить ПкС 18 од./г, 24 од./г.

Застосування пектофоєтидину ГЗХ у складі преміксів, а по-тім у складі комбікормів дозволяє підвищити середньодобовий приріст живої маси свиней на 15 % при зниженні витрат комбіко-рмів на 19 %. Продуктивність бройлерів підвищується на 4-7 %.

Норми введення пектофоєтидину ГЗХ (од. активності в роз-рахунку на 1 т преміксу):

■          для поросят віком до 60 днів - 2400;

■          для поросят віком 61-120 днів - 1200;

■          для молодняка свиней віком 105-120 днів та старших -1200;

■          для курей-несучок з 5-місячного віку - 500;

■          для бройлерів, курчат, каченят, гусенят з добового віку

■          до кінця періоду вирощування - 1500.

Целотерин ГЗХ - ферментний препарат, до складу якого входить целюлолітичний фермент, здатний поступово розщеплю-вати целюлозу та геміцелюлозу до моносахаридів. Препарат за-стосовують у складі комбікормів, які містять значну кількість клітковини. Він розщеплює оболонки рослинних клітин, сприяю-чи повнішому споживанню внутрішньоклітинних поживних ком-понентів, як наприклад, протеїну, а також переведення нерозчин-

них полісахаридів у розчинні засвоювані цукри. Застосування препарату в складі преміксів, а потім у складі комбікормів дозво-ляє підвищити приріст живої маси молодняка великої рогатої ху-доби до 15 % та знизити витрати комбікорму на 13 %. Застосу-вання цього препарату в годівлі птиці дозволяє збільшити приріст живої маси на 12 % та знизити витрати комбікорму на 9 %. При згодовуванні свиням комбікормів з целотерином ГЗХ приріст ма-си їхнього тіла на збільшується 16 %.

Целюлолітична активність препарату не менша ніж 500 од./г. Оптимальні умови дії целотерину ГЗХ: температура 40-50°С та рН 5,5-6,5.

Для відгодівлі свиней рекомендується до складу комбікор-мів вводити целотерин ГЗХ з розрахунку 20-30 од. активності на 1 голову на добу, великим та дрібним жуйним тваринам - 20-40 од. активності на 1 голову на добу.

Мацеробацилін ГЗХ - комплекс пектолітичних ферментів, головним з яких є пектат-транс-еліміназа, котрі розпушують во-локнисті частини рослин і поліпшують доступ до пектиназ та це-люлаз. Препарат має виражений ефект нормалізації травлення в сільськогосподарських тварин. При вживанні препарату жуйними тваринами в їхньому рубці підвищується кількість інфузорій, прискорюється трансформація молочної кислоти в пропіонову, актививізується моторна функція передшлунків, підвищується апетит та м'ясна продуктивність тварин.

Мацераза - кормова добавка, яка містить комплекс фермен-тів, здатних гідролізувати рослинні полісахариди некрохмальної природи (протопектин, лігнін, геміцелюлози, глюкан, пентозани). Норма введення - 50 кг/т преміксу або 0,5 кг/т комбікорму.

Французька фірма «Adisseo» виробляє ферментний препарат Ровабіо Ксилан П. Це концентрований препарат у вигляді світ-ло-бежевого порошку, який має ендо-1,4-Р-ксилазну та (3-глюканазну активність. Активність препарату 22000 од./г. Ро-вабіо Ксилан П забезпечує гідроліз пентозану та глюкану. Реко-мендується до застосування в складі комбікормів та кормових сумі-шей, які містять до 70% зерна пшениці та ячменю або до 40 % зерна вівса та жита. Норма введення до складу 1%-них преміксів стано-

вить 5000 г/т. Комбікорми з Ровабіо Ксиланом П не рекомендується гранулювати, оскільки при цьому препарат втрачає основну частину своєї активності. Ровабіо Ксилан П підвищує рівень метаболізму енергії зернових у середньому на 4 % для пшениці і на 7 % для яч-меню, вівса та жита.

Останнім часом все більше застосовують поліферментні препарати (мультиензимні композиції), які мають широкий спектр активності, що підвищує активність їхньої дії на рослинні субстрати. Так, державне підприємство «Ензим» (м.Ладижин, Україна) виготовляє мультиензимну композицію МЕК-1.

МЕК-1 - мультиензимна композиція, до складу якої входять амілосубтилін, мацеробацилін, протосубтилін, целотеррин. Завдяки застосуванню ферментів амілолітичної та протеолітичної дії, препа-рат інтенсифікує процес розщеплення та засвоєння вуглеводів та протеїнів корму, а наявність ферментів з целюлолітичною, ксилана-зною, пектат-транс-еліміназною та Р-глюканазною активністю за-безпечує гідроліз рослинних високомолекулярних вуглеводів некро-хмальної природи (целюлози, геміцелюлози, ксилози, Р-глюкану та ін.), які в звичайних умовах не засвоюються в травному каналі птиці у зв'язку з відсутністю секреції відповідних ферментів. МЕК-1 осо-бливо ефективний при застосуванні в складі комбікормів таких ком-понентів, як ячмінь, овес та фуражна пшениця. Мультиензимні ком-позиції запобігають негативній дії антипоживних факторів зерна жита і ячменю та підвищують доступність, перетравлення і застосу-вання поживних речовин кормів.

Так, застосування поліферментної композиції в складі пре-паратів пектофоєтидіну 23Х, глюкоамілази 23Х та целотеріну 23Х для свиней, а для птиці ще добавлення амілосубтиліну 23Х сприяє:

-          збільшенню середньодобових приростів живої маси;

-          зменшенню витрат комбікорму;

-          зменшенню терміну вирощування тварин та птиці до до-сягнення товарної маси;

-          поліпшенню зберігання тварин та птиці;

-          підвищенню несучості птиці;

-          зменшенню витрат на виробництво продукції тваринницт-ва та птахівництва;

-          отриманню значних доходів.

Норма введення мультиензимної композиції МЕК-1 до складу преміксів - від 50 до 100 кг у розрахунку на 1 т преміксу.

Для комбікормів, до складу яких входить жито (для биків-плідників їх не застосовують), рекомендують застосовувати МЕК СХ-1; для ячмінних або ячмінно-пшеничних комбікормів -МЕК СХ-2; для пшенично-ячмінних комбікормів - МЕК СХ-2. Норма введення МЕК СХ до складу преміксів для сільськогоспо-дарської птиці та свиней становить 100 кг/т.

Фірма Даніско Інгредієнтс (Danisco Ingredients, Данія) випу-скає ферментний препарат Grindazym GP 5000 - порошок сіро-жовтого кольору, суміш ферментів (ксиланази та бетаглюканази: (3-глюканазна активність не менша ніж 5000 од., ксиланазна - не менша ніж 12000 од.), що сприяє розщепленню полісахаридів, зменшує в'язкість корму, поліпшує засвоєння поживних речовин. Grindazym GP 5000 підвищує продуктивність курей-несучок, бройлерів, індиків, поросят та свиней на відгодівлі. Згодовується з кормом у дозі 500 г/т. Термін придатності - 2 роки за умов збе-ріганні в сухому, темному місці при температурі 10-20°С.

Компанія FinnFeeds International виробляє в промислових мас-штабах комплексні ферментні препарати "Авізим" для птахівницт-ва та "Порзим" - для свинарства. В межах кожної з цих груп є набір спеціалізованих препаратів, призначених для відповідного віку сви-ней та птиці та певної зернової структури раціону.

Авізим 1100 підвищує середньодобові прирости маси брой-лерів на ячмінному раціоні та дозволяє зменшувати частку витрат комбікормів.

Авізим 1300 дає змогу отримувати на збідненому пшенич-ному раціоні кращі продуктивні та економічні показники порів-няно зі стандартним раціоном.

Порзим tp 100 підвищує збереження та середньодобовий приріст живої маси поросят на дорощуванні.

Порзими tp 100 та 9300 підвищують швидкість росту поро-сят та свиней.

Найбільшого поширення набувають мультиензимні компози-ції. Так, один з найбільших виробників ферментних препаратів -датська фірма Novo Nordisk виробляє мультиензимні препарати серії Bio-Feed: Біо-Фід Плюс, Біо-Фід Бета, Біо-Фід Віт, Енер-джекс та Фітаза Ново.

Біо-Фід Плюс являє собою новий карбогідразний препарат, який одержують глибинним бродінням Humicola insolens. Цей фер-мент гідролізує арабіноксилани та Р-глюкани в олігосахариди та де-які моно-, ди- та трисахариди. Препарат має також інші карбогідраз-ні активності, включаючи Р-глюкозидазну, геміцелюлазну та целю-лазну. Біо-Фід Плюс поставляється у вигляді покритого захисною плівкою грануляту з розміром частинок 500-600 мкм. Активність препарату становить: ксиланазна - 800 од. активності/г, пентозаназ-на - 2500 од. активності/г, Р-глюканазна - 75 од. активності/г і ендо Р-глюканазна - 120 од. активності/г.

Норма введення препарату Біо-Фід Плюс до складу преміксів для сільськогосподарських тварин та птиці становить 40 кг у розра-хунку на 1 т преміксу. Найбільш ефективний при включенні в раці-они бройлерів, курей-несучок та свиней зерна фуражної пшениці (20-70 %), ячменю (до 40%), жита (до 20 %) та вівса (до 30 %).

Біо-Фід Віт - новий карбогідразний препарат - термостійку ендоксиланазу, яка найбільш ефективно підходить для гідролізу арабіноксиланів, що входять до складу пшениці, ячменю та жита. Висока ефективність ферменту дозволяє застосовувати його з метою одержання найкращих результатів у підвищенні швидкості росту, зниженні витрат комбікорму. Норма введення препарату Біо-Фід Віт до складу преміксів - 25 кг у розрахунку на 1 т преміксу.

Біо-Фід Бета - мультиензимна композиція, яка підходить для гідролізу некрохмальних полісахаридів в кормах, що склада-ються головним чином із зерна ячменю та вівса. Крім пентозана-зної та Р-глюканазної активності Біо-Фід Бета має також незнач-ну а-амілазну активність. Норма введення препарату Біо-Фід Бе-та до складу преміксів становить 40 кг у розрахунку на 1 т премі-ксу. При цьому спостерігається стійке підвищення рівня викорис-тання метаболічної енергії на 10-12 %.

Енерджекс - мультиензимна композиція, яка має широкий спектр компонентів, руйнуючих клітинні стінки рослинного білка та покращуючих перетравлювання комбікормів, які містять сою, соняшникову макуху та шрот. Основні ензиматичні активності: пектиназна, пентозаназна, Р-глюканазна та геміцелюлазна. Реко-мендується для раціонів з високим вмістом соняшникової маку-хи, шроту (до 30%), соєвого шроту (до 30 %) та рапсового шроту (до 30 %). Норма введення препарату до складу премікса - 40 кг в розрахунку на 1т премікса. При цьому рівень доступної енергії підвищується на 15-20 %.

Фітаза Ново - фермент, який руйнує фітатні комплекси та використовується для поліпшення засвоєння фосфору з будь-яких кормів. При цьому можливе зменшення вмісту фосфору в кормах приблизно на 30 %. Фермент поліпшує засвоювання мікроелеме-нтів рослинної сировини, які зв'язані у фітинових комплексах, a також підвищує імунітет тварин та знижує витрати комбікормів.

Норма введення препарату Фітаза Ново до складу преміксів для бройлерів та свиней становить 20 кг в розрахунку на 1 т пре-міксу, а для курей-несучок - 12 кг в розрахунку на 1 т преміксу.

До характерних особливостей ферментних препаратів фірми Novo Nordisk можна віднести їх високу стабільність при збері-ганні (мікрогрануляти - до 12 міс), зберігання в складі вітамінно-мінерального преміксу (до 3 міс. без втрат активності) та при гранулюванні (при температурі нагрівання комбікорму не вище 82°С та при тривалості кондиціонування не більше 25 с).

Фірма BASF випускає препарати фітази під торговими мар-ками Natuphos™5000 (порошок), Natuphos™5000 L (рідина), Natupnos 5000 u та Natupnos 5000 Lr(bU) (гранульовании по-рошок), які характеризуються фітазною активністю не менше 5000    FTU/r,     широким    діапазоном    значення    рН    2-6,5.

 1         ТМ1 лллл    г^           г

Natupnos 10000 u особливо підходить для використання в кон-центрованих   преміксах.   Термін   зберігання   12-15   міс,   для

 1         ТН       ґ          •          тт        •

Natupnos 5000 L - 6 міс. Норми введення: поросята, свині на від-годівлі, племінні свиноматки, бройлери, індички - 500 FTU/кг, кури-несучки - 300 FTU/кг.

Компанія BASF виробляє в промислових масштабах ком-плексні ферментні препарати під торговою маркою Natugrain (Blend та Wheat) для птахівництва.

Natugrain™ Blend G та Natugrain™ Blend L - високоефек-тивний та універсальний продукт для домашньої птиці, який ви-користовують в раціонах на основі пшениці, в які добавлено до 30 % ячменю. Цей комплекс, який має Р-глюканазну і Р-ксилазну активність, ефективний також в раціонах, які містять шроти, ви-сівки пшеничні. Термін зберігання - 15 та 6 міс відповідно. Реко-мендовані норми введення - 100 г/т та 150 г/т відповідно.

Фірма Adisseo (Франція) виробляє ферментний препарат для сільськогосподарської птиці Ровабіо™Ксиланл який має ксилана-зну активність. Норма введення препарату до складу преміксів становить 5 кг у розрахунку на 1 т преміксу. Рівень метаболізму енергії раціонів при цьому підвищується на 12-15 %.

Фірма Hoffman La Roche (Швейцарія) виробляє мультиен-зимний препарат Roxazyme G для підвищення ефективності пе-ретравлення поживних речовин зернових компонентів комбікор-мів для сільськогосподарської птиці та свиней (норма введення -8-15 кг у розрахунку на 1 т преміксу), ферментні препарати Ronozyme WX СТ та Ronozyme A СТ для поліпшення засвою-ваності пшеничних, пшенично-ячмінних раціонів птиці і свиней (норма введення - 15-25 кг та 5-10 кг відповідно в розрахунку на 1 т преміксу), Ronozyme VP СТ для раціонів з високим вмістом соняшникового і соєвого шротів (норма введення - 25-40 кг в ро-зрахунку на 1 т преміксу), Ronozyme Р СТ для поліпшення за-своюваності фосфору, кальцію та мікроелементів з рослинних кормів (норма введення - 18-30 кг у розрахунку на 1 т преміксу).

Фірма Hoechst (Німеччина) виробляє мультиензимні препа-рати Хостазим С та Хостазим С.

Хостазим С - мультиензимна композиція, створена для комбікормів, вироблених на основі зерна ячменю та вівса (до 60 %), ячменя та пшениці (по 30 %). Має ендо- 1,4 Р-глюканазну ак-тивність, а також пентозаназну, геміцелюлазну, а-амілазну та протеолітичну активності. Застосування препарату в пшеничному раціоні додатково вивільняє в сільськогосподарської птиці 6 %

обмінної енергії, 10 % сірого протеїну, у свиней - 3 % обмінної енергії та 5 % сірого протеїну.

Хостазим X - мультиензимна композиція, яка створена для комбікормів, вироблених на основі пшениці (до 60 %), пшенич-них висівок, жита та тритикале. На ячмінному раціоні додатково вивільняється у сільськогосподарської птиці 10 % обмінної енер-гії та 10% сірого протеїну, у свиней - 5 % обмінної енергії 5 % сі-рого протеїну.

Норма введення препаратів Хостазим С та Хостазим X до складу преміксів - по 5 кг у розрахунку на 1 т преміксу.

Компанія АО «Biosinteze» (Литва) розробила ряд мультиензи-мних композицій: Vilzim, які містять ксиланазу, р-глюканазу, целю-лозний комплекс, фітазу, полігалактуроназу, амілазу і протеазу.

Компанія ОАО «Восток» (Росія) розробила і запровадила у виробництво серію ферментних комплексів Мультизим, які міс-тять ксиланазу, пектиназу, целюлазу, р-глюканазу і протеазу. Но-рма введення до складу преміксів становить 20-50 кг/т.

Бельгійська компанія Kemin виробляє мультиензимний комплекс Kemzime, до складу якого входять р-глюканаза, целю-лаза, а-амілаза, протеаза і ліпаза. Характерно те, що при грану-люванні комбікормів зберігається до 80-90 % активності окремих ферментів.

Відома американська компанія Alltech виробляє серію муль-тиензимних композицій адресного типу: Оллзайм ПТ викорис-товують для розчеплення пентозанів у комбікормах для птиці і свиней з високим вмістом зерна пшениці і жита, Оллзайм БГ за-стосовують для розчеплення р-глюканів у раціонах з високим вмістом зерна ячменю та вівса; Оллзайм ВЕГПРО застосовують в раціонах з високим вмістом соняшникового, соєвого шротів і бобових культур; Оллзайм Фітаза використовують для розщеп-лення фітинових комплексів у комбікормах з рослинною сирови-ною. Мультиензимні композиції Оллзайм проявляють активність у широкому діапазоні рН і температур. Вони зберігають фермен-тативну активність при температурі гранулювання до 85 °С та до-зволяють підвищити поживну цінність зернових на 5-10 %. Ре-комендовані норми введення в комбікорми 0,5-1 кг на 1 т.

Амінокислоти

Застосування синтетичних амінокислот дає змогу раціона-льно балансувати склад комбікормів за незамінними амінокисло-тами. Це значно дешевше, ніж застосовувати природні джерела, хоча й потребує більш тонкого підходу до вирішення проблем балансування.

Відомо, що тварини, на відміну від рослин, не здатні синте-зувати амінокислот, у яких вони мають потребу, з простих неор-ганічних компонентів, оскільки в організмі не виробляється амі-ногрупа NH2. Тому для побудови білка вони повинні одержати необхідну амінокислоту з рослин або тканин інших тварин.

Амінокислоти є основними структурними елементами біл-кової молекули. Залежно від положення аміногрупи, амінокисло-ти відносять до L- або D-форми. Амінокислоти, які добули мето-дом хімічного синтезу, являють собою суміш, яка складається з рівних кількостей L- та D-форм.

Експериментально доведено, що тварини добре застосову-ють L-форму валіну, лейцину, ізолейцину, лізину та треоніну, то-ді як триптофан, гістидин, фенілаланін та метіонін добре застосо-вуються в обох формах.

Нині з необхідних організму тварин та птиці амінокислот до складу преміксів, а інколи окремо до складу комбікормів вводять такі амінокислоти:

Лізин (а-є-діамінокарбонова кислота) - містить дві аміног-рупи та одну карбоксильну, тому для нього характерні властивос-ті основ. Нестача лізину призводить до зниження апетиту, втрати маси, зменшення несучості птиці, порушення кальцифікації кіст-кової тканини, загального виснаження та розвитку анемії у випа-дку порушення гемопоезу та синтезу гемоглобіну. При нестачі в раціоні лізину та достатньої кількості амінокислот трапляються паралічі та депігментація оперення птиці.

Лізин вкрай необхідний птиці для регулювання обміну азо-ту, вуглеводів, а також для синтезу найважливіших білків - нук-леопротеїдів, хромопротеїдів тощо.

3 метою балансування вмісту лізину в складі комбікормів у премікси вводять синтетичні препарати, наприклад, синтетичний лізин, який містить не менше ніж 96 % монохлоргідрату лізину, не більше ніж 1 % хлористого натрію та не більше ніж 0,6 % во-ди, препарати мікробіологічного синтезу лізину.

Розроблені та рекомендовані для вживання рідкий та сухий кормові концентрати лізину (ЖКЛ та ККЛ) [ТУ 59-12-1-73; ТУ 59-27-70]. Препарат ЖКЛ містить 45-60 % сухої речовини; 7-10 % лізину монохлоргідрату при рН 4,5-6; препарат ККЛ - 90-95 % сухої речовини та біля 10 % (в розрахунку на суху речови-ну) L-лізину монохлоргідрату. Кристалічний препарат L-лізину містить 94-95% L-лізину монохлоргідрату та 3-5 % води.

ККЛ. Кормовий концентрат лізину - висушена в розпилю-вальній сушарці біомаса із вмістом основної речовини до 15 %, темно-коричневий тонкодисперсний порошок, який проявляє на повітрі сильну гігроскопічність. Його пакують у поліетиленові термоспаяні мішки. Крім лізину, містить інші амінокислоти та ві-таміни групи В.

Кормолізин. Містить близько 7 % L-лізину. Його отриму-ють змішуванням упареної культуральної рідини з висівками, a потім гранулюють, висушують у стрічкових сушарках та здріб-нюють.

ЖКЛ. Рідкий кормовий концентрат лізину - упарена куль-туральна рідина із вмістом L-лізину 7,5-10 %.

Фірма BASF випускає кормовий моногідрохлорид L-лізину під торговою маркою Sewon L-лізин™ НСІ 99% Feed - криста-лічнии сипкии порошок з насипною ЩІЛЬНІСТЮ 660 кг/м , легко-розчинний у воді, рН 5-6, та Sewon L-лізин™ НСІ 50% Liquid Feed - темно-коричнева рідина з вмістом води 40-48%, рН 10—11. Термін зберігання 24 та 12 міс відповідно.

Biolys-60 (Біоліз-60) - це нове джерело лізину. Препарат ро-зроблено спеціалістами фірми Degussa. Він нічим не поступаєть-ся L-лізину монохлоргідрату. Біоліз-60 являє собою світло-коричневий гранульований порошок з високою насипною щільні-стю. Біоліз-60 містить не менше ніж 46,8 % L-лізину у формі су-льфату. При виробництві преміксів і комбікормів для молодняка

птиці та тварин перевагу віддають зазвичай препарату Біоліз-60, оскільки при цьому не виникає проблеми контролю сумарного вмісту натрію та хлору в раціонах, як при застосуванні препарату лізину у формі L-лізину монохлоргідрату.

Метіонін (а-аміно-у-тіометилмасляна кислота) - являє собою моноаміномонокарбонову сірковмісну амінокислоту, яка має слабо-зв'язану метильну групу, здатну в процесі обміну речовин переходи-ти та зв'язуватися з іншими сполуками. Метіонін сприяє росту тіла та волосся, виступає донором метильних груп для синтезу холіну та кератину, запобігає окисненню білкових речовин, та жировому пе-реродженню печінки, бере участь у процесах знешкодження в печі-нці отруйних речовин, в утворенні гемоглобіну. Симптоми нестачі -огрубіння волосся, атрофія м'язів, анемія.

До складу преміксів (як і комбікормів) вводять препарати синтетичного метіоніну у вигляді рідини або сухих порошків 3 насипною щільністю 400 кг/м . Препарат DL-метіонін містить 97 % активної речовини. Введення DL-метіоніну дозволяє оптимізу-вати склад комбікормів, наприклад, для бройлерів та для курей-несучок. DL-метіонін дає змогу заощаджувати високобілкову си-ровину, наприклад, соєвий шрот, та практично виключити дороге рибне борошно. Собівартість комбікормів знижується при цьому на 5-7 %.

У недалекому майбутньому в складі преміксів та комбікор-мів зможуть знайти застосування інші амінокислоти, насамперед триптофан.

Синтетичний треонін. Кормовий препарат містить не мен-ше ніж 98,5% кристалічного L-треоніну і являє собою сухий по-рошок з насипною щільністю 650 кг/м . Препарат L-треоніну найефективніше використовувати при виробництві преміксів для молодняка тварин і птиці, оскільки завдяки йому збалансовують-ся комбікорми за цією незамінною амінокислотою.

Бетаїн - натуральна амінокислота (триметилгіцин 96 %) природного походження. Тварини, на відміну від рослин, мають обмежену здатність синтезувати власний бетаїн. На ринку сиро-вини для преміксів і комбікормів набув поширення Бетафін - ко-рмовий препарат бетаїну, який виробляється компанією Biochem

GmbH з бурякової меляси. Бетаїн здатний повністю заміняти син-тетичний холін-хлорид і частково метіонін в раціонах тварин і птиці, при цьому він менш агресивний щодо вітамінів. Для забез-печення протікання в організмі тварин і птиці процесів метилу-вання до складу преміксів вводять холін-хлорид. Проте, у зв'язку з високою хімічною активністю частина холіну надходить у трав-ний канал у зв'язаному стані, що знижує ефективність його за-своювання. У біологічному циклі холін перетворюється на бетаїн. При застосуванні бетаїну організм не витрачає додаткової енергії на цей біологічний процес. Застосування бетаїну знижує вартість комбікорму внаслідок економії метіоніну і холін-хлориду. Бетаїн також призводить до зменшення накопичення внутрішнього жиру і нарощування маси грудних м'язів птиці, що поліпшує споживчі властивості готової продукції.

Стимулятори продуктивності

Для стимуляції росту тварин, поліпшення засвоєння кормів, прискорення статевого дозрівання та вирішення інших завдань іноді в складі преміксів і комбікормів застосовують гормональні препара-ти та інші стимулятори продуктивності. Деякі гормональні препара-ти за аналогічною дією переважають природні гормони в 100 разів, вони дуже стійкі і можуть накопичуватися в організмі тварин у ве-ликій кількості, здатні створювати небажаний дисбаланс в обміні речовин і фізіологічних функціях організму людини.

ФАО/ВООЗ установлено граничні рівні залишків зеранолу, карбадоксу, глюкокортикозостероїду, тренболонацетату в тва-ринній продукції. Вміст гормональних препаратів та антибіотиків контролюють у продуктах, що імпортуються, а також у вітчизня-ній продукції.

Значний стимулюючий ефект забезпечують кормові антибіо-тики, які, крім цього, успішно приховували помилки в якості комбікормів, помилки в гігієні утримання тварин і птиці, вони все більше витісняються сучасним кормовим законодавством розви-нених країн. Бельгійська компанія INVE NUTRI-AD виробляє широкий асортимент натуральних препаратів, які є альтернати-

вою антибіотиків. Один з них - препарат ADIMIX, який відно-ситься до натуральних стимуляторів. Адімікс - натрієва сіль мас-ляної кислоти, поліпшує доступ енергії клітинам, які вистилають травний канал, і стимулює секрецію травних ферментів. Досліди, які були проведені із застосуванням Адіміксу в комбікормах для поросят-відлучників, показали збільшення абсорбуючої поверхні і довжини ворсинок на 30 %. У зв'язку з бактерицидною дією проти Clostridia perfringens і відновлювально-регенеративною ді-єю на епітелій кишок Адімікс є профілактичним засобом проти некротичного ентериту.

Кормові антибіотики та пробіотики

У тваринництві для профілактики інфекційних хвороб, сти-муляції росту тварин та підвищення застосування поживних ре-човин корму раніше широко застосовували кормові препарати рі-зноманітних антибіотиків. На початку третього тисячоліття біль-шість розвинених країн заборонили застосовувати антибіотики в годівлі тварин і птиці, щоб не допустити потрапляння продуктів їх метаболізму в продукти харчування. Антибіотики застосову-ють виключно в процесі виробництва преміксів лікувального призначення.

Кормові антибіотики не повинні бути токсичними, терато-генними та канцерогенними; вони мають повністю виділятися із травного каналу в незмінному виді з послідом, не поглинатися рослинами та інактивуватися в ґрунті протягом 10-12 тиж. До преміксів, БВД та комбікормів для птиці допускається вводити бацитрацин, гризин та біоміцин шляхом поступового їх змішу-вання з наповнювачем. Але використання їх суворо регламенту-ється. He дозволяється додавати кормові антибіотики в корми ко-ровам, племінним тваринам і птиці у племгосподарствах, а також курам-несучкам.

Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових доба-вок і контамінантів затвердив максимальні рівні залишків антибі-отиків у продуктах тваринництва. Для продукції тваринного по-ходження затверджені МДР антибіотиків.

При використанні антибіотиків у кормах та преміксах слід пам'ятати, що тривале введення в організм антибіотиків, навіть у малих дозах, може призвести до зміни реактивності організму до дії різних факторів внутрішнього й зовнішнього середовища та до розвитку антибіотикостійких штамів мікроорганізмів, до зміни кишкової мікрофлори. Комбікорми, премікси та інші добавки, які містять антибіотики, забороняється піддавати тепловому оброб-ленню при температурі понад 80 °С.

Тетрацикліни. Антибіотики тетрациклінового ряду поєд-нують декілька близьких за хімічною будовою та біологічними властивостями антибіотиків. їх застосовують у медичній та вете-ринарній практиці, а також для стимулювання росту тварин та для птиці в складі комбікормів.

Хлортетрациклін - найбільш поширений з них, має сино-німи: біоміцин, ауреоміцин тощо, кристалічний порошок золоти-сто-жовтого кольору, гіркий на смак, водний розчин має черво-ний відтінок, хімічна формула на світлі повільно розкладається.

Біологічна активність хлортетрацикліну вимірюється в оди-ницях дії (ОД), 1 мкг кристалічної речовини містить 1000 ОД.

У тваринництві дозволено застосовувати кормові форми хлортетрацикліну - біовіт 20, 40, 80 та біотетракорм 100.

Біовіт 20, 40, 80 - однорідний порошок від світло-коричневого до коричневого кольору, нерозчинний у воді, воло-гістю не більше 8 %. В 1 г препарату міститься відповідно 20±2, 40±3, 80+5 мкг антибіотика хлортетрацикліну та не менше 3,5 та 8 мкг вітаміну В12.

Гризин. Володіє широким спектром антимікробної дії, при-гнічує ряд мікробів, деякі дріжджі та гриби, у тому числі пато-генні для людини. У тваринництві дозволено застосовувати дві промислові форми кормового препарату - кормогризин 5 та 10.

Кормогризин 5, 10 - порошок світло-жовтого або коричневого кольору. В 1 г препарату міститься відповідно 5000 та 10000 ОД.

Бацитрацини. Це поліпептидні антибіотики, об'єднують групу з десяти подібних речовин, найбільш вивченим з яких є ба-цитрацин А. Бацитрацини володіють високою антибіотичною ак-тивністю до грампозитивних бактерій та майже зовсім не діють на грамнегативні.

У тваринництві дозволено застосовувати кормові форми з різною концентрацією основної речовини - бацилліхін 10, 20 та 30, які містять в 1 г препарату 10, 20 та 30 мкг антибіотика баци-трацину.

Вітаміцин. Відноситься до групи рожевих актиноміцетів. Зі складної суміші пігментів, які створюються в процесі біосинтезу продуцента, виділено дев'ять фракцій, з яких рожеву (фракція складає 45 %) назвали вітаміцином А.

Вітаміцин А являє собою рожево-червоні призматичні крис-тали з температурою плавлення 193 С. Він легко розчинюється в органічних розчинниках, але нерозчинний у воді. Препарат має невелику антибіотичну активність, зовсім не токсичний, не нако-пичується в організмі.

Товарний препарат являє собою дрібний порошок малино-во-червоного кольору вологістю до 8 %; в 1 г препарату містить-ся 2 мкг вітаміцину А.

Фірма Hoechst (Німеччина) виробляє препарат антибіотич-ної дії нового покоління - флавоміцин - стимулятор продуктив-ності тварин не гормональної, не хімічної, а ферментативної при-роди. Діюча речовина - флавофосфоліпол. Діє він проти всіх грампозитивних бактерій, залишаючи живими корисні для тварин та птиці лакто- і біфідобактерії, які надходять з кормом. Він та-кож пригнічує розвиток грамнегативних бактерій. Норма введен-ня флавоміцину до складу преміксів у розрахунку на 1 т преміксу становить, г:

для поросят та телят - 7500

для курей-несучок, бройлерів, гусей, качок, індиків - 750

для кролів та хутрових звірів - 750

Особливий клас кормових антибіотиків - кокцидіостатики. 3 переходом птахівництва на промислову основу та підвищенням поголів'я в пташниках підвищилася небезпека широкого розпо-всюдження кокцидіозів. Лікарські кокцидіостатики повинні від-повідати таким вимогам: не накопичуватися в органах, тканинах та яйцях у небезпечних для здоров'я людини кількостях; оберіга-ти птицю від хвороб усіма видами кокцидій; не бути токсичними для птиці; бути стійкими в складі преміксів та комбікормів, добре

змішуватися з їх компонентами; не передавати свій запах та при-смак тушці та яйцям; не впливати негативно на продуктивність та плодовитість.

Кокцидіовіт - комбінований препарат у вигляді порошку, який містить в 1 г 120 мг ампроліуму хлористоводневого, 10000 МО вітаміну А та 2 мг вітаміну К, розчинний у воді. Згуб-но діє на кокцидій різних видів. Рекомендується використовувати для лікування кокцидіозів у сільськогосподарської птиці протя-гом 5-10 днів. Для профілактики кокцидіозів цей препарат реко-мендується вводити до складу комбікормів для курчат, починаю-чи з другого дня їх життя і до 2,5-3 міс. Норма введення до скла-ду преміксів і кормових добавок розраховується, виходячи з умов забезпечення складу в готовому комбікормі - 1 г/кг.

Фармакоцид. Сильний кокцидіостатик. Виробляється у ви-гляді дрібнокристалічного світло-коричневого порошку. He роз-чинюється у воді. Застосовуються для лікування та профілактики кокцидіозів у курчат. Профілактична доза - 125 мг на 1 кг комбі-корму (або 1,25 % у складі 1%-го преміксу), починаючи з 10-15-денного віку. За три дні до забою препарат необхідно ви-ключати з раціону.

Зоален вводять до складу 1%-них преміксів у кількості 1,25 % -бройлерам та яєчним курчатам з добового до 8-тижневого віку; 0,83 % - яєчному молодняку з 9 до 14-тижневого віку. Препарат можна давати птиці в період продуктивності в дозі, яка не пере-вищує 3,75 % та не виключати з корму перед забоєм, оскільки препарат швидко розкладається в організмі.

Ампроліум випускається в 2-х формах - ампролтікс (25%-ний премікс для добавки в корм) та ампролвет (містить 20 % активної речовини, додається в питну воду). Ампроліум вводять до складу 1-процентних преміксів у кількості 1,25 %. На основі ампроліуму в комбінації з етопабатом створена суміш, яка має широкий спектр дії, етопабат добавляють в корм в дозі 8 г/т разом з ампро-ліумом (125 г/т) та годують ним молодняк курей, починаючи з добового до 8-тижневого віку. 3 8 до 14-тижневого віку включа-ють ампроліум (80 г/т) та етопабат (5 г/т). 3 14 тижнів і до почат-ку яйцевідкладання - 40 та 2,5 г/т відповідно.

З'явилося багато препаратів для боротьби з кокцидіозами в сільськогосподарської птиці. Розрізняють іонофори: Monensin, Maduramycin, Narasin, Salinomycin, Lasalocid, a також синтетичні кокцидіостатики: Robenidin, Halomginone, Diclasuril. Найширше застосовують препарати, які містять за активні речовини Salinomycin та Lasalocid, наприклад, стенорол, клінакокс, сакокс. Це високоефективні препарати. Так, фірма Hoechst Roussel Vet (Німеччина) виробляє кокцидіостатик Sacox 120 microGranulate, створений для боротьби зі всіма господарськими відомими вида-ми кокцидій у господарствах та Clostridium perfringers у бройле-рів, а також для поліпшення засвоєння кормів в організмі та зме-ншення періоду відгодівлі. Норму введення препарату до складу преміксів розраховують, виходячи з потреб вмісту в готовому комбікормі:

■          для сільськогосподарської птиці - 20 г/т;

■          для поросят - 333 г/т;

■          для свиноматок - 250 г/т;

■          для свиней на відгодівлі - 125 г/т.

Фірма BASF випускає препарат під торговою маркою FORMI - перший, затверджений ЄС стимулятор росту, який не є кормовим антибіотиком, дозволяє підвищити м'ясну продукти-вність свиней, поліпшити роботу травного каналу. Діюча речови-на - диформіат калію не менше ніж У6,5 %. b OKM1 - сухии, сипкий кристалічний порошок білого кольору, без запаху, роз-чинний у воді, рН 4,3^,4 (60%-ний водневий розчин). Термін зберігання - 12 міс. Норма введення в корми для поросят 1,8% та 1,2% для свиней на відгодівлі.

Компанія KRKA (Словенія) випускає препарат Кокцисан, який є ферментативним препаратом - одновалентним іонофором, що містить 12 % саліміцину натрію і відноситься до нового поко-ління поліефірних антибіотиків. Кокцисан уповільнює дію деяких грампозитивних і грамнегативних бактерій та анаеробів, що сприяє підвищенню продуктивності тварин і покращенню засво-єння комбікормів.

На сучасному етапі розвитку тваринництва і комбікормової промисловості все частіше застосовують пробіотики - препарати

біологічної дії на основі корисних мікроорганізмів, які не завда-ють шкоди організму тварин і дозволяють виробляти безпечні ха-рчові продукти. Вважається, що основний механізм дії пробіоти-ків полягає в заселенні травного каналу конкурентоспроможними штамами бактерій-пробіонтів, які здійснюють неспецифічний ко-нтроль над чисельністю умовно-патогенної мікрофлори шляхом витіснення її з кишкового біоценозу.

Целобактерин™ являє собою натуральний комплекс живих целюлозолітичних і молочнокислих бактерій, поєднує властивос-ті могутнього кормового ферменту і пробіотика. Целюлозолітич-ні бактерії здатні розщеплювати щільні целюлозні структури, не-доступні для звичайних кормових ферментів. Целобактерин, дію-чи як пробіотик, пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів і стимулює формування корисної мікрофлори кишечника. Норма-лізуючи кишкову мікрофлору, целобактерин дозволяє знизити потребу в антибіотиках або цілком відмовитися від їх застосу-вання. Введення целобактерину в премікси (до 100 кг/т) або в комбікорми (до 1 кг/т) для курей-несучок дає можливість здеше-вити раціон за рахунок ширшого використання соняшникового шроту та висівок, підвищити несучість на 8-12 % і зменшити ви-трати корму на продукцію на 5-7 %. Такі самі дози целобактери-ну в комбікормах для відгодівлі свиней збільшують середньодо-бові прирости маси на 20-30%.

Компанія "Восток-Биотех" (Росія) виробляє пробіотичний препарат Біолік, який містить висушені життєздатні клітини спе-ціально підібраних штамів Enterococcus Lactobacillus bulgaricus (1x10 кл/г).

ООО «Иномекс» (Україна) виробляє комплексний пробіоти-чний препарат Лактин-К на основі культур Enterococcus faecium, Lactobacillus fermentum i Lactobacilus salivarius. Завдяки застосу-ванню Лактину-К підвищується продуктивність тварин і птиці, a також на 3-5 % зменшуються витрати комбікормів.

Консерванти

Ця група речовин сприяє кращому зберіганню преміксів, кор-мових добавок та комбікормів. Як консерванти застосовують пропіо-нову кислоту (СбНбОб) та її солі, сорбінову, мурашину кислоти та ін.

Дія консервантів призводить до зменшення кількості мікро-організмів (бактерій, плісені, дріжджів, серед яких можуть бути і патогенні), що запобігає мимовільному збільшенню вологості преміксів та комбікормів, пліснявінню, погіршенню сипучості та створенню грудок, самозайманню та створенню отруйних проду-ктів обміну, наприклад, мікотоксинів.

Сорбінова кислота - проста сполука, близька до ненасиче-них жирних кислот, не має шкідливих властивостей, має високу антибактеріальну дію, пригнічує ріст більшості мікроорганізмів, особливо дріжджових грибів, плісняви. В організмі легко розпа-дається з утворенням оцтової і /?-оксимасляної кислот, але є дані про можливість утворення /?-лактону сорбінової кислоти, який має канцерогенну активність.

Пропіонова кислота - належить до групи жирних кислот. Як консервант застосовується в деяких країнах світу.

Однією з провідних фірм у сфері виробництва кормових консервантів є фірма Nutri-ad International (Бельгія). Ця фірма ак-тивно працює в сфері харчування тварин з початку 90-х років XX ст., випускаючи такі високоефективні препарати, як Сальмо-Нил™ Dry, Молд-Нилт , Токси-Нилт  .

Сальмо-Нил™ Dry - сухий консервант для боротьби з Salmonella, Escherichia coli, компілобактеріями та іншими бакте-ріями в складі комбікормів. Препарат являє собою суміш пропіо-нової, мурашиної, лимонної кислот та їх солей, висушену мето-дом розпилення. Усі компоненти суміші дозволені нормами та правилами Європейського союзу та піддаються біологічному ро-зкладенню. Сальмо-Нил Dry ліквідує бактерп, запобігає повто-рному бактеріальному обсіменінню, поліпшує абсорбцію пожив-них речовин, стимулює активність ферментів у шлунку. Препарат виробляється у вигляді легкосипкого порошку білого кольору зі слабкокислим запахом. Вологість препарату не більше ніж 2 %,

oo ємна маса - УОО-1000 кг/м . Іермш зберігання - 2 роки. Норма введення до складу преміксів, концентратів та кормових добавок визначається, виходячи із забезпечення вмісту в готовому комбі-кормі, в кількості 3 кг/т.

Молд-Нил - консервант, який пригнічує ріст плісені та дріжджів на кормових продуктах і який містить синергетичну суміш органічних кислот і солей. Норма введення до складу кор-мів для всіх видів тварин та птиці 0,5-1,0 кг/т.

Токси-Нил - суміш інгібіторів плісені та речовин, які зв'язують токсини в складі кормів. Містить сильно абсорбуючі глинисті матеріали, гідросилікати натрію, кальцію та алюмінію, сепіоліт, органічні кислоти, солі й хелати. Норма введення до складу кормів добавок для всіх видів тварин та птиці 1,0-3,0 кг/т.

Компанія Altech (США) виробляє комплексні препарати для боротьби з патогенними бактеріями комбікормів на основі пропі-онової, оцтової, сорбінової та інших органічних кислот. Органіч-ні кислоти в недисоційованому стані проникають в бактеріальну клітину і дисоціюють всередині неї. Закислення цитоплазми інгі-бує транспорт поживних речовин, що призводить до загибелі па-тогенної клітини. Компанія Altech виробляє також антибактеріа-льний препарат Біо-Мос, альтернативний антибіотикам. Патоге-ни, включаючи більшість сальмонел та ешерихій, прикріплюють-ся до кишок за допомогою лектинів, специфічних до певних вуг-леводів, які містять маному і знаходяться на поверхні клітин ки-шкового епітелію. Препарат Біо-Мос містить набір мананолігоса-харидів з вмістом глюкомананопротеїну не менше 25 %. Манано-лігосахариди за допомогою залишків манози зв'язуються з бакте-ріальними рецепторами. Бактерії із заблокованими рецепторами не можуть закріплюватися на поверхні епітеліальних клітин і ви-водяться з травного каналу. Норми введення становлять від 50 кг/т премікса до 1 кг/т комбікорму.

Ароматичні ma пігментніречовини

Смак кормів впливає на апетит, поїдання кормів та відно-шення до їжі тварин, що в остаточному підсумку впливає на їхню продуктивність.

Зараз існує великий асортимент добавок, які стимулюють смакові реакції у тварин.

Ароматичні речовини поділяються на такі групи.

Спеції - аніс, стручковий перець, кориця, гвоздика, селера, коріандр, фенхель, пожитник, часник, імбир, мускатний горіх, апельсини, полин, естрагон, чебрець, куркума тощо.

Солодощі - цукор, глюкоза, фруктоза, сахарин, меляса тощо.

Синтетичні речовини - емілацетат, фурфурол, діацетат ефіромасляної кислоти, етилпропіонат, етилбутилат, мононатрій глутамат, арабінат калію та неідентифіковані речовини деяких фруктів.

Смакові та ароматичні речовини широко застосовуються в комбікормах для молодняка сільськогосподарських тварин, у лі-кувальних преміксах і як антистресові добавки при переведенні тварин з одного корму на інший.

Оскільки в птиці смакова чутливість до рідких форм корму в 10 разів вища, ніж до твердих, то в корми для птиці ароматичні речовини вводять у вигляді рідини. Враховуючи, що птиці подо-баються слабко підкислені розчини, ароматичні речовини, які вводять у корм, підкисляють.

Для поросят сприятливі результати дає введення солодких компонентів - цукру, меляси, глюкози, лактози, сахарину, ванілі-ну. Ароматичні речовини застосовують також у профілактичних рецептах комбікормів для свиней при введенні неприємних на присмак лікувальних препаратів.

Телята з великим задоволенням їдять комбікорми, у складі яких міститься меляса, цукор та інші вуглеводи. Незначний вміст глюканату натрію підвищує засвоюваність комбікорму та зводить до мінімуму стресовий стан.

Дорослі жуйні тварини дуже чутливі до солодкого навіть при його низькій концентрації. Вони охоче їдять комбікорми 3

мелясою. Молочні тварини чутливі навіть до малого вмісту ку-хонної солі.

У овець чутливість до солодкого в 4 рази, а до солоного - в

2          рази вища, ніж у великої рогатої худоби.

За кордоном застосовують ароматичні та смакові добавки, які імітують смак та запах зелених, соковитих кормів, зерна та інших продуктів. Застосовуються вони в комбікормах для всіх тварин. До таких добавок можна віднести Флаводан, виробник -компанія Danisco (Великобританія), а також Сукрам - виробник-компанія Pancosma (Швейцарія). Норми введення до складу пре-міксів - від 7,5 до 10 кг/т відповідно.

Ароматичні та смакові добавки, які застосовуються в комбі-кормах для сільськогосподарських тварин, повинні відповідати певним вимогам: поєднуватися зі смаковими якостями основного корму, бути досить стабільними, неелектростатичними та не ду-же леткими. Добавки, створені для застосування в гранульованих комбікормах, повинні витримувати нагрівання та тиск, передба-чені технологією гранулювання.

Пігментні речовини найчастіше застосовують для поліп-шення споживчих характеристик готової продукції, особливо жовтків курячих яєць, шкіри бройлерів та м'яса риби. Найширше

3          цією метою застосовують каротиноїди. Наприклад, Фірма BASF

(Німеччина) виробляє каротиноїди під такими торговими марка-

ми: Lucarotin 10 % Feed (діюча речовина Р-каротин);

Lucarotm Yellow і t 30 ester (діюча речовина етиловии ефір

(3-апо-8'-каротинової кислоти) - для посилення забарвлення яєч-

них жовтків і шкіри бройлерів, ефір С-30 (або апокаротин) воло-

діє активністю вітаміну А, що залежно від вмісту вітаміну А мо-

"К-      А/ГГЛ/            +•    ТМ          ■          •    ТМ

же складати якнаибільше 420 МО/мг; Lucantm Red і Lucantm Red CWD (діюча речовина кантаксантин, порошок, 10 % 4,4'-диоксо-Р-каротин) - для посилення фарбування яєчних жовтків, шкіри бройлерів, м'яса риби і ракоподібних; Lucantin Pink і Lucantin Pink CWD (діюча речовина астаксантин, порошок, 10% 3,3'-дигідрокси-4,4'-диоксо-Р-каротин) - для посилення за-оарвлення м яса риб і ракоподібних; Lucantin СХ lorte (діюча речовина цитранаксантин, сухий порошок, 10% 5',6'-дигідро-5'-

апо-18'-Р-каротин-6'-он), цитранаксантин має А-вітамінну актив-ність, яка в залежності від вмісту вітаміну А в раціоні досягає 300 МО/мг цитраксантину. Розрізняють кантаксантин у формі препарату Лукантин червоний, цитраноксантин у формі Лукан-тин СХ форте, В-апо-8-етиловий ефір каротинової кислоти у фо-рмі препарату Лукантин жовтий та Р-каротин у формі препарату Лукаротин 10%.

Транквілізатори

Транквілізатори - це специфічні антистресові речовини. Вони розрізняються за своєю хімічною будовою, але схожі за способом дії на організм. Основний вплив транквілізаторів на ор-ганізм проявляється в седативній дії, а саме - запобіганні нерво-вого напруження, відчуття страху та неспокою у тварин, знижен-ні агресивності та збудження, рухливої активності. Із застосуван-ням цих речовин підвищується стійкість тварин до дії несприят-ливих факторів навколишнього середовища (при транспортуван-ні, перегрупуванні череди, змінах у раціонах годування, скупче-ності тварин, порушенні мікроклімату тощо), які викликають по-яву стресових реакцій.

Загальними ознаками стресів у тварин є зміни в поведінці тварин, підвищена збудливість, неспокій, синюшність слизових оболонок, втрата апетиту, зниження їхньої продуктивності, під-вищення витрат кормів та комбікормів. Крім того, існують і ви-дові ознаки. Так, основними ознаками стресу в сільськогосподар-ської птиці є зниження їхньої продуктивності, задишка, опускан-ня крил, втрата апетиту. У свиней при стресі проявляються хара-ктерні здригання хвостів, задишка, підвищення температури тіла, проявляються червоні плями на шкірі, втрачається координація рухів, спостерігається порушення у функціонуванні серцево-судинної системи. Найбільш чутливі до стресів новонароджені та молоді тварини, молодняк сільськогосподарської птиці, а також племінні тварини та птиця.

Застосування транквілізаторів сприяє збільшенню приросту живої маси у тварин, чутливих до стресу: у свиней - до 12,5 %, у птиці - до 27%, у великої рогатої худоби - до 18%.

Як антистресові препарати застосовують аміназин та його аналоги, які вводять внутрішньовенно, а також інші препарати в порошкоподібних формах, котрі застосовують у складі преміксів.

Феназепам - вітчизняний транквілізатор 1,4-бензодиазе-пинового ряду. Білий порошок, нерозчинний у воді. Препарат має заспокійливий, снотворний та протисудомний ефект. Після засто-сування комбікормів, які містили феназепам, його фармакологіч-на дія виявлялася через 30-60 хв. 3 організму феназепам виво-диться протягом 12-36 год. Його можна застосовувати тривалий час, особливо при відгодівлі молодняка тварин. Так, під час від-лучення поросят від свиноматки у них проявляється стрес. У цей період смертність поросят може досягати 6-8%. У інших поросят спостерігається зниження середньодобового приросту живої ма-си. Установлено, що поросята, які в день відлучення одержали з комбікормом по 6 мг, а в останні дні - по 3 мг феназепаму, в 42-денному віці досягли живої маси на 0,4-0,7 кг більше, ніж тварини контрольної групи, які не отримували препарату.

Бромід натрію. Седативний препарат, який застосовують у складі комбікормів. Особливо ефективний при відгодівлі молод-няка великої рогатої худоби та для профілактики стресів у сільсь-когосподарської птиці, наприклад, при переведенні в новий пта-шник тощо.

Резерпін - алкалоїд, який знижує артеріальний тиск, знижує збудження. Постійне застосування резерпіну в складі комбікор-мів для курчат у розрахунку 0,5 мг/кг комбікорму позитивно поз-начається на середньодобових приростах маси тіла.

Існує ще цілий ряд транквілізаторів, але слід пам'ятати, що максимальний профілактичний антистресовий ефект проявляєть-ся при достатньому забезпеченні раціонів вітамінами, мікроеле-ментами, амінокислотами, ферментами та антибіотиками.

Антиоксиданти

Біологічно активні речовини нестійкі в середовищі преміксів. Втрата активності цих речовин може відбуватися в наслідок їх-нього окиснення, ізомеризації, відщеплення окремих частин мо-лекул або полімеризації, при цьому кінцеві продукти окиснення (альдегіди, кетони, низькі жирні кислоти) можуть бути токсич-ними для тварин і людей

До складу преміксів входять близько двох десятків різних біологічних речовин; у процесі зберігання вони можуть взаємоді-яти один з одним, особливо при підвищенні вологості преміксу. Так, солі заліза та міді активують руйнування вітамінів. Введення холіну-хлориду знижує рівень вмісту ретинолу, тіаміну, пантоте-нової кислоти.

Для підвищення стабільності біологічно активних речовин та олій, зниження швидкості їх деструкції у премікси вводять антиок-сиданти, як природні (токофероли (вітамін Е), аскорбінова кислота (вітамін С), флавони тощо), так і синтетичні (бутилокситолуол (БОТ) - іонол, сантонін, ділудін, дібут, фенозанкислота тощо).

Антиоксидант хімічно взаємодіє з вільними радикалами, де-зактивує пероксидні радикали шляхом від'єднання атома водню від ОН- або NH- групи, зупиняючи таким чином фазу розповсю-дження процесу самоокиснення.

Бутилоксианізол (БОА) (СцНіб02). Легкогрудкуватий, ма-слянистий на дотик порошок білого, жовтуватого або рожевого кольору, під дією прямих сонячних променів руйнується. Розчи-нюється в жирах. Для стабілізації жирів та олій БОА вводять у кількості 0,02 %.

Бутилокситолуол (БОТ) (C12H24O). Білий кристалічний по-рошок з температурою плавлення 70 °С. Бутилокситолуол стабі-лізує не лише біологічно активні речовини преміксів, він здатний уповільнювати окиснення жирів рибного борошна та запобігти їх самозігріванню та самозайманню. БОТ не діє токсично на орга-нізм, але може відкладатись у жировій тканині. Канцерогенна ак-тивність БОТ не установлена. Для стабілізації жирів та олій БОА вводять у кількості 0,02%.

Агідол-1 кормовий (4-метил-2,6-дитретбутилфенол). Неток-сичний антиоксидант у вигляді жовтуватого на колір кристаліч-ного порошку. Застосовується у кількості 5-12,5 кг у розрахунку на 1 т преміксу.

Сантохін (Ci4Hi9ON). Являє собою в'язку маслянисту рідину від світло-жовтого до темно-коричневого кольору зі специфічним запахом. При дії підвищених (вище 60 °С) температур розпада-ється. Сантохіну гідрохлорид (C14H20OCI) - зручніший у застосу-ванні, оскільки являє собою порошок білого та рожевого кольору. Ці антиоксиданти застосовують для стабілізації трав'яного боро-шна в кількості 0,02 %, преміксів - у кількості 1,25 % та комбіко-рмів - у кількості 0,0125 %.

Дилудін (C13H19NO). Кристалічний порошок зеленувато-жовтого кольору. Стійкий при зберіганні, погано розчинний у жирах. Застосовується для стабілізації трав'яного борошна в кіль-кості 0,02 % та преміксів у кількості 400 г/т.

Дибуг. Аморфний порошок сірого кольору. Розчинний у жирах та оліях. Застосовується для стабілізації трав'яного борош-на та комбікормів в кількості 0,02 %.

Названі антиоксиданти в Україні майже не застосовуються. Найбільше поширення одержав новий антиоксидант - фенарон, який виробляє львівський філіал AT «Київський вітамінний завод».

Фенарон. Порошок сірого кольору, який містить фенозан кислоту в кількості не менше ніж 70 %. Фенарон запобігає окис-ненню ліпідів та знижує склад перекисних радикалів, які руйну-ють вітаміни. В організмі тварин фенарон стимулює перетворен-ня пероксидів у неактивні метаболіти, чим сприяє підвищенню резистентності організму. Фенарон вводять до складу преміксів у кількості до 0,5-1,25%.

Останнім часом застосовують комплексні антиоксиданти. Так, фірма Nutri-ad International (Бельгія) виробляє комплексний препарат Окси-Нил™ Dry.

Окси-Нил™ Dry - вільно текучий порошок світло-коричневого кольору. До складу препарату Окси-Нилт Dry вхо-дять бутилгідроксианізол, етоксихін, лимонна кислота та ортофо-сфорна кислота. Частинки цього препарату являють собою тонко-

зернистий носій з нанесеними на нього активними компонентами у вигляді покриття. Норма введення препарату в склад 1%-них преміксів - 1,25 %. Гарантійний термін зберігання - 2 роки.

Ендокс. Цей препарат має хелатуючі властивості по відно-шенню до вільних радикалів та йонів металів. Виробник - компа-нія Kemin Europa N.V. Норма введення до складу преміксів -500 г/т.

Для стабілізації йодистого калію, який вводиться в префік-си, в суміш вводять стеорат кальцію (СзбН7о04СаН20), тіосуль-фат натрію (Na2S203-5H20) або бікарбонат натрію (NaHCOs).

Застосовуючи антиоксиданти в складі преміксів та комбіко-рмів, необхідно знати, що вони:

-          реагують з вільними радикалами і нейтралізують їх;

-          реагують з киснем;

-          обмежують каталітичний ефект впливу металів на ство-рення вільних радикалів (секвестранти);

-          запобігають самоокисненню, але не відтворюють вже на-несених пошкоджень;

-          активні тільки безпосередньо біля поверхні частинок.

Наповнювачі преміксів

Наповнювач відіграє важливу роль у забезпеченні високої якості преміксів, концентратів та комбікормів, які виготовляють-ся. Наповнювач повинен відповідати таким вимогам:

-          нешкідливість для тварин;

-          нейтральність по відношенню до біологічно активних ре-човин;

-          вирівняність гранулометричного складу;

-          хороша сипучість та низька гігроскопічність;

-          високе розподілення біологічно активних речовин як у складі преміксів, так і в складі концентратів та комбікор-мів;

-          стабільність при транспортуванні та зберіганні.

Основне призначення наповнювачів - відділити одну части-

нку від іншої хімічно несумісних, біологічно активних речовин,

що сприяє збереженню активності останніх, та забезпечити рів-номірне їх розподілення як у самому преміксі, так і в збагаченому ним комбікормі, БВД, кормовій суміші.

Якість вироблених преміксів значною мірою залежить від фізико-хімічних та технологічних якостей наповнювачів; ступеня гігроскопічності, стійкості до зовнішніх дій та окиснення, здатно-сті створювати електростатичний заряд, сумісності з компонен-тами, які вводяться, стійкості до зараження шкідниками хлібних запасів. Крім того, наповнювач повинен мати певну кормову цін-ність та невисоку вартість.

Найкраще перерахованим вимогам відповідають продукти переробки зерна. Ідеальним наповнювачем вважається пшенична мука, яка виходить з останніх розмельних систем. Крім того, за наповнювач може бути застосована мука соєва, кукурудзяна, ри-сова, ячмінна, люцернова, тапіокова тощо. Але застосування хар-чових продуктів веде до підвищення вартості преміксів, тому в ролі наповнювача найчастіше застосовують висівки пшеничні, рисові, ячмінні тощо, а також суху кукурудзяну барду.

Внаслідок високої адгезійної здатності поверхні частинок зер-нових продуктів, дрібні частинки біологічно активних речовин доб-ре утримуються на них в процесі зберігання та транспортування, a також на початковій стадії їх перемішування з кормом. Установле-но, що премікс на основі знежиреного соєвого шроту при пакуванні та транспортуванні швидко розшаровується. Як наповнювач засто-совують також кормові дріжджі, здрібнене зерно пшениці або куку-рудзи. Але здрібнена кукурудза (кукурудзяна мука) грудкується та злежується у зв'язку з підвищеною жирністю.

Рідше в ролі наповнювача застосовують корми тваринного по-ходження (рибне борошно, м'ясне або м'ясо-кісткове борошно), сухе знежирене молоко, що пояснюється нестабільністю жирів, які вхо-дять до їх складу, та негативною дією на біологічно активні речови-ни. При контакті з киснем повітря жир окиснюється, при цьому при-скорюються реакції розкладання вітамінів, підвищується температу-ра суміші та може виникнути самозаймання преміксів.

Останнім часом за наповнювач застосовують мінеральні ре-човини (крейду, фосфат кальцію, вапнякове борошно, бікарбонат

натрію, різні алюмосилікати тощо), які добре відповідають фізи-чним якостям нових препаратів біологічно активних речовин. За-стосовують також продукти і відходи деяких мікробіологічних та гідролізних виробництв (дріжджі кормові, післядріжджовий за-лишок, сухі кубові залишки, висушений міцелій продуцентів ан-тибіотиків, лігнін кормовий тощо). Але їх застосування потребує всесторонньої ветеринарної перевірки.

Наповнювачі повинні мати низьку вологість, оскільки при підвищенні їх вологості інтенсифікуються процеси гідратації, ди-соціації, окиснення та відновлення в місцях контактів поверхонь частинок біологічно активних препаратів, а також погіршується сипучість та розподілення преміксів у складі кормів та комбікор-мів. Так, вченими Всеросійського науково-дослідного інституту комбікормової промисловості установлено, що зберігання премі-ксів вологістю 13 % знижує термін зберігання їх до 4 міс, оскіль-ки призводить до відчутного зменшення активності біологічно активних речовин.

Технологічні властивості та якість преміксів і збагачуваль-них добавок значною мірою залежать від фізичних властивостей наповнювача (табл. 2.6).

Традиційно за наповнювач при виробництві преміксів засто-совували висівки пшеничні. Але, як видно з табл. 2.6, вони мають високу вологість, що не дозволяє виготовляти премікси ЗГІДНО 3 діючою нормативно-технічною документацією та веде до втрати активності активних препаратів. Можна застосовувати висівки пшеничні, які одержують при виробництві муки за технологією, яка не передбачає інтенсивне зволоження зерна. В цьому випадку їх вологість не перевищує 10-11,5 %. Щоб підвищити вихід сор-тової муки, на більшості борошномельних заводів застосовують інтенсивне зволоження, що веде до одержання висівок пшенич-них з вологістю 15-16 %. Такі висівки не можна застосовувати як наповнювачі без попереднього сушіння, а це веде до підвищення собівартості преміксу.

Незаважаючи на технологічні переваги, не вигідно застосо-вувати за наповнювачі природні алюмосилікати (цеоліти, сапоні-ти, трепел тощо). Ці кормові засоби забезпечують високу однорі-

дність розподілення біологічно активних речовин у складі премі-ксу та комбікормів, але, будучи чудовим адсорбентом, попадаю-чи в травний канал тварин, вони зв'язують та виводять з організ-му біологічно активні речовини, збіднюючи раціон.

Таблщя 2.6 Фізичні властивості основних наповнювачів преміксів

 

                                   Показники                

Наповнювачі                                               

Висівки пшеничні     15,0     0,72     370      1220    46

Шрот соняшниковий           8,0       0,44     455      1152    44

Здрібнене зерно пшениці     13,0     0,52     590      1245    46

Дріжджі кормові        10,0     0,12     506      1285    32

Крейда кормова        7,0       0,39     1070    2850    50

Мука вапнякова        1,0       0,42     1150    2550    39

Знефторений фосфат            0,5       0,10     1470    2540    40

Природні алюмо-силікати   Цеоліт 10,0     0,5       1130    2290    45

 

            Сапоніт          7,3       0,9       1040    2570    42

 

            Трепел            6,8       0,85     770      1770    46

Останнім часом широко застосовуються комплексні напов-нювачі з числа нейтральних кормових засобів, фізичні властивос-ті яких щонайкраще відповідають оптимальним вимогам змішу-вання з біологічно активними речовинами.