Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.15. КІНЕЗІТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.15. КІНЕЗІТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

КІНЕЗІТЕРАПІЯ — лікування засобами руху, руховою акти-вністю та природними моторними функціями людини; пе-редбачає використання усіх видів та форм руху як лікува-льного фактору (див. мал. 2.38).

 

Мал. 2.38. Кінезітерапія

"2^=5=:,^ „а6увас y

поєднанні з такими видами терапії, як — музикотерапія та коле-ктшно-псшологічнии метод (К. Колер ха К. Швабе).

Лікувальна гімнастика є складовою частиною кінезітерапії. її завдання полягають у тому, щоб за допомогою системи фізич-них вправ під музику розвивати почуття ритму та використовува-ти його з лікувальною метою.

Рис. 2.11. Взаємозв’язок кінезітерапії з лікувальною та лого-ритмікою

Складовою шкувальної рихмики е логопедична ритміка, яка використовується у реабілітацшних методиках виховання, ліку-вання та навчання осіб з різними аномаліями у розвитку (особли-во з мовленнєвою). Схема взаємозв’язку зазначених видів терапії має такий вигляд (рис 2.11):

 

Значення ритмічного впливу на людей вивчали багато до-слідників. Так, В. М. Бєхтєрєв виділяв такі цілі ритмічного виховання, що передбачають активну психомоторну діяльність організму:

; рР^Й- в,д_ „а певкі подраз-

"'Турегулювати „епршшлвні та зайві рухи.

Гіляровський В. А. писав про те, що логоритміка, як складо-

• сприяє тренуванню рухливості нервових процесів центра-

дку „едостатньої актІТв.зації мозку („априклад, при „удЦ мо„„-

тонності) людина підсвідомо починає підвищувати темп своєї ді-яльності. Ранкова гімнастика сприяє пробудженню організму від сну, піднімає його життєвий тонус.

3 іншого боку, рухова активність слугує й ефективним засо-

зайнятися будв-якою фізичною роботою.

Якщо здшснення д,ї „еможливе, то для розрядки використо-вувль іде„Мот„р„і акги, які ласло супроводжуютв мовленням.

Хггд7мК™^^^

Го™„ГміГоуГ,ени руху шдвииусться напруга (тонус)

I однієї думки про рух достатньо, щоб породити цей рух!

Ця ідея широко використовується у психолопї спорту. Напри-клад, вивчається й запроваджується у практику шдготов-ки спортсменів концепція про тренувальну дію уявного руху (А. Ц. Пуни).

Отже, можна назвати

ідеомоторні акти своєрідною формою пасивної кінезітера-пії, що здійснює певний естетотерапевтичний вплив на ди-тину в умовах обмеженого простору (класна кімната, квар-тира тощо).

ровї™^^

стабішзащї життєвого тонусу організму дитина.

Це може стати ефективним засобом подолання сучасного ста-ну загальної гіподинамії у дітей дошкільного та молодшого шкі-льного віку «закутих» партами та тривалими статичними занят-тями. 3 іншого боку,

кінезітерапія дає можливість гармонізувати загальний роз-виток особистості сучасної дитини, яка часто перебуває у стані інтелектуального перевантаження!

Література

1. Руководство по кинезитерапии / Под ред. Л. Бонева, П. Сльшчева

"C2.En=. —pC„af"op1978.„„,  ч_  Уче6„„  дл,  вузов  / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2003. — 384 с.

3.         Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студе-нтов. — М.: Просвещение, 2002. — 272 с.

4.         Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М., 1966.