Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.13. ЛЕКЦІЯ: ХОРЕОТЕРАПІЯ ТА ФОРМОКОРЕКЦІЙНА РИТМОПЛАСТИКА : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.1.13. ЛЕКЦІЯ: ХОРЕОТЕРАПІЯ ТА ФОРМОКОРЕКЦІЙНА РИТМОПЛАСТИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

0  Загальна естетотерапевтична характеристика хо-

реотерапії. 0  Естетотерапевтичні основи методу формокорек-

ційної ритмопластики. 0  Характеристика основних складових методу фор-

мокорекційної ритмопластики: медитативна гімна-

стика, ліплення. 0  Програма «Відображення».

3SS55^SSSSSS!!S

 

ХОРЕОТЕРАПІЯ (танцювальна / рухова терапія / кінезіте-рапія) — використання танцю, пластики та ритміки з лікува-льною або профілактичною метою (див. мал. 2.23).

Розвиток сучасної хореохерашї пов’язують з ім’ям Чейза. Хореотерапія може розглядатися як

Основні завдання, що розв’язують при використанні хоре-отерапії:

J^2Z^„™rT:™rSoTepaneBI„4„„ro

© отрима;ння діагностичного матеріалу для аналізу та самопі-

ЗН™розкр1пачення»ТазросханкялЮдини.

Звичайна тривалість заняття (для дорослої людини) 40-50 хви-лин, один раз на день/тиждень. Кількість людей у групі — до 12 осіб.

І1)нує два підходи щодо вибору музичного супроводу:

Форми взаємодії учасників при хореотерапії обираються в залежності від корекційної мети:

© індивідуальна форма виконання танцювальних вправ;

© Дует;

Особливого знач2.1ння та еф«кту набуває хореотерашя народ-

ГРРекомендується як складова комплексної терапевтичної або реабшшщшної програми для Д1тей, Що маюхь проблеми сощаш-зацп, хворих (порушення слуху, зору, вад розвитку психомотор-них функщй). Для дітей, що страждають на патолопю мовленнє-вого розвитку, хореотерашя є складовою логоритміки.

На сучасному exam розвитку та становлення сощально-педагогічної допомоги створюються танцювальні клуби за інте-ресами. У таких клубах заняття танцем постають не самоціллю, a

площиною для шдивідуально-сощального розкриття, пошуку ва-ріантів самовираження та отримання певного терапевтичного ефекту. Заняття танцювальною терашєю дозволяє людині краще пізнати своє Я, вміти прислуховуватися до власного тіла та керу-вати ним.

Ритмопластика розглядається як складова театралізованої дія-льності та акторської майстерності. Часто ритмопластика пов'я-зується з поняттями «виразність рухів», «техніка рухової актив-ності» тощо.

та емоцій до слова (див. рис. 2.8).

ВІД РУХІВ ТА ЕМОЦІИ      ДО СЛОВА

:'"'. <■■ .<:.'■ V*■■■.'.'*        ГЛ'Ї».&■!** ...

Рис. 2.8. Природна основа ритмопластики

Існує природна здатність дитини надзвичайно легко заміню-вати слова мімікою, жестами (особливо у домовленєвій стадії

Р°3Зага?ьновідомо, що дітям дошкшьного віку легше виразити свої почуття та емоції через пластику власного тіла. Особливо легкозробитицестаєшдмузику!

Основними завданнями ритмопластики є:

S трозвюок рухових здібностей дитини (рухливість, гнучкість

V         розвиток тастичної виразності (ритмічність, музичність,

координованість рухів тощо):

•          розвиток^вМ (здатності до пластичної імпровізащї).

При виконанні ритмопластичних завдань основними пробле-мами дитини дошкільного віку є недостатні вміння у володінні власним тілом. У першу чергу — це недостатність «м'язової сво-боди», напруженість м'язів або занадто виражена розслабленість.

Ш Гра «Мурашки». Основне завдання — під музику рухаш-ся хаотично, заповнюючи собою увесь простір та не торкаючись

розслаблюють тіло. Руки звисають додолу, вони м’які та розсла-блені,якплкиуверби.

й Гра «Пальма». Діти виконують роль пальми, супрово-джуючи розповідь дорослого відповідними рухами. Основне за-вдання — зуміти точно відтворити ті стани про які йдеться у роз-повіді: Пальма виросла... Вона велика та величезна... Зав’яли листочки пальми (рухи кисті рук)... Зав’яли гілочки (руки до лік-тя)... Зав’яла уся пальма (працюємо всією рукою).

Романом та Тамілою Чураєвими. Це — своєрідний синтез ідей: ©тілесно-орієнтованоїтехніки; © арттерапевтичної техніки;

©казкотерапії. (біль;ш детально див. Т. Д. Зінкевич-Євсти-гн—38ва, Т. М. Грабенко. Практикум з креативної терапії…. С. 365

В основу методу покладена

I

I ідея природної схильності людини до ритмічності та гармо- 1 | нії у формах та рухах!

Основною метою занять з формокорекційної ритмопласти-ки є відтворення природного для людини почуття цілісності та гармонії. Тому вважаємо цей вид терапевтичного впливу на осо-бистість складовою естетотерапії.

ФОРМОКОРЕКЦІЙНА РИТМОПЛАСТИКА — метод форму-вання цілісного самовідчуття та уявлень про Всесвіт шляхом створення гармонійних форм, як внутрішніх так і зовнішніх.

Тлумаченнясам—їназви:

«корекційна» означає корекщю на гармонійне в людині, це шлях від дисгармонії, яка притаманна дитині з вадами розвит-ку та проблемами соціалізації.

«форма» - терашя відбувається за допомогою гшнастики та лшлення, тобто роботи з формою: дитина ніби «лшить сама себе»

Та^=п=—= може жиТи у _* риТМі, інакше — відбуваються явища дисгармонії. Разом з цим Чураєви доводять, що

I

I відчуття та усвідомлення власного ритму пробуджує у лю- II | дини творчість!

Структура запропонованого авторами заняття з «формокорек-ційної ритмопластики» складається з 3-х етапів (див. табл. 2.11).

Таблщя 2.11