Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 7. ЗООТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ <span lang=UK>ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕМІКСІВ ТА ОКРЕМИХ ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Глава 7. ЗООТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕМІКСІВ ТА ОКРЕМИХ ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Збалансованість комбікормів за енергетичними показника-ми, поживними та біологічно активними речовинами є основою успішного розвитку тваринництва, птахівництва та рибництва. Незважаючи на це, окремі керівники сільськогосподарських під-приємств, фермерських господарств вважають за доцільне зни-жувати витрати на кормову складову у собівартості продукції за рахунок економії на введенні біологічно активних речовин. Орга-нізм, особливо дорослих, тварини, птиці здатний деякий час ком-пенсувати нестачу біологічно активних речовин корму. Проте вже через декілька тижнів можна спостерігати зменшення проду-ктивності тварин і птиці, а в багатьох випадках - виникнення специфічних у цьому випадку хвороб, які виключають можли-вість подальшого ефективного використання поголів'я. Що най-більше нестача біологічно активних речовин у раціоні тварин і птиці позначається на молодняку, високопродуктивних породах і кросах тварин і птиці, а також на племінному поголів'ї.

Нижче наведені результати зоотехнічних випробувань, які підтверджують високу ефективність використання преміксів для збагачення раціонів біологічно активними речовинами.

Наприклад, наприкінці 90-х років XX ст. на базі сільського-сподарського господарства Аджанка (Кіровоградська обл.) було проведено дослід з визначення зоотехнічної ефективності кормо-вих сумішей для бичків великої рогатої худоби. Для проведення досліду було відібрано три групи бичків червоної степової поро-ди віком по 10 місяців, по 15 тварин у кожній групі. Кормові су-міші були виготовлені на комбікормовому заводі Кіровоградсь-кого комбінату хлібопродуктів №2. Перша контрольна група би-чків отримувала кормову суміш, виготовлену за рецептурою, ро-зробленою ВНДІ фізіології, біохімії та годівлі сільськогосподар-ських тварин: солома пшенична 53,5 %, ячмінь 40,9, борошно трав'яне 4,0, крейда кормова 0,33, сіль кухонна кормова 0,27, премікс 1,0 %. Друга контрольна група бичків отримувала тради-ційно поширений добовий раціон, який складався з 22 кг кукуру-

дзяного силосу, 2,1 кг зерносуміші, 0,5 кг люцернового сіна та 0,4 кг трав'яного борошна. Дослідна група бичків отримувала кор-мову суміш, виготовлену за рецептом, розробленим кафедрою технології комбікормів Одеської національної академії харчових технологій: зерновідходи I і II категорій - 32,7, подрібнені стри-жні качанів кукурудзи 14,6, побічні продукти 26,0, аспіраційні ві-дноси елеватора 0,29, аспіраційні відноси комбікормового заводу 4,0, відходи після оброблення м'якої тари 0,31 лузга ячмінна 9,8, лузга вівсяна 9,8, крейда кормова 1,0, сіль кухонна кормова 0,5, премікс 1,0. Обидві кормові суміші і добовий раціон бичків за-безпечували одну й ту саму кількість поживних речовин за виня-тком біологічно активних речовин. Премікс згодовувався лише в складі кормових сумішей. Дослід тривав протягом двох місяців. Результати досліду наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1 Результати зоотехнічного експерименту на бичках

№ п/п  Показники     Групи бичків

 

           

            I

контрольна    II

контрольна    Дослідна

1          Середня маса бичків до пос-тановки на дослід, кг          224,0   210,0   222,0

2          Середня маса бичків у кінці досліду, кг      298,0   262,0   299,0

3          Середньодобовий приріст маси тіла, г/добу         822,0   578,0   859

За дослідний період було згодовано кормових сумішей і ко-рмів з однаковою кількістю кормових одиниць. Як видно з отри-маних результатів, середньодобові прирости живої маси тіла в І-й контрольній і дослідній групах були приблизно однаковими (різ-ниця не перевищувала 4,5%), а в II контрольній групі бичків, які отримували аналогічний за поживністю добовий раціон, але без преміксу, середньодобові прирости живої маси тіла були найни-жчими і відрізнялися від I контрольної групи і дослідної групи бичків на 29,6 і 39,2 % відповідно. При цьому в II контрольній групі спостерігалися перевитрати поживних речовин на отриман-ня одиниці тваринницької продукції. Таким чином, цей дослід ще раз доказав необхідність і доцільність використання преміксів у складі комбікормів.

У 2002 p на базі сільськогосподарського підприємства «Сві-танок» (Одеська обл.) було проведено зоотехнічний дослід з ви-значення ефективності використання преміксів у складі раціонів і кормів для поросят. Для проведення досліду було відібрано по 40 добре розвинених і здорових поросят крупної білої породи віком 50 днів із середньою масою тіла 13,05 кг. Було сформовано 4 гру-пи. I контрольна група отримувала основний раціон, який містив (у розрахунку на голову на добу): 1110 г зерносуміші ячменю і пшениці у співвідношенні 5:1, 200 г шроту соняшникового, 1000 г молочних відвійок, 700 г зеленої трави, 9 г преципітату ка-льцію, 3 г крейди кормової та 2 г солі кухонної кормової. Порося-там II та III контрольних груп, починаючи з 60-ї доби, в основний раціон вводили біотехнологічно оброблене зерно (біоамідне) за-мість 11,8 і 23,6 % зернової суміші відповідно. Поросятам дослі-дної групи давали основний раціон, збагачений преміксом КС-3 у кількості 1 %. Премікс був виготовлений науково-виробничою фірмою «Комбіко» за рецептурою, розробленою Одеською наці-ональною академією харчових технологій. Склад преміксу в роз-рахунку на 1 т: вітамін A - 1500000 MO, вітамін D3 - 200000 MO, вітамін Е - 5000 г, вітамін К3 - 300, вітамін Bj - 300, вітамін В2 - 700, вітамін В3 (пантотенат кальцію) - 1500, вітамін В4 (хо-лін-хлорид) - 50000, бетафін - 5000, вітамін В5 (ніацин) - 3000, вітамін Вб - 400, вітамін В12 - 4, вітамін Вс (фолієва кислота) -120, вітамін Н2 (біотин) - 20, вітамін С - 10000, Fe - 8000, Zn -7000, Mn - 400, Cu - 1000, Co - 100, J - 30, Se - 10, лізин -12000, треонін - 700, мультиферментний препарат «Роксазим» -50 000 г.

Дослід тривав до досягнення поросятами віку 120 днів. Се-редньодобові прирости живої маси тіла були максимальними в дослідній групі поросят, які разом з основним раціоном отриму-вали комплексний премікс КС-3, причому різниця становила від 6,5 % до 16,8 %. Витрати кормів на отримання одиниці тварин-ницької продукції в дослідній групі були мінімальними і стано-вили 4,17 кг/кг, що на 5,3 - 13,7 % менше, ніж у контрольних групах поросят. В результаті собівартість виробництва свинини в дослідній групі була на 6,7-8,6 % нижчою, ніж у контрольних.

Таким чином, незважаючи на використання в годівлі поро-сят свіжої трав'яної різки та біотехнологічно обробленого зерна,

без використання комплексних преміксів неможливо добитися високої ефективності відгодівлі поросят.

У 2003 р. на базі BAT «Отрадовська птахофабрика» було проведено дослід із вдосконалення рецептури преміксів для ви-сокопродуктивних курей-несучок породи Hy-Line W-98 у віці 19-30 тиж. Було сформовано дві контрольні і дві дослідні групи по 88 голів курей-несучок у кожній. Обидві контрольні групи отримували однаковий за поживністю комбікорм. Курям-несучкам I дослідної групи згодовували комбікорм, з якого були виключені компоненти тваринного походження і соєвий шрот. До складу цього комбікорму вводили спеціальний премікс, який міс-тив мультиферментні препарати на основі целобактерину. Курям-несучкам II дослідної групи згодовували комбікорм з преміксом, у якому вітамін В4 (холін-хлорид) повністю замінили на препарат бета фін, причому цей премікс також містив мультиферментні препарати на основі целобактерину. Рецепти преміксів були роз-роблені кафедрою технології комбікормів Одеської національної академії харчових технологій та виготовлені групою науково-виробничих компаній «Комбіко-Силувіт».

Дослід тривав 84 дні. За показниками ефективності виробниц-тва курячих яєць обидві контрольні групи показали практично одна-ковий результат, що свідчить про високий рівень відтворюваності результатів експерименту. Несучість у I дослідній групі була на pie-Hi контрольних груп, а в II дослідній групі вона була вищою, ніж у контролі, на 2,1 %. Сумарної яйцемаси було отримано в I дослідній групі на рівні контролю, а в другій - на 7,5 % більше, ніж у контролі. Витрати комбікормів у розрахунку на 10 яєць у I дослідній групі -нижчими від контролю на 7,4 %, а в II дослідній групі - на 4,0 % нижчими, ніж у контролі. В результаті собівартість виробництва ку-рячих яєць була знижена порівняно з контролем на 9,0 % у I дослід-ній групі і на 5,7 % - у П дослідній групі.

Таким чином, згодовування курям-несучкам комбікормів з преміксами вдосконаленого складу є економічно доцільним.

Введення до складу преміксів і комбікормів різноманітних мікрокомпонентів суттєво впливає на результати економічної ді-яльності підприємств із виробництва продукції тваринництва та птахівництва. Це стосується насамперед застосування фермент-них препаратів.

Наприклад, мультиферментний препарат Авізим 1100 під-вищує середньодобові прирости живої маси бройлерів на ячмін-ному раціоні та дозволяє швидко знизити витрати на одиницю продукції. Експерименти проводилися в ППЗ "Більшовик" Ленін-градської області в 1995 р. Курчата контрольної та дослідної груп утримувалися на раціоні, який включав 59 % ячменю. До ком-бікорму для дослідної групи вводили ферментний препарат Аві-зим 1100 з розрахунку 1 кг на тонну (тобто 100 кг на 1 т премік-су). Із застосуванням ферменту підвищилася маса в 7-тижневому віці на 11 %, знизилися витрати на 14 % та зменшилися грошові витрати на корм (з розрахунком вартості ферменту) на одиницю продукції на 13 % (табл. 7.2).

Таблщя 7.2 Ефективність застосування Авізиму 1100 в годівлі курчат

Показник               Контроль            Дослід (+Авізим 1100

Жива маса, г  А

1840    2051

Витрати корму, кг/кг 1 ОА^ 1 кі^

В'язкість хімусу, сПа  4,9А    2,9В

Вихід м'яса, %           65,8     67,7

Вихід грудних м'язів, %        24,7     25,9

Зміна  вартості  корму  на   1   кг               

приросту живоі маси по відно-      0          -12,7

шенню до контролю, %                  

Авізим 1300 дозволив отримати на збідненому пшеничному раціоні кращі продуктивні та економічні показники порівняно зі стандартним раціоном. Досліди проведені на Західно-Сибірській ЗОСП у 1995 р. В контрольному віці курчата одержували раціон, який включав 75 % комбікорму ПК-6, 12 % соєвого борошна, 3 % рослинного жиру та 3 % м'ясо-кісткового борошна, рівень вмісту сирого протеїну становить 21,4 %. У першому та другому дослід-ному варіантні 73 та 78 % раціону, відповідно, складало подріб-нене борошно, доповнене преміксом, соєвим або рибним борош-ном та рослинним жиром, сирий протеїн - 15,6 %. У третьому ва-ріанті раціон складався лише з пшениці - 92 % та м'ясо-кісткового борошна - 8 %, протеїн - 14,1 %. Рівень обмінної ене-ргії за всіма чотирма варіантами становив майже 290 ккал/100 г.

Дані, наведені в табл. 7.3, показують, що навіть незбалансо-ваний раціон може забезпечувати кращі продуктивні показники,

якщо він включає Авізим. Вартість корму, необхідного для одер-жання одиниці продукції, знижується при цьому на 24 - 40 %.

Таблщя 7.3 Порівняльна оцінка ефективності застосування

різних раціонів з Авізимом 1300

 

                        Пшениця        Пшениця        Пшениця

Показник        Контроль       (73 %) + Авізим         (78 %) + Авізим         (92 %) + Авізим

                        1300    1300    1300

Жива маса, г  1735    1866    1850    1181

Витрати корму, кг/кг 2,67     2,70     2,57     4,45

Збереження курчат, %          99        96        98        98

Середньодобовий приріст, %         30,3     32,7     32,4     20,4

Зміна вартості корму на 1 кг            0          - 23,8  - 39,8  - 26,3

приросту живоі маси по від-                                             

ношенню до контролю, %                                     

Мультиферментний препарат Порзим tp 100 підвищує збе-реження та середньодобовий приріст живої маси поросят на до-рощуванні. В дослідах, проведених у 1996 р. на Копильському міжколгоспному свинокомплексі в республіці Білорусь, була продемонстрована важлива роль ферментів в оздоровленні чере-ди. Раціон включав 37-50 % ячменю. В групі поросят, котрі оде-ржували після відлучення ферментний препарат, смертність зни-зилася майже в 3 рази, з 6 до 2,3 %, а невиробниче вибивання -більше ніж у 5 разів, з 33 до 6,2 %. Внаслідок кращого збережен-ня поголів'я, а також прискореного росту, середньодобовий при-ріст живої маси поросят збільшився під дією ферментів на 30 % (табл. 7.4).

Таблиця 7.4 Ефективність застосування Порзиму tp 100 в годівлі поросят

Показники     Контроль       +Порзим tp 100

Поставлено, голів     450      256

Маса при поставці, кг          9,5       10,7

Смертність, %           6,0       2,3

Невиробниче вибивання, %           33,0     6,2

Простояли, днів        109      85

Середньодобовий приріст живої маси, г   242      314 (+30%)

Порзими tp 100 та 9300 підвищують швидкість росту поро-сят та свиней. Досліди проводилися на свинокомплексі Хінчешти (Республіка Молдова) в 1996 p. В дослідних групах при годуванні поросят масою до 30 кг в корм вводився ферментний препарат Порзим tp 100, а потім - Порзим 9300. Дані, наведенні в табл. 7.5, показують, що під дією ферментних препаратів середньодобовий приріст зростає в середньому на 10 %.

Наприкінці 90-х років в Одеській національній академії хар-чових технологій і науково-виробничій фірмі «Комбіко» було проведено цікавий експеримент, який поклав початок серії нових досліджень стосовно підвищення ефективності застосування му-льтиферментних кормових препаратів у сучасному птахівництві та свинарстві.

Так, на базі дослідного господарства «Учгосп ім. Трофімо-ва» Одеського аграрного університету було проведено зоотехніч-ний дослід по використанню у відгодівлі свиней крупної білої породи комбікормів, збагачених різними мультиферментними препаратами. Було сформовано 4 групи свиней другого періоду відгодівлі. Контрольній групі свиней за основний раціон згодову-вали повнораціонний комбікорм.

Таблиця 7.5 Порівняльні досліди ефективності застосування ферментних препаратів Порзим tp 100 та Порзим 9300 в годівлі поросят

1-й дослід     

Контроль       |   Дослід (Порзим tp 100 або 9300

Дата    Жива

маса,

кг         Середньо-

добовий при-

ріст, г  Дата    Жива

маса,

кг         Середньо-

добовий

приріст, г       Зміна,

%

26.12   9                      05.01   10                   

27.01   17        310      20.01   15        330      +20

26.02   3          351      26.02   30        405      +54

26.03   43        406      26.03   45        468      +62

25.04   58        483      25.04   61        516      +33

26.05   73        500      26.05   77        533      +33

2-й дослід

Контроль       Дослід (Порзим tp 100 )

Дата    Жива

маса,

кг         Середньо-

добовий при-

ріст, г  Дата    Жива

маса,

кг         Середньо-

добовий

приріст, г       Зміни,

%

07.05   19                    07.05   18                   

30.05   29        434      30.05   29        478      +44

I дослідна група свиней отримувала комбікорм з преміксом, до складу якого вводили 50 кг мультиферментного препарату МЕК-1; II дослідна група свиней отримувала комбікорм з премік-сом, до складу якого вводили 100 кг мультиферментного препа-рату Порзим; III дослідна група свиней отримувала комбікорм з преміксом оптимізованого складу та збагаченого мультифермен-тними препаратами МЕК-1 і Порзим. Результати експерименту наведені в табл. 7.6.

Таблщя 7.6 Результати відгодівлі свиней комбікормами, збагаченими мультиферментними препаратами

Групи свиней

№        Показники     Контроль       Ідос-лідної     Пдо-

слід-

ної       Шдо-

слід-

ної

1.         Середньодобовий приріст живої маси тіла, г/добу          726      760      780      846

2.         Витрати комбікорму на 1 кг при-росту живої маси тіла, кг/кг    3,88     3,71     3,61     3,33

Як видно з отриманих результатів, із застосуванням муль-тиферментних препаратів у складі преміксів і комбікормів під-вищується ефективність використання повнораціонних комбіко-рмів на 4,5-16,6 %. При цьому витрати комбікормів на виробниц-тво одиниці тваринницької продукції зменшуються на 4,6-14,2 % порівняно з контролем.

Був також установлений важливий факт, який свідчить про необхідність перегляду рецептури преміксів при використанні мультиферментних препаратів у складі комбікормів. Справа в тому, що деякі біологічно активні речовини, особливо сполуки мікроелементів у залежно від форми та кількості, здатні послаб-

лювати або посилювати ефект застосування ферментних препа-ратів.