Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.13. АНІМАЛОТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.13. АНІМАЛОТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

(Зоотерапія)

У сучасній теорії та практищ представлена декількома само-стійними напрямами: петтерапія, дельфшотерапія, шотерапія. Здійснюються окремі спроби використовувати з терапевтичною мехою корів, пош ха шших хварин, Що чиняхь яскраво виражений

ГцГоГх™р"пТо^ апараху (див. мал. 2.35).

 

Мал. 2.35. Зоотерапія

Петтерапія

Анна Марголина (Редмонд, Вашингтон) стверджує, що пет-терапія - порівняно нове явище у США. Це — терашя хворих за допомогою домашніх тварин. Однією з перших терапевтич-ний ефект від перебування у палаті хворої людини собаки помі-тила Елайна Сміт, коли працювала у шкарні в Ангшї. Тоді в неї виникла ідея використовувати собак, яких спеціально навчають,

навчанням собак, вирішенням юридичних питань, питань стра-хування собак та їх власників тощо.

На думку Міжнародної організащї херашї за допомогою хва-рин сама поява собаки ,  лікарнянш палаті вн,сить пожвавлення .

джують блискучу собачу шерсть, відчувають тепло дружніх лап.

Більш ефективним є використання тварин в системі ААТ (Animal Assisted Therahy), коли вони вміють робити щось особли-ве. Наприклад, у штаті Вашингтон існує організація «Лапи за здоров'я» {Paws for Health), де тварини та їх власники можуть пройхи хреншг ха охримахи серхифжах «херапевхш». Одна з про-грам має назву «Чихаючи із Ровером». Собаки, навчені за щєю програмою, допомагають дітям, які з певних причин відчува-ють труднощі у навчанні, полюбихи книги. Коли дихина чихає вголос, собака сидихь перед нею ха слухає з виразом глибокої ха конценрованої уваги, ловлячи кожне слово. При цьому, на відмі-ну від вчихелів ха бахьків, собака

V         демонструє щиру зацікавленість;

V         утримується від критичних зауважень;

V         не виявляє роздратування та втоми.

Інший приютад терапії— це розвиток у дітей моторних на-

»„,„к та вмі„„я виконувати шструкрії. У рьому разі, замість „у

^ГийГГсХці Г^"nTHSKy^Sp^nTo-

насхільки, що можухь нормально взаємодіяхи з хваринами ха з іншими людьми.

Лікування за допомогою хварин охоплює й хакі кахегорії паці-єнхів (і діхей, і дорослих), що схраждаюхь на:

S враження головного мозку з проявами залежносхей або аг-

РЄ°™самохнісхь або ізоляцію;

• пригніченість та низьку самооцшку тощо.

стимулюють потребу надавати допомогу та захист.

Оскшьки дітям простіше знайти «сшльну мову» з собакою, ніж з дорослим терапевтом або іншими дітьми, собаки можуть

навчити аутичних дітей звертати увагу на «мову тіла» — жести, вирази обличчя, залучити до спільних ігор, пробудити інтерес до

clSbrirHe„sryKsr:

V розвиток соціальних навичок тощо.

контакт з тими пащєнтами, які в силу ряду психофізичних при-чин відмовляються від спілкування з лікарем, психологом.

стрибати на людей, ставити їм лапи на коліна, нюхати їх, облизу-вати. її не повинні лякати та насторожувати сторонні, незвичні предмети (швашдні візки, палиця у руках людини тощо), запахи шків, різкі звуки, нестандартна поведшка. Важливо, щоб собака любила свою роботу та виявляла до людей живий, справжній ін-терес. Собака, яка шсля декшькох хвилин сшлкування відверта-ється та починає шукати бшх або рветься до дверей, здатна при-нести більше шкоди, ніж користі, оскільки може викликати неприємне для хворої людини відчуття: мовляв ти нікому такий не потрібний, навіть собащ!

Вченими виділяється так званий ефект «покращення якості

™1в^Х^

ти себе зайнятою, корисною, вона може когось погладити, приго-лубити, приділити комусь увагу, відчуває впевненість у тому, що інша істота її прийме, не відмовиться від неї, не стане обговорю-вати ні зовнішність, ні психічний стан, ні минуш справи.

Залишаються відкритими у петтерашї такі питання, як захист тварин за умов грубого поводження з ними психічно або розумо-вовідсталих хворих, можливість виникнення алергії на шерсть

ТарантТє^      розвитку ідеї петтерашї

може стати комплексний підхід до неї різних наук (медицина, зоологія, психологія, педагогіка тощо).

Дельфінотерапія

Ha сьогодні дельфінотерапія — досить модний нетрадиційний

=S=SS£aSSS

розвитку, рак тощо.

 

Мал. 2.36. Дельфін

Пюнером дельфшотерашї вважається американський шкар Д. Натансон, який розпочав займатися нею у 1978 році у океана-ріумі «Світ Океану» у Флориді.

На думку Д.Натансона, ефект виховного, терапевтичного впливу на хворих дітей полягає в підсилені здатності концентру-вати увагу, яку можна досягти лише за умов досить сильної мо-тиващї. Адже «сшлкування» з дельфшом завжди було для люди-ни одним з найпотужніших емоційно-забарвлених моментів. У випадках, коли функщю вчителя виконував дельфш, були отри-мані вражаючі результати: навчання відбувалось у чотири рази швидше, якщо винагородою за старанність виступала можливість сп лкування з цими тваринами. Цей напрямок досл джень Д. На-тансон назвав <<дельфіно-гуманістичною терапією» («Dolphin human therapy»).

У££ЯЇЇІЇ%£№%к 3 .ІД_М„ y роз.ит-

ку) — 5 діб.

S Перший сеанс: ПІДГОТОВЧИЙ (дітям дозволяють лише торка-тися дельфінів)

S Наступні сеанси: діти знаходяться у воді разом з тваринами. • EaraTopi.He.icTb ліку.Ш.„о-к„рекцШ„ог„ .пди.у „а ДІГГИ„у

ТЛаріант методики, апробо.аної у Флориді: батьки та діти

ка саме батьків: якщо на першому сеансі плавання у басейні ра-зом з дельфінами батьки особливо інтенсивно контролювали своїх дітей, то у подальшому вони вже більше грали з дітьми, a потім всі разом спілкувалшя з дельфшами. Таким чином, у ба-сейні, у присутності «третіх осіб» — дельфінів, швидкими тем-пами розвивалося взаєморозумшня та взаємодія між батьками та дітьми. Досягнуті результати зберігались і в домашніх умовах, вони були настільки відчутними, що батьки прагнули знову по-новити сеанси дельфінотерапії.

свободипопулящядельфшів.

Терашя проводилася для важких швалідів з церебральним пара-шчем, аутизмом, різними ураженнями головного та спинного мозку тощо. Суть методики полягає у тому, що: пащєнт плаває на повер-хні води за допомогою надувних засобів для плавання, які залиша-ють відкритими значні частини його тіла у воді. Хворим займають-ся одночасно три терапевти (у шість рук), які стоять по пояс у воді. Дельфши плавають поруч та часто торкаються пащєнта своїми ті-лами (їх цьому спеціально навчають). Працюють з пацієнтом до-сить тривалий час: за дві доби вони знаходяться у такому приєм-ному, розслабленому стані тіла та духу не менш ніж 6 годин.

Для дітей з різноманітними відхиленнями існує програма «по-вного кола» (Флорида), яка передбачае участь Д1хей у рятуванш та реабілітацп морських тварин: дельфшів, черепах, риб тощо. Досить важливим є той факт, що діти не лише граються з твари-нами, а й ошкуються ними: годують, доглядають маленьких тва-рин-сиріт, травмованих тварин. Участь у такій діяльності позити-вно впливає на розвиток мовлення та адаптацію у людському сусшльстві, на впевненість у собі та настрій дитини.

Така робота з дітьми-правопорушниками проводилася вже із 70-х років: діти вчилися будувати стосунки у спільноті дельфінів,

]ЖКХ намагаЮТься пояснЮваТи з р13-

^електрГнцефалопчш даш, які були отримаш у ході прове-дення дельфшотерапії (заміри проводилися до та після сеансу), свідчать про зниження рівня збудженості ЦНС та загальну релак-

^ТпГхтмунологічні досшдження показали, що в організмі

зитивні емоції та дієва психотерапія призводять до появи ендо-

РФІ™^= ^с^енсорк, ВПЛт„ дельф1ИВ „а ЛЮ-дину: як цілителі вони діють на об'єкт міцним біоенергетичним

°Тмеханістична точка зору робить ставку на ехолокащю: дельфш розглядається як джерело ультразвукових сигналів, що діють на біологічно активні точки організму людини (своєрідна фізіотерапія);

ефекту. Якщо діти занадто малі, то їм передається очікування ба-

^найбільш ефективні випадки дієвості дельфінотерапії від-бувались у ситуащї, коли з пащєнтом та його оточенням працю-вала ціла команда фахівців, а спілкування з дельфінами— це

дії теплої води (водна терапія) та повним релаксаційним розслаб-

ленням організму; у випадках, коли пацієнти активно рухаються у воД1 разом з дельфшами, ефекх розслабленкя залишаехься до-статньо значущим — адже тренер пояснює учасникам, що дель-фіни бояться різких рухів і тому треба намагатися рухатись яко-

V         дельфіни легко вступають у контакт з людиною, виявляють

дружні й тепш стосунки, що часто має терапевтичний ефект для

дітей з дефіцитом материнської любові та тілесного контакту;

•          активна взаємодая з дельфшами у вода передбачає гру, як

відомо, ігрова психотерапія — один з засобів відновлення психі-

чнихфункщйудітей.

Взаємозв’язок дельфінотерапії з іншими видами естетотерапії представлено схемою на рис. 2.10.

 

Рис. 2.10. Схема зв’язку дельфінотерапії зшшимивидамиестетотератї

Існуюхь різні центри дельфшотерашї: Московський дельфша-рій (О. Л. Бутова), ООО «Утрішський дельфінарій (Л. М. Муха-метов) та інші.

Література

Див.: материальі 11 Ежегодного Межд.народного симпозиума по дельфинотерапии (сентябрь 1995 г. Москва)