Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРЕМІКСИ: : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

ПРЕМІКСИ:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Babolna           3,5 %    70 кг  + 0,85 %

Combico          1,0 %   20 кг  + 3,0 %

Ulixes   0,5 %   10 кг   + 6,0 %

I   I   *   Will   I   I   I   *   I

Olixes  0,5 % 200 кг  + 0,3 %

2р        5ЛК-        |      |

U

Премікс

АД-2000-2К

А9-ДСГ-

М=2000 кг ф   іігл-ПРЕМІКСИ:

4кг  ±15 % 0,2 %   200 кг  + 0,3 %

^   Biofactory   0,2

Biofactory

IIДОЗУВАННЯ      2,0 %    40 кг + 1,5 %

Siluvit   0,1 %      2 кг ±30 %

Siluvit   0,1 % 200 кг  + 0,3 %

IIДОЗУВАННЯ      1,0 %    20 кг  + 3,0 %

Siluvit   0,1 %       2 кг ±30 %

Комбікорм

Siluvit   0,1 %   100 кг  + 0,6 %

IIДОЗУВАННЯ      2,0 %    40 кг   + 1,5 Рис. 6.3. Схема доведеиия преміксу до задаиої кощеитрації иа головиій техиологічиій лінії дозуваиия і змішуваиия

Другий варіант (рис. 6.3) не припускає навіть реконструкції технологічної лінії дозування і змішування. Після незначної мо-дернізації технологічної лінії дозування і змішування висококон-центрований премікс із концентрацією вище ніж 0,5% (до 0,1 %) спочатку доводять до необхідної концентрації наповнювачем, за який беруть один з компонентів комбікорму, а потім використо-вують при виробництві комбікормів як звичайний премікс.

Наприклад, премікс компанії Ulixes з концентрацією 0,5 % на даному комплекті вагових дозаторів може бути здозований з точністю +6,0 %, що недопустимо для дозування преміксів. Як

правило, виробнича потужність комбікормових заводів задіяна не повністю, тобто є можливість використати головну технологічну лінію дозування і змішування для приготування преміксу заданої концентрації шляхом змішування висококонцентрованого премі-ксу і наповнювача - одного з компонентів комбікорму. Слід тіль-ки пам'ятати, що кількість цього компонента має бути зменшена при введенні до складу комбікорму на відповідну величину. При плануванні співвідношення пре-премікс: наповнювач слід вихо-дити з того, що має бути отримано попередньої суміші не більше, ніж цього вимагає виробництво відповідної партії комбікорму. Масу попередньої суміші, яка підлягає дозуванню під час вироб-ництва комбікорму (II етап дозування), можна визначити за фор-мулою:

axG

100

m —,

M        (6-3)

G де m - маса попередньої суміші, яка підлягає дозуванню при виробництві комбікорму, кг;

a - концентрація пре-преміксу, %; G - сумарна маса компонентів комбікорму, кг; М - маса пре-преміксу, яка підлягає дозуванню під час утворення попередньої суміші, кг.

Наприклад, пре-премікс компанії Ulixes з концентрацією 0,5 % може бути здозований на багатокомпонентному ваговому дозаторі 5ДК-200 (див. рис.6.3) у кількості 200 кг з відносною похибкою дозування + 0,3 %. 3 числа компонентів, передбачених рецептом комбікорму, необхідно вибрати компонент, який може бути використаний у даному випадку в кількості 1800 кг на всю партію комбікорму. Таким чином, в наслідок дозування і змішу-вання буде утворена попередня суміш пре-преміксу Ulixes у кіль-кості 2000 кг. Ця суміш може бути затарена в мішки або біг-беги, передбачена також подача утвореної суміші відразу до одного з наддозаторних бункерів. Надалі, під час виробництва комбікор-

му, попередню суміш потрібно буде дозувати в кількості, визна-ченій за формулою (6.3):

0,5 х2000

т =       Ш        = ЮОкг

200

2000

Дозування цієї кількості попередньої суміші на багатоком-понентному ваговому дозаторі 5ДК-200 буде проведено з віднос-ною похибкою дозування + 0,6 %, а отриманої попередньої сумі-ші буде достатньо для виробництва 20 т комбікорму.

При використанні більш концентрованих пре-преміксів масу порції пре-преміксу для утворення попередньої суміші слід зме-ншувати до межі, за якої забезпечується допустима відносна по-хибка дозування. Наприклад, пре-премікс компанії Siluvit з кон-центрацією 0,1 % може бути здозований на багатокомпонентному ваговому дозаторі 5ДК-200 (див. рис.6.3) у кількості 100 кг з від-носною похибкою дозування + 0,6 %. 3 числа компонентів, пе-редбачених рецептом комбікорму, необхідно вибрати компонент, який може бути використаний у даному випадку в кількості 1900 кг на всю партію комбікорму. Таким чином, в результаті до-зування і змішування буде утворена попередня суміш пре-преміксу Siluvit у кількості 2000 кг. Надалі, під час виробництва комбікорму попередню суміш потрібно буде дозувати в кількості 40 кг (за формулою 6.3).

Основним недоліком такого шляху вирішення проблеми введення висококонцентрованих преміксів є залишки попередніх сумішей після виробництва певної партії комбікорму, а також ви-сока ймовірність помилок при розрахунку концентрацій поперед-ніх сумішей та їх введення до складу комбікормів.

Таким чином, проблему введення висококонцентрованих преміксів до складу комбікормів можна вирішити, використову-ючи нескладні технологічні та організаційні прийоми, при висо-кій точності дозування преміксів, необхідно тільки застерегти

виробників комбікормів від самостійних маніпуляцій з премікса-ми. Такі технологічні прийоми можна здійснювати лише після проведення аудиту технологічного процесу виробництва комбі-кормів за участю фахівців фірм-виробників преміксів.

Технологп збагачення комбікормів преміксами

ma препаратами біологічно активних речовин

на сучасних комбікормових заводах Апостоловський експериментальний комбікормовий завод (Дніпропетровська обл..) одним із перших в Україні застосував принцип введення висококонцентрованих преміксів до складу комбікормів шляхом приготування попередньої суміші в змішу-вачі невеликої місткості безпосередньо на технологічній лінії до-зування та змішування (рис. 6.2). Це дало змогу знизити витрати на прид-бання, транспортування, зберігання та вантажно-розвантажувальні роботи з преміксами, підвищити рівень якості комбікормів і забезпечити можливість збагачення комбікормів кормовими препаратами амінокислот та фермен-тів. Такі технологічні можливості підвищили рівень гнучкості техноло-гії виробництва комбіко-рмів.

Рис.6.4. Техиологічиий вузол мікродозуваиия

преміксів і кормовш препаратів біологічио ак-

тивиихречовии иа Мироиівському заводі ком-

бікормів і круп

Комбікормовий за-вод Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів також одним із перших застосував   на   практиці

технологічну схему доведення висококонцентрованих преміксів до необхідної робочої концентрації (рис. 6.3). Це також дало змо-гу знизити витрати на виробництво комбікормів.

Заслуговує на увагу досвід Миронівського заводу комбіко-рмів і круп (BAT «Миронівський хлібопродукт», Київська обл.) стосовно введення преміксів до складу комбікормів. Схемою тех-нологічного процесу виробництва комбікормів на цьому заводі передбачено окремий вузол мікродозування висококонцентрова-них преміксів, препаратів амінокислот, ферментів тощо. Багато-компонентний ваговий дозатор обладнаний тензометричною сис-темою електронного контролю маси фірми Buhler AG (Швейца-рія) та 20 окремими мікробункерами з високоточними шнекови-ми живильниками (рис. 6.4). Рис.6.5. Карусельиий пристрій длярозтарю-

ваиия і заваитажеиия в мікробуикери премі-

ксів і мікродобавок.

207

Усі мікробункери розташовані на одній платформі. На цей же дозатор спочатку подається наповнювач, а потім в автоматич-ному режимі відповідно до рецептури з кожного мікробункера в дозатор почергово подаються премікси та інші мікрокомпоненти. Кожен мікробункер обладнаний віброднищем, що виключає мо-жливість зависання продукту під час його подачі за допомогою живильника у ваговий дозатор. Поверхом вище розташована площадка для розтарювання та завантаження в мікробункери преміксів і кормових препаратів біологічно активних речовин (рис. 6.5). Ha площадці установлено карусельний пристрій для розта-рювання преміксів і мікродобавок. Мішкорозтарювальна шафа за допомогою електромеханічного приводу переміщається по колу і залежно від виду сировини установлюється над необхідним мік-робункером. Хоча мішкорозтарювальна шафа оснащена вентиля-тором і системою локального знепилення, в процесі її експлуата-ції нерідко спостерігається запилення і розсипання продуктів на верхній площадці. До недоліків у роботі цієї системи можна та-кож віднести можливість помилкового розміщення мікрокомпо-нентів у мікробункерах.

До недоліків також можна віднести те, що здозовані порції наповнювача, преміксів і мікродобавок не змішуються, а відразу надходять у головний змішувач після подачі в нього всіх інших компонентів комбікормів. Висока однорідність змішування дося-гається застосуванням змішувача лопатевого типу, хоча застосу-вання попереднього змішування завжди є гарантією утворення не лише вискокооднорідного, але й стабільного складу.

Питання та завдання для самоперевірки

1.         Особливості введення преміксів до складу комбікормів.

2.         Принципи побудови технологічних схем введення преміксів при

виробництві комбікормів.

3.         Як розраховують ефективність роботи лінії вводу різних видів

преміксів?

4.         Як саме визначають відносну похибку дозування?

5.         Чим керуються при виборі варіанта здійснення технологічного

процесу дозування і змішування преміксів і npe-преміксів з компонентами комбікормів?

6.         Як саме визначають масу npe-преміксу під час виробництва

попередньоїсуміші для подальшого виробнщтва комбікорму?

7.         Який з npe-преміксів більш концентрований - 0,1 %-й чи 0,5 %-й?

8.         Запропонуйте варіант побудови схеми технологічного процесу

дозування та змішування при використанні вітамінного пре-міксу з концентрацією 0,25 %.