Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.9. ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.3.9. ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

Лялькотерапія вважається одним з підвидів імаготерапії (О. А. Мєдвєдєва) разом з такими видами естетотерашї, як образ-но-рольова драмтерашя, психодрама. У концепщї казкотерашї Т. Д. Зинкевич-Євстігнєевої лялькотерапія розглядається як окре-маказкотерапевтичнатехнолопя.

 

Мал. 2.31. Лялька Фрося, «добротвориця». Робота магістрантки ПДПУ, 2006

Лялькотерашя використовується у корекщйно-виховній робо-ті з дітьми й дорослими людьми з діагностуючою та корегуючою й розвивальною метою (див. мал. 2.31).

 

Вона основана на ідентифікації людини з улюбленим героєм

чих методик.

На сьогоднішній день існує декілька підходів до з’ясування методики організащї терапевтичної роботи із лялькою.

Так, досшджуючи феномен лялькотерашї у роботі з дітьми, які мають порушення поведшки, страхи, труднощі у розвитку

Z^^^l^^^^^T^такий

S сама робота проводиться з використанням улюбленої ляльки

^s^^s^^^ssr1СТ0Р1Я'яка пов’яза-

Тсюжет має будуватися по «наростаючій лшії» з метою ство-рення все більшої емощйної напруги та закшчуватися обов'я-зково позитивно, бурхливою емоційною реакцією (сміх, плач) та зняттям напруги;

V після завершення спектаклю дитина повинна відчути поле-гшення.

Таюш чином, технологія, запропонована О. А. Медвєдевою, полягае у посиленні емоційної напруги, яку постійно відчуває дитина, до такого ступеня, щоб вона могда перейти у „ову фор-

МУт:Г3ГГГє.КГгС„Иес.а . дядькотерапй в„д,дяС так, ета-пи роботи:

■S спільне з дорослим виготовлення власної ляльки;

^ «оживлення»ляльки;

S використання ляльки у казкотерапевтичних постановках

Динаміка сюжету і кінець такої казки не відомі навіть педаго-ry-ведучому. Ефект психолопчного впливу такого виду постано-вок, як визначаюхь досшдники, досихь великий. Акхори можухь показахи ведучому поворохи сюжеху, спонханно, невимушено будувахи діалоги. Сама посхановка перехворюєхься в живий про-

цес Сшвтворчості. За таких умов діти надають ляльщ функщй живої істоти, яка здатна відчувати, як людина. Інколи ляльку діти сприймають як бажаний !»,іальний ідеал:

^«^^™^™!»,

S «її не ображають!»,

S «її всі гладять і їй не буває сумно» тощо.

За такими судженнями дітей легко діагностувати їхні власні проблеми сощалізащї та комунікативні проблеми, на які дощльно звертати увагу у подальшій педагопчній роботі.

У постановщ лялькової казки, основною метою якої є ство-рення позихивного емощйно-чутхевого фону сприйняххя дихи-ною навколишнього середовища, та непомітне, мимовільне залу-

психологічна постановка казки не потребує наявності розкішних

«Оживляючи» ляльку, дитина відчуває і бачить, що кожна її дія негайно відображається на ляльщ (це особливо помітно при роботі із ляльками-марюнетками). Отже, дитина отримує опера-тивний недирективний зворотній зв’язок-інформацію про власні ди. Таким чиРном, дихина рГально схае CBoep^L ЧарЛком (за Т. Д. Зшкевич-Євстигнеєвою), активним діячем, примушуючи нерухому ляльку жити, рухатися, відчувати та спілкуватися з ш-шими. Робити все це дитина може вільно, рішуче, саме так, як сама вважає за потрібне.

Література

1.         Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, Ю. Лев-ченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская — М.: «Академия», 2001. — 248 с.

2.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креа-тивной терапии. — СПб.: ТЦ «СФЕРА», 2001. — 400 с.

3.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. Проективная диагнос-тика в сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2003. — 208 с.

4.         Кздьюсон X., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. — СПб.Литер, 2001. — 416 с.

5.         Медведева И., Шишова Т. Книга для трудньіх родителей. — М.: Роман-газета, 1994. — 180 с.

6.         Тренинг по сказкотерапии. — СПб.: «Речь», 2002. — 254 с.

fe

Модуль3

нВиди естетотерапм природними та ігровими засобамии