Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.4. ЛЕКЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОПЧНІ ОСНОВИ КАЗКОТЕРАПІЇ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.1.4. ЛЕКЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОПЧНІ ОСНОВИ КАЗКОТЕРАПІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

0 Предмет ma завдання казкотерапії. 0 Види казок у казкотерапїі.

0 Причини поганої поведінки дитини, які можна коре-гувати у казкотерапії.

Визначення, предметта завдання казкотерапії

Казкотерапія - це найдавнішій психолого-педагогічний метод. Він визнається як один з найефективніших видів есте-тотерапії для дітей (особливо дошкільного та молодшого шкі-

льного віку). Ця ефективність виправдовується такими поло-женнями:

S Казка — один з не багатьох на сьогодні засобів, який до-зволяє об'єднати дорослого та дитину, дає можливість зрозуміти один одного (див. мал. 2.3).

 

Мал. 2.3. За мотивами казки Гуси-лебеді

S Казка дає дитині необхідну гаму переживань, які викли-кають добрі, серйозні почуття. В. О. Сухомлинський так визначав цю властивість казкового твору: «Казка розвиває внутрішні сили дитини, завдяки яким людина не може не робити добре».

^Казка це засіб соціалізації дитини. Вона допомагає увійти у суспільне життя, адаптуватися в ньому та самовиразити-ся у соціумі.

S Казка — це вид мистецтва, що має своєрідну терап«втич-

S Казка ма). профілактичну функцію (виховання здорового казкою для дітей, пропонує таке визначення казкотерапії:

КАЗКОТЕРАПІЯ — це спосіб передачі знань про духовний шлях душі та соціальну реалізацію людини. Ця виховна си-стема відповідає духовній природі людини.

Казковий матеріал створює для дитини своєрідний «банк жит-тєвих ситуащй» через осмислення дитиною життєвих уроків. Ви-ховний діапазон казкотерапії не має обмежень. Казкотерапію ча-сто називають «дитячим» методом, тому що вона звернена до чистої дитячої основи кожної людини.

Як приклад цієї філософської думки можна використати дав-ню історію-притчу про три стадії розвитку людини: Верблюд, Лев, Дитина.

тю до життєвих негараздів.

Лев стадія активної протидії життєвим обставинам, бороть-би за справедливість. Прагнення до високих соціальних здобут-ків. Боротьба за своє місце в сощальному житті, кар’єрне станов-лення, проте людина на цій стадії життєвого розвитку позбавлена чогось простого, гармонійного.

Дитина — людина здатна дивитися на світ щасливим погля-дом, бачити прекрасне в дрібницях життя. За її плечима — вели-кий життєвий шлях, проте є бажання відкривати світ наново, пі-знаватиістинужиття.

Дитина — найголовніша в світі істота, яку слід берегти, та за-хищати від тяжких життєвих обставин. Недарма сам предмет на-уки педагогіки українською мовою звучить як похідна від «схо-вати» — виховання! Отже, основне завдання педагога та бать-ків — зберегти, захистити дитячу душу від злого, темного, агре-сивного впливу оточення.

Сучасні філософи, психологи, педагоги вбачають першопри-чину людських проблем у внутршшій дисгармонії особистості. Адже гармонійна людина (як в казщ, так й в звичайному житті) є Творцем, дисгармонійна - Руйнівник—м.

гнеєвою методики казкотерапії.

Виходячи з неї, казкотерапевт може ставити педагогічний діа-гноз — загальний недорозвиток особистості (ЗНО).

Предметом казкохерашї е процес вихованкя Внухрішньої

^1.^^^ssssrнад Руишвником.

2. Шдвищення рівня усвідомленості подій. (Цікавий сю-жет казки може викликати серйозні роздуми дитини про життя.)

3.         Отримання знань про закони життя та варіанти соціального прояву творчої сили людини.

4.         Використовування «Ресурсу недошків»: бачення зворотного боку проблеми. Наприклад: жадоба — щедрість, боягузливість —

відповідати казкою.

на симптом, працювати з причиною, ростити особистість через передачу знань про Життя Творця!».

Види казок у казкотерапії

У казкотерапії використовуються різні види казок:

•          ).идактичні казки (будуються на основ! навчального мате-

Виховний вплив таких казок дитина здатна зрозуміти сама, без сто».нньої допомоги дорослої людини. Наприклад м/ф «He-

^Психотерапевтичн.казк,,

У них розкривається глибинний зміст подій, які допомагають дитині побачити ситуацію з боку.

V         Медитивні казки.

Спрямовані на усвідомлення самого себе «тут та зараз», на поліпшення взаємодії «дитина— батьки», відношення до ото-чення, розкриття особистісного потенщалу дитини. Основне за-вдання — навчити дитину прислуховуватись до себе, своїх по-

ЧУТпТсихТоалНоВгічні казки (за I. В. Вачковим).

I. Вачкова).