Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Промислові технології виробництва преміксів відзначають-ся різноманітністю переліку і послідовності технологічних про-цесів та обладнання. Нижче наведені типові і найбільш відомі те-хнології виробництва комплексних преміксів.

Технологія виробництва преміксів у спеціалізованих цехах

Фахівці державної акціонерної компанії «Хліб України», Київського інституту хлібопродуктів та Одеської національної академії харчових технологій розробили принципову схему тех-нологічного процесу виробництва преміксів у спеціалізованому цеху продуктивністю 55 т/зміну (рис. 5.1), яка покладена в основу Правил організації і ведення технологічного процесу виробницт-ва комбікормової продукції (Київ, 1998 p.). У складі цеху перед-бачені такі технологічні лінії: підготовки наповнювача, підготов-ки попередніх сумішей середніх компонентів, підготовки попере-дніх сумішей мікрокомпонентів, підготовки холін-хлориду, пода-чі дріжджів кормових, основного дозування і змішування, паку-вання і відвантаження готової продукції. На технологічній лінії підготовки наповнювача можлива підготовка як висівок пшенич-них, так і цілого зерна. Висівки направляють у просіювальну ма-шину 1, де установлюють полотно решітчасте № 100 з діаметром отворів 10 мм. Після виділення випадкових домішок висівки на-правляють в силоси для короткочасного зберігання. Залежно від особливостей технології виробництва борошна пшеничного отримують висівки пшеничні з різною вологістю (від 11 до 16 %). Тому висівки підлягають обов'язковому сушінню в барабанних сушарках 3 типу АІ-ДОС. Сухі висівки пшеничні направляють у просіювальні машини 4 типу МБО, в яких установлюють сітку дротяну № 1,25 з розміром комірок на світлі 1,2 х 1,2 мм або по-лотно решітчасте № 16 з діаметром отворів 1,6 мм. Крупну фрак-цію направляють у молоткові дробарки 5, в яких установлюють сита з діаметром отворів 2 мм. При використанні зерна за напов-нювач його подрібнюють у молоткових дробарках 5 і також кон-тролюють продукти подрібнювання за крупністю, використовую-чи просіювальні машини 4 типу МБО. Підготовлений наповню-вач направляють в окремий силос для зберігання, а також в опе-ративні бункери для використання в процесі приготування попе-редніх сумішей і преміксу.

Лінія підготовки    Лінія підготовки по-наповнювача    передніх сумішей

середніх КОМПОНЄНТІВ  р

КІ7

WHW

 

■          3

'    / \    '

/           \

JZ~J-  

Лінія підготовки по-передніх сумішей мікрокомпонентів Лінія підготовки холін-хлориду Лінія подачі дріжджів Лінія відванта-ження преміксів Рис.5.1. Прищипова схема техиологічиого процесу виробищтва преміксіву спеціалізоваиому цеху продуктивиістю 55 т/зміиу: 1 - просіювальиамашииа; 2 —магнітний сепаратор; 3 - сушарка для висівок А1 -ДОС; 4 - просіювальиа машииа відцеитрова;5,9 -мо-лоткова дробарка; багатокомпоиеитиі вагові дозатори: 6,20 - 5ДК-500; 10,14,22 - АД-500-2К; 19 - 16ДК-Ю00; 7 — подрібнювач; змі-шувачі: 8 - СГК-ІМ; 11,15-А9-ДСГ-0.5; 13 -А9-ДСГ-0.2; 17 - СГК-ІМ; 23 -А9-ДСГ-1.5; 12 - ваги для мікрокомпонентів; 16-авто-матичиий ваговий дозатор ДН-1000; 18 - сушарка; 24 - вибійиий апарат; 25 - мішкозашивальиа машииа

Лінія підготовки попередньої суміші середніх компонентів

На технологічній лінії підготовки попередньої суміші сере-дніх компонентів передбачена підготовка солей таких мікроеле-ментів, як марганець, залізо, цинк і мідь.

Для попереднього подрібнення цих солей використовують валковий подрібнювач 7. Наповнювач і солі дозують, використо-вуючи ваговий дозатор марки 5ДК-500 (6). Порцію змішують в змішувачі 8 типу СГК-ІМ на протязі 8 хв. Кожну сіль по черзі дозують і змішують з підготовленим наповнювачем у співвідно-шенні 1:1. Суміш подрібнюють в молотковій дробарці 9 до круп-ності, що характеризується залишком на сітці дротяній № 1,2 не більше ніж 1,5 %. Підготовлену суміш направляють у наддозато-рні бункери для приготування попередньої суміші.

Лінія підготовки і введення холін-хлориду

За цією технологією передбачене використання рідкого хо-лін-хлориду у виді 70%-го розчину сиропоподібної консистенції. Холін-хлорид вводять до складу преміксів або шляхом поперед-нього змішування з наповнювачем і висушування суміші, або шляхом змішування з готовим преміксом. Холін-хлорид подають в змішувач 17 типу СГК-ІМ, в який попередньо направляють на-повнювач, здозований на ваговому дозаторі 16 типу ДН-1000. Холін-хлорид дозують за допомогою насоса-дозатора. Наповню-вач і холін-хлорид змішують у співвідношенні 1:3 протягом 10 хв. Отриману суміш сушать в сушарці 18 до вологості, яка не повинна перевищувати 10 % при використанні за наповнювач ви-сівок пшеничних і до вологості, яка не перевищує 13 % при вико-ристанні за наповнювач здрібненого зерна. Висушений продукт направляють на всі технологічні лінії одержання попередніх су-мішей і преміксу.

При використанні холін-хлориду у вигляді 70%-го розчину необхідно пам'ятати, що це надзвичайно агресивна в корозійному

відношенні рідина, тому трубопроводи і робочі зони технологіч-ного обладнання повинні бути виконані з нержавіючої сталі.

Лінія подачі макрокомпонентів

Ця технологічна лінія слугує для подачі дріжджів кормових, метіоніну та інших компонентів, які не потребують попередньої підготовки. Перераховані компоненти розтарюють і подають за допомогою пневмотранспорту в бункери для оперативного збері-гання, а потім направляють у наддозаторні бункери головної лінії дозування і змішування.

Лінія підготовки попередніх сумішей мікрокомпонентів

До складу попередніх сумішей мікрокомпонентів, як прави-ло, входять: вітаміни Вь В2, Вб, Вс, С, A, D3, Е, К3, СоС12, СоСОз, C0SO4, Na2Se03, КІ тощо. Приготування попередніх сумішей мі-крокомпонентів здійснюється в два етапи. Спочатку готують су-міші висушеного наповнювача з кожним мікрокомпонентом у співвідношенні від 1:3 до 1:20 в залежності від вмісту даного компонента в складі преміксу. Для цього в змішувач типу А9-ДСГ-0,2 подають наповнювач, попередньо зважений на насті-льних вагах або вагах платформенного типу. Потім кожен компо-нент по черзі дозують за допомогою настільних терезів 12 і змі-шують з наповнювачем. Тривалість процесу змішування стано-вить 10 хв, вітаміни Вь В2 і Вс змішують з наповнювачем протя-гом 20 хв. Приготовлені суміші по черзі подрібнюють у молотко-вій дробарці і направляють у наддозаторні бункери другого етапу дозування і змішування. Мікрокомпоненти, які не потребують подрібнення, після змішування з наповнювачем одразу розміщу-ють у наддозаторних бункерах. На другому етапі одержані суміші дозують на багатокомпонентному ваговому дозаторі 14 типу АД-500-2К і змішують у змішувачі 15 типу А9-ДСГ-0,5 протягом 6 хв. Готову попередню суміш мікрокомпонентів направляють у наддозаторні бункери головної лінії дозування і змішування.

Головналінія дозування ізмішування

На головній лінії дозування і змішування попередніх сумі-шей і компонентів преміксу установлено три багатокомпонент-них вагових дозатори 19, 20, 22 типу 16ДК-1000, 5ДК-500 і АД-500-2К відповідно. В головний змішувач 23 типу А9-ДСГ-1,5 спочатку подають порцію наповнювача, потім попередню суміш середніх компонентів, кормові дріжджі, метіонін, лізин, поперед-ню суміш мікрокомпонентів і змішують протягом часу, забезпе-чую чого високу однорідність преміксу, відповідно до вимог тех-нологічного регламенту.

Лінія затарювання і відпуску готової продукцп

Правилами організації і ведення технологічного процесу ви-робництва комбікормової продукції передбачене відвантаження преміксів у тарі (чотиришарові паперові крафт-мішки), в однора-зових контейнерах (МКР-1,0М або МКР-1,0 місткістю 1м ) або в розсипному вигляді (безтарне відпускання). При зберіганні роз-сипних преміксів у силосах висота насипу і висота силоса не по-винні перевищувати 5 м.

Розглянута технологія виробництва преміксів має ряд пере-ваг і недоліків. Так, відповідно до даної технології можна одер-жувати високоякісні премікси. Система підготовки компонентів преміксу досить гнучка. Однак для реалізації даної технології по-трібний численний набір технологічного і транспортного облад-нання. Безтарне зберігання і транспортування розсипних премік-сів веде до їх самосортування, що знижує ефективність подаль-шого розподілу біологічно активних речовин у складі комбікор-мів. Використання за наповнювач висівок пшеничних викликає необхідність застосування процесу сушіння, що веде до подоро-жчання кінцевої продукції. Крім того, останнє покоління вітамін-них препаратів випускається на алюмосилікатних носіях, що при-вело до істотного зростання насипної об'ємної маси компонентів. У результаті значної розбіжності в фізичних властивостях таких компонентів і висівок пшеничних, як наповнювача преміксів, по-

гіршуються умови ефективного змішування при одержанні попе-редніх сумішей і преміксів.

Застосування рідкого холін-хлориду вже неефективне. Тим більше, що необхідність наступного сушіння суміші наповнювача з холін-хлоридом веде до різкого зниження його біологічної ак-тивності. Уже існують сухі порошкоподібні форми, які не викли-кають технологічних ускладнень.

Технологія виробництва преміксів на Засельському комбінаті хлібопродуктів

Виробництво преміксів на Засельському комбінаті хлібопро-дуктів розміщене в окремій будівлі. Продуктивність цеху становить 28 т/зміну. Схемою технологічного процесу передбачені підготовка і подача наповнювача, підготовка і подача вітамінів, солей мікроеле-ментів, амінокислот і кормових антибіотиків (рис. 5.2).

Лінія підготовки наповнювача

За наповнювач передбачено використовувати висівки пше-ничні або здрібнене зерно. В складі лінії є сушарка барабанного типу, проте, її практично не використовували, тому що висівки, які надходили раніше, мали низьку вологість (до 9-11 %). Зерно піддають очищенню в зерноочисному сепараторі 2. Очищене від домішок зерно подрібнюють у молоткових дробарках 4. Висівки пшеничні відразу подають в силоси для оперативного зберігання. У міру необхідності висівки пшеничні або подрібнене зерно на-правляють у розсійник 5 для виділення крупної фракції, яка пот-ребує додаткового подрібнення. У рамках установлюють сітки дротяні № 1,2 з розміром комірок 1,2 1,2 мм. Крупна фракція надходить на подрібнення у вальцьовий верстат 6. Підготовлений наповнювач надходить в наддозаторний бункер головної лінії до-зування і змішування. Рис.5.2. Схема техиологічиого процесу виробищтва преміксів иа Засельському ЮШ:

1 - иорія; 2,13 - просіювальиа машииа; 3 —магнітний сепаратор; 4,16' — молоткова дробарка; 5 -розсійиик; 6- вальцьовий верстат;

багатокомпоиеитиі вагові дозатори: 7 - 16ДКЮ00, 8 -DFAA10, 9 -DFA2, 10 - 6ДК100; 11- змішувач СГК-1;

12 - мішкорозтарювальиа шафа; 14 - вибійиий апарат ДВМ-25; 15 - мішкозашивальиа машииа ЗЗЕ-М.

Підготовка солей мікроелементів

Солі таких мікроелементів, як кобальт, мідь і йод після роз-тарювання одразу направляють у наддозаторні бункери над бага-токомпонентним ваговим дозатором DFAA-10. Солі таких мікро-елементів, як марганець, цинк і залізо, піддають попередньому здрібненню в молотковій дробарці 4 і просіюють у просіювальній машині 13. Крупну фракцію направляють на повторне здрібнен-ня. Борошнисту фракцію направляють в наддозаторні бункери над багатокомпонентним ваговим дозатором 6ДК-100. В наддоза-торні бункери над цим самим дозатором направляють кормовий метіонін, кормовий лізин і кормогризин.

Підготовка вітамінів

Вітаміни групи В, а також вітаміни A, D3, Е, К3 і С заванта-жують у наддозаторні бункери багатокомпонентного вагового до-затора карусельного типу DFA-2, вантажопідйомністю 2 кг.

Головналінія дозування ізмішування

Усі підготовлені компоненти дозують і направляють у змі-шувач 11 періодичної дії типу СГК-ІМ. Особливістю цієї техно-логії є використання двох послідовно установлених змішувачів, що дозволило збільшити продуктивність головного вузла заводу за рахунок більш ефективного використання робочого часу змі-шувачів.

Більша частина компонентів преміксів мають незадовільну сипкість, тому для забезпечення безперебійної подачі компонен-тів відповідно до рецепта і високої точності дозування днище ко-жного наддозаторного бункера обладнане шнековим живильни-ком і віброживильником.

Лінія відвантаження готової продукції

Готовий премікс надходить або в бункери готової продукції 4 для безтарного відпуску на автотранспорт, або на лінію затарю-вання в мішки. Для цього використовують два вибійні апарати марки ДВМ-50 і дві мішкозашивочні машини типу ЗЗЕ-М.

До переваг даної технології потрібно віднести порівняно ві-дносну простоту схеми технологічного процесу, можливість ви-сокоточного дозування компонентів і високий рівень автоматиза-ції технологічних процесів (наприклад, використання дозуючої установки карусельного типу). Істотним недоліком цієї технології є відсутність технологічного етапу приготування попередніх су-мішей вітамінних препаратів, що знижує однорідність їхнього ро-зподілу в складі преміксів, незважаючи на високу точність дозу-вання кожного препарату окремо.