Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІКСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІКСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

Існують різні способи введення біологічно активних речо-вин до складу комбікормів. Практика показує, що введення окре-мих вітамінів, мікроелементів та інших компонентів безпосеред-ньо до складу комбікормів - менш ефективний спосіб, ніж вико-ристання цих речовин у вигляді вітамінних, мінеральних сумішей або преміксів (попередніх сумішей).

На багатьох комбікормових заводах розглядають можли-вість самостійного збагачення комбікормової продукції як окре-мими біологічно активними речовинами, так і попередніми сумі-шами. Розмаїття рецептів збагачувальних сумішей та їхніх кон-центрацій на ринках комбікормової сировини багатьох країн іно-ді ставить у скрутне становище фахівців при вирішенні проблеми „ціна - якість". Від концентрації препаратів або попередніх су-мішей залежить вибір варіанта побудови схеми технологічного процесу збагачення комбікормів. Концентрати (БВД або БМВД), введення яких до складу комбікормів передбачене в кількості 5,0%—30 % і більше, можна вводити як звичайний компонент, що не потребує модернізації технологічних ліній дозування та змі-шування і не викликає проблем рівномірного розподілу біологіч-но активних речовин у складі готової продукції. Для введення до складу комбікормів преміксів з концентрацією 0,5%-5,0% слід передбачати декілька варіантів побудови схем технологічних процесів дозування та змішування, що залежить від якісних хара-ктеристик вагових дозаторів і змішувачів. Так, якщо система ба-гатокомпонентного вагового дозування передбачає точність до-зування на рівні похибки + 0,1 % і використовується лопатевий змішувач, то можна обмежитися принциповою схемою техноло-гічного процесу дозування та змішування. У разі застосування препреміксів або блендів (попередні суміші вітамінних, мінера-льних препаратів або комплексні), введення яких до складу ком-бікормів передбачається в кількості до 0,5%, слід застосовувати технологічні прийоми, які забезпечують високу точність дозу-

вання і рівномірність розподілу біологічно активних речовин у складі комбікормів.

Технологічні основи введення преміксів до складу комбікормів

Правилами організації та ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції передбачена окрема тех-нологічна лінія для підготовки і введення преміксів до складу комбікормів, яка призначена для розтарювання і подачі преміксів у наддозаторні бункери головної лінії дозування і змішування. Схема технологічної лінії введення преміксів до складу комбіко-рмів наведена на рис. 6.1.  

 

            Е Компоненти комбікорму                          Ч/Ч/Ч/ЧІ

1          і і 1 1 * і                      \ 5

                                                                                                

Рис. 6.1. Схема техиологічиого процесу введеиия преміксів до складу комбікормів:

1 - мішкорозтарювальиа шафа; 2 - просіювач; 3,5 - шнеки;

4 - иорія; 6 - багатокомпоиеитиий ваговий дозатор; 7 - змішувач.

Премікси, як правило, зберігають у складах підлогового типу. Премікс, упакований у 4-шарові паперові мішки або плетені поліпропіленові мішки, розміщають на зберігання на дерев'яних піддонах, кожну партію - окремо за призначенням і за рецепту-рою. Кожний мішок повинен мати етикетку з найменуванням преміксу, на якій повинні бути вказані: номер рецепта, відсоток уведення до складу комбікорму, склад преміксу, найменування підприємства-виробника, гарантійний строк зберігання, дата ви-готовлення, маса нетто та штрих-код.

Премікси подають разом з піддоном до місця розташування мішкорозтарювальної шафи 1. Для механізації процесу можливе використання мішкорозтарювальної машини. Залишок преміксу в мішках після розтарювання не повинен перевищувати 0,2 % від маси, що знаходилася в мішку. Розтарений премікс, для відділен-ня випадкових домішок, подають у просіювач 2, в якому встанов-люють полотно решітне № 100 з діаметром отворів 10 мм. Після просіювання проходову фракцію - премікс направляють у відпо-відні наддозаторні бункери, а вилучені сходом некормові відходи утилізують в установленому порядку. Паперові мішки пресують і упаковують у тюки, а далі направляють на повторну переробку на паперово-картонні комбінати, поліпропіленові мішки використо-вують повторно.

Недоліки цієї схеми: необхідність застосування ручної праці, значне пиловиділення при розтарюванні, ймовірність роз-шарування суміші при транспортуванні.

Лінія введення пре-преміксів до складу комбікормів

Використання вітамінних і мінеральних преміксів підвище-ної концентрації (0,1%-0,15%) дає змогу знизити вартість комбі-корму, а отже, і вартість продукції тваринництва і птахівництва. Проте при введенні до складу комбікормів преміксів підвищеної концентрації (менше ніж 0,5 %) виникає ряд проблем, пов'язаних з рівномірністю розподілу преміксу у всьому обсязі комбікорму, точністю дозування малої кількості висококонцентрованих пре-міксів.

Рівномірність розподілу висококонцентрованих преміксів у суміші комбікорму залежить від типу змішувача, тривалості змі-

шування, складу комбікорму, фізичних і технологічних властиво-стей сировини (сипучості, ступеня подрібнення, здатності до змішування тощо), наповнювача преміксу (перевагу віддають комплексним наповнювачам). У виробничих умовах однорідність розподілу преміксів у комбікормах можна підвищити за рахунок тривалості змішування, що може вплинути на продуктивність лі-нії дозування-змішування.

Висококонцентровані премікси (пре-премікси або бленди) не можна вводити безпосередньо до складу комбікорму, оскільки при цьому не витримується задана точність дозування. Напри-клад, при зважуванні 0,1% преміксу на багатокомпонентному ва-говому дозаторі 16ДК1000 відносна похибка дозування, розрахо-вана за формулою

д    _ + і_хі00%           (6-1)

0   ~ м

де А0 - відносна похибка дозування, %; АА - абсолютна похибка дозування, кг; М - маса здозованого компонента, кг;

Р          (6-2)

A , = + х Д 5, кг

А         100

де  Р - максимальна вантажопідйомність дозатора, кг; Л5 - клас точності вагового дозатора (А5 =±0,3...0,5%),

становитиме ±300-500%, тоді як премікс, відповідно до рекомен-дацій проф. М.П. Черняєва, можна дозувати на вагових дозаторах з похибкою, яка не перевищує А±3%. При застосуванні багатоко-мпонентного вагового дозатора 6ДК-100 відносна похибка дозу-вання становитиме +30-50 %, навіть при застосуванні багатоком-понентного вагового дозатора АД-500-2К в другому діапазоні до-зування (до 50 кг) відносна похибка дозування становитиме + 15-25 %. Більше того, при введенні малої кількості преміксу за один етап дозування і змішування не можна досягти його рівномірного розподілу по всьому об'єму суміші, тому потрібно збільшити

тривалість змішування або застосовувати ефективніші лопатеві змішувачі.

Одним із шляхів вирішення проблеми введення висококон-центрованих преміксів до складу комбікормів є незначна модер-нізація технологічних ліній дозування і змішування на комбікор-мових заводах. За першим варіантом передбачається установлен-ня додаткового змішувача невеликої місткості, бажано лопатево-го типу, для приготування попередньої суміші висококонцентро-ваного преміксу і одного з компонентів комбікорму як наповню-вача (рис. 6.2). За другим варіантом передбачається попереднє приготування і накопичення в одному з наддозаторних бункерів преміксу з концентрацією 1,0-5,0 % на технологічній лінії дозу-вання і змішування шляхом «розбавлення» висококонцентрова-ного преміксу за допомогою одного з компонентів комбікорму перед запуском лінії для виробництва комбікорму. В цьому разі реконструкція не потрібна. Потрібно лише внести зміни в техно-логічний регламент виробництва комбікормової продукції на да-ному заводі.

Розглянемо варіант введення висококонцентрованого премі-ксу до складу комбікорму з попереднім змішуванням (рис. 6.2) на прикладі модернізації технологічної лінії дозування і змішування, до складу якої входять багатокомпонентні вагові дозатори АД-2000-2К і 5ДК-500, а також змішувач А9-ДСГ-2,0. Якщо на цій лінії дозувати премікси Babolna з концентрацією 3,5 % і Combico з концентрацією 1,0 %, то відносна похибка дозування станови-тиме + 0,85-3,0 %, що цілком задовольняє вимоги до якості гото-вого комбікорму. В разі використання більш концентрованого преміксу, як наприклад, преміксу компанії Ulixes з концентраці-єю 0,5 %, відносна похибка дозування вже становитиме +6,0%, що виходить за межі установлених норм.

Компоненти комбікорму ПРЕМІКСИ:

Babolna        3,5 %       70 кг   + 0,85

%

Combico

%

1,0 %       20 кг    + 3,0

ПРЕ-ПРЕМІКСИ I ПРЕМІКСИ:

(ЗМІШУВАЧ 100 кг і ВАЕИ 5 кг)

Guyomarch        0,4 %     8 кг   + 0,31 %

0,2 %    4 кг   + 0,625%

0,1 %    2 кг   + 1,25 %

0,02%   0,4 кг ±6,25 %

0,5%    10 кг   +0,25%

Рис. 6.2. Схема техиологічиоїлініїзбагачеиия комбікормів пре-преміксами

Дообладнання такої технологічної лінії змішувачем невели-кої місткості, наприклад, типу А9-ДСГ-0Д і настільними вагами вантажопідйомністю 5 кг дозволяє вводити висококонцентровані пре-премікси (бленди) до складу комбікормів, дотримуючись установлених вимог до якості готової продукції. При концентра-ції пре-преміксу 0,4-0,5% в змішувачі буде досягнуте співвідно-шення пре-премікс : наповнювач від 1 : 9 до 1 : 11, тому що маса пре-преміксу в розрахунку на порцію комбікорму 2000 кг стано-витиме від 8 до 10 кг, а місткість змішувача А9-ДСГ-0Д стано-вить 100 кг. При цьому буде досягнута висока точність дозування пре-преміксу. Так, висококонцентрований премікс компанії Guyomarch з концентрацією 0,4% буде здозовано на настільних вагах з відносною похибкою всього + 0,31 %, вітамінний пре-премікс компанії Biofactory з концентрацією 0,2% - з відносною похибкою + 0,625 %, вітамінний пре-премікс компанії Siluvit з концентрацією 0,1 % - з відносною похибкою + 1,25 %, а дозу-вання більш концентрованих форм пре-преміксів і окремих пре-

паратів біологічно активних речовин (лізин, ферменти тощо), на-приклад, вітамінної суміші компанії Rovimix з концентрацією 0,02 % буде невдалим. Відносна похибка дозування при цьому становитиме +6,25 %.

Крім того, при збільшенні концентрації пре-преміксів від 0,4 % до 0,2 %, 0,1 % і більше, незважаючи на задовільну точність дозування, не завжди вдається забезпечити оптимальне співвід-ношення пре-преміксу і наповнювача в змішувачі А9-ДСГ-0Д. Так, при використанні вітамінного пре-преміксу компанії Biofactory з концентрацією 0,2 % потрібно буде змішати в змішу-вачі А9-ДСГ-0Д пре-премікс і наповнювач у співвідношенні 1:24, що входить у межі оптимального співвідношення (1:100 для цьо-го типу змішувачів). При застосуванні вітамінних пре-преміксів компанії Siluvit з концентрацією 0,1 % таке співвідношення зрос-тає до 1:49, а застосування пре-преміксів компанії Rovimix з кон-центрацією 0,02 % співвідношення становитиме вже 1:249, що виходить за межі оптимального співвідношення.

Таким чином, шляхом ручного дозування і отримання в змішувачі попередньої суміші пре-преміксів з наповнювачами до основного змішувача можна вводити пре-премікси зі стартовою концентрацією не вище ніж 0,1 % (0,1 %-0,5 %).

Використання попереднього змішування може бути більш ефективнішим, якщо утворену попередню суміш направляти в наддозаторний бункер для подальшого дозування за допомогою багатокомпонентних вагових дозаторів. Проте досвід практичної роботи вказує на високу ймовірність виникнення помилок у роз-рахунку потрібних концентрацій введення попередніх сумішей з метою забезпечення базової концентрації біологічно активних речовин в готовому комбікормі.

 

Пре-премікс