ТЕМА III ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 

Загрузка...

1. Життя та діяльність Я.А.Коменського

2. Світогляд Я.А. Коменського та його завдання виховання особистості.

3. Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (за Коменським).

4. Класно-урочна система та принципи навчання Я. А. Коменського.

5. Підручники Я.А.Коменського

6. Я.А.Коменський про іиколу, вчителя та моральне виховання дітей.

7. Педагогічні ідеїДж.Локка

8. Ідея вільного виховання Ж.-Ж.Руссо. Вікова періодизація та система

виховання Ж.-Ж. Руссо.

9. Педагогічні погляди французьких філософів К.Гельвеція та Д.Дідро.

Література:

1. Левківський М.В. Історія педагогіки. - 2-е вид. доп. - К.: Центр навч.л-ри, 2005.

2. Коменский Я. А. Избранньіе педагогические сочинения в 2 т.- М, 1982.

3. Мітюров В.Н. Педагогічні ідеї Я.А.Коменського на Україні. - К, 1971.

4. Піскунов А.І. Хрестоматія з історії зарубіжної педагогіки. - М., 1981.

5. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - Тернопіль, 1996.

6. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 2003.

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000.

КЛЮЧОВІСЛОВА ТА ТЕРМІНИ

"Велика дидакгика", пансофія, сенсуалізм, “tabula rasa”, принцип природовідповідності, материнська школа, школа рідної мови, латинська школа, "сім вільних мистецтв" (граматика, діалектика, риторика, арифметика, геометрія, музика і астрономія); принципи наочності, свідомості і активності, послідовності і систематичності, виховання джентльмена.