Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.9. ЛЕКЦІЯ: ФОТОТЕРАПІЯ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.1.9. ЛЕКЦІЯ: ФОТОТЕРАПІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

0 Визначення фототерапн. Психолого-педагогічні фу-

НКЦІІ фототерапїі. 0 Фототерапія у контексті психотерапії мистецт-

вом та арттерапії. 0 Загальна характеристика різних технік, ігор та

вправ у фототерапії: S Розвиток візуального та понятійного мислення, па-

м’яті, уваги, дрібної моторики; S Загальні теми (свята, пори року, стихії, кольори на-

вколо нас тощо);

S Самосприйняття;

S Робота y парах;

S Колективні вправи;

S Техніки, ігри та вправи мультимодального характеру.

Визначення фототерапії. Психолого-педагогічні функції фототерапії

Фототерапія вважається одним з новітніх напрямків розвитку арттерашї на сучасному exam, незважаючи на досить тривалий перюд існування самого мистецтва фотографії.

льний вплив фотографії на особистість:

Й- Бурно М. Є. розглядає фотографію як одну з форм терапії творчим самовираженням;

ФОТОТЕРАПІЯ — це своєрідний засіб самовираження, са-мопізнання, соціалізації та емоційно-чуттєвого виховання людини.

Фототерашя передбачає роботу з готовим матеріалом, або створення оригінальних авторських знімків.

Таким чином, основним змістом фототерапії є створення та/або сприймання фотографічних образів, яке доповнюється об-говоренням та різними видами творчої діяльності (образотворча діяльність, рух та танці, драматизація, художній опис тощо).

Розрізняють три основні форми організащї фототерапевтич-ної діяльності:

I S^b^ynoBy; Я групову

Саме «технізоване» мистецтво фотографії багатогранне (інте-груєвсобірвнівидитворчоїд.яльност,).

Й- самопрезентація людини — п;едставлення себе у певному * інструмент для дослідженю, тілесного образ— «Я».

I

I Психолого-педагогічні функції фотографії (за А. I. Копи- 1 | тіним):

У фокусування/актуалізації (оживлення спогадів та повтор-не їх переживання людиною) (див. мал. 2.8);

 

Мал. 2.8. Краєвиди Криму

У стимулювання (при роботі з фотографією відбувається ак-тивізація різних сенсорних систем — зір, кінестетика, тактильна чутливість тощо);

J£S£g£S5^(координащя Р13НИХ сенсорних

У об’єктивація (здатність фотографії робити видимими пе-реживання та особистісні прояви людини, що відображаються у зовншшостітавчинках);

У відображення динаміки зовнішніх та внутрішніх змін

(якщо маємо достатню кількість знімків для ретроспективного

У смислоутворююча (здатність фотографії допомогти люди-ш побачити смисл вчинків та переживань);

У деконструювання (звшьнення людини від неправильних, «сконструйованих» значень та формування нової системи зна-чень);

У рефреймінга та реорганізація (використання фотоколажа

1 Л0тМр0имування  (контейнірування)  (фотографія  здатна «утримувати» почуття від їх підсвідомого відреагування у реаль-

НОу;експресиГо™рсична (емощйне очищення, звільнення від важких переживань);

У захисна (забезпечує дистанціювання від травматичних пе-реживань, певний ступень контролю над ними, саме людина мо-же визначити момент, у який знімки можуть бути показані).

Фототерапія у контексті психотерапії мистецтвом та арттерапі,

cJ^4-^zzzrz^M^repam"мистецтвом пред-

Оскшьки фототерашя- це візуальне мистецтво, то щлком ймовірно представити його складовою арттерапії (див. рис. 2.6).

 

Психотерапія мистецтвом

            Арттерапія

 

             Фототерапія

 

           

           

Рис. 2.6. Зв’язок фототерапії з арттерапією У складі арттерапії фототерапія виступає ж діагностуючий,

ГхГр^^=Г tlr„™Lr„r„MT0My цей вид

Сам термін «образотворче мистецтво» пов'язаний з процесом

ми були успішно освоєні нові жанри та напрями образотворчого мистецтва:

JSS ассамбляж (колаж у об'ємному представленні) та робота з

0б'™сИт'алящя,

^хеппеншгтаперфоменс.

Всі вони передбачають створення образів з готових (!) пред-метів та художню організащю простору. Тому мистецтво фото-графії сьогодні можна включати у арсенал арттерапевтичних зо-бражувальних засобів.

і вартість: сучасна побутова фотографія е досить дешевою та

£у£п, власі фодоапЦ або кор„СІу.аТИС» вже годовіи

трати сил та часу залежатимуть від психологічних потреб са-

0^рДирНоИдність: фотографія схожа з природнім процесом і у цьому сенсі вона є своєрідним «мікрокосмосом», який відобра-жає безліч відносин між різними елементами реальності з її цик-лами змін (за А. I. Копитіним).

За даними спеціалістів у галузі фототерапії представлені тех-„іки, ігри та вправи можна використовувати як свосрідні засоби психолопчного та естетотерапевтичного впливу на дитину, як складову різних реабілітаційних та розвивальних програм.

Усі техніки, ігри та вправи поділено на групи в залежності від їх основного призначення.

5          РОЗВИТОК ВІЗУАЛЬНОГО ТА ПОНЯТІЙНОГО мис-

ЛЕННЯ,ПАМ>ЯТІ, УВАГЩДРІБНОЇМОТОРИКИ

Фотографування пов'язане з вибором об'єктів, ракурсів та моментів зйомки, тому є фактором розвивального впливу на ди-тину. Найбільш значущим воно є для дітей з обмеженими шзна-вальними можливостями або неврологічними порушеннями.

6          Техніка «Схожі предмети»: фіксується на пшвку внутрі-

шня або зовнішня схожість предметів; пояснення дитиною свого

виборутаствореннякомпозищй.

& Техніка «Система послідовного порядку»: фотографу-вання предметів, що мають певні відмінності за якоюсь якістю:

"''^ТеТнТкаТоризонтальне та верТ„каЛь„е»: фотографу-вання декількох предметів, що розташовані вертикально або го-ризонтально, пояснення дитиною свого вибору.

й- Техніка «Ближче-подалі», «Вище-нижче», «Справа зліва»: по аналогії з попередньою технікою.

й- Техніки фотоколажів: «Предметні композиції», «Дім, сад, магазин», «Карта району або міста».