Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Сірчанокислі солі мікроелементів : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Сірчанокислі солі мікроелементів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

 

»•

У виробництво

Вуглекислі солі

мікроелементів та

і/у\и

хлориди Рис. 4.13. Схема технологічноїлініїпідготовки солей мікроелементів:

1 - каменедробарка; 2 - гинековий розвантажувач; 3 - сушарка киплячого гиару;

4 - вентилятор; 5 - паровий калорифер; 6 - фільтр-циклон;

7 - віброживгиіьник; 8 -магнітний сепаратор; 9 - молоткова дробарка;

10 - пневможившьнш

Після сушіння солі потрапляють на подрібнення в дробарку 9 (молоткову або іншого типу). Попередньо із солей видаляють мета-ломагнітні домішки в магнітному сепараторі 8. Вуглекислі солі та хлориди мікроелементів подають безпосередньо на подрібнення. Солі подрібнюють до одержання частинок розміром до 0,5 мм. Під-готовленні солі мікроелементів пневмотранспортом подають на лі-нію виробництва попередньої суміші солей мікроелементів.

Лінія виробництва попередньої суміші підготовлених солей мікроелементів

Щоб рівномірно розподілити солі мікроелементів у мінера-льному преміксі, спочатку готують попередню суміш. За напов-нювач, як правило, беруть вапнякове борошно або кормовий фо-сфат кальцію. Підготовлені на попередній лінії солі мікроелемен-тів розвантажують у фільтр-циклоні 1 та подають у наддозаторні бункери, обладнані шнековими живильниками 3 і віброживиль-никами 4 (рис. 4.14). Наповнювач розвантажують в циклоні-розвантажувачі 7 і також розміщують у наддозаторних бункерах.

Один або декілька наповнювачів дозують на багатокомпо-нентному ваговому дозаторі 9 і після видалення металомагнітних домішок 10 здрібнюють в молотковій дробарці 11 до частинок розміром не більше ніж 1 мм. Далі зважену та здрібнену порцію наповнювача подають до змішувача 16.

Солі мікроелементів після дозування в багатокомпонентному ваговому дозаторі 5 направляють у вертикальний змішувач 6, трива-лість циклу змішування в якому становить 15 хв. Далі, після вида-лення металомагнітних домішок у магнітному сепараторі 10, суміш подрібнюють у молотковій дробарці до одержання частинок розмі-ром до 1 мм. Продукти подрібнення подають у просіювач 15, у яко-му установлюють сітку дротяну № 1 з розміром отворів на світлі 1 х 1 мм. Сходову фракцію направляють знову в змішувач 6 для повто-рного подрібнення в молотковій дробарці 14. Проходову фракцію направляють у змішувач 16, тривалість циклу змішування в якому становить 4,5 + 0,5 хв. Одержану попередню суміш солей мікроеле-ментів направляють на головну лінію дозування та змішування для виробництва мінеральних преміксів.

Рис.4.14.Схема технологічноїліиії виробищтва попередніх сумішей солей мікроелементів: 1 - фільтр-циклои;

2 - траиспортер; 3 - жившьиик;4 - віброживильшк; 5,9- багатокомпоиеитиий ваговий дозатор; 6 - вертикальиий змішувач;

7,12 - циклои-розваитажувач; 8 - поворотиа труба; 10 - магиітиий сепаратор; 11,14 -молоткова дробарка;

15 — ппосіювач: 16—гогжюитальиий змішхвач

Лінія виробництва мінеральних преміксів

Попередню суміш солей мікроелементів подають на лінію ви-робництва мінеральних преміксів за допомогою аерозоль-транспорту. Після розвантаження в циклоні-розвантажувачі 1 попередню суміш розподіляють в наддозаторних бункерах (рис. 4.15).

()'    ()     (X)

7777777777// Рис.4.15. Схема техиологічиоїлініївиробищтваміиеральиих преміксів:

1,7 -циклои-розваитажувач; 2 - поворотиа труба; 3 - жжтьиик;

4,8 - багатокомпоиеитиий ваговий дозатор; 5 - бункер; 6 — змішувач;

9 - жжшьиик аерозоль-траиспортера; 10 - фільтр-циклои; 11 - просіювач;

12 - траиспортер; 13 - вибійиий апарат; 14 - мішкозашивальиа машииа

В наддозаторні бункери також подають підготовлені фосфат кальцію кормовий та кухонну сіль. Компоненти дозують за до-помогою багатокомпонентних вагових дозаторів 4 і 8, після чого направляють у горизонтальний змішувач 6 періодичного типу. Тривалість циклу змішування становить 4,5 + 0,5 хв. Готовий мі-неральний премікс контролюють у просіювачі 11 на вміст випад-кових домішок. Для цього в просіювачі установлюють сітку дро-тяну № 5 з розміром отворів на світлі 5x5 мм.

Іноді практикують відпуск мінеральних преміксів насипом в спецавтотранспорт. Але для запобігання явищу самосортування компонентів мінеральний премікс необхідно упаковувати в чоти-ришарові паперові крафт-мішки з поліетиленовими вкладишами. Для цього застосовують ваговибійний апарат 13 та мішкозашива-льну машину 14.

Лінія виробництва брикетів-лизунців

Для виробництва брикетів-лизунців у ролі наповнювача за-стосовують кухонну сіль, підготовлену на лінії, схема якої наве-дена на рис. 4.12. Кухонну сіль подають на лінію виробництва брикетів-лизунців за допомогою аерозоль-транспорту та розмі-щують у наддозаторних бункерах. Далі в наддозаторні бункери подають попередню суміш солей мікроелементів, підготовлену на лінії, схема якої наведена на рис. 4.14, а також палену магне-зію, охру та фосфати кальцію кормові (рис. 4.16).

Підготовлені компоненти дозують відповідно до рецепта за допомогою багатокомпонентних вагових дозаторів 4 і подають в горизонтальний змішувач 5.

Для надання брикетам-лизунцям міцності в змішувач 5 по-дають зв'язуючу речовину - алюмометилсиліконат натрію. Ця речовина являє собою рідину, яка надходить у виробництво в бо-чках. 3 бочок алюмометилсиліконат натрію виливають у витрат-ний бак 6 і насосом-дозатором 7 подають в розпилювач, установ-лений у верхній частині змішувача 5. Після змішування суміш направляють в гідравлічний прес 9 для брикетування, після чого брикети направляють в гідравлічний прес 11 для продавлювання отворів у брикеті.

Готові брикети укладають у кліті та витримують в складі го-тової продукції протягом 10-14 днів для підвищення міцності брикетів.  

Попередня су-

міш солей мікро

елементів

Алюмометил

ПИШКОНЯТ

 

Рис. 4.16. Схема техиологічиоїлініївиробищтва брикетів-лизущів:

1- циклои-розваитажувач; 2- поворотиа труба; 3- жжтьиик;

4- багатокомпоиеитиий ваговий дозатор; 5- змішувач; 6- витратиий бак;

7- иасос-дозатор;   8- магиітиий сепаратор; 9- прес-брикетатор;

10- траиспортер; 11- прес для продавлюваиия отворіву брикетах.