1.1. ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСІВ 3 ЕСТЕТОТЕРАПІЇ 1.1.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

Кредитно-мо:ульна програма з естетотерапії розроблена у

Р^ХкреХатНноа-модульна програма навчальної дисципліни цик-лу самостійного вибору університету «ЕСТЕТОТЕРАШЯ» для

спеціальн»;ті 7.010106 — «Дошкільне виховання. Дефектологія.

сципліни «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОПЧНА ТЕРАПІЯ» для магіс-трантів спеціальності 8.010105 «Соціальна педагогіка».

процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Мшістерства освіти і науки України № 161 від 02.06.1993 р.,

систему організації навчального процесу в Полтавському дер-жавному п00аг.гічному університеті ііені В. Г. Короленка

Прогр'ами курсів розглядають теоретико-методолопчні заса-ди естетотерашї як щлеспрямованого стабішзуючого впливу на емощйно-чуттєву сферу дитини з метою створення для неї пси-хологічного комфорту та розкриття творчого потенціалу особис-тості.

«Естетотерапія» як навчальна дисципліна має на меті схарак-теризувати майбутнім педагогам сучасну картину соціально-

педагогічної дійсності. Вирішення цієї задачи передбачає досяг-

= ZgSZZSZZSL'.'SS. Z™ ЗЕ2- ZZ

статнім для реалізації професійної діяльності; розвиток вміння

них методик естетотерапевтичного впливу на особистість.

Основним завданням курсу «Естетотерапія» є формування комплексного погляду майбутніх педагопв на свою професійну діяльність, ознайомлення студентів з найбільш актуальними про-блемами сучасної психолого-педагогічної науки і практики. Пе-редбачено знайомство студентів із структурно-лопчними шдхо-дами у вивченні актуальних проблем соціальної адаптації особис-тості та естетизації педагогічного процесу вітчизняних та зарубі-жних вчених.

торних заняттях.

Необхіднок, умовок, успішного опанування майбутніми „еда-

™=o^rTZ3ry„ La=™,3= %=%

має соціально-психологічні проблеми розвитку.

Програма передбачає тісний зв'язок між усіма сощальними ланками педагогічного впливу на дитину: сім'ї, дошкільного за-кладу, медичних установ тощо.

Програмовий зміст курсу передбачає вивчення студентами:

•          науково-педагогічних основ естетотерапії, як складової пси-

•          педагогічних аспектів естетотерапевтичного впливу на ді-тей з порушенням мовленнєвого розвитку та проблемами соці-

^^.Тобливостей емощйно-чуттєвого розвитку та спілкування дітей з мовленнєвими порушеннями та соціальною дезадапта-

ЩТосновних засобів форм та видів естетотерашї, педагопчно-корекційного потенціалу природи, мистецтва та спілкування;

•          особливостей творчого самовираження — як основної мети естетотерапевтичного впливу;

•          зарубіжних технологій естетизації педагогічного процесу;

біввпливунадитинутощо.

У процесі опанування курсу студенти повинні знати:

•          сутність та сощальне значення своєї майбутньої професії;

•          мету, завдання естетотерапевтичного процесу, їх реалізацію в народній і науковій педагогіці;

•          основні види, принципи та засоби естетотерапії;

^надбання світової та вітчизняної психолого-педагогічної думки щодо естетизації педагогічного процесу;

"ТесТтГрГ.т^пе^огічний потекціал ,„„„„И» с„-ціалізації особистості;

•          методики та технології організації естетотерапевтичної пе-

дагопчноїдіяльності.

Студентиповиннівміти:

•          організувати свою працю на науковій основі;

вати свої можливості, набувати нові знання, використовувати су-часні інформаційні та психолого-педагогічні й адаптовані психо-терапевтичні технології;

•          поставити мету та сформулювати завдання, пов'язані з реа-

лізацією естетотерапевтичних завдань та функцій;

Ш^Ь продуктивно спілкуватися з колегами і дітьми;

•          організовувати естетотерапевтичну діяльність як вид соціа-

льного проектування;

■S використовувати творчі методи роботи з дітьми, що потре-бують естетотерапевтичної допомоги;

V організовувати естетичне сприймання оточуючого світу тощо.