Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вступ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

магниевый скраб beletage

«...Бозя, люби Васю, коли він поганийЬ

(із спостережень Софією Русовою за молитвою вихованця)

Початок XXI століття захопив людство прогресом науки та техніки, новітніми інформаційними технологіями, а разом з ними й стресами, болем, страхом за майбутнє наше й наших дітей...

Сьогодні суспільство все більше починає розуміти, що його основи закладаються у дитинстві, а найбільш цшний його здобу-ток — це психічне здоров'я дитини, її неповторний індивідуаль-но-творчий потенщал.

Обравши гуманізм за основу свого розвитку, педагогічна нау-ка .іс длісебе НИЖУ ^„„x^ac^ _ „JL

бутнього носія людської культури.

Розвиваючи новітні технології навчання та виховання, наша педагогіка часто обходить найголовніше питання — питання БУТ-ТЯДИТЯЧОЇДУШІ!

Емощї та почуття, що їх переживає дитина «тут і зараз», неза-лежно він наших правильних «дорослих повчань» та виховних намірів, розкладу занять та запланованих заздалегідь заходів, жи-вуть за власними законами й вимагають свого визнання!

Дивно! Але важко знайти сьогодні у планах занять, які скла-дає вихователь або вчитель, готуючись до зустрічі з малюками, такі першочергові завдання, як «створити атмосферу любові та поваги до дитячої душі», або «формувати у кожній дитині пози-тивне ставлення до процесу навчання», або «працювати в умовах психолопчного комфорту», «шдтримувати дитячу радість ш-знання», «формувати почуття насолоди від навчання» тощо.

Світ дитинства— це світ почуттів! Саме ними, ніби казкови-ми ніжними щупальцями вчиться малеча пізнавати та відчувати простір Всесвіту. Через власні почуття отримують маленькі до-слідники повну інформацію про дійсність. Це — найзручніший

засіб пізнання світу, жим дитина володіе досить добре: прислу-

=, =S™E упв=г ™ої жа™ш-

Аж раптом: «He буду!», « He робитиму цього!», «He цікаво!»,

водження з почуттями дитини, про неповагу до Ії величності Ди-тячої Душі! У першу чергу- це образа на тих, хто грубо втрутився у чарівний дитячий світ: його первинні чесні, щирі за-кони Добра, Любові та Довіри.

Будьмо обачними\

Виправимо власну помилку —

повернемо дітям їх добрий, щирий світ\

Ця робота присвячена пошуку шляхів максимального враху-вання емоційно-чуттєвих проявів малечі у процесі її входження у складний світлюдських стосунків.

емоційно-духовних зв'язків і пошук дитячої довіри, щирості, лю-бові як необхідних умов процесу побудови людсько\ особистості. У навчальному посібнику представлена оригшальна концепщя естетотерапевтичного впливу на дитину у вимірах педагопчної філософії гуманізму та навчальні комплекси дисциплін з «Есте-тотерапії» для студентів педагогічних спеціальностей.

Це перша спроба об'єднати ідеї гуманної особистісно орієнтованої педагогіки з окремими психотерапевтичними технологіями та максимально адаптувати найбільш eido-Mi технології арттерапії, природотерапії, терапії спілку-ванням, фольклорної арттерапії до проблем дитячого віку ma mux вторинних, соціальних новоутворень, які супрово-джують недоліки мовленнєвого розвитку дитини {почут-тя неповноцінності, скутості, відчуженості, відгороджен-ня у соціальних контактах тощо), а також до численних проблем соціалізації, що їх відчуває сучасна дитина.

ЕСТЕТОТЕРАШЯ - інтегроване психолого-педагогічне поняття, яке об’єднує дві складові: «естетичне» (від. грецьк.

aisthetikos — чуттєвий) та «терапія» (від. грецьк. therapeia —m-

ЕСТЕТОТЕРАПІЯ природна система шгегративної терашї, яка передбачає шкування звуком, природою, рухом, драмою, малю-нком, кольором, сшлкуванням тощо й несе в собі приховані шстру-кщї збереження ЩЛ1ШОСТ1 людської особистості, и духовного ядра.

Виділення нами естетотерапії в окрему галузь підкреслює ефективність проведення педагогічного лікування дітей дошкіль-ноготашкшьноговіку.

Основними ознаками естетотерапії, як складової сучасної

• її міждисциплінарний характер: спирається на дані таких на-ук, як філософія, медицина, психологія, соціологія, педагогіка,

воутворень у структурі особистості.

Предметом детального вивчення естетотерашї як самостійно-го наукового напрямку е особливосТ1 емоцшно-чуххевого само-почуття дитини під час корекцшно-реабілітащиного впливу на неї з боку лікарів, психологів, педагогів, логопедів, соціальних педагопв тощо.

Головною метою курсу «Естетотерашя» є надання студентам

чних дискомфортів та стресів соціально-педагогічного похо-дження у дітей з вадами мовленнєвого розвитку та з проблемами соціалізації й надання їм можливості прояву творчого «Я» як од-ного з засобів самоствердження.

 

автором на базі кафедри соціальної педагогіки і педагогіки поча-ткового навчання П.лтавського д20жавн2г00 педагогічного уні-

логія. Логопедія». 3 2003—2004 н. р. курси з естетотерапії були запроваджені й на спещальності (7.010105, 8.010105) «Сощаль-напедагопка» у варіантах спецкурсу з сощальної педагопки «Естетотерапія» (спеціаліст) та «Психолого-педагогічна тера-пія» (мапстр).

тивно випробовують естетотерапевтичні технології у власній пе-дагогічній діяльності.

На базі кафедри соціальної педагогіки та педагогіки початко-

блем естетотерапії. Результати дванадцяти основних досліджень

ту Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.