ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 

Загрузка...

ВСТУП 7

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМI ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЗНАНЬ I САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 8

I БЛОК ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІКИ

Модуль 1.1. Освіта й виховання у світовій суспільній цивілізації, в епоху

Середньовіччя та Відродження (вартісна оцінка модуля - 5 б.) 11

ТЕМА I ВИНИКНЕННЯ ОСШТИ Й ВИХОВАННЯ В СВІТОВІЙ СУСШЛЬНІЙ

ЦИВІЛІЗАЦІЇ 11

І.Предметізавданняісторіїпедагогіки 11

2. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.

Виховання у первісному суспільстві 13

3. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації 144

4.ВихованняуДревнійГреції 15

5Давньогрецькі філософи про формування людської особистості (Сократ,

Платон,АристотельДемокрит)... „ ....16

б.Ш^олатапедагогікаСтародавньогоРиму 188

ТЕМА II ПІКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА

ВІДРОДЖЕННЯ 221

1. Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічних

™ 21

^=Г==в~:::::::і

KaL^!!*.!™^

Модуль 1.2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та першої половини

ХІХстолітгя(вартіснаоїінКамодуля-5б.) „ 29

ТЕМА III ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОПКА ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ

ТАПРОСВІТНИЦТВА 29

1. Житгя та діяльність ЯА.Коменського 29

2. Світогляд Я.А. Коменського та його завдання виховання особистості 31

3. Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (за Коменаьюш) „ „ .....31

4. Класно-урочна система Коменського. Принципи навчання 322

5.ПідручникиЯ.АКоменсьКого 33

6. Я.А. Коменський про школу, вчителя та моральне виховання дітей 33

7.ПедагогічніідеїД.ЛокКа..^ 34

8. Ідея вільного виховання Ж.-Ж. Руссо. Вікова періодизація та система

виховання Ж.-Ж. Руссо 34

9. Педагогічні погляди французьких філософів К. Гельвеція та Д. Дідро 36

ТЕМА IV ЗАХІДНОЄВРОПЕИСЬКА ПЕДАГОГІКА КІНЦЯ XVIII - ПЕРПІОЇ

ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 40

1. Житгя та педагогічна діяльність Й.Г. Песталоцці 40

2. Ідея гармонійного виховання Песталоцці, його теорія елементарної

освітитаметодика початкового навчання 41

 

3. Ідеї німецьких педагогів-філантропістів I. Базедова та Хр. Г. Зальцмана.. 42

4. Неогуманізм. В. Гумбольдт та його освітні проекти 44

5.ДидактикаФ.ДІстерверга .. 45

6. Теорія навчання й виховання Й. Гербарта 46

7. Р.О?ен про формування особистості...„ 48

Модуль 1.3. Загальна характеристика світової педагогіки кінця XIX - XX

століття (вартісна оцінка модуля - 6 б.) 51

ТЕМА V ЗАГАЛЬНІТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 51

1. Реформаторська педагогіка (педагогіка вільного виховання, педагогіка

особистості,експериментальнапедагогіка) 51

2.ПрагматичнапедагогікаДж.Дьюї...... 54

3. Гуманістичні засади освіти й виховання. Рух нового виховання

(М. Монтессорі, С. Френе) . 55

4. Ідея цілісного виховання Р. Штайнера 58

Модуль 1.4. Освіта в найрозвиненіших країнах та сучасні тенденції світової

педагогіки(вартіснаоцінкамодуля- 5б.).. „ 61

ТЕМА VI СУЧАСНА ОСВІТА У НАЙРОЗВИНЕНІШИХ КРАЇНАХ СВІТУ 61

І.СистемаосвітивСША 61

2. ОсвітнясистемауВеликобританії 63

З.ХарактеристикаосвітньоїсистемиуНімеччині 64

4.ХартктертстикаосвітньоїсистемиуФранції 65

5.СистемаосвітивЯпонії 66

II БЛОК СТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ I ПЕДАГОГІКИ

Модуль 2.1. Традиційне виховання та освіта і педагогічна думка Київської Русі

(вартіснаоцінкамодуля-5б.) 71

ТЕМА VII ШКОЛА Й ПЕДАГІКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (IX-XIV СТОЛІТТЯ) 71

І.ТрадиційнізасадивихованнядітейуКиївськійРусі 71

2. Соціальні умови становлення писемностітавиникнення перших шкіл у

3. Зміст та організація навчання у Київській Русі 72

4. Перекладна література та перші педагогічні пам'ятки Київської Русі 74

Модуль 2.2. Освіта і педагогічна наука етапу українського Відродження (XVI-

ХУІІстоліття) (вартіснаоцінкамодуля- 5б.).....!. !. .....77

ТЕМА VIII ШКОЛА В УКРАЇНІПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVI-XVII

СТОЛІТТЯ) 77

1. Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження ... 77

2. Виникнення братських шкіл.... . .. „ 79

3. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.) 80

4. Система виховання лицаря-козака 80

ТЕМА ХК УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОПКА ЕТАПУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVII -

ПОЧАТОК XVIII СТОЛІТТЯ) 87

1. Вплив Європейських культурних процесів на освітньо-культурне

Відродження в Україні. Перші украііські вчені: П. Русин і Ю. Дрогобич...... 87

2. Українська граматика М. Смотрицького 889

3. Ещиклопедія П. Беринди та риторика I. Галятовського 8989

4. Педагогічні погляди Е. Славинецького та С. Полоцького 90

5. Освітньо-педагогічна діяльність Ф. Прокоповича 91

 

Модуль 2.3. Педагогічна наука і освіта періоду Руїни та початку XIX столітгя

(вартіснаоцінкамодуля- 5 6.) !. 94

ТЕМА X УКРАЇНСЬКА ШКОЛА I ПЕДАГОПКА ПЕРІОДУ РУЇНИ (ДРУГА

ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ) 94

1. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди 94

ТЕМА XI ПІКОЛА I ПЕДАГОПЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (ПЕРПІА

ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ) 106

*£^.zzzzzzZ.z1^

2. Культурно-освітня діяльність західноукраїнських діячів (М. Шашкевич,

4. Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

(Т.ШевченКо,П.Куліш,М.Костомаров)..... !. 109

Модуль 2.4. Педагогічна наука другої половини ХК столітгя (вартісна оцінка

модуля-5 6.) „ .....!. 115

ТЕМА XII ПЕДАГОПЧНА СИСТЕМА К. УШИНСЬКОГО 115

1. Житгя і педагогічна діяльність К.Д. Ушинського. Світогляд вченого 115

2Лдея гармонійного розвитку людини 116

3. Ушинський про роль праці у вихованні людини 116

4ЛдеянаціональноговихованняК.УшинсьКого 117

5. Дидактика й методика початкового навчання К. Ушинського 118

6. Ушинський про підготовку вчителя 119

ТЕМА XIII ОСВІТА ТА ПЕДАГОПЧНА ДУМКА В УКРАЇНІДРУГОЇ

ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 121

1. Стан освіти в Україні у 60-ті роки. Характеристика громадсько-

"св^п^^

З.ОрганізаційнайпедагогічнадіяльністьМ. Корфа 123

4. Пртсвітницько-педагогічна діяльність X. Алчевської 124

5.ТеоріяйпрактикавільноговихованняЛ. Толстого 124

6. Теорія фізичного виховання особистості П. Лесгафта 125

Модуль 2.5. Українська школа і педагогіка другої половини XIX - початку XX

століття (вартісна оцінка модуля - 5 б.) !.„ 129

ТЕМА XIV ІДЕЇ НАЦЮНАЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХК СТОЛІТТЯ) 129

ІЛдеянаціональноїшколиМ.Драгоманова 129

ше,,ен,г:іі™:::т™.^

ЗЛдеянаціональногошкільництваМ. Грушевського 131

4. Загальна характеристика освіти на Західноукраїнських землях 133

5.Педагогічніпогл^диЮ.ФедьКовича...1....^ 135

ТЕМА XV УКРАЇНСЬКА ПІКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКУ

XX СТОЛІТТЯ 137

1. Характеристика системи освіти в Україні на початку XX століття 137

г.Освітньо-педагогічніідеїІФранка.. 138

З.ПедагогічніідеїЛесіУкраїнки 140

4.0світняйпедагогічнадіяльністьТ.Лубенця 140

 

 

Модуль 2.6. Українська школа і педагогіка 20-30-х років XX століття (вартісна

оцінкамодуля- 5 6.) 143

ТЕМА XVI ШКОЛА I ПЕДАГОПКА УКРАЇНИ (ЕТАПИ УНР ТА НАЦЮНАЛЬНОГО КОМУНІСТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: 20-ТІ РОКИ).... 143

1. Розробка завдань та змісту національної освіти в УНР 143

2. Ідея національної школи С. Русової 144

З.Ідеянаціональногорідномовного виховання I. Огієнка 145

4. Особливості розбудови загальної, професійної й вищої школи у 20-ті

5. Національний виховний ідеал Г. ващенка'::::::::::::::: 146

ТЕМА XVII ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА A. МАКАРЕНКА 149

І.ЖиттяйпедагогічнадіяльністьА.Макаренка 149

2. Теорія і практика колективу А. Макаренка 150

5. Шляхи формування вчителя-вихователя та його педагопчної

майстерності 153

6. Рольовий принцип педагогічної системи А Макаренка 154

Модуль 2.7. Україньска школа і педагогіка радянського періоду (вартісна оцінка

модуля - 5 б.) !. !. !. 1.1 162

ТЕМА XVIII ШКОЛАI ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

(20-80-ТІ РОКИ) 162

І.Національнаосвітав 20-ті роки XX століття 162

2. Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки 165

4. Розвиток освіти й педагогіки у 60-ті роки 167

5. Школа і педагогіка України у період Застою (70-80-ті роки) 168

ТЕМА XIX ПЕДАГОПЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО 170

1. Життя та педагогічна діяльність В. Сухомлинського 170

г.Навчанняйвихованнядітейб-річноговіку 171

3. В. Сухомлинський про формування гуманної особистості („Павлиська

середняшкола") 172

4. Морально-трудове виховання школярів („Народження громадянина")... 173

З.Етнічнізасади родинного виховання („Батьківськапедагогіка") .... 174

6. Ідеї становлення вчителя-вихователя („Сто порад вчителю", „Розмова з

молодим директором школи") 175

Модуль 2.8. Школа і педагогіка сучасного етапу духовного, національного

відродження(вартіснаоцінкамодуля- 5б.) 178

ТЕМА XX УТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ДУХОВНОГО I НАЦЮНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 178

1. Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й

виховання молоді 178

2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства. 179

4. Осо6ливост,реформуванн, професійной. вищоїй падагогічноїосвіти... 180

Д»Д»»А v-iss

ДодатокГ 186