Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Технологія виробництва мінеральних преміксів : Технологія виробництва преміксів : Бібліотека для студентів

Технологія виробництва мінеральних преміксів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Виробництво мінеральних преміксів у спеціалізованих це-хах передбачає необхідність використання таких технологічних ліній:

-          приймання, зберігання та підготовки вапнякового борош-на та фосфату кальцію кормового;

-          підготовки кухонної солі;

-          підготовки солей мікроелементів;

-          виробництва попередньої суміші підготовлених солей мі-кроелементів;

-          виробництва мінеральних преміксів.

У процесі виробництва мінеральних преміксів основна увага приділяється подрібненню вихідних компонентів, їх сушінню, дозуванню та очищенню від металомагнітних домішок.

Лінія приймання, зберігання та підготовки вапнякового борошна та фосфату кальцію кормового

Вапнякове борошно поступає в спеціалізованих м'яких кон-тейнерах, а останнім часом усе частіше поступає в спеціальних автоцистернах. Вапнякове борошно переміщують за допомогою

аерозоль-транспорту та завантажують в силоси для зберігання (рис.4.11).

Застосування аерозоль-транспорту дозволяє запобігти над-мірній запиленості виробничих приміщень та поліпшити умови праці.

Фосфат кальцію кормовий поступає в поліетиленових міш-ках. Зберігають його в штабелях на піддоні. У міру необхідності мішки розтарюють у мішкорозтарювальній шафі 1, а далі норією подають у силоси для зберігання. Подальшу подачу у виробницт-во фосфатів та вапнякового борошна здійснюють за допомогою аерозоль-транспорту.

Лінія підготовки кухонної солі

Технологічний процес переробки кухонної солі найбільш тру-домісткий. Кухонна сіль гігроскопічна та швидко втрачає сипучість. Спочатку її піддають попередньому здрібненню в каменедробарці 1 до частинок розміром біля 20 мм та подають у бункери, обладнані віброживильниками 2 (рис. 4.12). Після виділення металомагнітних домішок в магнітних колонках 3 кухонну сіль піддають другому етапу здрібнення в молоткових дробарках 4 до частинок розміром близько 5 мм. Далі кухонну сіль піддають сушінню до вологовмісту 0,10-0,11 % у сушарці киплячого шару 5. В сушарку вентилятором подають повітря, нагріте в паровому калорифері 6 до температури 120 °С. В паровий калорифер 6 подають пару з тиском 0,6 МПа. В нижній частині сушарки 5 висушену кухонну сіль охолоджують. Ві-дпрацьоване повітря та аспіраційні залишки направляють у циклон 9. Виділену борошнисту фракцію кухонної солі повертають в осно-вний потік після сушарки. Висушену кухонну сіль далі направляють на третій етап здрібнення в дробарці (молотковій або іншого типу) для подрібнення до частинок розміром близько 1,5 мм. Продукти подрібнення просіюють у просіювачі, установлюючи сітку дротяну № 1,2-1,5 з розміром отворів на світлі 1,2x1,2 мм - 1,5x1,5 мм. Схо-дову фракцію направляють на повторне здрібнення. Проходову фракцію за допомогою аерозоль-транспорту направляють у вироб-ництво.  

ї

m

////

//// Вапнякове

иттхх У^У

Фосфат

кормовий  

rS

'cS   \

І/Ч/Ч/                                  1

 

1                   Ч/Ч/ЧІ

2      1

\          т     Увиробницт

1

,. 1        ,, 1        . . 1        ,. 1        ., 1        ,. 1

                                                          

V         /           /           /           /           /

ч/Чі      ч/Чі      ч/ЧІ     ч/Чі      ч/ЧІ     ч/Чі

,Лч7^ ^ ^ ^^^

У виробництво Рис. 4.11. Схема техиологічиоїліиії приймаиия, зберігаиия та подачіу виробищтво фосфату кормового і вапиякового борошиа:

1 - мішкорозтарювальиа шафа; 2 - живильиик аерозоль-траиспортера; 3 - циклои-розваитажувач;

4 - веитилятор; 5 - шиековий розваитажувач \/\/\/ \/\Лі 2

 

2 5 ■*Q 11 7

 

11

 

У виробництво

on

6

КІ ^ю

Конденсат

іА/\/ 3 10 Рис.4.12. Схема техиологічиоїліиії' підготовки кухонної солі при

виробнщтві мінеральних преміксів:

1 - каменедробарка; 2 - віброжившьник; 3 -магнїтний сепаратор;

4 - молоткова дробарка; 5 - сушарка киплячого гиару; 6 - паровий калорифер;

7 - просіювач; 8 - живильник аерозоль-транспортера; 9 - циклон;

10 - фільтр-циклон; 11- вентилятор

Лінія підготовки солей мікроелементів

На цій лінії здійснюють підготовку сірчанокислих, вуглеки-слих солей та хлоридів мікроелементів. Сірчанокислі солі воло-діють найвищою гігроскопічністю. Грудки та агломерати, які утворилися при зберіганні, підлягають попередньому подрібнен-ню в каменедробарці 1 (рис. 4.13). Сірчанокислі солі мікроелеме-нтів сушать також до вологості 0,10-0,11 % в сушарці киплячого шару 3, яка обладнана перемішуючим приладом. Сумарний час сушіння сірчанокислих солей мікроелементів складає 35^0 хв.

Враховуючи той факт, що в міру висушування енергія зв'яз-ку вологи зростає, сушіння сірчанокислих мікроелементів реко-мендується проводити поетапно із зростаючою температурою. Температуру та час сушіння для кожної солі задають на пульті за допомогою комп'ютерних програм. Режими сушіння наведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 Режими сушіння сірчанокислих солей мікроелементів

у сушарці киплячого шару

Стадії

сушін-

ня        Трива-лість, хв          Температура сушильного агента, °С

 

           

            MnS04*5H20 | FeS04*7H20 CuS04*5H20  ZnS04*7H20

1          10        50        80        100      80

2          5          -          -          -          120

            10        70        120      140      -

3          5          -          -          -          140

            10        90        140      150      -

4          10        100      150      150      -

            15        -          -          -          150

5          10                    Охолоджен-ня