Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Bcтyп : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Bcтyп


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

Ha зламі другого і третього тисячоліть були запропоновані численні гіпотези харчування людини в майбутньому: пророку-вали епоху поголовного вегетаріанства; композиції мономерів повинні були вирішити проблеми раціонального харчування; різ-номанітними замінниками і наповнювачами намагалися витисну-ти натуральні продукти тваринництва. Безперечно, культура хар-чування відображає загальну культуру, рівень розвитку суспільс-тва та його благополуччя. Однак існують традиції, порушувати які не вдається навіть у високорозвинутих країнах.

Щоб задовольнити потреби населення в молоці, яйцях, м'ясі, жирах та інших продуктах, а також потреб легкої промис-ловості в шкірі, вовні та іншій сировині, потрібен всебічний роз-виток тваринництва.

Щоб забезпечити успішний розвиток тваринництва, потрібно постійно розширювати та укріплювати кормову базу - збільшувати виробництво комбінованих кормів (комбікормів), білково-вітамінних добавок (БВД), преміксів та інших кормових добавок.

У сучасному світі існує багато способів годівлі сільськогос-подарських тварин, але найбільш визнаними та економічно вигі-дними є комбікорми.

Комбікормова промисловість - ланка між природою й тва-ринництвом, яка забезпечує тварин повноцінними кормами. Тому зараз альтернативи комбікормам як засобу виробництва тварин-ницької продукції майже немає.

Застосування комбікормів у тваринництві дає можливість:

-          збільшити середньодобовий приріст живої маси тварин при відгодівлі в 1,5-2,0 рази;

-          зменшити витрати кормів на виробництво тваринницької продукції на 20-30%;

-          зменшити тривалість відгодівлі птиці та тварин на 30-35%;

-          механізувати процес годівлі птиці, тварин і риби.

Завдяки широкому застосуванню комбікормів стало можли-

вим створювати великі тваринницькі комплекси, птахофабрики. Саме застосування комбікормів дало змогу перевести тваринниц-

тво і птахівництво на промислову основу, що значно підвищило продуктивність праці в цих галузях агропромислового комплексу.

Освоєння промислової технології поставило перед зоотехні-чною наукою нові важливі проблеми. Тривале перебування тва-рин та птиці в закритих приміщеннях в умовах обмеженого руху при безприв'язно-боксовому, стійловому, клітковому утриманні, обмеження контактів із зовнішнім середовищем, ґрунтом, росли-нами, водоймами може призвести до послаблення здоров'я, по-рушення обміну речовин, зниження продуктивних та репродук-тивних якостей, появи нових, досі невідомих хвороб.

Негативним явищам можна надійно запобігти профілактич-ними заходами та системою повноцінної годівлі. Корм максима-льно повинен містити все те, що тварина отримує, знаходячись у природних умовах, наприклад, на доброму пасовищі. При інтен-сивному вирощуванні сільськогосподарських тварин і птиці при-родного набору біологічно активних речовин, які надходять з компонентами комбікормів, стає недостатньо, що потребує збага-чення комбікормів преміксами. При цьому потрібно мати на yea-si, що утримання тварин у закритих приміщеннях потребує під-вищення потреб у вітамінах, макро- і мікроелементах та в інших біологічно активних речовинах.

Комбікорми почали збагачувати солями мікроелементів, ві-тамінами, амінокислотами та антибіотиками в середині 50-х років XX ст. Широкого розвитку набули технологічні лінії збагачення комбікормів у складі комбікормових заводів. Однак, враховуючи складність технології виготовлення збагачувальних сумішей, ви-робництво преміксів було перенесене в спеціалізовані цехи екс-периментальних комбікормових або біохімічних заводів.

Премікс - це однорідна суміш подрібнених до необхідної крупності біологічно активних речовин (вітамінів, кормових форм мікроелементів, амінокислот, ферментів та інших препара-тів біологічноактивних речовин) та наповнювача, яка виробля-ється за науковообґрунтованими рецептами і застосовується для збагачення комбікормів, кормосумішей, білково-вітамінних доба-вок та інших кормових добавок.

Ситуація на українському ринку преміксів, яка склалася в останніми   роками   часи,   змушує   провести   аналіз   проблем,

пов'язаних з підвищенням ефективності виробництва та застосу-вання преміксів.

Попит на премікси визначається насамперед обсягами вироб-ництва комбікормів, а також рівнем розвитку тваринництва, птахів-ництва, рибництва та інших галузей сільського господарства.

Останніми роками відбулося різке зменшення чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці (порівняно з 1990 р. чисельність поголів'я птиці зменшилась на 52%, свиней на 62, а телят, яких вирощували на м'ясо, - майже на 75%).

Усе це, поряд з іншими причинами, призвело до зниження обсягів виробництва комбікормів. Так, якщо в 1987 р. в Україні було вироблено 12,1 млн т комбікормів, то в 1998 р. - лише 1,2 млн т, тобто менше в 10 разів. Виробництво комбікормів зміс-тилось у сектори виробництва тваринницької та птахівницької продукції. Велика кількість птахофабрик самостійно заготовляє та закуповує сировину і виробляє комбікорми. Фермери та колек-тивні господарства відновлюють виробництво простих кормових сумішей.

Сировинний баланс комбікормового виробництва також іс-тотно змінився. Загострюється білковий дефіцит, серед зернових фуражних культур переважає ячмінь, майже не виробляється трав'яне борошно, стрімко зменшилися обсяги виробництва кор-мових дріжджів. За таких умов виробити збалансований комбі-корм дуже складно. До того ж характерно, що в разі незбалансо-ваного годування потреба в біологічно активних речовинах знач-но збільшується. Спроби самостійно збагачуватия комбікорми, наприклад, чистими вітамінними препаратами, не дають бажано-го результату через недостатній рівень технологій. Усе це зумов-лює постійно зростаючий попит на премікси.

На початку 90-х років XX ст. стрімко зросли обсяги закордон-них преміксів та концентратів, які передбачалися для збагачення комбікормів біологічно активними речовинами: польських, бельгій-ських, чеських, німецьких, французьких та інших, що не могло не відобразитися на стані вітчизняного виробництва преміксів.

За наявності потужностей лише комбікормової промислово-сті України можна виробляти щорічно до 200 тис. т 1-відсоткових преміксів, у той же час до 70% попиту на премікси задовольня-ються поставками із-за кордону.

Нині українським споживачам доступні вітамінні препарати найвищої якості. Зараз в Україні виробляються власні мінеральні компоненти преміксів, кормові препарати лізину, мультиензимні композиції. Створюються передумови для зростання обсягів ви-робництва преміксів, змінюється баланс сировини для їх вироб-ництва. Біотехнологічна промисловість отримала нові препарати біологічноактивних речовин вищої концентрації з іншими фізич-ними властивостями, що спричинює необхідність удосконалити технологічні процеси виробництва преміксів.

Значного поширення набуло застосування ферментних пре-паратів у виробництві комбікормів. Однак застосування окремих ферментних препаратів у процесах кормовиробництва не забез-печує усунення негативних факторів використання зернових ку-льтур через відсутність або неоптимальне співвідношення в них активних ферментних систем, які беруть участь у біохімічному процесі деструкції природних компонентів. Мультиензимні ком-поненти (МЕК) не тільки забезпечують підвищення ензиматичної доступності поживних речовин зернових культур, а й слугують для корекції діяльності харчових ферментів в організмі тварин. Кормові ферментні препарати потрібно рівномірно розподілені в комбікормі, тому оптимальним варіантом їх введення є застосу-вання преміксів.

Виходячи з критичного аналізу стану сучасного вітчизняного виробництва преміксів, можна зробити висновок про необхідність удосконалити технологічні процеси, рецептури преміксів, врахувати нововведень, які дають можливість виробляти конкурентоспромож-ну продукцію. Відродження вітчизняних тваринництва, птахівницт-ва, рибництва, переробних галузей агропромислового комплексу формує вимоги до якості преміксів і комбікормів.

В Україні премікси виробляють переважно на Немішаєвсь-кому заводі біохімічних препаратів, у спеціалізованому цеху Ка-литянського експериментального заводу комбікормів і преміксів, а також у ряді нових підприємств: науково-виробничій фірмі «Ефект плюс», групі науково-виробничих компаній «Комбіко-Силувіт» тощо.

Технологія виробництва преміксів грунтується на прогнозу-ванні та управлінні ефективністю технологічних процесів дозу-вання та змішування, на застосуванні низько- та високооборотних

змішувачів, особливо під час виготовлення мікросумішей, на за-стосуванні олій та жирів для стабілізації складу преміксів, на су-часних підходах до нормування вітамінного та мінерального го-дування сільськогосподарських тварин та птиці.

Для виробництва високоякісних преміксів необхідно мати певний рівень знань про сучасний стан техніки й технології. Саме для вирішення такого завдання і було створено цей підручник.