Розділ 3. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Наукові основи технології виробництва преміксів передба-чають формування вимог до нормування вмісту біологічно акти-вних речовин у складі преміксів, врахування їх сумісності, особ-ливостей розрахунку рецептів преміксів і здійснення основних технологічних процесів виробництва.

Особливості нормування вмісту біологічно Активнихречовину складі преміксів

Розробка рецептури преміксів грунтується на нормах вве-дення біологічно активних речовин до складу преміксів і комбі-кормів. Попит на премікси, який формується на вітчизняному ри-нку комбікормової сировини, визначає вимоги до удосконалення рецептури та технології виробництва преміксів. 3 метою регулю-вання складу рецептів преміксів фахівці у справах годівлі сільсь-когосподарських тварин та птиці розробляють норми забезпече-ності у вітамінах, мінеральних та інших біологічно активних ре-човинах. Але такі норми потребують постійного перегляду, оскі-льки ситуація на аграрному ринку швидко змінюється. Так, останнім часом усе частіше стали з'являтися нові породи птиці та тварин, які запроваджуються вітчизняними науково-дослідними центрами або імпортуються з промислово розвинутих країн. Ха-рактер їх годівлі та потреба в поживних і біологічно активних ре-човинах істотно відрізняються від прийнятих в Україні норм. Так, несучість провідних вітчизняних кросів курей-несучок становить 240-250 яєць на рік у розрахунку на одну голову. Більшість пта-хофабрик України використовують сучасні кроси курей-несучок, у яких значно вища продуктивність. Наприклад, несучість про-мислових курей-несучок кросу Hy-line W-98 становить 300— 330 яєць на рік у розрахунку на одну голову. Найвищі середньо-добові прирости маси тіла на відгодівлі свиней української сте-пової білої породи становлять 450-500 г. В той же час в Україні набуває поширення французька порода свиней ландрас, яка має

найвищі середньодобові прирости маси тіла на відгодівлі в межах 900-1000 г. Зрозуміло, що така велика різниця в продуктивності тварин і птиці потребує коригування підходів до розрахунку ре-цептів преміксів з метою якомога повнішого забезпечення потреб тварин і птиці в біологічно активних речовинах з урахуванням найсучасніших досягнень у галузі фізіології їх годівлі.

Норми годівлі сільськогосподарських тварин та птиці були переглянуті останній раз у 1984 р. та в незмінному вигляді були затверджені в 1992 р. Міністерством сільського господарства та продовольства України, Укрмедбіопромом та Держкомітетом України з хлібопродуктів. Крім того, установлено, що залежно від рівня продуктивності тварин та птиці, наявності та рівня стре-сів, поживних властивостей сировини і комбікормів нормування вмісту біологічно активних речовин у складі преміксів необхідно постійно переглядати. Тому для забезпечення подальшої високої зоотехнічної продуктивності преміксів при розрахунку їх рецеп-тури необхідно враховувати цілий ряд особливостей. Рівень вміс-ту в складі преміксів окремих вітамінів, мікроелементів, фермен-тів та інших компонентів, а також таке їх співвідношення, яке до-зволяє досягати найвищої продуктивності тварин і птиці та якості харчових продуктів, є результатом тривалих наукових дослі-джень і являє собою «ноу-хау». Тому заслуговує на увагу ви-вчення рецептів преміксів, які виробляють провідні компанії та підприємства України, Європи і всього світу.

Проаналізувавши рецепти преміксів для промислових ку-рей-несучок, які виробляються в Бельгії, Великій Британії, Німе-ччині, Нідерландах, Франції, Угорщині, Чехії, Росії та в Україні (табл. 3.1), можна зробити висновок, що для досягнення високої віддачі не слід обмежуватись установленими в нас нормами. Ін-акше птахофабрики, отримуючи комбікорм, вимушені самостійно збагачувати його вітамінами, а це, поряд з іншими причинами, підриває довіру до виробників комбікормів та веде до подорож-чання продукції. Так, вітчизняні норми передбачають введення вітаміну А до складу преміксів для промислових курей-несучок в кількості 700 млн MO, у той час як у Німеччині та Угорщині цей показник вищий у 1,4 разу, в Чехії - в 1,57 разу, а в Бельгії - в

1,7 разу. Вітчизняні норми передбачають введення вітаміну D3 в кількості 80 млн МО на 1 т преміксу, тоді як у Франції цей показ-ник вищий у 2,5 разу, в Німеччині та Чехії - в 3,1 разу, а в Бель-гії-в 3,75 разу. Це одна з причин різноманітної рентабельності птахівництва та тваринництва в цих країнах.

Таке ж становище щодо нормування вмісту й інших вітамі-нів та мікроелементів. Наприклад, вміст вітамінів Вб і Н у складі вітчизняних преміксів не регламентовано, хоча досить відома їх роль у процесах синтезу та обміну речовин в організмі тварин. Норми введення заліза в 1,5-4 рази нижчі від європейських, мар-ганцю - в 2,5-5 разів нижчі, цинку - в 2,6^1,4 разу нижчі, міді -1,4-4 рази нижчі. Але, за свідченням академіка В.І. Фісініна, з 1964 p. по 1989 р. несучість промислових курей-несучок збіль-шилася зі 132 яєць на рік до 231, а в 2000-2005 pp. цей показник досяг 300-330 яєць на рік. Витрати комбікормів на одержання 10 шт. яєць зменшилися з 3,9 кг у 1965 р. до 1,78 кг у 1989 p., а в 2000-2005 pp. цей показник знизився до 1,1-1,2 кг. Ці дані свід-чать, наскільки останнім часом зросла інтенсивність обмінних процесів у сільськогосподарської птиці, що потребує перегляду норм введення біологічно активних, мінеральних та інших речо-вин до складу преміксів.

Аналіз рекомендацій щодо складу рецептури преміксів для курей-несучок вказує на суттєві розбіжності та необхідність ура-хування особливостей вітчизняної кормової бази в розробці реце-птів преміксів. Згідно даним ВНО «Укрптахопром» (2005 p.), в нашій країні використовують кроси птиці закордонної і вітчизня-ної селекції, які мають продуктивність вищу ніж 300 яєць на рік. В Україні найбільш поширені кроси курей-несучок Lohmann -37% і Ну-1іпе - 30%. В табл. 3.1 наведено норми активності і вмі-сту вітамінів і мікроелементів в розрахунку на 1 т 1%-го преміксу для цих кросів курей-несучок. Як видно, українські норми вве-дення до складу преміксів різних біологічно активних речовин суттєво відрізняються від норм, які діють у країнах Європейсько-го Союзу. Постачальники кросів птиці також рекомендують до-сить широкий діапазон вмісту вітамінів і мікроелементів, як пра-вило, без урахування особливостей їх вмісту у вітчизняних кор-

мових засобах і без урахування особливостей рецептів комбікор-мів. У той же час вітчизняні фахівці в справах годівлі для цих са-мих кросів курей-несучок установлюють інші норми забезпече-ності раціонів вітамінами і мікроелементами. Так, адаптація тако-го кроса курей-несучок, як Lohmann Brown в умовах племінного птахозаводу «Рудня» показала необхідність збільшення вмісту деяких вітамінів і мікроелементів порівняно з установленими но-рмами. Фахівці ППЗ «Рудня» для курей-несучок кроса Lohmann Brown в розрахунку на 1 т 1%-го преміксу задають вітаміну A і вітаміну Е в 1,5 разу більше, ніж постачальники кроса, фолієвої кислоти (Вс), вітамінів Bj і В2 - в 2 рази, пантотенової кислоти - в 2,25, нікотинової кислоти, вітамінів Вб і В12 - в 1,33, вітаміну В4 (холін) - в 1,25, біотину - у 2 рази.

Премікси виготовляють за усередненою рецептурою, проте різниця в рецептурі преміксів, які використовуються, дуже істот-на (табл.3.2). Аналіз активності і вмісту вітамінів і мікроелемен-тів вказує на те, що імпортні премікси виготовлено без урахуван-ня особливостей зміни сировинного балансу вітчизняної кормової бази і без врахування особливостей рецептів комбікормів, які за-стосовують нині. Так, комбікорми, приготовлені на основі зерна ячменю, вівса і шротів олійних культур, дефіцитні за вітамінами A, D3, Е, В2, В12. Практично повна відсутність у складі комбікор-мів зерна кукурудзи потребує підвищеного введення до складу преміксів біотину, що сприяє синтезу жирних кислот. У той же час, останніми роками, у зв'язку з різким підвищенням цін на зер-нофураж і білкову сировину, в рецептах вітчизняних комбікормів спостерігається відчутний дефіцит традиційних видів зернової сировини, що загострює проблему забезпечення курей-несучок вітамінами групи В. Так, наприклад, низький вміст білка в раціо-ні і незбалансованість його амінокислотного складу гальмують засвоєння рибофлавіну. Це потребує збільшення норм введення вітаміну В2 до складу преміксів, але при цьому слід пам'ятати, що надлишок вітаміну В2 може призвести до його накопичення в ор-ганізмі, і як наслідок - до токсикозу.

3 іншого боку, загострюється проблема якості комбікормів, яка пов'язана як зі станом санітарної чистоти компонентів, так і

ступенем їх зараженості та токсичності. При погіршенні якості комбікормів дози введення дефіцитних вітамінів (A, D3, Е, В2, Ві2, С) до складу преміксів необхідно збільшувати на 25-70%.

Норми введення вітамінів у премікси для сільськогосподар-ської птиці визначаються не лише якістю кормів, але й безліччю інших факторів: генетичного потенціалу, віку, напряму продук-тивності, рівня білка, енергії, мінеральних елементів у раціоні, тощо. Неправильне нормування в преміксі вітаміну D3 (недолік або надлишок) може призвести до порушення мінерального хар-чування птиці. Так, вміст вітаміну D3 в преміксах для курей-несучок ТОВ «АГРО» і КреМікс в 1,25-1,5 разу нижчий від не-обхідних норм, що може призвести до погіршення всмоктування кальцію в травному каналі птиці, і, як наслідок, до збільшення насічки і бою яєць. Дана проблема загострюється в період підви-щених температур, коли здатність організму птиці засвоювати кальцій знижується, що потребує коригування раціону за мінера-льними добавками.

За вмістом вітаміну А премікси підприємств Кремікс і ТОВ «АГРО» поступаються продукції HL Hamburger Leistungsmtter, Combico-Suluvit в 1,5 разу, a Wright Frank, BASF i Babolna в 1,25 разу, однак його рівень знаходиться в межах норми. Збіль-шення норми введення вітаміну А в 1,5 разу в преміксах фірм Hifeed, BASF і Combico-Suluvit не сприяє підвищенню несучості, але при цьому позитивно впливає на якість і масу курячих яєць. При такому вмісті вітаміну А в складі преміксу гіпервітаміноз у птиці не спостерігається, подальше збільшення може призвести до зниження всмоктування вітаміну Е в кишок.

Перевищення норми введення в преміксі вітаміну Е в 2,5-3 рази сприяє в якійсь мірі захисту вітаміну А від окиснення, a також є істотним чинником для підвищення резистентності орга-нізму і продуктивності птиці. Спільне введення вітаміну Е та се-лену, що характерно для всіх наведених преміксів, підсилює ан-тиоксидантний ефект і дозволяє знизити потребу птиці у вітаміні Е. Так, у преміксі фірми Babolna вміст селену в 2 рази вищий, ніж в інших наведених рецептах преміксів (норма), а вміст вітаміну Е в усіх преміксах не перевищує необхідної норми.

Зниження концентрації вітаміну В4 в преміксі фірми Wright Frank у 4-5 разів і Кремікс в 2,5 разу, порівняно з нормами АЕС, для кросу курей-несучок Lohmann зменшує його ліпотропну дію, що може призвести до жирового переродження печінки. Вироб-ництво преміксів з необхідним рівнем холіну дозволяє викорис-товувати мінімальну кількість метіоніну, що здешевлює вартість як преміксів, так і комбікормів, тому що при тканинних синтезах донорами будуть виступати «лабільні» метильні групи холіну, крім того, утворення фосфоліпідного лецитину, компонента яєч-ного жовтка, поліпшує його якість.

Зменшення вмісту, порівняно з нормами, вітаміну В5 в пре-міксах серії Panto-Mix (Германія) в 1,33 разу може призвести до зниження несучості і маси курячих яєць, перевитрат дефіцитної амінокислоти триптофану, крім того, необхідно враховувати ни-зький рівень засвоєння вітаміну В5, який міститься в зерні й про-дуктах його переробки, організмом птиці.

Незважаючи на ненормований вміст вітаміну Вб для кроса курей-несучок Ну-1іпе, усі виробники преміксів включають його в рецептуру, однак його вміст у складі преміксів компаній Panto-Mix і Кремікс в 2 рази менший у порівнянні з дозами, які рекоме-ндуються, а це при додатковому дефіциті у складі комбікормів може призвести до зниження ефективності використання білка раціону, зменшення несучості курей на останніх етапах кладки і сприяння прояву паралічу.

Значне перевищення доз введення вітаміну Вс в преміксах Wright Frank і Combico-Suluvit для кроса курей-несучок Hy-line і Lohmann в 10 і 2-2,4 разу відповідно пояснюється адаптацією кросів в наших складних екологічних умовах, а його відсутність в преміксі ТОВ «АГРО» може призвести до погіршення процесу кровотворення, стану оперення, синтезу амінокислот, а це, в свою чергу, позначиться на продуктивності птиці. В таких умовах не-обхідно до складу преміксу вводити вітамін С, особливо це ви-правдано при наявності різних стрес-факторів. Характерною ри-сою виробництва преміксів наведених фірм є те, що за бажанням замовника доза вітаміну С може становить 50-150 г на 1 т комбі-корму, при цьому підвищуючи дозу вітаміну С в раціоні, можна

нормалізувати обмін йоду і функцію щитоподібної залози, знизи-ти потребу у вітаміні Е.

Взаємний вплив вітамінів та мікроелементів визначає спрямо-ваність обміну речовин в тваринному організмі. Мікроелементи входять до складу ферментів, гормонів, а також вітаміну В12 і в та-кий спосіб беруть участь в регулюванні життєво важливих процесів. Немає чітких рекомендацій і переконливих даних про негативний вплив надлишкових доз вітаміну Ві2, однак відзначена підвищена потреба птиці в цьому вітаміні при згодовуванні раціонів з незнач-ною кількістю або повною відсутністю кормів тваринного похо-дження, з низьким рівнем метіоніну і кобальту. В преміксах вироб-ництва фірм Hifeed і Babolna кобальт відсутній, тоді як в усіх інших його вміст у 3-5 разів вищий за норму, при цьому вміст вітаміну Ві2 і в тому і в іншому випадку відповідає нормі.

601

 

ш         ^ и       Cd       Й ш     Cd       Cd       Cd       Cd       Cd       Cd                              

           

                                                                                                                                

й'         *а н     й'         Я   й'   й'         й'         й'         й'         й'         й'                     я         

р          ..    р    р          р   р     р          р          р          р          р          р                     

           

5          М   S   5          н   g     5          g          5          5          5          5                      о         

                                                                                                                                 S a о   

М        В   Я    м         Q «      м         м         м         м         м         м                    

           

Cd       § Cd    ш         ^ CO   ш         ш         «          и          р          >          h^       

           

а\         ^^                    1

о                                                                                            я

п

я н =   

                                                                                              н          н                                 ^о

                                                                                              S          S                                 П>

"1         -1        -1        -1        -1        -1        -1        -1        о          о          ь>        Одиниці вимірювання        

                                                                                                          к>                    Hifeed  3

^          о          о          оо        IJ1                   к>        к>        о          IJ1

о о       W        (Хайфід Б.В.),

о          о о       о о       о о       о о       IJ1

о          IJ1

о          IJ1

о          о о       о о                   Нідерланди    о4

                                                                                                                                 Panto-Mix       5 X

                                                                                                                                 (Панто-Мікс) HL      

                                                                                              к>        к>        4-        hamburger       

 

            ^          о                                                         к>        IJ1

о          о о                   Leistungsfutter,

 

            IJ1       о          оо        IJ1                               о          о          о                                 W

IJ1       о          о          о          о          IJ1       IJ1       о          о          о                      Німеччина      о

о          о          о          о          о          о          о          о          о          о                                

                                                                                              и>       о                      Wright Frank (Райт    

 

Ui        IJ1       о о       о          IJ1       ^          IJ1       IJ1       IJ1

о о       о о о    <М      Френк),          to

о о       о о       о о       о о       о о       о о       о о       о о       о о       о о                   Велика Британія       

                                                                                                          к^                                о

                        -&■                                                                о          to

о                      Vitamex           S

            к>        ^І         1—»                                       1—»    о          8 8       OS                  S

о          о о       OS

о          о о       IJ1

о          о          о          о о       о о      

                        (Бельгія)         о

о          о          о          о          о          о          о          о          о         

                                  

 

                                                                                              ^          OS                              D:

            ^          о                                                         м         IJ1

о          о о       ^І         Sano    S X

            IJ1       о          ^І         и>                               о          о          о         

            (Німеччина)  

 

оо        о          о          IJ1       о          IJ1       IJ1       о          о          о                     

            * ^

ч

о          о          о          о          о          о          о          о          о          о                     

           

 

                                                                                                          ^                                

 

                        -&■                                                                IJ1       о о                   Babolna           П1

            Ui        IJ1                                                      к>        о          о          оо                   

 

о          о о       о о                   OS

о          о          к>        о          о о       о о                   (Угорщина)    1

о          о          о          о          о          о          о          о          о          о                                 П1

                                                                                              to         ~                     Аміновітан,   

                        Ui                                                                   LH       о                                 ►£

^          IJ1       о о       оо        IJ1       ^          ^          к>        о о       о о       чо        Біофактори     О

IJ1       о          о          о          о          IJ1       IJ1       о          о          о                      (Чехія)

 

о          о          о          о          о          о          о          о          о          о                     

            /           V

                                                                                              к>        ^І                                I

            ^          IJ1                                                      ^          о о       о о       h-         Немешаєво     р

ON

о          о о о    о о о    IJ1

о о       о о       о о       о о       о о о    о о о    о о о    ©         (Укра'ша)        н

                                                                                              о          оо о                 ТОВ АГРО,   

            к>                                                                              о          о                                

о          о о                   о о       о          о          о          о          о о       о о                   Росія П 1-2    

о          о          1          о          о          о          о          о          о          о                                

 

                                                                                                                                             S4

                                                                                                          |           1                                 S

                        Ui                                                                   о                      h-         Комбіко-Силувіт       Uj

Ui        о          о о       IJ1       IJ1       к>        к>        о          о о       о о       ь>        (Укра'ша)       

 

о          о          о          о          о          о          о          о          о          о                                

о          о          о          о          о          о          о          о          о          о                                 ►—. Продовження таблиці

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

Вітамін Вс (фолієва к-та)      г          50        30        100      20        30        50        30        50        -          100

ВітамінВ12     г          1,20     1,25     1,0       1,5       2,5       1,5       1,25     2,5       2,0       2,5

Вітамін Н (біотин)     г          -          -          5          0          10        0          0          3          5          10

Вітамін С        г          -          -          -          0          0          0          0          5000    -          5000

Залізо  г          4000    3000    5000    4000    3000    8000    3000    2000    1000    2000

Марганець     г          8000    8000    6000    10000  4000    10000  8000    2000    7000    4500

Цинк   г          5000    6500    6000    6300    6000    8000    6500    1300    7000    3500

Мідь    г          700      650      1000000          650      1000    800      650      250      250      350

Кобальт          г          -          30        350000            100      20        0          30        100      50        65

Иод     г          50        70        2500    120      100      80        70        80        70        100

Селен г          15        15        500      37        20        30        15        0          10        15

Лізин  г          -          -          -          25000  -          -          20000  0          0          6500

Метіонін         г          -          -          -          11500  5000    -          50000  15000  0          7000

Наповнювач  кг         До 1000

Таблиця 3.2

Норми введення біологічно активних речовин до складу преміксів для промислових курей-несучок

Компоненти  X

5 a

g    ES

О 2 s

SQ       Норми вітамінно-мінерального забезпечення (згідно паспортам кросів і рекомендаціям в розрахунку на 1т)

 

           

            Hy-line W-98  Hy-line

brown

2002-2004      Lohmann

LSL-

Classic Lohmann Brown-Classic          Lohmann Brown (ППЗ

«Рудня, 97»)   Норми 1992р. Укра'ша         Норми АЕС (Країни ЄС)

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Вітамін A        тис.МО          77000 0           770000            1000000          1000000          1500000          700000            800000

Вітамін D3      тис.МО          27500 0           ЗЗОООО        250000            250000            250000            80000            160000

Вітамін Е        г          660      660      2000    2000    3000    4000    1000

Вітамін К        г          55        55        300      300      300      100      200

Вітамін В!       г          -          -          100      100      200      100      150

Вітамін В2      г          440      440      400      400      800      300      400

Вітамін В3

(пантотенат

Са)      г          550      550      800      800      1800    500      500

Вітамін В4      г          27500  27500  40000  40000  50000  70000  50000

Вітамін В5 (РР, ніацин)        г          2750    2750    3000    3000    4000    400      2000

Продовження таблиці

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Вітамін В6      г          -          -          300      300      400      0          200

Вітамін Вс (фолієва кис-лота)          г          11        11        50        50        100      50        40

Вітамін Ві2     г          0,88     0,88     1,5       1,5       2,0       2,5       1,0

Вітамін Н (бі-отин)   г          5,5       5,5       2,5       2,5       10        0          -

Вітамін С        г          -          -          -          -          -          5000    -

Залізо  г          3300    3300    2500    2500    2500    2000    5000

Марганець     г          6600    6600    10000  10000  10000  2000    3000

Цинк   г          6600    6600    6000    6000    6000    1800    4000

Мідь    г          880      880      500      500      500      250      600

Кобальт          г          -          -          10        10        10        0          30

Иод     г          90        90        50        50        50        80        60

Селен г          30        30        20        20        20        0          15

Вміст мікроелементів у преміксі Babolna перевищує регла-ментовані норми АЕС, а в порівнянні з нормами годівлі - вміст заліза в 2,4 рази вищий, марганцю - в 1,5 рази, цинку - в 1,33 ра-зи. 3 огляду на значну кількість заліза в кормових засобах Півдня і Степу України, перевищення дози солей заліза в складі преміксу навряд чи можна назвати доцільним. Крім того, при виробництві преміксів мікроелементи переважно застосовують у виді сульфа-тів, які характеризуються наявністю кристалізованої води. Особ-ливо багато її в сульфаті заліза - до 45% і в сульфаті цинку -43%, тому підвищена концентрація сірчанокислих солей мікрое-лементів становить більшу небезпеку для збереження вітамінів, ніж інші сполуки, тому що кристалізована вода може вивільняти-ся під впливом тривалої теплової дії або за рахунок таких гігрос-копічних субстанцій, як холін-хлорид і тим самим знизити актив-ність вітамінів. За вмістом цинку, із усіх наведених преміксів, найбільше відповідають нормам годівлі премікси Panto-Mix і Combico-Suluvit, а в преміксах КреМікс цей показник в 1,33 і

2          рази менший, ніж усереднені норми і норми годівлі відповідно, а це, в свою чергу, може бути причиною зниження несучості ку-рей. Незважаючи на підвищений вміст йоду в усіх наведених ре-цептурах преміксів, його необхідно вводити в стабілізованому вигляді (за допомогою стеарату кальцію або тимолу), оскільки підвищений вміст міді, наприклад, у преміксі Wright Frank в 1,7 разу може призвести до взаємодії міді і йоду з утворенням йо-дистої міді, яка не засвоюється організмом. Порушення засвоєння йоду, у свою чергу, призводить до гальмування перетворення ка-ротину у вітамін A. В комбікормах мідь може вступити в реакцію

3          кальцієм карбоксильних груп білків, амінокислот, а також - ві-тамінів В3 і В5, перетворюючись у форму, яка не засвоюється й не виводиться з організму.

Таким чином, стрімке зростання інтенсивності обмінних процесів птиці потребує постійного перегляду і коригування норм введення біологічно активних, мінеральних та інших речо-вин до складу преміксів, а їх рецептура повинна враховувати особливості кормової бази та умов використання преміксів і ком-бікормів.

Сумісність біологічно активнихречовин

Кормовий ефект суміші різних кормових засобів дещо ін-ший, ніж ефект суми компонентів, які входять до її складу. Це те-оретичне положення зберігає своє значення при складанні сумі-шей біологічно активних речовин. Тому при їх змішуванні необ-хідно враховувати явище взаємодії одних біологічно активних речовин (БАР) з іншими, а саме - їхню сумісність.

На активність добавок у складі преміксів впливають: склад преміксу, наповнювач, його вологість, рН, температура, фізико-хімічні властивості солей та інших сполук макро- та мікроелеме-нтів, розмір частинок, ступінь однорідності розподілення вітамі-нів та інших БАР при змішуванні з наповнювачем, умови та тер-мін зберігання як самих БАР, так і преміксів.

Ступінь та характер впливу одних біологічно активних ре-човин на інші визначається насамперед складом самих преміксів, а саме - набором БАР та властивостями наповнювача. Так, відо-мо, що вітаміни Е, D, В12 та В4 поліпшують засвоєння вітаміну A та каротину. Вітамін Е доповнює дію антиоксидантів, припиняє руйнування жиророзчинних вітамінів у складі комбікормів. Вве-дення до складу преміксів селену посилює антиоксидантний ефект та зменшує потребу тварин і птиці у вітаміні Е.

Вітамін В12 стимулює процеси синтезу в організмі такої ва-жливої амінокислоти, як метіонін. Вітамін В12 знаходиться в стані синергізму з вітаміном Вс.

Вітамін А підвищує ефективність застосування кормових антибіотиків. Вітаміни D та С сприяють засвоєнню заліза в орга-нізмі тварин та птиці. Вітамін В2 стимулює засвоєння триптофа-ну та жиру. Вітамін В5 стимулює активність травних залоз та, на-самперед, підшлункової. При надмірності вітаміну В5 підвищу-ється дефіцит метіоніну.

Вітаміни та солі мікроелементів у процесі зберігання премі-ксів взаємодіють між собою, що часто призводить до втрати ві-тамінів. Так, між збереженням вітамінів А та С і вмістом у премі-ксах солей цинку, заліза та міді відмічено антагоністичний ефект.

На збереження вітамінів та інших БАР суттєво впливає во-логість преміксу. При її збільшенні понад 10 % (на загальну масу) швидкість руйнування вітамінів підвищується. Зростання волого-

сті преміксів веде до збільшення швидкості окисно-відновних ре-акцій, активізації життєздатних мікроорганізмів, погіршення фі-зичних властивостей преміксу - зниження сипучості, прояву зле-жування, можуть початись біохімічні зміни в самому наповнюва-чі тощо. Тому вологість преміксу на рівні 13 % вважається кри-тичною. Терміни його зберігання при цьому повинні бути значно зменшені та не перевищувати 1,5 міс.

За наявності окисників та відновлювачів вітаміни «ведуть» себе по-різному залежно від рН середовища. Так, у пантотенату кальцію спостерігається стабільний стан при рН 6-8; присутність кислотних компонентів (ніацин, аскорбінова кислота тощо) приз-водить до зниження його активності.

Деякі кормові засоби, такі як черепашкове борошно, суха молочна сироватка, сахароза досить агресивні по відношенню до вітаміну D. В результаті він інактивується при зберіганні. Але та-кі наповнювачі, як вівсяне борошно, шроти олійних культур по-зитивно впливають на стабільність вітаміну D.

Останнім часом широко застосовуються комплексні напов-нювачі преміксів, до складу яких входять, як правило, черепаш-кове борошно, висівки пшеничні та інші кормові засоби, а також рослинні олії та кормові жири. Технології підготовки таких напо-внювачів дозволяють отримувати носії з задовільними фізичними властивостями, що максимально сприяє збереженню стабільного стану біологічно активних речовин.

Негативно впливають на біологічну активність органічних молекул вітамінів, антибіотиків, та інших сполук продукти окис-нення жирів. Для компенсації їх шкідливої дії до складу премік-сів вводять антиокисників. Крім того, рослинні олії та кормові тваринні жири необхідно використовувати в стабілізованому ста-ні. Важливо застосовувати в складі преміксів та комбікормів ко-рмові жири вищого та першого сортів. В ряді країн для цих цілей застосовують високоякісні кулінарні жири.

Такий показник, як кислотність преміксу характеризує його якісний стан. Тривале зберігання преміксів, як правило, супрово-джується підвищенням їхньої кислотності - накопичуються про-дукти розпаду білка, органічні та вільні жирні кислоти.

Рівень взаємодії біологічно активних речовин надзвичайно посилюється при попаданні преміксів у складі комбікормів в

шлунково-кишковий тракт тварин і птиці. Трапляється декілька типів ситуацій "поведінки" біологічно активних речовин, які на-ведені в табл. 3.3.

Таблщя 3.3 Варіанти взаємодії біологічно активних речовин в складі комбікормів та преміксів при надходженні до травного каналу тварин

Ефективність

внаслідок взає-

модії    Оцінка ефективності Допустимість застосуван-

ня комплексу в складі комбікормів та преміксів

a + b + c + d = +30% Явище синергізму (взаємного посилення)            Найбільш успішне поєднан-

ня біологічно активних ре-

човин у рецептурі комбіко-

рмів та преміксів

a + b + c + d =

+24%  Індиферентне відношення

між біологічно активними

речовинами   Добрі результати

a + b + c + d = +20% Часткова інактивація (при-

гнічення) одних речовин

іншими           Допустимі результати. Слід продовжити розробку більш ефективної рецептури

a + b + c + d = +6%   Антагонізм     Застосування такого ком-плексу недопустиме

a + b + c + d = 0%      Антагонізм в явній формі    

 

a + b + c + d = -6%    Антагонізм з негативними наслідками     

 

умовно показують ступінь

Примітка. Наведені числа та приклади взаємодії біологічно актжнихречовгт.

Таким чином, під час розроблення рецептури преміксів і комбікормів слід виходити з розрахунку взаємодії та взаємного впливу одних біологічно активних речовин на інші, які входять до комплексу, оскільки не кожна сполука дає при годівлі бажа-ний результат.

Порядок розрахунку рецептів преміксів

Комбікорм повинен забезпечити тварин, птицю та рибу всі-ма необхідними поживними та біологічно активними речовина-ми. В паспорті породи тварин або птиці вказується необхідний склад даних речовин. Можна також керуватися загальними нор-мами годівлі, розробленими науково-дослідними інститутами. Іс-

нує два основних підходи до розрахунку рецептів преміксів. У випадку, якщо в компонентах комбікорму, для якого виробляєть-ся премікс, відомий вміст вітамінів та мікроелементів, то рецепт преміксу формується таким чином, щоб забезпечити введення рі-зниці необхідної кількості вітамінів та мікроелементів. Але на практиці найчастіше склад біологічно активних речовин у вихід-них компонентах комбікорму не враховують, оскільки ці значен-ня мінливі, а їх визначення пов'язане з високими витратами. При формуванні рецепта преміксу потрібно враховувати:

-          вид, стать, вік та призначення тварин;

-          рівень споживання комбікорму (низький, середній, висо-кий);

-          рівень продуктивності (низький, середній, високий);

-          рівень стресу (низький, середній, високий);

-          особливості рецептів комбікормів, у складі яких буде ви-користовуватися премікс.

Наприклад, під час розрахунку рецепта преміксу для курей-несучок спеціалісти фірми Animal Nutrition (Франція) залежно від умов рекомендують вміст вітамінів, показаний у табл. 3.4.

Необхідно також враховувати, що застосування в складі преміксів деяких кормових препаратів біологічно активних речо-вин може в поєднанні з компонентами комбікорму погіршити по-казники якості комбікорму або зробити його навіть непридатним для подальшого використання. Так, при застосуванні в складі преміксу лізину в формі такого кормового препарату, як L-лізину монохлоргідрат, слід пам'ятати, що балансування в подальшому рецепта комбікорму за натрієм може призвести до передозування хлору (за рахунок введення кухонної солі), що може призвести до токсичного ефекту.

Таблиця 3.4 Вміст вітамінів (в розрахунку на 1 т преміксу)

Рівень продуктивності         Стандартний Стандартний Стандартний

Рівень споживання комбікорму      Низький         Високий         Середній

Рівень стресу Низький         Високий         Низький

Вітамін А,    тис. МО            1000000          1200000          800000

Вітамін D3, тис. МО 300000            350000            250000

Вітамін Е,     г 2500    3000    2000

Вітамін К3,   г            250      300      200

ВітамінВь   г   150      200      100

Вітамін В2,   г            600      700      500

Вітамін В3 (D-кальпан), г     900      1000    800

Вітамін В5 (ніацин),      г      3000    2000    2000

Вітамін В6,   г            400      500      300

Вітамін Ві2, г  2,0       2,5       1,5

Вітамін Вс,   г 70        80        50

Вітамін Н,    г 12        15        8

Під час розрахунку рецепта преміксу особливу увагу слід приділити вибору концентрації (нормі введення преміксу до складу комбікорму). Для забезпечення рівномірного розподілу частинок мікрокомпонентів у наповнювачі і в складі комбікорму слід дотримуватися такого правила: співвідношення загальної маси мікрокомпонентів і наповнювача, з яким їх потрібно змішу-вати, повинно становити 1:1. Сумарна маса мікрокомпонентів може бути меншою, хоча співвідношення менше ніж 0,25:0,75 теж небажане, проте вона ніколи не повинна перевищувати масу наповнювача в складі премікса.

Після вибору початкових умов подальший розрахунок реце-пта преміксу зводиться до його підготовки до виробництва. Для цього потрібно визначити фізичні витрати кожного компонента, виходячи з активності вітамінних препаратів і реального вмісту вітамінів або мікроелементів у препаратах, які потрібно викорис-тати при виробництві преміксу. Початкові дані беруть із сертифі-ката на кожний вид біологічно активної добавки. Активність ві-тамінних препаратів у різних виробників різноманітна. Так, віта-міни, які поставляються фірмою Adisseo (Франція), можуть мати таку активність або чистий вміст:

Вітамін A        ретинол ацетат.

Вітамін D3 - чистого вітаміну Бз 500000 МО/г 650000 МО/г

500000 МО/г 1000000 МО/г Вітамін Е - DL-a-токоферолу ацетату        50,0 %

Вітамін К3 - MSB : 100 %    менадіону       50,0 %

MSB : 52 %     менадіону      26,0 %

MSB : 50 %     менадіону      22,7 %

MSBC: 50 %     менадіону    16,5 %

Вітамін Bj - тіаміну HCL       98,0 %

Вітамін В2 - рибофлавіну     96,0 %

90,0 %

Вітамін В3 - D-пантотенату кальцію (D-кальпан)      98,0 %

(DL-кальпан)     45,0 %

Вітамін В5 - нікотинаміду або нікотинової кислоти  99,0 %

Вітамін Вб - піридоксину HCL        98,0 %

Вітамін Вс - фолієвої к-ти    95,0 %

80,0 % Вітамін Ві2 - моноціанокобаламіну Вітамін Н - D-біотину

Вітамін С - L-аскорбінової к-ти

1,0 % 0,1 % 2,0 % 1,0 %

99,0 % 97,5 % 89,0 %

Препарати мікроелементів можна використовувати у вигляді окислів, вуглекислих, оцтовокислих, сірчанокислих, хлористих солей та в складі органічних сполук. Якщо при постачанні сиро-вини в сертифікаті вказано вміст чистого елемента, то застосову-ють дані сертифіката. Якщо такі дані відсутні, то застосовують

коефіцієнти перерахунку хімічних елементів у солі (сполуки) та солей (сполук) в хімічні елементи, які наведені в табл. 3.5.

 

            Коефіцієнти перерахунк;      Таблиця 3.5

Коефіцієнт пере-

рахунку елемента

в препарат     Назва препаратів      Коефіцієнт пере-рахунку препа-рату в елемент

4,975   Залізо сірчанокисле (закисне) FeSO4*7H20          0,201

4,386   Марганець сірчанокислий MnS04*5H20   0,228

4,065   MnS04*4H20 0,246

3,401   MnS04*2H20 0,294

2,747   MnS04            0,364

4,464   2MnS04*(NH4)2S04 0,224

2,096   MnC03 *nMn(OH)2 *mH20  0,477

4,405   Цинк сірчанокислий ZnS04*7H20  0,227

3,333   ZnS04*H20     0,300

1,919   2ZnC03*3Zn(OH)2*H20       0,521

1,247   ZnO     0,802

3,937   Мідь сірчанокисла CuS04*5H20     0,254

1,876   CuC03*Cu(OH)2       0,533

4,694   Кобальт сірчанокислий CoS04*7H20        0,213

2,202   CoC03*nCo(OH)2*mH20     0,495

4,032   СОС12*6Н20            0,248

1,317   KJ       0,759

1,681   KJO3  0,595

2,188   Na2Se03         0,457

10,000 MgSO4*7H20            0,100

4,000   MgC03 *nMg(OH)2 *mH20  0,250

1,667   MgO    0,600

Під час розрахунку рецепта преміксу необхідно також вра-ховувати вид препаратів вітамінів, мікроелементів та інших біо-логічно активних речовин, а також механічні втрати в ході виро-бництва, які згідно з правилами організації та ведення технологі-чного процесу виробництва комбікормової продукції, можуть становити до 1 %.

Для прикладу розглянемо порядок підготовки до виробниц-тва рецепта преміксу для промислових курей-несучок П 1-2 тако-го складу (в розрахунку на 1 т преміксу):

Вітамін А, тис.МО    -1200000        Залізо,   г        - 2000

Вітамін D3, тис.МО        - 250000   Марганець, г  - 5500

ВітамінЕ, г      - 2200 Цинк, г           - 4500

Вітамін Кз, г   - 250   Мідь, г            - 500

Вітамін Вь г    - 200   Кобальт, г      - 100

ВітамінВ2, г   - 600   Йод, г  - 120

Вітамін В3, г  - 1000 Селен, г          - 15

ВітамінВ4, г   - 40000           Лізин, г           - 10000

ВітамінВ5, г   - 3000 Метіонін, г     - 15000

Вітамін В6, г  - 350   Фенарон, г     - 12500

Вітамін Віг, г  - 2,5    Наповнювач  -до 1000 кг

Вітамін Вс, г   - 75

Вітамін Н, г    - 12

Вітамін С, г    - 5000

Перерахунок значень, які характеризують вміст біологічно ак-тивних речовин у складі преміксу, ведуть за такими формулами:

- якщо вказано активність вітаміну, то кількість препарату

вітаміну, яку необхідно ввести до складу преміксу, щоб

забезпечити вказану активність, можна визначити за фо-

рмулою          ля

            xl,01,   (3.1.)

т

A

де   т   - кількість препарату, яка потрібна за рецептом, г; М  - сумарна активність вітаміну в складі рецепта

премікса, МО; A - активність вітамінного препарату, МО/г; 1,01 - коефіцієнт врахування механічних втрат у розмірі

1 %.

Якщо в рецепті преміксу вказано масу вітаміну або аміноки-слоти в г, то маса препарату, який потрібно ввести до складу преміксу, залежить від вмісту в ньому чистого вітаміну або амі-нокислоти, тоді:

MxlOO

m =      xl,01 ,  (3.2)

C

де C - вміст чистого вітаміну або амінокислоти в препара-ті, %;

Розрахунок необхідної кількості солей мікроелементів або інших сполук обчислюють за формулою

m = MxKxl,01 ,           *■ ' '

де К - коефіцієнт перерахунку елемента тієї чи іншої спо-луки (див. табл.3.5).

Як препарат вітаміну А використаємо Мікровіт™ А Суп-

ра 500 з активністю 500000 МО/г. Тоді, згідно з наведеним рецеп-

том, до складу преміксу необхідно ввести препарату Мікровіт™

А Супра 500

12000000

m =      х 1,01= 2424 г.

500000

Як препарат вітаміну D3  використаємо  Мікровіт™ Про-

сол 500 з активністю 500000 МО/г. Тоді згідно з наведеним реце-

птом, до складу преміксу необхідно ввести препарату Мікровіт™

D3 Просол 500

ґ          250000

m =      х 1,01= 505 г.

500000

Кормовий препарат вітаміну Е (Мікровіт™ Е Промикс 50) містить 50 % DL-a-токоферолу ацетату. Для забезпечення в скла-ді рецепта преміксу вітаміну Е в кількості 2200 г потрібно внести препарату вітаміну Е в кількості:

2200x100

m =      х 1,01= 4444 г.

50

Кормовий препарат вітаміну К3, наприклад Гетразин ™ типу МРВ:50% містить 22,7 % менадіону. Згідно з рецептом, потрібно ввести Гетразину ™ МРВ:50 % в кількості:

250x100

m =      x1,01= 1112 г.

22,7

Як препарат вітаміну Bj візьмемо Мікровіт™ В1 Промікс, який містить тіаміну HC1 у кількості 98 %. Тоді в складі рецепта цього препарату потрібно в кількості:

200x100

m =      x1,01= 206 г.

98,0

Як препарат вітаміну В2 візьмемо Мікровіт™ В2 Супра 80, який містить чистого рибофлавіну в кількості 80 %. Тоді до скла-ду рецепта цього препарату потрібно ввести в кількості:

600x100

m =      x1,01= 758 г.

80,0

Вітамін В3 можна застосувати у виді препарату D-кальпану з вмістом чистого препарату 98 %. Тоді в складі рецепта цього препарату повинно бути:

1000x100

m =      x1,01= 1031 г.

98,0

Вітамін В4 (холін-хлорид), як правило, постачається у виді препарату з 50%-им вмістом активної речовини. Тому в складі преміксу цього препарату повинно бути:

40000x100

m =      x1,01= 80 800 г.

50,0

При застосуванні як вітамін В5 препарату, який містить 99,5 % ніацину, до складу рецепту премікса цього препарату по-винно бути введено:

3000x100

m =      x1,01= 3045 г.

99,5

Препарат вітаміну Вб - Мікровіт™ Вб містить піридоксину HC1 98,0 %. Для забезпечення в складі преміксу вітаміну Вб у кі-лькості 350 г/т необхідно ввести препарату Мікровіт™ Вб:

350x100

m =      x1,01= 361 г.

98,0

Як препарат вітаміну В12 застосуємо Мікровіт™ В12 Промікс 1000, який містить 0,1% моноціанокобаламіну. Такого препарату потрібно ввести до складу преміксу

2,5x100

m =      x1,01= 2525 г.

0,1

Фолієву кислоту (вітамін Вс) можна застосувати у вигляді препарату з концентрацією активної речовини 95,0 %. До складу рецепта преміксу потрібно такого препарату ввести:

75x100

m =      x1,01= 80 г.

95,0

Як джерело вітаміну Н можна застосувати препарат Мікро-віт™ Н з вмістом біотину 2 %. Тоді до складу преміксів такого препарату потрібно буде ввести

12x100

m =      x1,01= 606 г.

Вітамін С постачається у в2,0ді препарату з вмістом акти-вної речовини 99,0 %. У такому разі до складу преміксу його пот-рібно ввести в кількості:

5000x100

m =      x1,01= 5101г.

99,0

Як джерело заліза можна застосувати залізо сірчанокисле (закисне) FeSO4*7H20. Його потрібно ввести до складу преміксу в кількості:

m = 2000x4,975x1,01= 10050 г.

Як джерело марганцю можна застосувати марганець сірча-нокислий MnS04*5H20. До складу премікса потрібно ввести цьо-го препарат:

m = 5500x3,386x1,01= 24364 г.

Цинк до складу преміксів можна вводити у вигляді цинку сірчанокислого ZnS04*7H20. Відповідно до наведеного рецепта його потрібно ввести до складу преміксу в кількості

m = 4500x4,405x1,01= 20020 г.

Як джерело міді можна застосувати мідь сірчанокислу (CuS04*5H20). її потрібно ввести до складу преміксу в кількості:

m = 500x3,939x1,01= 1988 г.

Найчастіше з різних джерел кобальту перевагу віддають ко-бальту хлористому. До складу наведеного рецепта преміксу його потрібно ввести в кількості:

m = 100x4,032x1,01= 407 г.

Як джерело йоду найчастіше застосовують калій йодистий. До складу рецепта преміксу його потрібно ввести в кількості:

m = 120x1,317x1,01= 160 г.

За джерело селену в Україні широко застосовується селенід натрію. Для забезпечення вмісту селену у складі рецепта премік-су в кількості 15 г/т його потрібно ввести в кількості:

m = 15x2,188x1,01= 33 г.

а джерело лізину часто застосовують кристалічний лізин або препарат ліпрот з вмістом лізину, наприклад, 14 %. Тоді до складу рецепта преміксу ліпроту потрібно ввести:

10000x100

m =      * 1,01= 72142 г.

14,0

Метіонін можна вводити до складу преміксів у виді препа-рату Родимент™ NP 99, який містить 99 % чистого метіоніну. Та-кого препарату потрібно ввести до складу преміксу в кількості:

15000x100

m =      x1,01= 15303 г.

99,0

Таким чином, до складу рецепта преміксу для промислових курей-несучок відповідно до розрахунків потрібно ввести 102,9 кг вітамінних препаратів, 57,0 кг препаратів мікроелементів і 87,4 кг препаратів амінокислот, тобто сумарно 247,3 кг препара-тів біологічно активних речовин. 3 урахуванням антиоксиданту загальна маса препаратів становить 259,8 кг, для виробництва 1 т зазначеного преміксу потрібно наповнювача (1000-259,8)*1,01=746,6 кг, що забезпечує співвідношення 0,259 : 0,741; це не суперечить умовам отримання однорідних сумішей.

Особливості технологічних процесів дозування та змішування

Дозування компонентів преміксів, як правило, здійснюють ав-томатично (із застосуванням багатокомпонентних вагових дозато-рів) та самостійно (із застосуванням звичайних або настільних тере-зів). Той чи інший спосіб дозування застосовують залежно від рівня технології заводу з виробництва преміксів та його потужності. Для заводів невеликої потужності (до 5000 т за рік) характерне поєднан-ня цих двох способів дозування. Слід пам'ятати, що при застосуван-ні автоматичних дозаторів можливе «зависання» деяких препаратів у наддозаторних бункерах, що може призвести до порушення спів-

відношення компонентів у складі попередніх сумішей і рецепті го-тового преміксу. При ручному дозуванні зростає ймовірність поми-лки оператора, але точність дозування при цьому перевищує всі останні способи дозування.

Змішування являє собою найважливіший етап виробництва преміксів. Цей технологічний процес застосовують для одержан-ня попередніх сумішей вітамінних препаратів, мінеральних ком-понентів та преміксу. Мета технологічного процесу змішування -високооднорідне розподілення біологічно активних речовин у наповнювачі. Міра досягнення поставленої мети характеризуєть-ся ступенем однорідності, який визначають за формулою

Vc

0 = 1    ,           (3.4)

100

де 0 - ступінь однорідності, %;

Vc - коефіцієнт варіації або неоднорідності суміші, який визначають за формулою

V  =

vc

\    і    |Z(x1-xB^f

XcepeJ            n-1

100%,  (3.5)

де X; - вміст у пробі компонента, вибраного в ролі інди-катора, г/т, %;

Хсеред - середній вміст компонента, вибраного в ролі інди-катора, г/т, %;

п  - кількість проб, відібраних для аналізу (не менше ніж 5).

За індикаторний компонент для преміксів часто застосову-ють залізо або марганець, хоча точніші дані були б одержані при застосуванні таких компонентів, як йод, кобальт, селен або мідь, фолієва кислота (вітамін Вс) тощо, оскільки ці речовини входять до складу преміксів у мінімальних кількостях.

За даними професора Черняєва М.П., ефективність техноло-гічного процесу змішування може бути оцінена так:

- на «відмінно», якщо Vc < 3,0 %;

-          на «добре», якщо 3,0 % < Vc < 7,0 %;

-          на «задовільно», якщо 7,0 % < Vc < 15,0 %;

-          на «незадовільно», якщо 15,0 % < Vc.

Виробництво преміксів можна здійснювати в тому випадку, якщо однорідність попередніх сумішей та готового преміксу ста-новить не менше ніж 97 %, а саме - коефіцієнт варіації не пере-вищує 3,0 %. Крім цього, ефективність технологічного процесу змішування оцінюють також за такими показниками, як продук-тивність (Q), стабільність (St), питомі енерговитрати (Nnum) та ва-ртість (В).  

Конструкгивно-кінематичні

 

            1111   

ь.         Технологічний

процес змішу-

вання 

           

           

^         

           

'          

           

           

           

           

           

^         

           

           

           

тттт Vc

Q

st

в

 

Технологічні

Рис. 3.1. Параметричиа схема техиологічиого процесу змішуваиия компоиеитів преміксів

На ефективність технологічного процесу змішування ком-понентів преміксів впливає велика кількість факторів (рис. 3.1).

Різні фізичні властивості компонентів можуть стати причи-ною низької однорідності преміксів. Особливо важливо правиль-но підібрати наповнювач, фізичні властивості якого повинні мак-симально збігатися з фізичними властивостями розподілених у ньому компонентів (рис. 3.2). У цьому випадку компонент та на-повнювач вважаються сумісними.

Якщо ж фізичні властивості мікродобавок та наповнювача суттєво відрізняються, наприклад, за розміром частинок або їх щільністю, то вони не сумісні (рис. 3.3).

 

^—^ Розмір частинок, мм Рис. 3.2. Схематичие представлеиия сумісиості иаповиювача та вітаміииого препарату

 

і

 

Розмір частинок, мм Рис. 3.3. Схематичне представлення несумісності иаповиювача та вітаміииого препарату

Серед конструктивно-кінематичних факторів найбільш впливовими є тип змішувача, конструктивні особливості та шви-дкість обертання перемішуючого органа. Основні вимоги до змі-шувачів, які застосовують при виробництві преміксів:

-          забезпечення високооднорідного розподілення мікроком-понентів у складі наповнювача залежно від ступеня запо-внення робочої ванни змішувача;

-          повне спорожнювання, простота та безпечність очщення;

-          запобігання нагріванню суміші;

-          можливість введення рідких компонентів до складу сип-ких сумішей;

-          можливість розбивати грудки;

-          короткий час змішування та низьке енергоспоживання.

Вітчизняні змішувачі типу А9-ДСГ відповідають не всім

цим вимогам. При застосуванні різних наповнювачів, які відріз-няються фізичними властивостями, коефіцієнт завантаження ван-ни змішувача змінюється, що неминуче призводить до зміни од-норідності готових преміксів. Тому при змішуванні компонентів преміксів у змішувачах типу А9-ДСГ необхідно дотримуватися оптимального завантаження ванни змішувача. Так, мінімальне значення коефіцієнта варіації суміші відмічено при коефіцієнті завантаження робочої ванни змішувача типу А9-ДСГ-0,2, який становить 65-75 % (рис.3.4). 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

 

5

^

\

^

123456789     10 Коєфіцієнтзавантажєння ванни, х 10, %

Рис. 3.4. Залежиість коефіцієита варіації кобальту

сірчаиокислого у висівках пшеиичиш від коефіцієита заваитажеиия

ванни змішувача А9-ДСГ-0,2 Рис.3.5. Перемішувальний робочий орган стрічкового типу. Рис.3.6. Перемішувальиий робочий оргаи лопате-вого типу.

У змішувачах типу А9-ДСГ використовують перемішуваль-ні органи стрічкового типу (рис. 3.5). Найнижчого значення кое-фіцієнт варіації сумішей мікрокомпонентів з наповнювачами мо-жна досягнути тільки при застосуванні змішувачів з лопатевою конструкцією перемішуючого робочого органа (рис.3.6).

Серед технологічних факторів найбільш значущим є трива-лість змішування і спосіб внесення мікрокомпонентів до складу суміші.

Тривалість змішування потрібно вибирати такою, щоб су-міш була максимально однорідною за складом, тобто значення коефіцієнта варіації було мінімальним (рис. 3.7).

Як видно з графіка, для процесу змішування характерна на-явність трьох основних зон:

/ - зона зрушення, конвективного змішування, яка характе-ризує найбільшу інтенсивність процесу, фізичні характеристики компонентів майже не впливають на ефективність процесу змі-шування;

II - зона дифузійного змішування, яка характеризується зниженням інтенсивності процесу змішування, при цьому влас-тивості компонентів, які змішують, максимально впливають на ефективність процесу змішування; II

V

 

80 70 60 50 40 30 20 10 \    1

\

\

ч т

 

-^•^^ ^**^ ^/•"^.

 

0 ^       Топт.   ^

Тривалість змішування, хв. Рис. 3.7. Залежність коефіцієнта варіації суміші від

тривалості змішуваиия:

І-зоиа зрушеиия, коивективиого змішуваиия;

II - зоиа дифузійиого змішуваиия; III - зоиа сегрегації суміші.

III - зоиа сегрегації суміші, а саме - її самосортуваиия.

Процес змішування слід проводити до досягнення мінімаль-ного значення коефіцієнта варіації. Оптимальна тривалість про-цесу змішування залежить від багатьох факторів і становить від 4-х до 20 хв.